Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kabuutan—Sarong Kuwalidad na Ipinapahiling sa Tataramon Asin Gibo

Kabuutan—Sarong Kuwalidad na Ipinapahiling sa Tataramon Asin Gibo

AN SARONG akto nin kabuutan puwede nanggad na makapakusog asin makaranga! Ipinagpapasalamat niyato pag aram tang may nagmamakulog sa sato. Huling gusto kan lambang saro sa sato na trataron nin may kabuutan, paano kita magkakaigwa kan magayon na kuwalidad na ini?

An kabuutan nangangahulugan nin pagkaigwa nin tunay na interes sa kapakanan kan iba—interes na ipinapahiling paagi sa nakakatabang na mga tataramon asin gibo. Huling an kabuutan sarong kuwalidad na ipinapahiling paagi sa gibo, iyan bako sanang sagin-sagin na pagpahiling nin paggalang asin karahayan nin buot. An tunay na kabuutan pinapahiro nin hararom na pagkamuot asin empatiya. Urog pa diyan, an siring na kabuutan sarong aspekto kan bunga kan banal na espiritu nin Diyos na dapat yaon sa mga Kristiyano. (Gal. 5:22, 23) Dapat kitang magpahiling nin kabuutan, kaya siyasaton niyato kun paano ipinahiling ni Jehova asin kan saiyang Aki an kuwalidad na ini asin kun paano niyato maaarog an saindang halimbawa.

MABUOT SI JEHOVA SA GABOS

Mabuot asin makonsiderasyon si Jehova sa gabos, pati sa “mga dai tataong magpasalamat asin sa mga maraot.” (Luc. 6:35) Halimbawa, “pareho pinapasirangan [ni Jehova] nin aldaw an mga maraot asin an mga marahay saka pareho niyang pinapauranan an mga matanos asin an mga bakong matanos.” (Mat. 5:45) Huli kaini, dawa an mga dai nagmimidbid ki Jehova bilang saindang Kaglalang nakikinabang pa man giraray sa mabuot na mga probisyon niya para sa buhay asin nauugma maski paano.

May mahihiling kitang marahayon na halimbawa nin kabuutan sa ginibo ni Jehova para ki Adan asin Eva. Dai nahaloy pagkatapos nindang magkasala, si Adan asin Eva ‘nagtahi nin mga dahon kan higera asin ginibo ninda iyan na [pantahob sa palibot kan saindang habayan].’ Pero, aram ni Jehova na kakaipuhanon ninda an angay na mga gubing tangani na mabuhay sa luwas kan Eden, kun sain an daga isinumpa nang tubuan nin ‘mga tunok asin binit.’ Kaya mabuot na itinao ni Jehova an saindang pangangaipo paagi sa paggibo nin halabang mga “gubing na anit” para sa sainda.—Gen. 3:7, 17, 18, 21.

Minsan ngani mabuot si Jehova sa “mga maraot asin [sa] mga marahay,” lalo nang gusto niyang magpahiling nin kabuutan sa maimbod niyang mga lingkod. Bilang halimbawa, kan panahon ni propeta Zacarias, sarong anghel an napurisaw kan mahiling niyang napundo an pagtugdok liwat kan templo sa Jerusalem. Hininanyog ni Jehova an ikinakapurisaw kan anghel asin sinimbag ini nin ‘marahay asin nakakarangang mga tataramon.’ (Zac. 1:12, 13) Arog man kaiyan trinatar ni Jehova si propeta Elias. May pagkakataon na nakamati an propeta nin grabeng kamunduan kaya hinagad niya ki Jehova na gadanon na lang siya. Pigkonsiderar ni Jehova an namamatian ni Elias asin nagsugo nin anghel tangani na pakusugon ini. Dugang pa, inasigurar nin Diyos an propeta na dai siya nagsosolo. Pagkatapos madangog ni Elias an siring kabuot na mga tataramon asin makua an kinakaipuhan na tabang, naipadagos niya an saiyang asignasyon. (1 Ha. 19:1-18) Sa mga lingkod nin Diyos, siisay an panginot na nagpahiling kan marahayon na kuwalidad ni Jehova na kabuutan?

 SI JESUS—SARONG TAWO NA MAY PAMBIHIRANG KABUUTAN

Durante kan saiyang ministeryo sa daga, si Jesus midbid sa pagigin mabuot asin makonsiderasyon. Nungka siyang nagin maringis o dominante. May empatiya niyang sinabi: “Madya kamo sa sako, kamo gabos na nagpapagal saka nagagabatan, asin papaginhawahon ko kamo. . . . Huli ta an sakuyang sakal komportable.” (Mat. 11:28-30) Huli sa saiyang kabuutan, nagsurunod ki Jesus an mga tawo sain man siya magduman. “Nahirak siyang marhay” sa sainda kaya pinakakan sinda ni Jesus, pinaumayan an mga may hilang asin diperensiya sa pisikal, saka tinukduan sinda “nin dakul na bagay” mapadapit sa saiyang Ama.—Mar. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

An pambihirang kabuutan ni Jesus mahihiling sa pagigin makonsiderasyon asin mapagsabot niya sa iba. Sa katunayan, maski bakong kumbenyente sa saiya, “mabuot” na inako ni Jesus an gabos na sinserong nagdudulok sa saiya. (Luc. 9:10, 11) Halimbawa, sarong babayi na pigdudugo an nagduta sa pang-ibabaw na bado ni Jesus sa paglaom na maumayan. Pero dai inanggutan ni Jesus an natatakot na babayi maski maati ini sa seremonyal na paagi. (Lev. 15:25-28) Huli sa pagkahirak sa babaying ini na 12 taon nang nagsasakit, sinabi ni Jesus sa saiya: “Aki ko, pinarahay ka kan saimong pagtubod. Magpuli ka na asin dai ka na mahadit, rahay na an hilang mo.” (Mar. 5:25-34) Pambihirang akto nanggad iyan nin kabuutan!

AN KABUUTAN IPINAPAHILING SA GIBO

Sa mga halimbawang nasambit sa inutan, nahiling niyato na an tunay na kabuutan ipinapahiling sa gibo. Malinaw iyan na ipinahiling ni Jesus sa parabula dapit sa madinamay na Samaritano. Dawa bakong marahay an relasyon kan mga Samaritano asin kan mga Judio, an Samaritano sa parabula nahirak sa lalaking hinabunan, binugbog, asin binayaan na haros gadan na sa tinampo. Pinahiro nin kabuutan an Samaritano na bulungon an mga lugad kan lalaki asin darahon ini sa sarong harong na dagusan. Tapos binayadan niya an kagsadiri kan dagusan para asikasuhon an iridong lalaki asin nanuga pa ngani na babayadan niya an ano man na dagdag na gastos.—Luc. 10:29-37.

Minsan ngani an kabuutan sa parati ipinapahiling sa mga gibo, puwede man iyan ipahiling sa mabuot asin nakakapakusog na mga tataramon. Kaya dawa ‘an kahaditan nakakapagabat sa puso nin tawo,’ sinabi man kan Bibliya na ‘an marahay na tataramon nakakapaugma kaiyan.’ (Tal. 12:25, BPV *) Puwede tang mapaugma an iba kun kabuutan asin karahayan an nagpapahiro sa sato na magtaram nin nakakapakusog na mga tataramon sa sainda. * Paagi sa satong mabuot na mga tataramon, mamamatian ninda na nagmamalasakit kita sa sainda. Huling napakusog, magigin mas madali na sa sainda na makayanan an inaatubang nindang mga kadipisilan sa buhay.—Tal. 16:24.

KUN PAANO MAIPAPAHILING AN KABUUTAN

Huling linalang kita uyon “sa ladawan nin Diyos,” an gabos na tawo may kakayahan na maipahiling an kuwalidad na kabuutan. (Gen. 1:27NW) Halimbawa, si Julio na sarong opisyal kan hukbo nin Roma na nagbantay ki apostol Pablo sa pagbiyahe pa-Roma, trinatar nin may “kabuutan [an apostol] asin tinugutan siyang makaduman sa mga amigo niya saka maasikaso ninda” sa siyudad nin Sidon. (Gibo 27:3) Dangan paghaloy-haloy, an mga tawong nakaistar sa Malta nagpahiling nin “sobra-sobrang kabuutan” ki Pablo asin sa iba pang mga nakasakay sa naraot pa sanang barko. Nagpalaad pa ngani nin kalayo an mga taga isla tanganing maimbungan an mga biktima. (Gibo 28:1, 2) Iyo, kaumaw-umaw an saindang ginibo, alagad labi pa sa paminsan-minsan na akto nin kabuutan an kalabot sa tunay na kabuutan.

Tanganing lubos na mapaugma an Diyos, dapat niyatong hinguwahon na magin permanenteng kabtang kan satong personalidad asin paagi nin pamumuhay an kuwalidad na kabuutan. Iyan an dahilan kaya sinasabi sa sato ni Jehova na “isulot” an kabuutan. (Col. 3:12) Pero an totoo, bako pirming pasil sa  sato na gibuhon ini. Taano? Tibaad makapugol sa sato na magpahiling nin kabuutan an pagkamasusupgon, kawaran nin kumpiyansa, pagkontra, o an tendensiyang magin makasadiri paminsan-minsan. Dawa siring, puwede tang mapangganahan an mga iyan kun mananarig kita sa banal na espiritu asin aarugon an paagi ni Jehova sa pagpahiling nin kabuutan.—1 Cor. 2:12.

May naiisip ka daw na mga aspekto na diyan kaipuhan mong urog na magpahiling nin kabuutan? Dapat niyatong haputon an sadiri: ‘Nagpapahiling daw ako nin empatiya pag may nagsasabi sako kan ikinakahadit niya? Mapagrisa daw ako sa mga pangangaipo kan iba? Kasuarin ako huring nagpahiling nin kabuutan sa sarong bakong kapamilya o bakong kadayupot na amigo?’ Dangan puwede niyatong magin pasuhan, halimbawa, na mas mamidbid pa an iba lalo na an mga kakongregasyon ta. Paagi kaini, maaaraman ta an saindang sitwasyon asin magigin mapagrisa sa mga pangangaipo ninda. Sunod, dapat niyatong hinguwahon na magpahiling nin kabuutan sa iba sa paaging maaapresyar ta kun kita an papahilingan kaiyan. (Mat. 7:12) Panghuri, hagadon an tabang ni Jehova, asin bebendisyunan niya an satong mga paghihinguwa na magpahiling nin kabuutan.—Luc. 11:13.

AN KABUUTAN NAKAKADAGKA SA IBA

Kaiba an “kabuutan” sa sinambit ni apostol Pablo na mga kuwalidad na nagpapamidbid sa saiya bilang ministro nin Diyos. (2 Cor. 6:3-6) Gustong-gusto kan mga tawo si Pablo huli sa personal na interes niya sa sainda, na ipinahiling niya paagi sa mabuot na mga gibo asin tataramon. (Gibo 28:30, 31) Kaagid kaiyan, an mga tawo puwedeng madagka sa katotoohan paagi sa mabuot niyatong paggawi. Kun kita nagpapahiling nin kabuutan sa gabos, pati na sa mga nagkokontra sa sato, tibaad mapalumoy ta an saindang puso asin mabawasan an kaanggutan ninda sato. (Roma 12:20) Tibaad umabot pa ngani an panahon na madagka sinda na maghimati sa mensahe kan Bibliya.

Sa maabot na Paraisong daga, dai mabilang na mga binuhay liwat an siyertong mauugmang marhay na maeksperyensiyahan, tibaad sa primerong pagkakataon, an tunay na kabuutan. Huli sa pasasalamat, mapapahiro man sinda na magpahiling nin kabuutan sa iba. Sa panahon na iyan, an siisay man na habong magpahiling nin kabuutan asin habong magtabang sa iba dai mabubuhay sagkod lamang sa pamamahala kan Kahadian nin Diyos. Sa ibong na lado, an gabos na inuyunan nin Diyos na mabuhay sagkod lamang tatrataron an lambang saro na may pagkamuot asin kabuutan. (Sal. 37:9-11) Magigin matiwasay asin matuninong nanggad na kinaban iyan! Alagad bago mag-abot an marahayon na panahon na iyan, paano kita makikinabang ngunyan sa pagpahiling nin kabuutan?

MGA PAKINABANG SA PAGPAHILING NIN KABUUTAN

‘An tawong mabuot napapakarhay,’ an sabi kan Bibliya. (Tal. 11:17BPV) Gustong-gusto kan mga tawo an saro na mabuot, asin napapahiro man sinda na magin mabuot sa saiya. Sabi ni Jesus: “An pantakad na ipinantatakad nindo iyo an ipantatakad ninda sa saindo.” (Luc. 6:38) Huli kaini, an tawong mabuot madaling nakakahanap nin marahay na mga amigo asin napagdadanay an dayupot na relasyon sa sainda.

Dinagka ni apostol Pablo an mga Kristiyano sa kongregasyon sa Efeso na “magin mabuot . . . sa lambang saro, mapagmalasakit, na lubos na nagpapatinarawadan.” (Efe. 4:32) Nakikinabang na marhay an kongregasyon kun may empatiya an mga miyembro kaiyan asin nagpapahiling nin kabuutan saka naghihinguwang tabangan an lambang saro. Dai sinda nagtataram nin makulog, mapagkritika, o mapang-insultong mga tataramon. Imbes na magpalakop nin nakakaraot na tsismis, hinihinguwa nindang gamiton an saindang dila tangani na tabangan an iba. (Tal. 12:18) Huli kaiyan, nagkukusog an kongregasyon asin maugmang naglilingkod ki Jehova.

Iyo, an kabuutan sarong kuwalidad na ipinapahiling paagi sa tataramon asin gibo. Kun kita mabuot, naipapahiling ta an pagigin mamumuton asin matinao kan satong Diyos, si Jehova. (Efe. 5:1) Huli kaiyan, napapakusog ta an satong kongregasyon asin nadadagka ta an iba sa dalisay na pagsamba. Lugod na pirmi nanggad kitang mamidbid bilang mga tawo na nagpapahiling nin kabuutan!

^ par. 13 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 13 An karahayan tutukaron sa ibang artikulo kan seryeng ini na may siyam na kabtang mapadapit sa bunga kan banal na espiritu nin Diyos.