Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagigin Kalmado—Taano ta Kapaki-pakinabang Iyan sa Sato?

Pagigin Kalmado—Taano ta Kapaki-pakinabang Iyan sa Sato?

“Talagang masusupgon ako,” an sabi ni Sara, * “saka mayo akong gayong kumpiyansa sa sadiri. Kaya nag-aalangan ako pag kaiba ko an mga tawong dakula an kumpiyansa sa sadiri saka agresibo. Pero pag an kaiba ko kalmado saka mapakumbaba, mas relaks ako. Mas nakaka-open ako sa arog kaiyan na tawo, naisasabi ko an mga namamatian ko, pati mga problema ko. Arog kaiyan an mga best friend ko.”

Ipinapahiling kan sinabi ni Sara na kun kalmado kita napaparani sato an mga tawo. Kun kita kalmado napapaugma ta man si Jehova. Sinasadol kita kan Saiyang Tataramon: “Isulot nindo an . . . kahuyuan.” (Col. 3:12) Ano an kahuyuan o pagigin kalmado? Paano nagpahiling si Jesus nin pagigin kalmado? Asin paano nakakatabang sato an kuwalidad na ini na magkaigwa nin mas maugmang buhay?

ANO AN PAGIGIN KALMADO?

An pagigin kalmado sarong kuwalidad na resulta nin pagkaigwa nin mapagpatuninong na personalidad. An sarong kalmadong tawo tinatrato an iba sa mabuot na paagi asin naaatubang na may pagkakalmado asin pagpupugol sa sadiri an nakakairitar na mga sitwasyon.

An pagigin kalmado tanda nin kusog nin buot. An Griegong termino para sa “pagigin kalmado” ginamit para iladawan an sarong layas na kabayo na pinagaro. Yaon pa man giraray an kusog kan kabayo, pero paagi sa mapasensiyang pagsasanay, nakokontrol na kaiyan an saiyang kusog. Kaagid kaiyan, pag nagpapahiling kita nin pagigin kalmado, kinokontrol niyato an satong bakong perpektong mga tendensiya asin nagigin mapagpatuninong kita sa iba.

Tibaad isipon niyato, ‘Bako man talaga akong kalmado.’ Iyo nabubuhay kita sa kinaban na normal na sana an pagigin agresibo asin kawaran nin pasensiya, kaya tibaad madipisilan kitang magin kalmado. (Roma 7:19) Malinaw na kaipuhan nin paghihinguwa tanganing magin kalmado, pero tatabangan kita kan banal na espiritu ni Jehova na pakusugon an satong determinasyon na magibo iyan. (Gal. 5:22, 23) Taano ta dapat kitang maghinguwa na magin mas kalmado?

An pagigin kalmado sarong kuwalidad na nagugustuhan kan mga tawo. Arog kan sinabi ni Sara, relaks kita pag kaibanan ta an sarong tawong mahuyo. Si Jesus marahayon na halimbawa sa pagigin kalmado asin mabuot. (2 Cor. 10:1) Dawa an mga aki na dai siya bisto gustong magdulok sa saiya.—Mar. 10:13-16.

An pagigin kalmado proteksiyon sa sato asin sa mga kaiba-iba niyato. Kun kita kalmado dai tulos kita nasusuya o naaanggot. (Tal. 16:32) Kaya malilikayan tang makonsiyensiya dahil dai ta nakulgan an buot kan iba—lalo na an saro na namumutan niyato. Asin  makikinabang an mga kaiba-iba ta huling kokontrulon ta an satong emosyon asin paggawi asin dai ta makukulgan an buot ninda.

AN PERPEKTONG HALIMBAWA NIN PAGIGIN KALMADO

Sa ibong kan saiyang magabat na mga responsabilidad asin pagigin sibot, mahuyo si Jesus sa gabos. Dakul na tawo kan panahon ni Jesus an nasasakitan asin nagagabatan, kaya kaipuhan ninda nin kaginhawahan. Siguradong naranga nanggad sinda kan sabihon ni Jesus sa sainda: “Madya kamo sa sako, . . . huli ta ako may mahuyong buot saka may mapakumbabang puso”!—Mat. 11:28, 29.

Paano niyato maaarog an pagigin kalmado ni Jesus? Pinag-aadalan niyato an Tataramon nin Diyos tanganing maaraman kun paano trinato ni Jesus an mga tawo asin kun paano niya inatubang an dipisil na mga sitwasyon. Dangan, pag napaatubang kita sa mga sitwasyon na dipisil magpahiling nin pagigin kalmado, pagmamaigutan niyatong arugon si Jesus. (1 Ped. 2:21) Pag-isipan an tulong bagay na nakatabang ki Jesus na magin kalmado.

Si Jesus may mapakumbabang puso. Sinabi ni Jesus na siya “may mahuyong buot saka may mapakumbabang puso.” (Mat. 11:29) Magkaibanan na sinasambit kan Bibliya an duwang kuwalidad na ini huling an pagigin kalmado konektadong marhay sa kapakumbabaan. (Efe. 4:1-3) Taano?

An kapakumbabaan nakakatabang sato na dai pakaseryosuhon an sadiri o na magin sobra kasensitibo. Ano an nagin reaksiyon ni Jesus sa bakong makatanusan na mga nagkikritika sa saiya na siya daa “pasluon asin makiarak”? Ipinahiling niya paagi sa saiyang halimbawa na sala sinda asin may pagkakalmado niyang idinuon na “an kadunungan napapatunayan na matanos paagi sa mga gibo kaiyan.”—Mat. 11:19.

Kun may magsabi saimo nin nakakairitar na komento manungod sa saimong rasa, sekso, o pinaghalian, pagmaigutan na sumimbag sa kalmadong paagi. Si Peter, na sarong elder sa South Africa, nagsabi: “Pag naririsa kong naiiritar ako sa sinasabi nin saro, hinahapot ko an sadiri ko, ‘Kun si Jesus, ano kaya an magigin reaksiyon niya?’” Sinabi pa niya: “Nanudan ko na dai pakaseryosuhon an sadiri.”

Nasasabutan ni Jesus an kaluyahan nin tawo. May marahay na intensiyon an mga disipulo ni Jesus, pero kun minsan dai ninda nagigibo iyan huli sa pagkabakong perpekto. Halimbawa, kan banggi bago magadan si Jesus, dai naitao ni Pedro, Santiago, asin Juan an emosyonal na suporta na hinagad niya sa sainda. Nasabutan sinda ni Jesus kaya sinabi niya: “Siyempre, an espiritu nagmamawot, alagad an laman maluya.” (Mat. 26:40, 41) Huling nasasabutan ni Jesus na bako sindang perpekto, dai siya nairitar sa saiyang mga apostol.

Mapagkritikang marhay kaidto an sister na si Mandy, pero ngunyan pinagmamaigutan niya nang marhay na arugon an pagigin kalmado ni Jesus. Sinabi niya, “Hinihinguwa kong girumdumon na an mga tawo bakong perpekto asin hinihinguwa ko man na hilingon an marahay na mga kuwalidad ninda, na siguradong iyo an hinihiling ni Jehova.” An paghurop-hurop sa mapagmalasakit na pagmansay ni Jesus sa kaluyahan nin tawo makakatabang man saimo na magin kalmado sa pagtratar sa iba.

Ipinabaya ni Jesus sa kamot nin Diyos an mga bagay-bagay. Nagtagal si Jesus nin bakong makatanusan na pagtratar kan siya yaon digdi sa daga. Namis-interpretar siya, ikinauyam na marhay, asin pinasakitan nin grabe. Dawa arog kaiyan, nagdanay siyang mahuyo huling “ipinagkatiwala niya an saiyang sadiri sa Saro na naghuhukom nin matanos.” (1 Ped. 2:23) Aram ni Jesus na dai siya pababayaan kan saiyang Ama sa langit asin na sa tamang panahon papadusahan Niya an mga nagtrato sa saiya nin bakong makatanusan.

Kun trinatar ka nin bakong makatanusan asin maaanggot ka, posibleng marhay na dai mo makontrol an reaksiyon mo asin maglala pa lugod an sitwasyon. Kaya ipinapagirumdom sa sato kan Kasuratan: “An kaanggutan nin sarong tawo dai minaresulta sa pagigin matanos sa paghiling nin Diyos.” (Sant. 1:20) Dawa kun may dahilan kitang maanggot, tibaad magin sala an reaksiyon niyato huli sa satong pagkabakong perpekto.

Iniisip kaidto nin sarong sister sa Germany na si Cathy na, ‘Kun dai mo idedepensa an sadiri mo, si’say pa an magibo kaiyan?’ Pero kan manudan niya nang magtiwala ki Jehova, nagbago an kaisipan niyang iyan. “Dai ko na namamatian na kaipuhan ko pirming idepensa an sadiri ko,” an sabi niya. “Nagigibo ko nang magin kalmado huling aram kong lubos na kontrolado ni Jehova an gabos na bagay.” Kun nagin biktima ka nin inhustisya, an pagsunod sa halimbawa ni Jesus  nin pagtitiwala sa Diyos makakatabang man saimo na magdanay na kalmado.

“MAUGMA AN MGA MAHUYO AN BUOT”

Paano makakatabang sato an pagigin kalmado sa dipisil na mga sitwasyon?

Idinuon ni Jesus na an pagigin kalmado mahalagang marhay para magin maugma kita. Sinabi niya: “Maugma an mga mahuyo an buot.” (Mat. 5:5) Risahon kun paano nakakatabang an pagigin kalmado sa minasunod na mga sitwasyon.

An pagigin kalmado nakakabawas nin tensiyon sa relasyon nin mag-agom. “Dakul na akong nasabi sa agom ko na makulog na mga bagay na dai ko tinutuyo,” an sabi ni Robert, na sarong brother na taga Australia. “Pero an dai pinag-isipan na mga tataramon na nasabi sa kaanggutan, dai na man mababawi. Nakokonsiyensiya akong marhay pag nahihiling ko kun gurano ko siya nakulgan.”

“Gabos . . . kita napapasala nin dakul na beses” sa satong pagtaram, asin kun makataram kita nin dai pinag-iisipan, puwede iyan na makaraot sa katuninungan sa relasyon nin mag-agom. (Sant. 3:2) Sa siring na mga sitwasyon, makakatabang sato an pagigin kalmado na magdanay na relaks asin makontrol an satong dila.—Tal. 17:27.

Pinagmaigutan ni Robert na magin kalmado asin magpahiling nin pagpupugol sa sadiri. Ano an nagin resulta? “Ngunyan, pag may dai kami pagkakauyon, hinihinguwa kong magdangog na marhay, magtaram nin kalmado, asin dai maanggot,” an sabi niya. “Talagang nagin mas marahay an relasyon mi ni agom.”

An pagigin kalmado nakakatabang sato na magkaigwa nin marahay na relasyon sa iba. An mga tawong madaling magkulog an buot dikit sana an amigo. Pero an pagigin kalmado nakakatabang sa sato na “mapagdanay an . . . katuninungan na nagbubugkos” sa sato. (Efe. 4:2, 3) Si Cathy, na sinambit kasubago, nagsabi, “An pagigin kalmado nakatabang sako na ikaugma an pakikiiba-iba sa mga tawo, dawa ngani an iba sainda masakit pakiibanan.”

An pagigin kalmado nagtatao sato nin panglaog na katuninungan. Sa Bibliya, an “kadunungan na gikan sa itaas” ikinokonektar sa pagigin kalmado asin katuninungan. (Sant. 3:13, 17) An tawong kalmado igwa man nin “kalmadong puso.” (Tal. 14:30, NWT) Si Martin, na nagmaigot na magin kalmado, nagsabi, “Mas madali na akong makibagay saka bako na gayong agresibo, saka mas nagkaigwa ako nin panglaog na katuninungan asin nagin mas maugma ako.”

Iyo, tibaad kaipuhan niyato nin maigot na paghihinguwa tanganing magin kalmado. Sinabi nin sarong brother: “Totoo na dawa ngunyan may mga pagkakataon na nakakamati pa man giraray ako nin grabeng kaanggutan.” Alagad si Jehova, na nagdadagka sa sato na magin kalmado, tatabangan kita sa paghihinguwa niyatong ini. (Isa. 41:10; 1 Tim. 6:11) ‘Kukumpletuhon niya an satong pagsasanay’ asin ‘papakusugon niya kita.’ (1 Ped. 5:10) Pag-abot nin panahon, arog ni apostol Pablo, maaarog niyato an “kahuyuan asin kabuutan na ipinahiling kan Cristo.”—2 Cor. 10:1.

^ par. 2 Sinalidahan an nagkapirang pangaran.