Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 22

Ipahiling an Saimong Pag-apresyar sa Dai Nahihiling na mga Kayamanan

Ipahiling an Saimong Pag-apresyar sa Dai Nahihiling na mga Kayamanan

“[Ipokus an saimong] mga mata . . . sa mga bagay na dai nahihiling. Huli ta an mga bagay na nahihiling temporaryo sana, alagad an mga bagay na dai nahihiling nagdadanay sagkod lamang.”2 COR. 4:18.

KANTA 45 An Paghurop-hurop kan Sakong Puso

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Ano an sinabi ni Jesus manungod sa mga kayamanan sa langit?

MAY mga kayamanan na dai nahihiling. Sa katunayan, an pinakamahalagang mga kayamanan dai nahihiling. Sa Sermon sa Bukid, sinambit ni Jesus an mga kayamanan sa langit na mas nakakalabing marhay an halaga kisa sa materyal na mga pagsadiri. Dangan sinabi niya an katotoohan na ini: “Kun hain an saimong kayamanan, yaon man duman an saimong puso.” (Mat. 6:19-21) Papahiruon kita kan satong puso na abuton an mga bagay na pinapahalagahan tang marhay. Nagtitipon kita nin “kayamanan sa langit” paagi sa paghihinguwang magkaigwa nin marahay na pangaran, o kamugtakan, sa atubangan nin Diyos. Sinabi ni Jesus na an siring na kayamanan dai nanggad mararaot o mahahabon.

2. (a) Sigun sa 2 Corinto 4:17, 18, dinadagka kita ni Pablo na magpokus sa ano? (b) Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

2 Dinadagka kita ni apostol Pablo na “[ipokus an satong] mga mata . . . sa mga bagay na dai nahihiling.” (Basahon an 2 Corinto 4:17, 18.) An mga bagay na iyan na dai nahihiling mga kayamanan na kaiba an mga bendisyon na makakamtan ta sa bagong kinaban nin Diyos. Sa artikulong ini, sisiyasaton ta an apat na dai nahihiling na kayamanan na puwede ta nang makua ngunyan—an pagigin amigo nin Diyos; an regalong pamibi; an tabang kan banal na espiritu nin Diyos; asin an suporta hali sa langit sa satong ministeryo. Pag-uulayan ta man kun paano ta maipapahiling na pinapahalagahan ta an mga kayamanan na ini na dai nahihiling.

PAGIGIN AMIGO NI JEHOVA

3. Ano an pinakamahalagang dai nahihiling na kayamanan, asin paano nagin posible iyan?

3 An pinakamahalagang dai nahihiling na kayamanan iyo an pagigin amigo kan Diyos na Jehova. (Sal. 25:14) Paano magigin amigo  nin Diyos an makasalan na mga tawo tapos lubos pa man giraray siyang banal? Paagi iyan sa atang na pantubos ni Jesus na “naghahali kan kasalan kan kinaban.” (Juan 1:29) Bago pa maitao an pantubos, sigurado si Jehova na mayong makakaulang sa saiyang katuyuhan na magtao nin Paraligtas kan katawuhan. Iyan an dahilan kaya nagin posible na magin amigo nin Diyos an mga tawong nabuhay bago magadan si Cristo.—Roma 3:25.

4. Magtao nin halimbawa nin mga lalaking nagin amigo nin Diyos kan panahon bago an mga Kristiyano.

4 Pag-isipan an pirang lalaki na nagin amigo nin Diyos kan panahon bago an mga Kristiyano. Si Abraham sarong lalaki na nagpahiling nin pambihirang pagtubod. Labing 1,000 taon pagkagadan ni Abraham, inapod siya ni Jehova na “sakuyang amigo.” (Isa. 41:8, NWT) Kaya maski an kagadanan dai makakapasuway ki Jehova sa saiyang dayupot na mga amigo. Buhay si Abraham sa memorya ni Jehova. (Luc. 20:37, 38) An saro pang halimbawa iyo si Job. Maririsa sa sinabi ni Jehova sa atubangan kan nagkakatiripon na mga anghel sa langit na may kumpiyansa siya ki Job. Inapod siya ni Jehova na “[sarong] matanos na tawo na may integridad; may pagkatakot . . . sa Diyos asin naglilikay sa maraot.” (Job 1:6-8, NWT) Asin ano an paghiling ni Jehova ki Daniel, na maimbod na naglingkod sa saiya sa sarong paganong nasyon sa laog nin mga 80 taon? Tulong beses na inasigurar nin mga anghel an may edad nang si Daniel na ‘mahalaga siyang marhay’ sa Diyos. (Dan. 9:23; 10:11, 19, NWT) Makakasigurado kita na hinahalat-halat na ni Jehova an aldaw na bubuhayon niya liwat an namumutan niyang mga amigo.—Job 14:15.

Ano an nagkapirang paagi na maipapahiling ta an satong pagpapahalaga sa dai nahihiling na mga kayamanan? (Hilingon an parapo 5) *

5. Ano an kaipuhan tanganing magin dayupot na amigo ni Jehova?

5 Gurano kadakul na bakong perpektong tawo an dayupot na amigo ni Jehova ngunyan? Milyon-milyon. Aram niyato ini huling kadakul na lalaki, babayi, asin mga aki sa bilog na daga an pinapatunayan paagi sa saindang paggawi na gusto nindang magin amigo nin Diyos. “Sa mga matanos dayupot [si Jehova na] nakikipag-amigo.” (Tal. 3:32, NWT) An relasyon na iyan nagin posible huli sa pagtubod ninda sa atang na pantubos ni Jesus. Base diyan, mabuot na tinutugutan kita ni Jehova na idusay an satong sadiri sa saiya asin magpabawtismo. Sa paggibo niyato kan mahalagang mga lakdang na ini, minaiba kita sa minilyon na dusay asin bawtisadong Kristiyano na ‘dayupot na mga amigo’ kan pinakadakulang Persona sa uniberso!

6. Paano ta maipapahiling na pinapahalagahan tang marhay an dayupot na relasyon niyato sa Diyos?

6 Paano ta maipapahiling na pinapahalagahan tang marhay an dayupot na relasyon niyato sa Diyos? Arog ni Abraham asin ni Job, na nagdanay na maimbod sa Diyos sa laog nin labing sanggatos na taon, dapat man kitang magdanay na maimbod—gurano man kita kahaloy nang naglilingkod ki Jehova sa lumang sistemang ini. Arog ni Daniel, dapat man niyatong pahalagahan an satong dayupot na relasyon sa Diyos nin urog pa kisa satong buhay. (Dan. 6:7, 10, 16, 22) Paagi sa tabang ni Jehova, matatagalan niyato an ano man na pagbalo na inaatubang ta asin sa siring mapagdanay an satong dayupot na relasyon sa saiya.—Fil. 4:13.

AN REGALONG PAMIBI

7. (a) Sigun sa Talinhaga 15:8, ano an namamatian ni Jehova manungod sa satong mga pamibi? (b) Paano sinisimbag ni Jehova an satong mga pamibi?

7 An saro pang dai nahihiling na kayamanan iyo an pamibi. Gustong-gusto nin dayupot na mag-amigo na sabihon sa lambang saro an mga iniisip asin namamatian ninda. Totoo man daw iyan sa relasyon niyato ki Jehova? Iyo nanggad! Nakikipag-ulay sa sato si Jehova paagi sa saiyang Tataramon, asin diyan niya sinasabi sa sato an saiyang mga iniisip asin namamatian. Nakikikomunikar kita sa saiya paagi sa pamibi, asin diyan niyato nasasabi saiya an gabos tang iniisip asin namamatian. Nauugma si Jehova na magdangog sa satong mga pamibi. (Basahon an Talinhaga  15:8.) Bilang mamumuton na Amigo, dai sana dinadangog ni Jehova an satong mga pamibi kundi sinisimbag niya man iyan. Kun minsan, sinisimbag niya tulos iyan. May mga pagkakataon man na kaipuhan tang padagos na ipamibi an sarong bagay. Pero makakasigurado kita na sisimbagon niya iyan sa tamang panahon asin sa pinakamarahay na paagi. Siyempre, an simbag nin Diyos tibaad iba sa inaasahan ta. Halimbawa, imbes na halion an pagbalo, puwede niya kitang tawan kan kadunungan asin kusog “tanganing makayanan . . . iyan.”—1 Cor. 10:13.

(Hilingon an parapo 8) *

8. Paano niyato maipapahiling na pinapahalagahan ta an regalong pamibi?

8 An regalong pamibi daing kaagid an halaga. Kaya paano niyato maipapahiling na pinapahalagahan ta iyan? An sarong paagi iyo an pagsunod sa sadol nin Diyos na “danay na mamibi.” (1 Tes. 5:17) Dai kita pinipirit ni Jehova na mamibi. Imbes, irinerespeto niya an satong libertad na magdesisyon asin dinadagka kita na “magin matiyaga sa pagpamibi.” (Roma 12:12) Kaya maipapahiling niyato an satong pagpapahalaga paagi sa parating pagpamibi kada aldaw. Siyempre, dapat niyatong iiba sa satong mga pamibi an mga pasasalamat asin pag-umaw niyato ki Jehova.—Sal. 145:2, 3.

9. Ano an sinabi nin sarong brother manungod sa pribilehiyong mamibi, asin ano man an sabuot mo manungod sa pribilehiyong iyan?

9 Sa paglihis nin panahon na naglilingkod kita ki Jehova, urog niyatong nahihiling kun paano niya sinisimbag an mga pamibi ta, kaya nagkukusog man an satong pagpapahalaga sa pagpamibi. Pag-isipan an halimbawa ni Chris, sarong brother na 47 taon na sa bilog na panahon na paglilingkod. Sinabi niya: “Nakakaugma talaga na magtagama nin oras kada amay na aga para mamibi ki Jehova. Nakakaginhawa talagang makipag-ulay ki Jehova mantang pinagmamasdan an magayunon na pagsirang kan saldang mantang tinatamaan kan sinag kaiyan an mga ambon! Napapahiro ako kaiyan na pasalamatan siya sa gabos niyang regalo, kaiba na an pribilehiyong mamibi. Dangan pagkatapos mamibi bago maghigda, marahayon sa pagmati na magturog na may malinig na konsiyensiya.”

AN REGALONG BANAL NA ESPIRITU

10. Taano ta dapat niyatong pahalagahan an banal na espiritu nin Diyos?

10 An aktibong puwersa nin Diyos saro pang dai nahihiling na regalo na dapat niyatong pahalagahan na marhay. Dinagka kita ni Jesus na padagos  na maghagad nin banal na espiritu paagi sa pamibi. (Luc. 11:9, 13) Paagi sa banal na espiritu ni Jehova, tinatawan niya kita nin puwersa—puwede pa nganing “puwersa na urog kisa sa ordinaryo.” (2 Cor. 4:7; Gibo 1:8) Sa tabang kan espiritu nin Diyos, makakayanan ta an ano man na pagbalo na tibaad mapaatubang sa sato.

(Hilingon an parapo 11) *

11. Paano kita matatabangan kan banal na espiritu?

11 Matatabangan kita kan banal na espiritu na magibo an satong mga asignasyon sa paglilingkod sa Diyos. Mapapauswag man kan espiritu nin Diyos an satong mga talento asin kakayahan. Aram niyato na an marahay na mga resulta kan satong mga paghihinguwa nagin posible bako dahil sa satong kakayahan kundi sa tabang kan espiritu nin Diyos.

12. Sigun sa Salmo 139:23, 24, puwede kitang mamibi na tabangan kita kan banal na espiritu na magibo an ano?

12 An saro pang paagi na maipapahiling niyato na pinapahalagahan ta an banal na espiritu nin Diyos iyo an pagpamibi na tabangan kitang mahiling an ano man na salang kaisipan o salang pagmawot sa satong puso. (Basahon an Salmo 139:23, 24.) Kun gigibuhon ta iyan, tatabangan kita ni Jehova paagi sa saiyang espiritu na marisa niyato an satong salang mga kaisipan o pagmawot. Asin kun makarisa kita nin salang mga kaisipan o pagmawot, dapat na mamibi kita na tawan kita kan banal na espiritu nin kusog na malabanan an siring na kaisipan o pagmawot. Paagi kaiyan, ipinapahiling niyato na determinado kitang likayan an ano man na bagay na puwedeng magin dahilan na dai na kita tabangan ni Jehova paagi kan saiyang banal na espiritu.—Efe. 4:30.

13. Paano niyato urog na mapapahalagahan an banal na espiritu?

13 Urog niyatong mapapahalagahan an banal na espiritu paagi sa paghurop-hurop sa mga naisasagibo kaiyan sa satong panahon. Bago si Jesus magsakat sa langit, sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Maako kamo nin kapangyarihan pag uminabot sa saindo an banal na espiritu, asin kamo magigin mga saksi ko . . . sa pinakaharayong parte kan daga.” (Gibo 1:8) An mga tataramon na ini nauutob ngunyan sa makangangalas na paagi. Sa tabang kan banal na espiritu, mga walo may kabangang milyon na tawo hali sa manlain-lain na parte kan kinaban an nagin mga parasamba ni Jehova. Yaon man kita ngunyan sa espirituwal na paraiso huling tinatabangan kita kan espiritu nin Diyos na maipahiling an magagayon na kuwalidad, arog kan pagkamuot,  kagaya-gayahan, katuninungan, pakatios, kabuutan, karahayan, pagtubod, pagigin kalmado, asin pagpupugol sa sadiri. An mga kuwalidad na ini an minakompuwesto sa “bunga kan espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Mahalagang marhay nanggad na regalo an banal na espiritu!

SUPORTA HALI SA LANGIT SA SATONG MINISTERYO

14. Anong dai nahihiling na tabang an itinatao sa sato pag nakikikabtang kita sa ministeryo?

14 Saro man na dai nahihiling na kayamanan an pagtrabaho kaibanan ni Jehova asin kan langitnon na kabtang kan saiyang organisasyon. (2 Cor. 6:1) Ginigibo ta iyan sa kada pakikikabtang niyato sa paggibo nin mga disipulo. Sinabi ni Pablo manungod sa saiyang sadiri asin sa mga nakikikabtang sa gibuhon na ini: “Kami mga kapwa trabahador nin Diyos.” (1 Cor. 3:9) Pag nagpapartisipar kita sa Kristiyanong ministeryo, mga kapwa trabahador man kita ni Jesus. Girumdumon na pagkatapos na itao ni Jesus sa saiyang mga parasunod an pagbuot na “gumibo . . . nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon,” sinabi niya: “Kaibanan nindo ako.” (Mat. 28:19, 20) Asin kumusta an mga anghel? Nagpapasalamat nanggad kita na ginigiyahan kita kan mga anghel mantang ipinapahayag ta an “daing katapusan na maugmang bareta . . . sa mga nag-iirok sa daga”!—Kap. 14:6.

15. Magsaysay nin sarong halimbawa sa Bibliya na nagpapahiling kan mahalagang papel ni Jehova sa satong ministeryo.

15 Ano an mga naisasagibo ta huli sa tabang na iyan hali sa langit? Mantang isinasabwag ta an mensahe kan Kahadian, may mga banhi na nahuhulog sa mga pusong andam na mag-ako dangan nagtutubo. (Mat. 13:18, 23) Siisay an nagpapangyari na magtubo an mga banhing iyan nin katotoohan asin magin mabunga? Sinabi ni Jesus na dai niya magigin parasunod an siisay man na tawo apuwera sana kun “irani siya kan Ama.” (Juan 6:44) Nagtao an Bibliya nin espesipikong halimbawa kaiyan. Girumdumon kan magpatotoo si Pablo sa sarong grupo nin mga babayi sa luwas kan siyudad nin Filipos. Mangnuhon an sinabi kan Bibliya manungod sa saro sa mga babaying iyan, si Lydia: “Lubos na binuksan ni Jehova an saiyang puso tanganing magtao nin atensiyon sa mga bagay na sinasabi ni Pablo.” (Gibo 16:13-15) Arog ni Lydia, minilyon na iba pa an irinani ni Jehova.

16. Siisay an dapat na tawan nin onra para sa ano man na marahay na resulta sa satong ministeryo?

16 Siisay talaga an dahilan kan ano man na marahay na resulta sa satong ministeryo? Sinimbag ni Pablo an hapot na iyan kan isurat niya an mga tataramon na ini manungod sa kongregasyon nin Corinto: “Ako an nagtanom, si Apolos an nagbaribi, alagad Diyos an padagos na nagpapatalubo kaiyan, kaya bako an nagtatanom an dapat umawon, asin bako man an nagbabaribi, kundi an Diyos na nagpapatalubo kaiyan.” (1 Cor. 3:6, 7) Arog ni Pablo, dapat na pirmi niyatong itao ki Jehova an onra sa ano man na marahay na resulta sa satong ministeryo.

17. Paano niyato maipapahiling an satong pagpapahalaga sa pagtrabaho kaibanan nin Diyos, ni Cristo, asin kan mga anghel?

17 Paano niyato maipapahiling an satong pagpapahalaga sa pribilehiyo na magtrabaho kaibanan nin Diyos, ni Cristo, asin kan mga anghel? Magigibo niyato iyan paagi sa maigot na paghanap nin mga oportunidad na ihiras sa iba an maugmang bareta. Magigibo niyato ini sa dakul na paagi, arog kan pagpapatotoo nin “hayag [o, sa publiko] asin sa harong-harong.” (Gibo 20:20) Dakul man an naghuhulit nin impormal. Pag may nanunuparan sindang estranghero, binabati ninda siya sa mainamigong paagi asin hinihinguwang makapuon nin pag-uulay. Kun positibo an reaksiyon niya, mataktika nindang iniintrodusir an mensahe kan Kahadian.

(Hilingon an parapo 18) *

18-19. (a) Paano niyato binabaribian an mga banhi nin katotoohan? (b) Magsaysay nin eksperyensiya na nagpapahiling kun paano tinabangan ni Jehova an sarong tinutukduan sa Bibliya.

18 Bilang “mga kapwa trabahador nin Diyos,”  dai sana niyato dapat itanom an mga banhi nin katotoohan kundi baribian man iyan. Pag may nagpahiling nin interes, ginigibo niyato an satong pinakamakakaya na makontak o mabalikan siya, o pinapakiulayan ta an iba na iyo an gumibo kaiyan sa katuyuhan na makapuon nin pag-adal sa Bibliya. Sa pagpadagos kan pag-study saiya, nauugma kitang mahiling kun paano minomolde ni Jehova an saiyang puso asin isip.

19 Pag-isipan an halimbawa ni Raphalalani, sarong albularyo na taga South Africa. Gustong-gusto niya an nanunudan niya sa pag-Bible study. Alagad nadipisilan siyang marhay na akuon an sinasabi kan Tataramon nin Diyos manungod sa pakikikomunikar sa gadan na mga apuon. (Deut. 18:10-12) Luway-luway niyang tinugutan an Diyos na moldehon an saiyang kaisipan. Asin pag-abot nin panahon, nagpundo na siya sa pagigin albularyo, maski ngani mawawaran siya nin kabuhayan. Si Raphalalani, na 60 anyos na ngunyan, nagsabi: “Nagpapasalamat akong marhay sa mga Saksi ni Jehova sa pagtabang sa sako sa kadakul na paagi, arog kan pagtabang sako na makahanap nin trabaho. Urog sa gabos, nagpapasalamat ako ki Jehova dahil tinabangan niya akong linigon an buhay ko, kaya ngunyan nakikikabtang na man ako sa ministeryo bilang saro sa saiyang bawtisadong mga Saksi.”

20. Ano an determinado mong gibuhon?

20 Sa artikulong ini, pinag-ulayan ta an apat na kayamanan na dai nahihiling. An pinakamahalaga diyan iyo an pribilehiyo na magin pinakadayupot niyatong Amigo si Jehova. Huli kaiyan, nakikinabang kita sa iba pang dai nahihiling na kayamanan—an pamibi, an tabang kan banal na espiritu, asin an suporta hali sa langit sa satong ministeryo. Magin determinado lugod kita na urog na pahalagahan an dai nahihiling na mga kayamanan na ini. Asin lugod na padagos niyatong pasalamatan si Jehova sa pagigin marahayon na Amigo.

KANTA 145 An Panuga nin Diyos na Paraiso

^ par. 5 Sa nakaaging artikulo, pinag-ulayan ta an nagkapirang nahihiling na kayamanan hali sa Diyos. Sa artikulong ini, mapokus kita sa mga kayamanan na dai ta nahihiling asin kun paano ta maipapahiling na pinapahalagahan ta an mga iyan. Papakusugon man kaini an satong pag-apresyar sa Gikanan kan siring na mga kayamanan, an Diyos na Jehova.

^ par. 58 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: (1) Mantang pinagmamasdan an mga linalang ni Jehova, hinuhurop-hurop nin sarong sister an saiyang relasyon ki Jehova na saiyang Amigo.

^ par. 60 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: (2) An sister na naghahagad ki Jehova nin kusog para makapagpatotoo.

^ par. 62 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: (3) Tinatabangan kan banal na espiritu an sister na kusog-buot na ipaabot an mensahe kan Kahadian paagi sa impormal na pagpapatotoo.

^ par. 64 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: (4) An sister na tinutukduan sa Bibliya an tawong pinatotoohan niya nin impormal. An sister na naghuhulit asin naggigibo nin disipulo sa tabang kan mga anghel.