Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

Sairisay an Judiong mga pulis kan templo? Ano an mga trabaho ninda?

An saro sa dakul na trabahong inaasikaso kan bakong saserdoteng mga miyembro kan tribo ni Levi iyo an pagigin pulis. Nasa pagdirehir sinda kan pamayo kan mga guwardiya sa templo. An Judiong parasurat na si Philo ilinadawan an trabaho kan mga opisyal na ini: “An nagkapira sa mga ini [mga Levita] nakapuwesto bilang mga bantay sa mismong mga entrada sa mga trangkahan kan siyudad, an iba nasa laog [sa lugar kan templo] sa atubangan kan santuwaryo para siguraduhon na dai makakalaog an siisay man na bawal lumaog diyan, tuyo man o dai tinutuyo. May mga nagrerelyebong magronda sa banggi asin sa aga sigun sa nakaareglo.”

Kapot kan Sanhedrin an mga pulis na ini. Iyan sana an Judiong armadong hukbo na itinugot kan mga Romano.

Uyon sa iskolar na si Joachim Jeremias, “An mga pagtuyang sinabi ni Jesus kan arestaron siya, na aroaldaw siyang nasa Templo na nagtutukdo pero dai siya pigdadakop (Mat. 26:55), malinaw na marhay na masasabutan kun an mga pulis kan Templo an nag-abot para arestaron siya.” Naniniwala an iyo man sanang iskolar na an mga isinugo para arestaron si Jesus bago kaiyan mga pulis man kan templo. (Juan 7:32, 45, 46) Kan huri, nagsugo an Sanhedrin nin mga pulis kaiba an saindang pamayo para darahon sa sainda an mga disipulo ni Jesus asin posibleng marhay na an mga pulis man kan templo an nagguyod ki apostol Pablo paluwas sa templo.—Gibo 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30.