Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 13

Kamutan nin Udok an Lambang Saro

Kamutan nin Udok an Lambang Saro

“Kamutan nindo nin udok an lambang saro nin gikan sa puso.”—1 PED. 1:22.

KANTA 109 Mamuot nin Makusog Gikan sa Puso

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

Sa huring banggi niya kaiba an saiyang mga apostol, idinuon ni Jesus an manungod sa pagkamuot (Hilingon an parapo 1-2)

1. Anong espesipikong pagbuot an itinao ni Jesus sa saiyang mga disipulo? (Hilingon an ritrato sa cover.)

KAN banggi bago siya magadan, tinawan ni Jesus an saiyang mga disipulo nin sarong espesipikong pagbuot. Sinabi niya sainda: “Kun paanong namutan ko kamo, kamutan man nindo an lambang saro.” Dangan idinagdag niya: “Paagi kaini maaaraman kan gabos na kamo sakuyang mga disipulo—kun igwa kamo nin pagkamuot sa lambang saro.”—Juan 13:34, 35.

2. Taano ta importante na magpahiling kita nin pagkamuot sa lambang saro?

2 Sinabi ni Jesus na malinaw na mamimidbid an saiyang tunay na mga disipulo kun nagpapahiling sinda nin pagkamuot na kapareho kan ipinahiling niya. Totoo iyan kan inot na siglo, asin totoo man iyan ngunyan. Kaya importante nanggad na mapangganahan ta an ano man na puwedeng makaulang sa sato na makapahiling nin pagkamuot sa lambang saro!

3. Ano an tutukaron ta sa artikulong ini?

3 An satong pagkabakong perpekto nakakapadipisil sa sato na makapahiling nin udok na pagkamuot sa lambang saro. Dawa arog kaiyan, dapat niyatong hinguwahon na arugon si Cristo. Sa artikulong ini, tutukaron ta kun paano nakakatabang sa sato an pagkamuot na magin mapagpatuninong, daing pinapalain, asin mapag-istimar. Mantang pinag-aadalan mo an artikulong ini, haputon an sadiri: ‘Ano an manunudan ko sa mga tugang na padagos na nagpahiling nin pagkamuot sa lambang saro sa ibong nin mga kadipisilan?’

MAGIN MAPAGPATUNINONG

4. Sigun sa Mateo 5:23, 24, taano ta dapat kitang makipagkatuninungan sa sarong tugang na may kulog nin buot sa sato?

4 Itinukdo sa sato ni Jesus an kahalagahan kan pakikipagkatuninungan sa sarong tugang na may kulog nin buot sa sato. (Basahon  an Mateo 5:23, 24.) Idinuon niya na para mapaugma an Diyos, kaipuhan na papagdanayon niyatong marahay an satong relasyon sa iba. Nauugma si Jehova pag ginigibo niyato an satong pinakamakakaya na makipagkatuninungan sa satong mga tugang. Dai niya aakuon an satong pagsamba kun padagos kitang maghihinanakit asin habo niyato dawa an purbaran na makipagkatuninungan.—1 Juan 4:20.

5. Taano ta nadipisilan an sarong brother na makipagkatuninungan?

5 Tibaad madipisilan kita na makipagkatuninungan. Taano? Pag-isipan an nangyari ki Mark. * Nakulgan siya kan an sarong brother kritikaron siya tapos magtaram nin maraot na mga bagay manungod sa saiya sa ibang mga kakongregasyon ninda. Ano an nagin reaksiyon ni Mark? “Dai ko nakontrol an sadiri ko kaya nataraman ko siya nin makulog,” an nagirumduman ni Mark. Pero pagkatapos kan nangyari, nagbasol si Mark sa iginawi niya, kaya pinurbaran niyang maghagad nin dispensa sa brother asin makipagkatuninungan digdi. Pero habo kan brother na makipagkatuninungan ki Mark. Kan primero, naisip ni Mark, ‘Ano man ta maparapurbar pa akong makipagkatuninungan kun habo man ngani niya?’ Minsan siring, pinakusog siya kan paraataman nin sirkito na dai magsuko. Ano an ginibo ni Mark?

6. (a) Paano hininguwa ni Mark na makipagkatuninungan? (b) Paano inaplikar ni Mark an Colosas 3:13, 14?

6 Kan pinag-isipan ni Mark an saiyang sabuot, narealisar niyang bako siya gayong mapakumbaba saka may tendensiya siyang magpakangmatanos. Inadmitir niya na kaipuhan niyang baguhon an saiyang ugali. (Col. 3:8, 9, 12) Mapakumbaba siyang nagdulok giraray sa brother asin naghagad nin dispensa sa iginawi niya. Naggibo man si Mark nin mga surat para sa brother, na diyan sinabi niya na grabe an pagbasol niya sa nangyari asin na gusto niyang magin mag-amigo giraray sinda. Nagtao pa ngani si Mark nin simpleng mga regalo na iniisip niyang magugustuhan kan brother. Pero nakakamundo, dai pa man giraray hinali kan brother an hinanakit kaini sa saiya. Dawa siring, padagos na sinunod ni Mark  an pagbuot ni Jesus na kamutan an saiyang tugang asin magin mapagpatawad. (Basahon an Colosas 3:13, 14.) Maski pag habo kan iba na akuon an satong mga paghihinguwa na makipagkatuninungan, makakatabang sa sato an tunay na Kristiyanong pagkamuot na padagos sindang patawadon asin padagos na mamibi para sa positibong resulta.—Mat. 18:21, 22; Gal. 6:9.

Tibaad bako lang sarong paagi an kaipuhan para makipagkatuninungan (Hilingon an parapo 7-8) *

7. (a) Ano an dinadagka sa sato ni Jesus na gibuhon niyato? (b) Napaatubang sa anong masakit na sitwasyon an sarong sister?

7 Dinadagka kita ni Jesus na padagos na trataron an iba sa paaging gusto niyatong magin pagtratar sato. Sinabi pa niya na bako sanang an mga nagpapahiling sa sato nin pagkamuot an dapat niyatong pahilingan nin pagkamuot. (Luc. 6:31-33) Dawa ngani bihirang mangyari, paano kun may saro sa kongregasyon na linilikayan ka asin dai ka tinitino? Iyan an naeksperyensiyahan ni Lara. Sinabi niya: “May sarong sister na dai ako tinitino, pero dai ko man aram kun taano. Nakaka-stress kaya dai na ako nag-i-enjoy sa pag-atender sa mga pagtiripon.” Kan primero, inisip ni Lara: ‘Mayo man akong ginibong sala. Saka pati man an ibang mga tugang sa kongregasyon nagsasabing medyo iba man talaga an ugali kan sister na ini.’

8. Ano an ginibo ni Lara para makipagkatuninungan, asin ano an manunudan ta sa eksperyensiya niya?

8 May mga ginibo si Lara para makipagkatuninungan. Namibi siya ki Jehova dangan nagdesisyon na makipag-ulay sa sister. Pinag-ulayan ninda an problema, kinugos an lambang saro, dangan nakipagkatuninungan. Garo baga okey na an gabos. Sinabi ni Lara: “Pero paghaloy-haloy, linilikayan na naman niya ako arog kan dati. Namundo talaga ako.” Kan inot, paghuna ni Lara magigin maugma sana siya kun babaguhon kan sister an ugali kaini. Pero pag-abot nin panahon, narealisar ni Lara na an pinakamarahay niyang magigibo iyo na padagos na tratuhon an sister nin may pagkamuot asin ‘patawadon ini nin lubos.’ (Efe. 4:32–5:2) Nagirumduman ni Lara na an tunay na pagkamuot ‘dai pigbibilang an mga maraot na ginibo nin iba. Kinakaya an gabos na bagay, tinitiwalaan an gabos na bagay, linalauman an gabos na bagay, tinatagalan an gabos na bagay.’ (1 Cor. 13:5, 7) Naibalik ni Lara an saiyang katuninungan nin isip. Pag-abot nin panahon, medyo nagin marahay na an pagtrato saiya  kan sister. Pag nakikipagkatuninungan ka sa saimong mga tugang asin padagos sindang namumutan, makakasigurado ka na “an Diyos nin pagkamuot asin nin katuninungan maantabay sa [saimo].”—2 Cor. 13:11.

MAGIN MAYONG PINAPALAIN

9. Sigun sa Gibo 10:34, 35, taano ta kaipuhan niyatong magin mayong pinapalain?

9 An Diyos mayong pinapalain. (Basahon an Gibo 10:34, 35.) Pag dai kita nagpapalain, pinapatunayan niyatong mga aki niya kita. Sinusunod niyato an pagbuot na kamutan an satong kapwa nin siring sa satong sadiri, asin pinagdadanay ta an katuninungan kan satong espirituwal na pamilya.—Roma 12:9, 10; Sant. 2:8, 9.

10-11. Paano nahali nin sarong sister an saiyang negatibong mga sabuot?

10 Tibaad nadidipisilan an iba na magdanay na mayong pinapalain. Halimbawa, pag-isipan an nangyari sa sister na si Ruth. Kan siya tin-edyer, ginibuhan siya nin maraot nin sarong taga ibang nasyon. Ano an nagin epekto kaiyan sa saiya? Inadmitir ni Ruth: “Ikinauyam kong marhay an gabos na manungod sa nasyon na iyan. Para sako parareho sana an gabos na tawong taga duman, maski an mga tugang.” Paano nahali ni Ruth an saiyang negatibong mga sabuot?

11 Napag-isip-isip ni Ruth na kaipuhan niyang labanan an saiyang negatibong kaisipan. Nagbasa siya nin mga eksperyensiya asin mga bareta sa Yearbook manungod sa nasyon na iyan. Sinabi niya: “Hininguwa kong mag-isip nin positibo manungod sa mga tawong taga diyan sa nasyon na iyan. Narisa ko an kaigutan kan mga tugang duman para ki Jehova. Nagin malinaw sako na parte man sinda kan pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang.” Luway-luway na narealisar ni Ruth na urog pa diyan an kaipuhan niyang gibuhon. Sinabi niya: “Pag may nakakamidbid akong mga tugang hali sa nasyon na iyan, lalo kong hinihinguwa na magin mainamigo sa sainda. Nakikipag-ulay ako sa sainda asin mas nabibisto ko sinda.” Ano an nagin resulta? Sinabi ni Ruth: “Pag-abot nin panahon, nawara na an negatibo kong mga sabuot.”

Kun may udok kitang “pagkamuot sa bilog na kasararuan nin magturugang,” lilikayan tang magpalain-lain (Hilingon an parapo 12-13) *

12. Ano an nagin problema kan sister na si Sarah?

12 An iba man tibaad dai naririsa na nagpapalain-lain na palan sinda. Halimbawa, paghuna ni Sarah dai siya nagpapalain-lain huling dai man niya hinuhusgaran an mga tawo base sa saindang lahi, estado sa buhay, o pribilehiyo sa laog kan organisasyon. Pero inadmitir niya: “Narealisar ko na talagang nagpapalain-lain ako.” Sa paanong paagi? Si Sarah asin an mga kapamilya niya halangkaw an inadalan saka mas gusto nindang nakikiiba-iba sa mga arog man ninda. Sinabi pa ngani niya kaidto sa saro niyang amigo: “Nakikiiba-iba ako sa mga tugang na halangkaw an inadalan. Linilikayan ko an mga bako.” Malinaw na kaipuhan ni Sarah na baguhon an saiyang kaisipan. Paano?

13. Ano an manunudan ta sa kun paano nabago ni Sarah an saiyang sabuot?

13 Tinabangan si Sarah kan paraataman nin sirkito na analisaron an kaisipan niya. Sinabi niya: “Kinomendaran niya ako sa kaigutan ko sa paglilingkod, magayon na mga komento, asin sa kaaraman ko sa Kasuratan. Dangan ipinaliwanag niya na mantang nag-uuswag kita sa kaaraman, kaipuhan ta man na kultibaron an Kristiyanong mga kuwalidad arog kan kapakumbabaan, kababaan nin buot, asin pagigin mahihirakon.” Isinapuso ni Sarah an sinabi sa saiya kan paraataman nin sirkito. Sinabi niya: “Narealisar ko na an pinakaimportante talaga iyo na kita mabuot saka mamumuton.” Bilang resulta, nagbago na an paghiling niya sa mga tugang. Ipinaliwanag niya: “Hininguwa kong masabutan kun anong mga kuwalidad an nahiling ni Jehova sa sainda kaya namutan niya sinda.” Kumusta man kita? Dai nanggad niyato gugustuhon na isipon na mas nakakalabi kita sa iba huli kan satong inadalan! Kun may udok kitang “pagkamuot sa bilog na kasararuan nin magturugang,” lilikayan tang magpalain-lain.—1 Ped. 2:17.

 MAGIN MAPAG-ISTIMAR

14. Sigun sa Hebreo 13:16, ano an namamatian ni Jehova pag mapag-istimar kita?

14 Nauugmang marhay si Jehova pag kita mapag-istimar. (Basahon an Hebreo 13:16.) Ibinibilang niya iyan na kabtang kan satong pagsamba, lalo na pag tinatabangan ta an mga dukha. (Sant. 1:27; 2:14-17) Iyan an dahilan kaya dinadagka kita kan Kasuratan na “ugalion an pagigin mapag-istimar.” (Roma 12:13) Kun mapag-istimar kita, ipinapamati niyato sa iba na talagang nauugma kitang makaiba-iba sinda, na padangat ta sinda, asin gusto ta talagang magin amigo sinda. Nauugma si Jehova pag tinatawan ta an iba nin makakakan, maiinom, o kan satong panahon asin mamumuton na atensiyon. (1 Ped. 4:8-10) Pero, may mga bagay na puwedeng makapadipisil sa sato na magin mapag-istimar.

“Kaidto, bako ako gayong mapag-istimar, pero nagbago ako asin nakamati nin dakulang kaugmahan” (Hilingon an parapo 16) *

15-16. (a) Taano ta tibaad mag-alangan an iba na magin mapag-istimar? (b) Paano nahali ni Edit an pag-alangan niya na magin mapag-istimar?

15 Tibaad mag-alangan kitang magin mapag-istimar huli sa satong kamugtakan. Pag-isipan an halimbawa kan biyudang si Edit. Bago siya nagin Saksi, mas gusto niyang dai gayong nakikiasosyar sa iba. Para ki Edit, mas nasa kamugtakan an iba na magin mapag-istimar.

16 Kan magin Saksi na si Edit, binago niya an saiyang kaisipan. May mga ginibo siya para magin mapag-istimar. Nag-istorya siya: “Kan itinutugdok an bago ming Kingdom Hall, sinabi sako nin sarong elder na may maabot na mag-agom na matabang sa proyekto, tapos hinapot niya ako kun puwede ko sindang padaguson sa harong sa laog nin duwang semana. Nagirumduman ko kun paano binendisyunan ni Jehova an babaying balo na taga Sarepta.” (1 Hade 17:12-16) Nagtugot si Edit na padaguson an mag-agom. Binendisyunan daw siya? Sinabi niya: “An duwang semana nagin duwang bulan. Durante kan panahon na idto, nagin dayupot kaming mag-aramigo.” Saro pang bendisyon ki Edit an pagkaigwa niya nin iba pang dayupot na mga amigo sa kongregasyon. Payunir na siya ngunyan asin gustong-gusto niyang iniimbitaran na mag-isnak sa harong niya an mga nakakaibanan niya sa ministeryo. Sinabi niya: “Nakakamati talaga ako nin kaugmahan sa pagtao! Asin an totoo, dakulon na bendisyon an inako ko dahil kaiyan.”—Heb. 13:1, 2.

17. Ano an narealisar ni Luke asin kan agom niya?

 17 Tibaad mapag-istimar na kita, pero puwede daw kitang urog na magin mapag-istimar? Halimbawa, mapag-istimar si Luke asin an agom niya. Kinatudan na nindang imbitaran sa saindang harong an mga magurang ninda, mga kaparyente, dayupot na mga amigo, asin an paraataman nin sirkito saka an agom kaini. Pero, sinabi ni Luke, “Narealisar niyamo na an iniimbitaran mi sana iyo idtong mga dayupot samuya.” Paano nagin urog na mapag-istimar si Luke asin an agom niya?

18. Paano nagin urog na mapag-istimar si Luke asin an agom niya?

18 Binago ni Luke asin kan saiyang agom an kaisipan ninda pagkatapos na hurop-hurupon an sinabi ni Jesus: “Kun an mga namumuot sana sa saindo an namumutan nindo, ano an balos para sa saindo?” (Mat. 5:45-47) Narealisar ninda na kaipuhan nindang arugon si Jehova, na bukas-palad sa gabos. Kaya nagdesisyon sinda na imbitaran an mga tugang na dai pa ninda kaidto naimbitaran. Sinabi ni Luke: “Gabos kami ngunyan nauugmang marhay sa arog kaining mga pagtiripon-tipon. Nagigin mas dayupot kami sa lambang saro asin ki Jehova.”

19. Paano niyato pinapatunayan na mga disipulo kita ni Jesus, asin ano an determinado mong gibuhon?

19 Pinag-ulayan ta kun paano an pagkaigwa nin udok na pagkamuot sa lambang saro nakakatabang sa sato na magin mapagpatuninong, mayong pinapalain, asin mapag-istimar. Dapat niyatong halion an ano man na negatibong sabuot asin kamutan nin udok an satong mga tugang nin gikan sa puso. Kun gigibuhon ta iyan, magigin maugma kita asin mapapatunayan niyato na talagang mga disipulo kita ni Jesus.—Juan 13:17, 35.

KANTA 88 Itukdo Mo Sako an Dalan Mo

^ par. 5 Sinabi ni Jesus na an pagkamuot an midbidan kan tunay na mga Kristiyano. An pagkamuot niyato sa satong mga tugang an nagpapahiro sa sato na magin mapagpatuninong, mayong pinapalain, asin mapag-istimar. Pero tibaad bako iyan pirming pasil gibuhon. Tutukaron sa artikulong ini an nagkapirang praktikal na suhestiyon kun paano ta magigibong padagos na kamutan nin udok an lambang saro nin gikan sa puso.

^ par. 5 Sinalidahan an nagkapirang pangaran sa artikulong ini.

^ par. 57 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Dai nagin mapanggana an inot na pagpurbar kan sister na resolberan an problema, pero dai siya nagsuko. Pag-abot nin panahon, an padagos niyang paghihinguwa na magpahiling nin pagkamuot nagkaigwa nin marahay na resulta.

^ par. 59 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Sarong may edad na brother na nakakamating iniitsa-puwera siya kan ibang mga tugang sa kongregasyon.

^ par. 61 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Sarong sister na nag-alangan kan primero na magin mapag-istimar, pero binago niya an saiyang kaisipan, asin an pagbabagong iyan nagtao sa saiya nin urog na kaugmahan.