Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 11

Andam Ka Na Daw na Magpabawtismo?

Andam Ka Na Daw na Magpabawtismo?

“[An] bawtismo iyo man ngunyan an nagliligtas sa saindo.”—1 PED. 3:21.

KANTA 28 Pakikikatuod ki Jehova

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Ano an dapat na gibuhon nin saro bago siya magtugdok nin harong?

IMAHINARA an sarong tawo na nagdesisyon na magtugdok nin harong. Aram na niya kun anong klase nin harong an gusto niyang itugdok. Dapat daw na bumakal na tulos siya nin nagkapirang materyales tapos magtugdok na? Dai. Bago magtugdok, may sarong importanteng bagay na dapat nguna niyang gibuhon—kuwentahon kun gurano an magagastos sa pagtugdok kan harong. Taano? Huling kaipuhan niyang aramon kun baga may igo siyang kuwarta para matapos an harong. Kun antes pa maingat na niyang kukuwentahon an gastos, posibleng marhay na matapos niya an pagtugdok kan saiyang bagong harong.

2. Sigun sa Lucas 14:27-30, ano an kaipuhan mong maingat na pag-isipan bago magpabawtismo?

2 An pagkamuot saka pasasalamat mo daw ki Jehova an nagpahiro sa saimo na pag-isipan na magpabawtismo? Kun iyo, kaipuhan mong gumibo nin desisyon arog kan lalaki na gustong magtugdok nin harong. Paano ta iyan nasabi? Pag-isipan an mga tataramon ni Jesus na nasa Lucas 14:27-30. (Basahon.) Sinabi ni Jesus kun ano an kaipuhan para magin disipulo niya. Kaipuhan na andam kita sa “gastos”—an mga kadipisilan saka mga pagsasakripisyo—na kalabot sa pagigin parasunod niya. (Luc. 9:23-26; 12:51-53) Kaya bago ka magpabawtismo, kaipuhan mong maingat na pag-isipan an manungod sa gabos na kalabot diyan. Dangan magigin mas andam kang padagos na maglingkod nin may kaimbudan sa Diyos bilang bawtisadong Kristiyano.

3. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

3 Sulit daw an gabos na gastos, sabi ngani, para magin sarong bawtisadong disipulo ni Cristo? Iyo nanggad! An pagpabawtismo nagbubukas kan pinto pasiring sa dai mabilang na bendisyon—ngunyan asin sa maabot na panahon. Pag-ulayan ta an nagkapirang mahalagang hapot manungod sa bawtismo. Makakatabang ini saimo na masimbag an hapot na, “Andam na daw akong magpabawtismo?”

 KUN ANO AN KAIPUHAN MONG MAARAMAN MANUNGOD SA PAGDUSAY ASIN BAWTISMO

4. (a) Ano an pagdusay? (b) Ano an kahulugan kan “talikdan” an sadiri, siring kan binanggit sa Mateo 16:24?

4 Ano an pagdusay? Bago ka mabawtismuhan, dapat kang gumibo nin pagdusay. An pagdusay iyo an pagdulok ki Jehova paagi sa udok sa pusong pamibi asin pagsabi sa saiya na gagamiton mo an saimong buhay tanganing paglingkudan siya sagkod pa man. Pag idinusay mo an saimong sadiri sa Diyos, ‘tinatalikdan’ mo an saimong sadiri. (Basahon an Mateo 16:24.) Ki Jehova ka na ngunyan, asin sarong dakulang pribilehiyo iyan. (Roma 14:8) Sinasabi mo sa saiya na puon ngunyan, mapokus ka sa paglilingkod sa saiya bako sa pagpanigo sa sadiri mo. An pagdusay mo sarong promesa—sarong sagradong panuga na ginibo mo sa Diyos. Dai kita pinipirit ni Jehova na gumibo nin arog kaiyan na promesa. Pero pag nagpromesa na kita, inaasahan niyang uutubon niyato iyan.—Sal. 116:12, 14.

5. Paano konektado an pagdusay sa bawtismo?

5 Paano konektado an pagdusay sa bawtismo? An pagdusay personal asin pribado; mayong ibang nakakaaram kaiyan kundi ika asin si Jehova sana. An bawtismo hayag sa publiko; ginigibo iyan na may ibang mga tawo, sa parati sa sarong asembleya o kumbensiyon. Pag nagpabawtismo ka, ipinapahiling mo sa iba na idinusay mo na ki Jehova an sadiri mo. * Kaya paagi sa saimong bawtismo, ipinapaaram mo sa iba na namumutan mo si Jehova na saimong Diyos sa bilog mong puso, kalag, isip, asin kusog, pati man an determinasyon mong paglingkudan siya sagkod lamang.—Mar. 12:30.

6-7. Sigun sa 1 Pedro 3:18-22, ano an duwang dahilan kaya kaipuhan an bawtismo?

6 Kaipuhan daw talaga na magpabawtismo? Pag-isipan an mga tataramon na nasa 1 Pedro 3:18-22. (Basahon.) Kun paanong an arka sarong nahihiling na patotoo kan pagtubod ni Noe, an saimong bawtismo sarong nahihiling na patotoo kan pagdusay mo ki Jehova. Pero kaipuhan daw talaga an bawtismo? Iyo. Ipinaliwanag ni Pedro kun taano. Inot, iyan “nagliligtas sa saindo.” An bawtismo makakapagligtas sa sato kun ginigibo ta an kinakaipuhan na mga bagay para ipahiling na nagtutubod kita ki Jesus asin na naniniwala kita na siya nagadan para sa sato, binuhay liwat pasiring sa langit, asin ngunyan “nasa tuo nin Diyos.”

7 Ikaduwa, an bawtismo minaresulta sa pagkaigwa nin “sarong malinig na konsiyensiya.” Pag nagdusay kita sa Diyos asin nagpabawtismo, minalaog kita sa sarong espesyal na relasyon sa Saiya. Huli sa satong sinserong pagsulsol saka pagtubod sa pantubos, pinapatawad nin Diyos an satong mga kasalan. Kaya magkakaigwa kita nin malinig na konsiyensiya sa atubangan niya.

8. Sa ano dapat nakabase an desisyon mong magpabawtismo?

8 Sa ano dapat nakabase an desisyon mong magpabawtismo? Dahil sa maigot na pag-adal nin Bibliya, dakul kang nanudan manungod ki Jehova—sa saiyang personalidad asin sa mga pamamaagi niya. An nanudan mo manungod saiya nakataros sa saimong puso asin nakapahiro sa saimo na mamutan siyang marhay. An pagkamuot mo ki Jehova an dapat na magin panginot na basehan kan saimong desisyon na magpabawtismo.

9. Ano an buot sabihon kan magpabawtismo sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu, siring kan binanggit sa Mateo 28:19, 20?

9 An desisyon mong magpabawtismo nakabase man sa mga katotoohan sa Bibliya na inako mo na. Pag-isipan an sinabi ni Jesus kan itao niya an pagbuot na gumibo nin mga disipulo. (Basahon an Mateo 28:19, 20.) Sigun ki Jesus, an mga nagpapabawtismo dapat na gibuhon iyan “sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu.” Ano an buot sabihon kaini? Dapat na bilog na puso kang magtubod sa mga katotoohan sa Bibliya manungod ki Jehova; sa saiyang Aking si Jesus; asin sa banal na espiritu. An mga  katotoohan na ini mapuwersang marhay asin kayang makataros nanggad sa saimong puso. (Heb. 4:12) Repasuhon niyato an pira sa mga iyan.

10-11. Anong mga katotoohan manungod sa Ama an nanudan asin inako mo?

10 Balikan an panahon na nanudan mo an mga katotoohan manungod sa Ama: an saiyang “pangaran Jehova,” siya “an Kahuruhalangkawi sa bilog na daga,” asin siya sana “an tunay na Diyos.” (Sal. 83:18, NWT; Isa. 37:16, NWT) Siya an satong Kaglalang, asin “yaon ki Jehova an kaligtasan.” (Sal. 3:8; 36:9, NWT) Nagtao siya nin probisyon para iligtas kita sa kasalan asin kagadanan, asin tinawan niya kita kan paglaom na mabuhay nin daing katapusan. (Juan 17:3) An saimong pagdusay asin bawtismo an magigin midbidan mo bilang saro sa mga Saksi ni Jehova. (Isa. 43:10-12) Magigin parte ka nin sarong pambilog na kinaban na pamilya nin mga parasamba na ipinag-oorgulyong apudon sa pangaran nin Diyos asin ipinapamidbid iyan sa iba.—Sal. 86:12.

11 Talagang dakulang pribilehiyo na masabutan an itinutukdo kan Bibliya manungod sa Ama! Pag inako mo an mahalagang marhay na mga katotoohan na iyan, papahiruon ka kan saimong puso na idusay an saimong sadiri ki Jehova asin magpabawtismo.

12-13. Anong mga katotoohan manungod sa Aki an nanudan asin inako mo?

12 Ano an reaksiyon mo kan manudan mo an minasunod na katotoohan manungod sa Aki? Si Jesus an ikaduwa sa pinakamahalagang persona sa uniberso. Siya an satong Paratubos. Gikan sa buot niyang itinao an saiyang buhay para sa sato. Pag ipinapahiling ta paagi sa satong mga gibo na nagtutubod kita sa pantubos, puwede kitang mapatawad sa satong mga kasalan, magin amigo nin Diyos, asin magkamit nin buhay na daing katapusan. (Juan 3:16) Si Jesus an satong Halangkaw na Saserdote. Gusto niyang tabangan kita na makinabang sa pantubos asin na magkaigwa nin dayupot na relasyon sa Diyos. (Heb. 4:15; 7:24, 25) Bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos, siya an saro na gagamiton ni Jehova tanganing pakangbanalon an Saiyang pangaran, tapuson an karatan, asin itao an daing sagkod na mga bendisyon sa maabot na Paraiso. (Mat. 6:9, 10; Kap. 11:15) Si Jesus an satong arugan. (1 Ped. 2:21) Nagwalat siya nin halimbawa para sa sato—ginamit niya an bilog niyang buhay para gibuhon an kabutan nin Diyos.—Juan 4:34.

13 Pag inako mo kun ano an itinutukdo kan Bibliya manungod ki Jesus, mamumutan mo an namumutan na marhay na Aki nin Diyos. An pagkamuot na iyan nagpapahiro sa saimo na gamiton an saimong buhay para gibuhon an kabutan nin Diyos, arog kan ginibo ni Jesus. Bilang resulta, mapapahiro kang idusay an saimong sadiri ki Jehova asin magpabawtismo.

14-15. Anong mga katotoohan manungod sa banal na espiritu an nanudan asin inako mo?

14 Ano an naisip mo kan manudan mo an minasunod na katotoohan manungod sa banal na espiritu? Bako iyan persona, kundi aktibong puwersa nin Diyos. Ginamit nin Diyos an banal na espiritu tanganing ipasabong an pagsurat kan Bibliya, asin tinatabangan kita kan banal na espiritu na masabutan asin iaplikar an mga binabasa ta diyan. (Juan 14:26; 2 Ped. 1:21) Paagi sa saiyang espiritu, tinatawan kita ni Jehova nin “puwersa na urog kisa sa ordinaryo.” (2 Cor. 4:7) An espiritu tinatawan kita nin kusog tanganing maihulit an maugmang bareta, malabanan an sugot, makayanan an pangluluya nin buot, asin matagalan an mga pagbalo. Tinatabangan kita kaiyan na maipahiling an magagayon na kuwalidad na minabilog sa “bunga kan espiritu.” (Gal. 5:22) Bulaos na itinatao ni Jehova an saiyang espiritu sa mga nagtitiwala sa saiya asin sinserong naghahagad kaiyan sa saiya.—Luc. 11:13.

15 Talagang nakakapakusog asin nakakarangang maaraman na an mga parasamba ni Jehova makakapagtiwala na an banal na espiritu tatabangan sinda sa paglilingkod ninda sa Diyos! Pag inako mo an mga katotoohan na ini na nanudan  mo manungod sa banal na espiritu, mapapahiro ka kaiyan na idusay an saimong sadiri sa Diyos asin magpabawtismo.

16. Ano an mga nanudan ta sa satong pinag-ulayan?

16 Mahalagang marhay an desisyon mong idusay an saimong sadiri sa Diyos asin magpabawtismo. Arog kan nanudan ta, dapat na andam kang akuon an gastos na kalabot—an mga kadipisilan asin mga sakripisyo. Pero an mga bendisyon na aakuon mo mas dakula nanggad kisa sa gastos. An pagpabawtismo puwedeng makapagligtas sa saimo, asin minaresulta iyan sa pagkaigwa nin malinig na konsiyensiya sa atubangan nin Diyos. An desisyon mo na magpabawtismo dapat na panginot na nakabase sa pagkamuot mo sa Diyos na Jehova. Dapat man na bilog na puso kang nagtutubod sa mga katotoohan na nanunudan mo manungod sa Ama, sa Aki, asin sa banal na espiritu. Pagkatapos kan mga pinag-ulayan ta, paano mo sisimbagon an hapot na “Andam na daw akong magpabawtismo?”

KUN ANO AN KAIPUHAN MONG GIBUHON BAGO MAGPABAWTISMO

17. Ano an nagkapira sa mga bagay na kaipuhan na gibuhon nin saro bago magpabawtismo?

17 Kun pagmati mo andam ka nang magpabawtismo, siguradong may ginibo ka nang nagkapirang bagay para magkaigwa ka nin marahay na relasyon ki Jehova. * Dahil sa regular mong pag-adal sa Bibliya, dakul kang naaraman manungod ki Jehova asin ki Jesus. Nagkaigwa ka nin pagtubod. (Heb. 11:6) Lubos kang nagtitiwala sa mga panuga ni Jehova na nasa Bibliya, asin kumbinsido kang an pagtubod mo sa atang ni Jesus makakapagligtas sa saimo sa kasalan asin kagadanan. Pinagsulsulan mo an saimong mga kasalan; namumundo kang marhay sa nagibo mong mga sala, asin naghagad ka nin tawad ki Jehova. Binago mo na an saimong buhay; determinado mong isinikwal an dati mong maraot na paagi nin pamumuhay asin nagpuon na mamuhay sa paaging nakakapaugma sa Diyos. (Gibo 3:19) Gustong-gusto mong sabihon sa iba an manungod sa saimong pagtubod. Nakuwalipikar kang magin dai pa bawtisadong parahayag asin nagpuon na maghulit kaiba kan kongregasyon. (Mat. 24:14) Nauugmang marhay sa saimo si Jehova huli sa paggibo mo kan kinakaipuhan na mga bagay na iyan. Pinaugma mong marhay an saiyang puso.—Tal. 27:11.

18. Ano pa an kaipuhan mong gibuhon bago ka mabawtismuhan?

18 Bago ka mabawtismuhan, may pira pang bagay na kaipuhan mong gibuhon. Arog kan nanudan ta kasubago, dapat mong idusay an saimong sadiri sa Diyos. Magdulok sa saiya sa pribado asin udok sa pusong mamibi, saka manuga sa saiya na gagamiton mo na an saimong buhay para gibuhon an saiyang kabutan. (1 Ped. 4:2) Dangan sabihon sa koordineytor kan grupo nin kamagurangan na gusto mo nang magpabawtismo. Papakiulayan niya an pirang elder na makipag-ulay sa saimo. Dai tabi mahadit manungod sa pakikipag-ulay sa sainda. An mabuot na mga brother na ini siyertong midbid ka na asin namumutan ka. Rerepasuhon ninda sa saimo an pundamental na mga katukduan sa Bibliya na nanudan mo. Gusto nindang masigurado na nasasabutan mo an  mga katukduan na iyan asin na nasasabutan mo kun gurano kahalaga an pagdusay saka bawtismo. Kun magkauruyon sinda na andam ka na, ipapaaram ninda sa saimo na puwede ka nang bawtismuhan sa sunod na asembleya o kumbensiyon.

KUN ANO AN KAIPUHAN MONG GIBUHON PAGKATAPOS MONG MABAWTISMUHAN

19-20. Ano an kaipuhan mong gibuhon pagkatapos mong mabawtismuhan, asin paano mo iyan magigibo?

19 Pagkatapos mong mabawtismuhan, ano an kaipuhan mong gibuhon? * Girumdumon na an pagdusay sarong promesa asin inaasahan ni Jehova na uutubon mo iyan. Kaya pagkatapos mong mabawtismuhan, kaipuhan mong mamuhay kauyon kan saimong pagdusay. Paano mo iyan magigibo?

20 Magdanay na dayupot sa saimong kongregasyon. Bilang sarong bawtisadong Kristiyano, kabtang ka na ngunyan nin sarong “kasararuan nin magturugang.” (1 Ped. 2:17) An mga tugang sa kongregasyon iyo an saimong espirituwal na pamilya. Paagi sa regular na pag-atender sa mga pagtiripon, mapapakusog mo an saimong relasyon sa sainda. Aroaldaw na basahon asin hurop-hurupon an Tataramon nin Diyos. (Sal. 1:1, 2) Pagkatapos na mabasa an sarong porsiyon kan Bibliya, magtao nin panahon na pag-isipan na marhay an binasa mo. Dangan matataros kan mga tataramon an saimong puso. “Padagos na mamibi.” (Mat. 26:41) An sinsero mong mga pamibi urog na makakaparani sa saimo ki Jehova. “Padagos na hanapon nguna an Kahadian.” (Mat. 6:33) Magigibo mo iyan paagi sa paggibong panginot sa saimong buhay an gibuhon na paghuhulit. Paagi sa regular na pakikikabtang sa ministeryo, mapagdadanay mong makusog an saimong pagtubod, asin puwede mong matabangan an iba na maglakaw sa dalan pasiring sa buhay na daing katapusan.—1 Tim. 4:16.

21. An saimong pagpabawtismo magbubukas kan dalan pasiring sa ano?

21 An desisyon na idusay an saimong sadiri ki Jehova asin magpabawtismo iyo an pinakaimportanteng desisyon na gigibuhon mo. Totoo na may kalabot iyan na gastos. Pero sulit daw iyan? Iyo nanggad! An ano man na kasakitan na tibaad mapaatubang sa saimo sa lumang kinaban na ini “minaagi sana asin magian.” (2 Cor. 4:17) Sa kabaliktaran, an saimong bawtismo magbubukas kan dalan pasiring sa mas maugmang buhay ngunyan asin sa “tunay na buhay” sa maabot. (1 Tim. 6:19) Kaya pag-isipan tabing marhay asin ipamibi an manungod sa saimong simbag sa hapot na “Andam na daw akong magpabawtismo?”

KANTA 50 An Sakong Pamibi sa Pagdusay

^ par. 5 Iniisip mo na daw na magpabawtismo? Kun iyo, ginibo an artikulong ini para saimo. Pag-uulayan ta an nagkapirang pundamental na mga hapot may koneksiyon sa mahalagang temang ini. An simbag mo sa mga hapot na iyan makakatabang sa saimo na makapagdesisyon kun baga andam ka nang magpabawtismo.

^ par. 19 Kun dai mo pa natapos an pag-adal sa librong Ano an Itinutukdo Sato kan Bibliya? asin Kun Paano Magdadanay sa Pagkamuot nin Diyos, dapat na padagos kang mag-adal sa tabang nin sarong paratukdo sa Bibliya sagkod na matapos mo an duwang librong iyan.