AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Marso 2020

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Mayo 4-31, 2020.

An Pagkamuot Asin Pasasalamat ki Jehova Makakapahiro sa Saimo na Magpabawtismo

An pagkamuot ki Jehova puwedeng makapahiro sa saimo na magpabawtismo. Pero ano an puwedeng makaulang sa saimo?

Andam Ka Na Daw na Magpabawtismo?

An mga simbag mo sa mga hapot sa laog kan artikulong ini makakatabang sa saimo na magdesisyon.

ISTORYA NIN BUHAY

“Uya Kami! Sugua Kami!”

Iinistorya ni Jack asin Marie-Line kun ano an nakamotibar sa sainda na maglaog sa bilog na panahon na paglilingkod asin kun ano an nakatabang sainda na maka-adjust sa manlain-lain na kamugtakan pagkatapos nindang makaresibi nin bagong mga asignasyon.

Nuarin an Tamang Panahon na Magtaram?

Pag-isipan an mga halimbawa sa Kasuratan na makakatabang sa sato na maaraman kun nuarin mataram asin kun nuarin masilensiyo.

Kamutan nin Udok an Lambang Saro

Sinabi ni Jesus na pagkamuot an midbidan kan tunay na mga Kristiyano. Paano makakatabang sato an pagkamuot para magin mapagpatuninong, mayong pinapalain, asin mapag-istimar?

Aram Mo Daw?

Ano pang ibang ebidensiya apuwera sa mahihiling sa Bibliya an nagpapatunay na nagin uripon sa Ehipto an mga Israelita?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Sairisay an Judiong mga pulis kan templo? Ano an mga trabaho ninda?