Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 13

Magpahiling nin Pakikidamay Pag Nagmiministeryo

Magpahiling nin Pakikidamay Pag Nagmiministeryo

“Nahirak siyang marhay sa sainda . . . Asin nagpuon siyang magtukdo sa sainda nin dakul na bagay.”—MAR. 6:34.

KANTA 70 Hanapon an mga Maninigo

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Ano an saro sa pinakanakakaugmang aspekto kan personalidad ni Jesus? Ipaliwanag.

AN SARO sa pinakanakakaugmang aspekto kan personalidad ni Jesus iyo an kakayahan niyang masabutan an mga kadipisilan na inaatubang niyato na bakong perpektong mga tawo. Kan si Jesus yaon sa daga, ‘nakiugma siya sa mga nag-uugma’ asin ‘nakitangis sa mga nagtatangis.’ (Roma 12:15) Halimbawa, kan an saiyang 70 disipulo maugmang nagbaralik pagkatapos nin mapangganang asignasyon sa paghuhulit, “labi-labi an [kaugmahan ni Jesus] dahil sa banal na espiritu.” (Luc. 10:17-21) Sa ibong na lado, kan mahiling niya an epekto kan kagadanan ni Lazaro sa mga mahal kaini sa buhay, “nag-agrangay an puso [ni Jesus] asin naapektuhan siyang marhay.”—Juan 11:33.

2. Ano an nakatabang ki Jesus na magpahiling nin pakikidamay sa mga tawo?

2 Ano an nakatabang sa perpektong tawong si Jesus na magin mahihirakon asin mapagmalasakit na marhay sa makasalan na mga tawo? Inot sa gabos, namumutan niya an mga tawo. Arog kan sinambit sa sinundan na artikulo, siya “nangurugnang nauugma . . . sa mga aki nin mga tawo.” (Tal. 8:31NW) An pagkamuot na iyan sa mga tawo an nagpahiro sa saiya na lubos na magin pamilyar sa kaisipan ninda. Ipinaliwanag ni apostol Juan: “Aram niya kun ano an nasa tawo.” (Juan 2:25) May dakulang pagmalasakit si Jesus sa iba. Namatian kan mga tawo an pagkamuot niya sa sainda asin naghimati sinda sa mensahe kan Kahadian. Mantang mas ipinapahiling niyato an arog kaiyan na pagmalasakit sa mga tawo, magigin mas epektibo man kita sa pag-utob kan satong ministeryo.—2 Tim. 4:5.

3-4. (a) Kun may pakikidamay kita, paano niyato mamansayon an satong ministeryo? (b) Ano an pag-uulayan niyato sa artikulong ini?

3 Aram ni apostol Pablo na may obligasyon siyang maghulit, asin  iyo man kita. (1 Cor. 9:16) Alagad kun may pakikidamay kita, mamansayon niyato an satong ministeryo bako sana bilang obligasyon. Gugustuhon niyatong ipahiling na nagmamalasakit kita sa mga tawo asin gusto niyatong tabangan sinda. Aram niyato na “igwang urog na kaugmahan sa pagtao kisa sa pag-ako.” (Gibo 20:35) Kun isasaisip niyato iyan, mas lalo niyatong ikakaugma an satong ministeryo.

4 Sa artikulong ini, pag-uulayan niyato kun paano magpapahiling nin pakikidamay pag nagmiministeryo. Inot, aaramon niyato kun ano an manunudan ta sa namatian ni Jesus para sa mga tawo. Dangan, pag-uulayan ta an apat na paagi na maaarog niyato siya.—1 Ped. 2:21.

NAGPAHILING SI JESUS NIN PAKIKIDAMAY PAG NAGMIMINISTERYO

Pinahiro si Jesus nin pakikidamay na ihulit an sarong mensahe nin karangahan (Hilingon an parapo 5-6)

5-6. (a) Sairisay an pinahilingan ni Jesus nin pakikidamay? (b) Taano ta nakamati si Jesus nin dakulang pagkahirak sa mga hinulitan niya, arog kan ihinula sa Isaias 61:1, 2?

5 Pag-isipan an sarong halimbawa kun paano si Jesus nagpahiling nin pakikidamay. Sa sarong pangyayari, pagalon si Jesus asin an saiyang mga disipulo huling dagos-dagos sindang naghulit na dai nagpapahingalo. Dai sinda “[nagkapanahon] maski sa pagkakan.” Kaya dinara ni Jesus an saiyang mga disipulo sa “sarong tagong lugar tanganing maparayo sa mga tawo” asin “magpurupahingalo.” Pero, dakul na tawo an nag-inot na sa dudumanan ni Jesus asin kan saiyang mga disipulo. Kan makaabot na si Jesus asin mahiling an mga tawo, ano an reaksiyon niya? “Nahirak siyang marhay * sa sainda, huli ta garo sinda mga karnero na daing pastor. Asin nagpuon siyang magtukdo sa sainda nin dakul na bagay.”—Mar. 6:30-34.

6 Mangnuhon an dahilan kaya nakamati si Jesus nin dakulang pagkahirak, o pakikidamay, sa mga tawong idto. Naobserbaran niya na an mga tawo “garo . . . mga karnero na daing pastor.” Tibaad nahiling ni Jesus na an nagkapira sa sainda tios asin naglalapigot sa pagtrabaho para sa saindang pamilya. Tibaad an iba grabe an kamunduan huli sa pagkagadan nin mahal sa buhay. Kun  arog kaiyan, posibleng marhay na nasasabutan ni Jesus an namamatian ninda. Arog kan tinukar sa sinundan na artikulo, posibleng naeksperyensiyahan man mismo ni Jesus an nagkapira sa mga problemang ini. Nagmamalasakit si Jesus sa mga tawo, asin napahiro siyang tawan sinda nin sarong mensahe nin karangahan.—Basahon an Isaias 61:1, 2.

7. Paano niyato maaarog an halimbawa ni Jesus?

7 Ano an manunudan ta sa halimbawa ni Jesus? Arog ni Jesus, an mga tawo sa palibot niyato “garo . . . mga karnero na daing pastor.” Napapaatubang sinda sa dakul na problema. Igwa kita kan kaipuhan ninda—an mensahe kan Kahadian. (Kap. 14:6) Kaya bilang pag-arog sa satong Kagurangnan, ihinuhulit niyato an maugmang bareta huling ‘nahihirak kita sa mga hamak asin sa mga dukha.’ (Sal. 72:13NW) Nasasabutan ta an kamugtakan kan mga tawo, asin gusto niyato na tabangan sinda.

KUN PAANO KITA MAKAKAPAHILING NIN PAKIKIDAMAY

Isipon an mga pangangaipo kan lambang indibidwal (Hilingon an parapo 8-9)

8. Ano an sarong paagi na makakapahiling kita nin pakikidamay pag nagmiministeryo? Iilustrar.

8 Ano an makakatabang sa sato na makapahiling nin pakikidamay sa mga hinuhulitan ta? Ibugtak niyato an satong sadiri sa kamugtakan kan mga nakakaulay ta sa ministeryo asin trataron sinda arog kan buot niyatong magin pagtratar sa sato. * (Mat. 7:12) Pag-isipan an apat na espesipikong paagi na magigibo ta iyan. Inot, isipon an mga pangangaipo kan lambang indibidwal. Pag naghuhulit kita kan maugmang bareta, garo kita doktor. An sarong marahay na doktor iniisip an mga pangangaipo kan lambang pasyente. Naghahapot siya asin nagdadangog na marhay mantang sinasabi kan pasyente an saiyang mga namamati. Imbes na magreseta tulos nin bulong na inot na maisip niya, tibaad obserbaran nguna kan doktor an mga sintomas kan pasyente dangan saka siya matao nin angay na pagbulong. Sa kaagid na paagi, dai kita dapat maggamit nin saro sanang pamamaagi para sa gabos na nakakaulay ta sa satong ministeryo. Imbes, iniisip niyato an kamugtakan asin pagmansay kan lambang indibidwal.

9. Ano an dai niyato dapat isipon? Ipaliwanag.

9 Pag may makaulay ka sa ministeryo, dai pag-isipon na aram mo na an saiyang kamugtakan o an mga paniniwala niya asin kun taano ta naniniwala siya diyan. (Tal. 18:13) Imbes, gumamit nin mataktikang mga hapot tanganing magkaideya ka mapadapit sa saiya asin sa mga paniniwala niya. (Tal. 20:5) Kun angay sa saindong kultura, maghapot dapit sa saiyang trabaho, pamilya, asin mga eksperyensiya saka paniniwala. Pag ginigibo ta iyan, garo ta man sana sinda pinagpapaliwanag kun taano ta kaipuhan ninda an maugmang bareta. Pag naaraman ta na iyan, puwede na kitang magpahiling nin pakikidamay sa sainda base sa espesipikong mga pangangaipo ninda dangan magtao nin kinakaipuhan na tabang, arog kan ginibo ni Jesus.—Ikumparar an 1 Corinto 9:19-23.   

Isipon kun ano an tibaad sitwasyon sa buhay kan hinuhulitan mo (Hilingon an parapo 10-11)

10-11. Kauyon kan 2 Corinto 4:7, 8, ano an ikaduwang paagi na makakapahiling kita nin pakikidamay? Magtao nin halimbawa.

 10 Ikaduwa, isipon kun ano an tibaad sitwasyon ninda sa buhay. Dawa paano, masasabutan ta an sitwasyon ninda. Tutal arog ninda, bako man kitang libredo sa mga problema na inaatubang kan gabos na bakong perpektong tawo. (1 Cor. 10:13) Aram niyato na puwedeng magin dipisilon an buhay sa presenteng sistemang ini. Nakakatagal sana kita huli sa tabang ni Jehova. (Basahon an 2 Corinto 4:7, 8.) Alagad isipa kun gurano kadipisil para sa mga tawong mayong haraning relasyon ki Jehova na mamuhay sa kinaban na ini. Arog ni Jesus, nahihirak kitang marhay sa sainda, asin napapahiro kitang paabutan sinda kan “maugmang bareta dapit sa bagay na urog karahay.”—Isa. 52:7, NW.

11 Pag-isipan an eksperyensiya kan brother na si Sergey. Bago niya naaraman an katotoohan, masusupgon na marhay si Sergey. Nadidipisilan siyang marhay na makipag-ulay sa iba. Pag-abot nin panahon, nagpa-Bible study siya. “Mantang pinag-aadalan ko an Bibliya, nanudan ko na may paninimbagan an mga Kristiyano na sabihon sa iba an saindang pagtubod,” an sabi ni Sergey. “Aram ko sa sadiri ko na dai ko talaga iyan magigibo.” Pero, iniisip-isip niya an mga tawong dai pa nakakadangog kan katotoohan; siguradong dipisilon an buhay ninda huling dai ninda midbid si Jehova. “An mga bagong nanunudan ko nagtao sa sako nin dakulang kaugmahan asin panglaog na katuninungan,” an sabi niya. “Aram ko na kaipuhan man kan iba na maaraman an mga katotoohan na ini.” Mantang nagigin mas madinamay si Sergey, mas nadadagdagan man an saiyang kusog nin buot na maghulit. “Napangalas nanggad ako ta mas nagkaigwa ako nin kumpiyansa sa sadiri mantang sinasabi ko sa iba an dapit sa Bibliya,” an sabi ni Sergey. “Napakusog man kaiyan an pagtubod ko sa bagong mga katotoohan na ini.” *

Tibaad mangaipo nin halawig na panahon an iba tanganing umuswag sa espirituwal (Hilingon an parapo 12-13)

12-13. Taano ta kaipuhan niyatong magin mapasensiya sa mga tinutukduan niyato sa ministeryo? Iilustrar.

12 Ikatulo, magin mapasensiya sa mga tinutukduan mo. Tandaan, posibleng dai pa lamang ninda napag-isipan an nagkapira sa mga katotoohan sa Bibliya na pamilyar nang marhay sa sato. Asin dakul na tawo an pinapahalagahan na marhay an saindang relihiyosong  mga paniniwala. Tibaad para sa sainda, irinarani sinda kaiyan sa saindang pamilya, kultura, asin komunidad. Paano ta sinda matatabangan?

13 Pag-isipan an pagkumparar na ini: Ano an ginigibo pag an sarong luma asin nagyuyugo-yugo nang tulay kaipuhan nang salidahan? Sa parati, nagtutugdok nin bagong tulay mantang ginagamit pa man giraray an luma. Pag puwede nang gamiton an bagong tulay, puwede nang gabaon an luma. Sa kaagid na paagi, bago ta hagadon sa mga tawo na bayaan an pinapahalagahan nindang marhay na “lumang” mga paniniwala, tibaad kaipuhan nguna niyatong tabangan sinda na magkaigwa nin hararom na pagpapahalaga sa “bagong” mga katotoohan—mga katukduan sa Bibliya na sa inot dai pa sinda pamilyar. Saka sana sinda magigin andam na bayaan an dati nindang paniniwala. Tibaad halawig na panahon an kaipuhan kan mga tawo para magibo an siring na mga pagbabago.—Roma 12:2.

14-15. Paano niyato matatabangan an mga tawong dikit o mayong aram dapit sa paglaom na buhay na daing katapusan sa paraisong daga? Magtao nin halimbawa.

14 Kun mapasensiya kita sa mga tawo sa ministeryo, dai niyato lalauman na masasabutan ninda o aakuon an katotoohan sa Bibliya sa primerong beses na madangog ninda iyan. Imbes, papahiruon kita kan satong pakikidamay na tabangan sinda na luway-luway na masabutan kun ano an sinasabi kan Bibliya. Bilang halimbawa, pag-isipan kun paano ta puwedeng ipaliwanag sa saro an dapit sa paglaom na buhay na daing katapusan sa paraisong daga. Dakul na tawo an dikit o mayong aram dapit sa katukduan na ini. Tibaad naniniwala sinda na an kagadanan iyo an katapusan kan gabos. O tibaad iniisip ninda na an gabos na marahay na tawo maduman sa langit. Paano ta sinda matatabangan?

15 May sinabi an sarong brother na pamamaagi na napatunayan niyang epektibo. Inot, binabasa niya an Genesis 1:28. Dangan, hinahapot niya an kagharong kun sain asin kun sa anong mga kamugtakan gusto nin Diyos na mag-istar an mga tawo. An kadaklan nagsisimbag, “Sa daga, sa marahay na mga kamugtakan.” Tapos, binabasa kan brother an Isaias 55:11 asin naghahapot kun baga nagbago an katuyuhan nin Diyos. Sa parati, minasimbag nin dai an kagharong. Panghuri, binabasa kan brother an Salmo 37:10, 11 asin naghahapot kun ano an magigin buhay kan mga tawo sa maabot na panahon. Gamit an pangangatanusan na ini sa Kasuratan, natabangan niya an nagkapirang tawo na masabutan na gusto pa man giraray nin Diyos na an marahay na mga tawo mabuhay sagkod lamang sa paraisong daga.

An sarong sadit na akto nin kabuutan, arog kan pagpadara nin nakakapakusog na surat, puwedeng makatabang na marhay (Hilingon an parapo 16-17)

16-17. Sigun sa Talinhaga 3:27, ano an pirang praktikal na paagi na makakapahiling kita nin pakikidamay? Iilustrar.

16 Ikaapat, maghanap nin praktikal na mga paagi na makapahiling nin konsiderasyon. Halimbawa, nangyari na daw saimo na nagdalaw ka sa panahon na bakong kumbenyente sa kagharong? Puwede kitang maghagad nin dispensa asin sabihon na mabalik na lang kita sa panahon na puwede siya. Paano kun mangaipo an kagharong nin dikit na tabang? O paano kun igwang may hilang o may edad na asin nangangaipo nin saro na puwedeng isugo? Sa siring na mga sitwasyon, tibaad  puwede niyatong tabangan an kagharong.—Basahon an Talinhaga 3:27.

17 Nagkaigwa man nin marahay na mga resulta an garo baga sadit na akto nin kabuutan nin sarong sister. Huli sa namatian niyang pakikidamay, naggibo siya nin surat para sa sarong pamilya na nagadanan nin aki. May nakalaag sa surat na pirang nakakarangang teksto sa Bibliya. Ano an nagin reaksiyon kan pamilya? “Mamunduon ako kasuudma,” an isinurat kan nagadanan na ina. “Dai mo aram kun gurano nakatabang samo an surat mo. Kulang an pasasalamat o maski an pagsabi kun gurano iyan nakaranga samo. Labing 20 beses ko pa nganing binasa kasuudma su surat mo. Dai ako makapaniwala kun gurano iyan kabuot, kamapagmalasakit, asin kanakakaranga. Udok sa puso kaming nagpapasalamat saimo.” Mayong duda na makakaeksperyensiya kita nin marahay na mga resulta kun ibubugtak niyato an satong sadiri sa kamugtakan kan mga nagsasakit dangan may gigibuhon kita para tabangan sinda.   

MAGIN REALISTIKO SA MINISTERYO

18. Kauyon kan 1 Corinto 3:6, 7, anong balanseng pagmansay an dapat niyatong tandaan?

18 Siyempre, gusto niyatong magkaigwa nin balanseng pagmansay sa satong kabtang sa ministeryo. May kabtang kita sa pagtabang sa iba na makaaram dapit sa Diyos, alagad bako kita an may pinakaimportanteng kabtang. (Basahon an 1 Corinto 3:6, 7.) Si Jehova an nagrarani kan mga tawo pasiring sa saiya. (Juan 6:44) Nasa lambang indibidwal na kun baga aakuon ninda an maugmang bareta base sa kamugtakan kan saindang puso. (Mat. 13:4-8) Tandaan na kadaklan sa mga tawo kaidto dai nag-ako kan mensahe ni Jesus dawa ngani siya an pinakamahusay na Paratukdo na nabuhay kasuarin man! Kun siring, dai nanggad kita dapat madisganar kun dakul sa mga tawong hinihinguwa tang tabangan dai nagdadangog sa satong mensahe.

19. Ano an marahay na mga resulta kun magpapahiling kita nin pakikidamay pag nagmiministeryo?

19 Magkakaigwa nin marahay na mga resulta an pagpahiling niyato nin pakikidamay pag nagmiministeryo. Mas ikakaugma niyato an satong gibuhon na paghuhulit. Mamamatian niyato an urog na kaugmahan sa pagtao. Asin kun nagpapahiling kita nin pakikidamay, nagigin mas madali para sa mga “igwang pusong nasa tamang kamugtakan para sa buhay na daing katapusan” na akuon an maugmang bareta. (Gibo 13:48) Kaya “sagkod na igwa kita nin oportunidad, gumibo kita nin marahay sa gabos.” (Gal. 6:10) Dangan, mamamatian niyato an kaugmahan sa pagtao nin kamurawayan sa satong Ama sa langit.—Mat. 5:16.

KANTA 64 Magaya-gayang Pakikikabtang sa Pag-ani

^ par. 5 Pag nagpapahiling kita nin pakikidamay, nadadagdagan an satong kaugmahan—asin sa parati may marahay na mga resulta iyan—sa ministeryo. Taano? Sa artikulong ini, pag-uulayan niyato kun ano an manunudan ta sa halimbawa ni Jesus, siring man an apat na espesipikong paagi na makakapahiling kita nin pakikidamay sa mga hinuhulitan ta.

^ par. 5 PALIWANAG DAPIT SA TATARAMON: Sa kontekstong ini, an nahirak na marhay o dakulang pagkahirak nangangahulugan nin pakamati nin dakulang pagmalasakit sa saro na nagsasakit o na trinatar nin bakong marahay. An siring na pagmati puwedeng makapahiro sa sarong tawo na gibuhon an ano man na magigibo niya para makatabang sa mga tawo.

^ par. 8 Hilingon an artikulong “Sunudon an Bulawan na Reglamento sa Paggawi sa Saindong Ministeryo” sa Mayo 15, 2014 na isyu kan An Torrengbantayan.

^ par. 11 Hilingon an Torrengbantayan na Agosto 1, 2011, p. 21-22.