Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 11

Maghinanyog sa Boses ni Jehova

Maghinanyog sa Boses ni Jehova

“Ini an sakuyang Aki . . . Maghinanyog kamo sa saiya.”​—MAT. 17:5.

KANTA 89 Maghinanyog, Magkuyog, Asin ta Bebendisyunan Kita

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1-2. (a) Paano nakikikomunikar si Jehova sa mga tawo? (b) Ano an pag-uulayan niyato sa artikulong ini?

GUSTONG-GUSTO ni Jehova na makikomunikar sa sato. Ginamit niya kaidto an mga propeta, mga anghel, asin an saiyang Aki na si Jesu-Cristo tanganing ipaabot sa sato an saiyang mga kaisipan. (Amos 3:7; Gal. 3:19; Kap. 1:1) Ngunyan, nakikikomunikar siya sa sato paagi kan saiyang Tataramon, an Bibliya. Itinao niya iyan sa sato tanganing maaraman ta an saiyang kaisipan asin masabutan an saiyang mga gibo.

2 Kan si Jesus yaon sa daga, nagtaram si Jehova hali sa langit sa tulong pagkakataon. Pag-ulayan niyato kun ano an sinabi ni Jehova, kun ano an manunudan niyato sa mga sinabi niya, asin kun paano kita nakikinabang sa mga iyan.

“IKA AN SAKUYANG AKI, AN NAMUMUTAN”

3. Arog kan mababasa ta sa Marcos 1:9-11, ano an sinabi ni Jehova kan bawtismuhan si Jesus, asin anong mahalagang mga katotoohan an kinumpirmar kan sinabi niya?

3 Mababasa sa Marcos 1:9-11 an inot na pagkakataon na nagtaram si Jehova hali sa langit. (Basahon.) Sinabi niya: “Ika an sakuyang Aki, an namumutan; inuuyunan taka.” Siguradong nataros nanggad an puso ni Jesus na madangog an boses kan saiyang Ama na nagpapahayag nin pagkamuot asin pagtitiwala sa saiya! Kinumpirmar kan sinabi ni Jehova an tulong mahalagang katotoohan mapadapit ki Jesus. Inot, si Jesus Aki niya. Ikaduwa, namumutan ni Jehova an saiyang Aki. Asin ikatulo, inuuyunan ni Jehova an saiyang Aki. Saro-saro niyatong siyasaton iyan.

4. Kan bawtismuhan si Jesus, nagkaigwa siya nin anong bagong relasyon sa Diyos?

4 “Ika an sakuyang Aki.” Ipinarisa ni Jehova sa mga tataramon na ini na an saiyang namumutan na Aking si Jesus nagkaigwa  nin bagong relasyon sa Saiya. Kan si Jesus nasa langit, siya espiritung aki nin Diyos. Pero kan bawtismuhan siya, linahidan siya kan banal na espiritu. Kan panahon na iyan, ipinarisa nin Diyos na si Jesus bilang Saiyang linahidan na Aki igwa na kan paglaom na bumalik sa langit tanganing magin ninombrahan nin Diyos na Hadi asin Halangkaw na Saserdote. (Luc. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17) Kaya malinaw kun taano ta kan bawtismuhan si Jesus sinabi kan saiyang Ama: “Ika an sakuyang Aki.”—Luc. 3:22.

Nag-uuswag kita pag tinatawan nin komendasyon asin pampakusog nin buot (Hilingon an parapo 5) *

5. Paano niyato maaarog an halimbawa ni Jehova sa pagpahayag nin pagkamuot asin pag-uyon?

5 “Ika an . . . namumutan.” An halimbawa ni Jehova sa pagpahayag nin pagkamuot asin pag-uyon nagpapagirumdom sa sato na maghanap nin mga oportunidad na pakusugon an iba. (Juan 5:20) Nag-uuswag kita pag an sarong tawo na mahalaga sa sato pinapahilingan kita nin pagkamuot asin kinokomendaran kita sa marahay niyatong mga nagigibo. Sa kaagid na paagi, kaipuhan kan mga kakongregasyon asin kapamilya niyato an satong pagkamuot saka pampakusog nin buot. Pag kinokomendaran niyato an iba, napapakusog ta an saindang pagtubod asin natatabangan ta sinda na maimbod na maglingkod ki Jehova. Nangurugnang kaipuhan kan mga magurang na pakusugon an buot kan saindang mga aki. Pag sinserong kinokomendaran kan mga magurang an saindang mga aki asin pinapahilingan nin kapadangatan, tinatabangan ninda an saindang mga aki na umuswag.

6. Taano ta makakapagtiwala kita ki Jesu-Cristo?

6 “Inuuyunan taka.” Ipinapahiling kan mga tataramon na ini na nagtitiwala si Jehova na maimbod na gigibuhon ni Jesus an kabutan kan saiyang Ama. May arog kaiyan na pagtitiwala si Jehova sa saiyang Aki, kaya lubos man kitang makakapagtiwala na maimbod na uutubon ni Jesus an gabos na panuga ni Jehova. (2 Cor. 1:20) Pag pinag-iisipan niyato an halimbawa ni Jesus, lalo kitang nagigin determinado na makanuod sa saiya asin arugon an halimbawa niya. Nagtitiwala man si Jehova na bilang sarong grupo, an  saiyang mga lingkod padagos na makakanuod sa halimbawa kan saiyang Aki.—1 Ped. 2:21.

“MAGHINANYOG KAMO SA SAIYA”

7. Sigun sa Mateo 17:1-5, sa anong pangyayari nagtaram si Jehova hali sa langit, asin ano an sinabi niya?

7 Basahon an Mateo 17:1-5. Nagtaram si Jehova hali sa langit sa ikaduwang pagkakataon kaidtong ‘naliwat an itsura’ ni Jesus. Inagda ni Jesus si Pedro, Santiago, asin Juan na ibahan siyang magtukad sa sarong halangkaw na bukid. Mantang yaon duman, nakahiling sinda nin pambihirang bisyon. Nagliwanag na marhay an lalawgon ni Jesus asin nagkinang an saiyang bado. May duwang lalaki, na nagrerepresentar ki Moises asin ki Elias, na nagpuon na makipag-ulay ki Jesus mapadapit sa saiyang nagdadangadang na kagadanan asin pagkabuhay liwat. Dawa “haros turog na” an tulong apostol, nahiling ninda an makangangalas na bisyon na ini kan biyo na sindang napagmata. (Luc. 9:29-32) Dangan, may maliwanag na panganuron na naglindong sa sainda, asin nakadangog sinda nin sarong boses hali sa panganuron—an boses nin Diyos! Arog kaidto kan bawtismuhan si Jesus, ipinahayag ni Jehova an saiyang pag-uyon asin pagkamuot sa saiyang Aki na sinasabi: “Ini an sakuyang Aki, an namumutan, na sakong inuuyunan.” Pero sa pagkakataon na ini, may sinabi pa si Jehova: “Maghinanyog kamo sa saiya.”

8. Ano an nagin epekto kan bisyon ki Jesus asin sa mga disipulo?

8 An bisyon nagtao nin patanaw kan kamurawayan asin kapangyarihan na makakamtan ni Jesus bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos. Siguradong napakusog kaini si Jesus para sa mga pagsakit asin makulugon na kagadanan na aatubangon niya. Napakusog man kan bisyon an pagtubod kan mga disipulo asin nakatabang iyan sa sainda na magin andam para sa mga pagbalo sa saindang integridad asin para sa saindang halawig asin maigot na pagmiministeryo. Pakalihis nin mga 30 taon, sinambit ni apostol Pedro an mapadapit sa bisyon kan transpigurasyon na nagpapahiling na malinaw pa iyan sa isip niya.—2 Ped. 1:16-18.

9. Anong praktikal na mga konseho an itinao ni Jesus sa saiyang mga disipulo?

9 “Maghinanyog kamo sa saiya.” Malinaw na gusto ni Jehova na maghinanyog kita asin magsunod sa mga tataramon kan saiyang Aki. Ano an mga sinabi ni Jesus kan yaon siya sa daga? Dakul siyang sinabi na mahalagang marhay na hinanyugon! Halimbawa, mamumuton niyang tinukduan an saiyang mga parasunod kun paano ihuhulit an maugmang bareta, asin pauruutro niyang ipinagirumdom sa sainda na magdanay na mapagbantay. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Dinagka niya man sinda na maghinguwa nanggad nin maigot, saka pinakusog niya sinda na dai magpundo. (Luc. 13:24) Idinuon ni Jesus na kaipuhan kan saiyang mga parasunod na kamutan an lambang saro, magdanay na nagkakasararo, asin utubon an saiyang mga tugon. (Juan 15:10, 12, 13) Praktikal nanggad an mga konsehong itinao ni Jesus sa saiyang mga disipulo! Mahalaga pa man giraray sagkod ngunyan an mga konsehong iyan.

10-11. Paano niyato maipapahiling na naghihinanyog kita ki Jesus?

10 Sinabi ni Jesus: “An siisay man na kampi sa katotoohan nagdadangog sa itinataram ko.” (Juan 18:37) Ipinapahiling niyato na naghihinanyog kita sa saiyang boses pag ‘padagos niyatong pinagpapasensiyahan an lambang saro asin lubos na pinapatawad an lambang saro.’ (Col. 3:13; Luc. 17:3, 4) Urog pa niyatong maipapahiling na naghihinanyog kita sa saiyang boses paagi sa maigot na paghuhulit kan maugmang bareta “trangkilo man o masakit an mga panahon.”—2 Tim. 4:2.

11 Sinabi ni Jesus: “An sakuyang mga karnero nagdadangog sa boses ko.” (Juan 10:27) Ipinapahiling kan mga parasunod ni Cristo na naghihinanyog sinda ki Jesus bako lang paagi sa pagdangog  sa saiyang mga tataramon kundi paagi man sa paggibo kaiyan. Dai sinda nagpapadisturbo sa “mga kahaditan sa buhay.” (Luc. 21:34) Imbes, ginigibo nindang priyoridad sa buhay an pagsunod sa mga pagbuot ni Jesus dawa sa dipisil na mga kamugtakan. Dakul na tugang niyato an nagtatagal nin grabeng mga pagbalo, kaiba na an mga pag-atake kan mga nagkokontra, grabeng pagtios, asin mga kalamidad. Sa ibong kan gabos na iyan, nagdadanay sindang maimbod ki Jehova ano man an magin karibay. Inaasigurar sinda ni Jesus: “An siisay man na minaako kan sakuyang mga tugon asin nag-uutob kaiyan iyo an namumuot sa sako. Siring man, an siisay man na namumuot sa sako mamumutan kan sakuyang Ama.”—Juan 14:21.

Natatabangan kita kan satong ministeryo na magdanay na nakapokus (Hilingon an parapo 12) *

12. Ano an saro pang paagi na maipapahiling niyato na naghihinanyog kita ki Jesus?

12 Uni an saro pang paagi na maipapahiling niyato na naghihinanyog kita ki Jesus: paagi sa pakikipagtabangan sa mga ninombrahan niya na manginot sa sato. (Heb. 13:7, 17) Sa nakaagi pa sanang mga taon, dakul na pagbabago an ginibo kan organisasyon nin Diyos, kaiba na an paggamit nin bagong mga kasangkapan asin pamamaagi sa satong ministeryo, an format kan satong pagtiripon sa tahaw kan semana, saka an paagi niyato nin pagtugdok, pagpakarhay, asin pagmentenar kan satong mga Kingdom Hall. Nagpapasalamat nanggad kita sa mamumuton asin pinag-isipan na marhay na mga paggiyang iyan! Makakasiyerto kita na bebendisyunan ni Jehova an mga paghihinguwa niyato na sumunod sa napapanahon na mga instruksiyon kan organisasyon.

13. Ano an mga pakinabang kan paghinanyog ki Jesus?

13 Nakikinabang kita sa paghinanyog sa gabos na bagay na itinukdo ni Jesus. Inasigurar ni Jesus an saiyang mga disipulo na magiginhawahan sinda kan saiyang mga katukduan. “Magiginhawahan kamo,” an sabi niya. “Huli ta an sakuyang sakal komportable, asin an sakuyang pasan magian.” (Mat. 11:28-30) An Tataramon nin Diyos, na kaiba diyan an apat na Ebanghelyo kan buhay asin ministeryo ni Jesus, nagpapaginhawa, nagtatao nin panibagong espirituwal na kusog, asin nagpapadunong sa sato. (Sal. 19:7; 23:3) Sinabi ni Jesus: “Maugma an mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos asin nag-uutob kaiyan!”—Luc. 11:28.

‘PAPAMURAWAYON KO AN SAKUYANG NGARAN’

14-15. (a) Sigun sa Juan 12:27, 28, ano an ikatulong pagkakataon na nagtaram si Jehova hali sa langit? (b) Taano ta nakaranga asin nakapakusog ki Jesus an mga sinabi ni Jehova?

14 Basahon an Juan 12:27, 28. Mababasa sa Ebanghelyo ni Juan an ikatulong pagkakataon na nagtaram si Jehova hali sa langit. Mga pirang  aldaw bago siya magadan, yaon si Jesus sa Jerusalem tanganing iselebrar an saiyang huring Paskuwa. “Napupurisaw ako,” an sabi niya. Dangan namibi siya: “Ama, pamurawaya an saimong ngaran.” Bilang simbag, nagtaram hali sa langit an saiyang Ama: “Pinamuraway ko na iyan asin papamurawayon ko liwat.”

15 Napurisaw si Jesus huli sa dakulang responsabilidad niya na magdanay na maimbod ki Jehova. Aram ni Jesus na maagi siya nin maringis na pagsakit asin kagadanan. (Mat. 26:38) Urog sa gabos, gusto ni Jesus na pamurawayon an pangaran kan saiyang Ama. Inakusaran si Jesus nin paglanghad, asin nahadit siya na an saiyang kagadanan matao nin katuyawan sa Diyos. Kaya siguradong nakaparigon nanggad ki Jesus an mga tataramon ni Jehova! Nasiyerto kaiyan sa saiya na mapapamuraway an pangaran ni Jehova. Siguradong nakarangang marhay ki Jesus an sinabi kan saiyang Ama asin nakapakusog sa saiya na matagalan an pagsakit na aatubangon niya. Maski ngani posibleng si Jesus sana duman an nakasabot kan sinabi kan saiyang Ama kan panahon na iyan, sinigurado ni Jehova na an Saiyang mga tataramon maisurat para sa sato gabos.—Juan 12:29, 30.

Papamurawayon ni Jehova an saiyang pangaran asin ililigtas an saiyang banwaan (Hilingon an parapo 16) *

16. Taano ta tibaad may mga pagkakataon na nahahadit kita mapadapit sa katuyawan sa pangaran ni Jehova?

16 Arog ni Jesus, tibaad nahahadit man kita mapadapit sa katuyawan sa pangaran ni Jehova. Tibaad arog ni Jesus, biktima kita nin bakong makatanusan na pagtratar. O tibaad napupurisaw kita kan bakong totoong mga istorya na pinapalakop kan mga nagkokontra sa sato. Posibleng iniisip niyato an katuyawan na dara kan mga ini sa pangaran ni Jehova asin sa saiyang organisasyon.  Sa mga pagkakataon na iyan, dakulang karangahan para sa sato an mga sinabi ni Jehova. Dai ta kaipuhan na mahadit na marhay. Makakasiyerto kita na “an katuninungan nin Diyos na nakakalabi sa gabos na pakasabot iyo an magbabantay sa [satong] puso asin kaisipan paagi ki Cristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Pirming papamurawayon ni Jehova an saiyang pangaran. Paagi sa Kahadian, hahalion niya an gabos na danyos na dara ni Satanas asin kan kinaban na ini sa maimbod Niyang mga lingkod.—Sal. 94:22, 23; Isa. 65:17.

MAKINABANG SA BOSES NI JEHOVA NGUNYAN

17. Kauyon kan sinasabi sa Isaias 30:21, paano si Jehova nagtataram sa sato ngunyan?

17 Nagtataram pa man giraray si Jehova sa sato ngunyan. (Basahon an Isaias 30:21.) Totoo, dai man nagtataram sa sato si Jehova hali sa langit. Pero, itinao niya an saiyang nasusurat na Tataramon, an Bibliya, na paagi kaiyan tinatawan niya kita nin instruksiyon. Dugang pa, pinapahiro kan espiritu ni Jehova “an maimbod na katiwala” na padagos na magtao nin suplay nin kakanon sa Saiyang mga lingkod. (Luc. 12:42) Abunda nanggad na espirituwal na mga kakanon an nareresibi niyato arog nin imprentado saka online na mga babasahon, video, asin mga audio na publikasyon!

18. Paano napapakusog kan mga tataramon ni Jehova an saimong pagtubod asin an saimong buot?

18 Pirmi nanggad niyatong isaisip an mga tataramon na sinabi ni Jehova kan an saiyang Aki nasa daga! Lugod na an mga tataramon mismo nin Diyos, na nakasurat sa Bibliya, magtao sa sato nin kumpiyansa na kontrolado ni Jehova an gabos na bagay asin na hahalion niya an ano man na danyos na dara sa sato ni Satanas asin kan maraot niyang kinaban. Asin lugod na magin determinado kita na atentibong maghinanyog sa boses ni Jehova. Kun gigibuhon ta iyan, mapanggana niyatong matatagalan an ano man na problema na inaatubang niyato ngunyan asin an ano man na kadipisilan na mapapaatubang sa sato. Sinasabi sa sato kan Bibliya: “Kaipuhan nindo nin pakatagal, tanganing pagkatapos nindong magibo an kabutan nin Diyos, kamtan nindo an kautuban kan panuga.”—Heb. 10:36.

KANTA 4 “Si Jehova an Sakuyang Pastor”

^ par. 5 Kan si Jesus yaon sa daga, nagtaram si Jehova hali sa langit sa tulong pagkakataon. Sa saro kaiyan, dinagka ni Jehova an mga disipulo ni Cristo na maghinanyog sa saiyang Aki. Sa ngunyan, nagtataram sa sato si Jehova paagi kan saiyang nasusurat na Tataramon, na kaiba diyan an mga katukduan ni Jesus, siring man paagi kan saiyang organisasyon. Pag-uulayan sa artikulong ini kun paano kita nakikinabang sa paghinanyog ki Jehova asin ki Jesus.

^ par. 52 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Narisa kan elder an sarong ministeryal na lingkod na nagtatabang sa pagmentenar kan Kingdom Hall asin nag-aasikaso kan literature counter. Mamumuton siyang kinomendaran kan elder.

^ par. 54 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Mag-agom na taga Sierra Leone na nagtatao nin imbitasyon sa pagtiripon sa sarong parasira.

^ par. 56 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Mga Saksi sa sarong nasyon na may restriksiyon sa satong gibuhon an nagtitiripon sa sarong harong. Nakakaswal sindang bado tanganing dai sinda pagsuspetsaran.