Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Karahayan—Paano Mo Iyan Mapapauswag?

Karahayan—Paano Mo Iyan Mapapauswag?

NATURAL sana na gusto kan lambang saro sato na ibilang na marahay na tawo. Alagad dipisil na magpahiling nin karahayan sa kinaban ngunyan. Dakul na tawo an “daing pagkamuot sa karahayan.” (2 Tim. 3:3) Tibaad may sadiri sindang pamantayan sa kun ano an tama asin sala na garo baga ‘an marahay sinasabing maraot asin an maraot sinasabing marahay.’ (Isa. 5:20) Nadidipisilan man kitang magin marahay posibleng huli sa mga epekto kan bakong magayon na mga inagihan ta kaidto asin huli sa pagigin bako tang perpekto. Kaya tibaad mamatian ta man an arog kan ki Anne, * na dawa dakul na taon na siyang naglilingkod ki Jehova, inadmitir niya: “Nasasakitan akong maniwala na puwede akong magin sarong marahay na tawo.”

Marahay na sana ta gabos kita puwedeng magpahiling nin karahayan! Aspekto iyan kan banal na espiritu nin Diyos, asin an saiyang espiritu mas makusog kisa sa ano man na maraot na impluwensiya kan kinaban saka kisa sa ano man na kaluyahan niyato. Aramon niyato kun ano an karahayan asin kun paano ta urog na maipapahiling an kuwalidad na ini.

ANO AN KARAHAYAN?

Sa simpleng pagtaram, an karahayan iyo an kuwalidad o kamugtakan nin pagigin marahay. An sarong marahay na tawo may halangkaw na moralidad asin pirming ginigibo kun ano an tama. An karahayan risang-risa huli sa marahay na epekto kaiyan sa iba. Iyan sarong aktibo asin positibong kuwalidad na naipapahiling paagi sa kapaki-pakinabang na mga gibo para sa iba.

Posibleng marhay na nahihiling mo na may mga tawong pirming andam na gumibo nin marahay na mga bagay sa saindang pamilya asin mga amigo, pero sagkod sana daw diyan an kuwalidad na karahayan? Iyo, limitado an satong kakayahan na ipahiling an kuwalidad na ini, huling sinasabi kan Bibliya na “mayo nanggad nin sarong matanos na tawo [sa daga] na danay na naggigibo nin karahayan sa gabos na panahon asin dai nanggad nagkakasala.” (Par. 7:20, BPV *) Prangkang inadmitir ni apostol Pablo: “Aram ko na sa sakuya mismong hawak, mayo nin marahay na nagtetener.” (Roma 7:18) Kaya tama sana na maghagad kita nin tabang sa Gikanan nin karahayan kun gusto niyatong mapauswag an kuwalidad na iyan.

‘MARAHAY SI JEHOVA’

An Diyos na Jehova an nagtatao kan pamantayan sa kun ano an marahay. Mapadapit sa saiya, mababasa niyato: “Marahay ka asin marahay an saimong mga ginibo. Itukdo mo sa sako an mga regulasyon mo.” (Sal. 119:68NW) Siyasaton niyato an duwang aspekto kan karahayan ni Jehova na sinambit sa bersikulong iyan.

Marahay si Jehova. An karahayan kabtang kan personalidad ni Jehova. Pag-isipan an nangyari kan sabihon ni Jehova ki Moises: “Papaagihon ko sa atubangan kan saimong lalawgon an gabos kong karahayan.” Mantang nag-aagi an kamurawayan ni Jehova—kaiba an saiyang karahayan—nadangog ni Moises an mga tataramon na ini: “Si Jehova, si Jehova, Diyos na mahihirakon asin mapagmalasakit, dai tulos naaanggot asin abunda sa maimbod na pagkamuot saka katotoohan, nagpapahiling nin maimbod na pagkamuot sa rinibo, nagpapatawad nin salang gibo asin paglapas saka kasalan, pero dai niya nanggad papabayaan na dai mapadusahan an may sála.” (Ex. 33:19; 34:6, 7NW) Kaya malinaw nanggad na an karahayan mahihiling sa lambang aspekto kan personalidad ni Jehova. Maski ngani  si Jesus an pinakanangungurog na halimbawa nin karahayan sa sarong tawo, masasabi niya: “Dai nin siisay man na marahay apuwera sa saro, an Diyos.”—Luc. 18:19.

Nahihiling ta sa mga linalang an ebidensiya kan karahayan ni Jehova

Marahay an mga gibo ni Jehova. An karahayan malinaw na nahihiling sa gabos na ginigibo nin Diyos. “Sa gabos na linalang karahayan an ipinapahiling ni Jehova, asin an saiyang pagkahirak hiling-hiling sa gabos na ginigibo niya.” (Sal. 145:9NW) An karahayan ni Jehova daing pinapalain; tinatawan niya an mga tawo nin buhay saka kan gabos na kaipuhan ninda tanganing padagos na mabuhay. (Gibo 14:17) Nahihiling man an saiyang karahayan pag pinapatawad niya kita. Nagsurat an salmista: “Huli ta ika, O Jehova, marahay asin andam na magpatawad.” (Sal. 86:5NW) Makakasigurado kita na “an ano man na marahay dai ni Jehova ipapanguri sa mga naglalakaw na may integridad.”—Sal. 84:11, NW.

‘MAKANUOD NA GUMIBO NIN MARAHAY’

Linalang kita uyon sa ladawan nin Diyos, kaya may kakayahan kitang magin marahay asin gumibo nin marahay. (Gen. 1:27) Minsan siring, dinadagka kan Tataramon nin Diyos an saiyang mga lingkod na ‘makanuod na gumibo nin marahay.’ (Isa. 1:17, An Banal na Biblia) Alagad paano ta mapapauswag an magayon na kuwalidad na ini? Uni an tulong paagi.

Inot, puwede kitang mamibi para sa banal na espiritu, na makakatabang sa mga Kristiyano na makapahiling nin tunay na karahayan. (Gal. 5:22) Iyo, matatabangan kita kan espiritu nin Diyos na kamutan an marahay asin isikwal an maraot. (Roma 12:9) Sa katunayan, sinasabi kan Bibliya na puwede kitang ‘parigunon [ni Jehova] tanganing an satuyang mga ginigibo saka sinasabi magin danay na marahay.’—2 Tes. 2:16, 17.

Ikaduwa, dapat niyatong basahon an ipinasabong na Tataramon nin Diyos. Mantang ginigibo ta iyan, itutukdo sa sato ni Jehova an “kabilugan kan kun ano an karahayan” asin iaandam kita “para sa gabos na marahay na gibo.” (Tal. 2:9, NW; 2 Tim. 3:17) Paagi sa pagbasa dangan paghurop-hurop sa nabasa ta, pinapano ta an satong puso nin marahay na mga bagay mapadapit sa Diyos asin sa saiyang kabutan. Sa siring, garo kita nagtitipon nin marahay na mga bagay sa satong puso na puwede tang kuanon pag-abot nin panahon.—Luc. 6:45; Efe. 5:9.

Ikatulo, ginigibo ta an satong pinakamakakaya na ‘arugon an marahay.’ (3 Juan 11) May mahihiling kitang mga halimbawa sa Bibliya na puwede tang arugon. Siyempre, an pinakamarahay na halimbawa iyo si Jehova asin si Jesus. Pero puwede man niyatong pag-isipan an halimbawa kan iba na midbid sa saindang karahayan. An duwa sa tibaad maisip ta iyo si Tabita asin Bernabe. (Gibo 9:36; 11:22-24) Puwede kang makinabang sa pagsiyasat sa sinasabi kan Bibliya mapadapit sa sainda, na tinatawan nin atensiyon kun paano ninda tinabangan an iba sa praktikal na mga paagi. Pag-isipan kun ano an puwede mong gibuhon para matabangan an pira sa mga kapamilya o kakongregasyon mo. Mangnuhon man kun paano nakinabang an duwang iyan huli sa pagkaigwa ninda nin reputasyon  bilang marahay na mga tawo. Puwede ka man makinabang arog ninda.

Puwede man niyatong pag-isipan an mga halimbawa sa presenteng panahon kan mga tawong naggigibo nin marahay. Halimbawa, mangnuhon an mahigos na mga elder sa kongregasyon na “may pagkamuot sa karahayan.” Siring man an maimbod na mga sister na paagi sa tataramon asin gibo, sinda “mga paratukdo nin karahayan.” (Tito 1:8; 2:3) An sister na si Roslyn nagsabi: “Naghihinguwang marhay an amiga ko na tabangan asin pakusugon an mga tugang sa kongregasyon. Pinag-iisipan niya an saindang kamugtakan asin sa parati, nagtatao siya nin simpleng mga regalo o kaya naman tinatabangan sinda sa praktikal na mga paagi. Para sako, marahayon na tawo talaga siya.”

Dinadagka ni Jehova an saiyang mga lingkod na ‘hanapon an marahay.’ (Amos 5:14) Kun gigibuhon ta iyan, apuwera sa mamumutan ta an saiyang mga pamantayan, mapapakusog ta man an satong motibasyon na gibuhon kun ano an marahay.

Hinihinguwa tang magin marahay asin gumibo nin marahay

An pagpahiling nin karahayan dai nangangaipo nin paggibo nin kahanga-hangang mga bagay o pagtao nin mamahalon na mga regalo. Para iilustrar: Sa hiling mo, saro o duwa sana daw na istrok nin brush an ginagamit nin sarong pintor pag nagpipinta? Dai. Imbes, tibaad maggamit siya nin dakul na istrok nin brush tanganing magibo an saiyang painting. Kaagid kaiyan, an satong karahayan mahihiling paagi sa dakul na saradit na gibo nin pagtabang.

Dinadagka kita kan Bibliya na magin “andam” na gumibo nin marahay. (2 Tim. 2:21; Tito 3:1) Kun mapagrisa kita sa kamugtakan kan iba, puwede kitang makahanap nin mga paagi na gumibo nin mga bagay na “ikakarahay kan satuyang kapwa, tanganing maparigon” sinda. (Roma 15:2) Puwedeng kaiba diyan an paghiras nin sarong bagay na igwa kita. (Tal. 3:27) Tibaad may naiisip kitang puwedeng imbitaran niyato sa simpleng pagkakan o sa nakakapakusog na pagtiripon-tipon. Kun may nabaretaan kitang naghihilang, puwede niyato siyang padarahan nin kard, bisitahon, o apudan. Iyo, puwede kitang makahanap nin dakul na oportunidad na magsabi nin “nakakapakusog sigun sa hinahagad kan kamugtakan, tanganing makinabang an mga nagdadangog kaiyan.”—Efe. 4:29.

Arog ni Jehova, hinihinguwa niyato na gumibo nin marahay sa gabos na tawo. Huli kaiyan, tinatratar niyato an iba na daing pinapalain. An pinakamarahay na paagi iyo an paghulit kan maugmang bareta kan Kahadian sa gabos. Arog kan ipinagbuot ni Jesus, hinihinguwa niyatong gumibo nin marahay dawa sa mga nauungis sa sato. (Luc. 6:27) Dai nuarin man nagin sala na magin mabuot asin gumibo nin marahay sa iba, huling “dai nin pagbuot kontra sa mga bagay na iyan.” (Gal. 5:22, 23) Paagi sa marahay na paggawi sa ibong nin pagkontra o mga kasakitan, puwede niyatong madara an iba sa katotoohan asin mapamuraway an Diyos.—1 Ped. 3:16, 17.

BINABALUSAN HULI SA KARAHAYAN

‘An marahay na tawo babalusan huli sa saiyang mga gibo.’ (Tal. 14:14BPV) Ano an nagkapira sa mga balos? Pag marahay kita sa iba, posibleng marhay na magigin marahay man an pagtratar ninda sa sato. (Tal. 14:22) Dawa kun an iba dai kita trataron nin marahay, an padagos niyatong paggibo nin marahay puwedeng magpalumoy kan saindang buot asin tumunaw kan saindang katagasan.—Roma 12:20, nota sa ibaba.

Dakul an makakapagpatunay kun paano sinda nakinabang sa paggibo nin marahay asin pagrayo sa maraot. Pag-isipan an eksperyensiya ni Nancy. “Nagdakula akong daing ingat sa paggawi, imoral, asin daing galang,” an pag-admitir niya. “Pero mantang nanunudan ko asin inaaplikar an mga pamantayan nin Diyos sa kun ano an marahay, namatian kong mas maugma ako. May dignidad na ako asin respeto sa sadiri ngunyan.”

An pinakanangungurog na dahilan kaya gusto tang pauswagon an kuwalidad na karahayan iyo na pag ginigibo niyato iyan, napapaugma ta si Jehova. Dawa kun dai nahihiling kan dakul an satong ginigibo, nahihiling iyan ni Jehova. Aram niya an lambang marahay na gibo asin kaisipan ta. (Efe. 6:7, 8) Paano niya kita binabalusan? ‘An marahay na tawo magkakamit kan [pag-uyon] ni Jehova.’ (Tal. 12:2) Kaya padagos niyatong pauswagon an kuwalidad na karahayan. Nanunuga si Jehova nin “kamurawayan asin onra saka katuninungan para sa gabos na naggigibo nin marahay.”—Roma 2:10.

^ par. 2 Sinalidahan an ibang pangaran.

^ par. 6 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).