Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 10

Ano an Nakakaulang sa Sako Para Mabawtismuhan?

Ano an Nakakaulang sa Sako Para Mabawtismuhan?

“Nagbuntog sa tubig si Felipe asin an opisyal, dangan binawtismuhan siya ni Felipe.”​—GIBO 8:38.

KANTA 52 Kristiyanong Pagdusay

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Ano an naiwara ni Adan asin Eva, asin ano an nagin resulta?

SIISAY sa hiling mo an dapat na maggibo nin mga pamantayan sa kun ano an marahay asin sa kun ano an maraot? Kan kakanon ni Adan asin Eva an bunga kan kahoy nin pakaaram kan marahay asin maraot, malinaw nindang ipinahiling na dai sinda nagtitiwala ki Jehova asin sa saiyang mga pamantayan. Naggibo sinda nin sadiri nindang mga pamantayan sa kun ano an marahay asin maraot. (Gen. 3:22) Pero hilinga kun ano an naiwara ninda—an saindang pagigin amigo ni Jehova. Naiwara man ninda an oportunidad na mabuhay sagkod lamang, asin ipinamana sa saindang mga aki an kasalan asin kagadanan. (Roma 5:12) An desisyon ni Adan asin Eva nagresulta sa grabeng pagsakit.

Pagkatapos na akuon si Jesus, an eunuko na taga Etiopia gusto nang magpabawtismo tulos (Hilingon an parapo 2-3)

2-3. (a) Ano an ginibo kan eunuko na taga Etiopia kan hulitan siya ni Felipe? (b) Anong mga bendisyon an aakuon niyato pag nagpabawtismo kita, asin anong mga hapot an pag-uulayan ta?

2 Pagkumpararon an ginibo ni Adan asin Eva saka an ginibo kan eunuko na taga Etiopia kan hulitan ini ni Felipe. Pinahalagahan na marhay kan eunuko an ginibo ni Jehova asin ni Jesus para sa saiya kaya nagpabawtismo tulos siya. (Gibo 8:34-38) Kun idudusay ta an satong sadiri sa Diyos dangan magpabawtismo arog kan eunuko, malinaw niyatong ipinapahiling na nagpapasalamat kita sa ginibo ni Jehova asin ni Jesus para sa sato. Ipinapahiling ta man na nagtitiwala kita ki Jehova asin minimidbid ta na siya an dapat na maggibo nin pamantayan sa kun ano an marahay asin maraot.

3 Isipa na sana an mga bendisyon na inaako niyato pag naglilingkod kita ki Jehova! An saro iyo na igwa kita kan paglaom na makamtan pag-abot nin panahon an gabos na naiwara ni Adan asin Eva, kaiba na an oportunidad na mabuhay sagkod lamang. Huli sa pagtubod niyato ki Jesu-Cristo, pinapatawad ni Jehova an satong  mga sala asin tinatawan kita nin malinig na konsiyensiya. (Mat. 20:28; Gibo 10:43) Nagigin kabtang man kita kan pamilya ni Jehova nin inuuyunan na mga lingkod asin may marahayon na puturong naghahalat sa sato. (Juan 10:14-16; Roma 8:20, 21) Pero sa ibong kan malinaw na mga pakinabang na ini, may mga tawong nakamidbid na ki Jehova na nagduduwa-duwa na arugon an halimbawa kan eunuko na taga Etiopia. Ano an tibaad makaulang sa sainda na magpabawtismo? Asin paano ninda mapapangganahan an mga kadipisilan na iyan?

MGA KADIPISILAN NA NAKAKAULANG SA IBA NA MAGPABAWTISMO

Mga kadipisilan na inaatubang nin iba bago sinda magpabawtismo

Kawaran nin Tiwala sa Sadiri (Hilingon an parapo 4-5) *

4-5. Anong mga kadipisilan an napaatubang sa duwang hoben na si Avery asin Hannah?

4 Kawaran nin tiwala sa sadiri. Saksi ni Jehova an mga magurang ni Avery. Marahayon an reputasyon kan saiyang ama bilang mapagmakulog na ama asin mahusay na elder. Pero, nag-alangan si Avery na magpabawtismo. Taano? “Sa hiling ko dai ko kayang magin kasinghusay ni Papa,” an sabi niya. Mayo man nin tiwala sa sadiri si Avery na maisasaabaga niya an mga responsabilidad na tibaad itao sa saiya pag-abot nin panahon. “Natakot ako na papamibion sa publiko, magpahayag, o manginot sa grupo sa paglilingkod sa langtad.”

5 Si Hannah, na 18 anyos, grabe kaidto an kawaran nin tiwala sa sadiri. Pinadakula siya nin mga magurang na naglilingkod ki Jehova. Minsan siring, nagdududa siya kun baga kaya niyang makapamuhay kauyon kan mga pamantayan ni Jehova. Taano? Huling hababaon an paghiling ni Hannah sa saiyang sadiri. Kun minsan sa grabeng kauyaman sa sadiri, tuyo niyang kinukulgan an sadiri niya na lalo lang nakapagrabe sa sitwasyon. “Dai ko sinabi maski kiisay an ginibo ko, dawa sa mga magurang ko,” an sabi niya, “saka pagmati ko dai ako nuarin man magugustuhan ni Jehova na magin lingkod niya huli sa ginigibo ko sa sadiri ko.”

Impluwensiya nin mga Amigo (Hilingon an parapo 6) *

6. Ano an nakaulang ki Vanessa na magpabawtismo?

6 Impluwensiya nin mga amigo. Sinabi kan 22 anyos na si Vanessa, “May marahayon akong amiga na haros sampulong taon ko nang kamidbid.” Minsan siring, an amiga ni Vanessa dai siya sinuportaran sa pasuhan niyang magpabawtismo. Ikinamundo iyan ni Vanessa, asin sinabi niya: “Nadidipisilan akong makipag-amiga, asin natatakot ako na pag tinapos ko an pakikipag-amiga sa saiya, dai na giraray ako magkakaigwa nin dayupot na amiga.”

Takot na Makagibo nin Magabat na Sala (Hilingon an parapo 7) *

7. Ano an ikinatakot kan hoben na si Makayla, asin taano?

7 Takot na makagibo nin magabat na sala. Singko anyos si Makayla kan matiwalag an Kuya niya. Mantang nagdadakula, nahiling niya na namundong marhay an saiyang mga magurang sa ginibo kan Kuya niya. Sinabi ni Makayla: “Natatakot ako na kun magpabawtismo ako, makakagibo ako nin sala, matitiwalag, asin mas lalo pang mapamundo an mga magurang ko.”

Pagkatakot na Kontrahon (Hilingon an parapo 8) *

8. Ano an ikinatakot kan hoben na lalaking si Miles?

 8 Pagkatakot na kontrahon. An ama asin madrasta ni Miles naglilingkod ki Jehova, pero an saiyang ina bakong Saksi. “Nag-istar ako sa sakong ina sa laog nin 18 taon,” an sabi ni Miles, “asin takot akong sabihon saiya na gusto kong magpabawtismo. Nahiling ko su reaksiyon niya kan magin Saksi si Papa. Natakot ako na ’baad kontrahon niya ako.”

PAANO MO MAPAPANGGANAHAN AN MGA KADIPISILAN?

9. Ano an posibleng marhay na mangyari pag naaraman mo kun gurano kamamumuton asin kamapasensiya ni Jehova?

9 Pinili ni Adan asin Eva na dai maglingkod ki Jehova huling dai sinda nagkaigwa nin makusog na pagkamuot sa saiya. Dawa arog kaiyan, tinugutan sinda ni Jehova na mabuhay sagkod na magkaigwa sinda nin mga aki asin maggibo nin sadiri nindang mga pamantayan sa pagpadakula sa mga aki ninda. Dai nahaloy, malinaw na ipinahiling kan mga resulta kan desisyon ni Adan asin Eva na magin independiyente ki Jehova kun gurano sinda kanagin mangmang. Ginadan kan matua nindang aki an saiyang inosenteng tugang, asin pag-abot nin panahon, an kadahasan asin pagkamakasadiri luminakop sa katawuhan. (Gen. 4:8; 6:11-13) Minsan siring, igwa nin paagi si Jehova tanganing iligtas an gabos na aki ni Adan asin Eva na gustong maglingkod sa saiya. (Juan 6:38-40, 57, 58) Mantang mas dakul kang naaaraman manungod sa kun gurano kamapasensiya asin kamamumuton ni Jehova, posibleng marhay na magtalubo an pagkamuot mo sa saiya. Gugustuhon mong sayumahan an pamumuhay na pinili ni Adan asin Eva saka idusay an saimong sadiri ki Jehova.

Kun paano mo mapapangganahan an mga kadipisilan na ini

(Hilingon an parapo 9-10) *

10. Paano ka puwedeng matabangan kan paghurop-hurop sa Salmo 19:7 na paglingkudan si Jehova?

10 Padagos na magkua nin kaaraman mapadapit ki Jehova. Mantang mas dakul kang naaaraman mapadapit ki Jehova, mas magkakaigwa ka nin tiwala sa sadiri na kaya mong magin mapanggana sa paglilingkod sa saiya. Si Avery, na nasambitan kasubago, nagsabi: “Nagkaigwa ako nin tiwala sa sadiri paagi sa pagbasa asin paghurop-hurop kan panuga na nasa Salmo 19:7.” (Basahon.) Kan mahiling ni Avery kun paano inutob ni Jehova an panugang iyan, mas nagkusog an pagkamuot niya sa Diyos. An pagkamuot dai lang nagpapakusog nin tiwala sa sadiri kundi tinatabangan man kita kaiyan na magpokus ki Jehova asin sa mga gusto  niya. Si Hannah, na nasambitan kasubago, nagsabi: “Paagi sa pagbasa nin Bibliya saka pag-adal, narealisar ko na pag kinukulgan ko an sadiri ko, kinukulgan ko man si Jehova.” (1 Ped. 5:7) Si Hannah nagin ‘parautob kan tataramon nin Diyos.’ (Sant. 1:22) Ano an resulta? Sinabi niya: “Kan nahiling ko kun gurano ako nakinabang sa pagsunod ki Jehova, nagkusog an pagkamuot ko sa saiya. Ngunyan sigurado na ako na pirmi akong gigiyahan ni Jehova pag kaipuhan ko an tabang niya.” Napangganahan ni Hannah an tendensiya na kulugan an sadiri niya. Idinusay niya an saiyang sadiri ki Jehova asin nagpabawtismo.

(Hilingon an parapo 11) *

11. Ano an ginibo ni Vanessa tanganing magkaigwa nin marahay na mga amigo, asin ano an manunudan niyato digdi?

11 Madunong na pilion an saimong mga amigo. Pag-abot nin panahon, narealisar ni Vanessa, na nasambitan kasubago, na nakakaulang an saiyang amiga para magin lingkod siya ni Jehova. Kaya tinapos niya an saindang pagigin mag-amiga. Pero bako lang iyan an ginibo ni Vanessa. Naghinguwa siyang marhay na magkaigwa nin bagong mga amigo sa laog kan kongregasyon. Sinabi niya na nakatabang sa saiya an halimbawa ni Noe asin kan pamilya kaini. “Napapalibutan sinda nin mga tawong dai namumuot ki Jehova,” an sabi niya, “pero igwa sinda nin marahay na relasyon sa lambang saro.” Pagkatapos na mabawtismuhan, nagpayunir si Vanessa. Sinabi niya ngunyan, “Nakatabang ini sa sako na magkaigwa nin marahay na mga amigo bako lang sa kongregasyon mi kundi pati man sa ibang kongregasyon.” Magkakaigwa ka man nin marahay na mga amigo paagi sa lubos na pakikikabtang sa gibuhon na iinasignar sa sato ni Jehova.—Mat. 24:14.

(Hilingon an parapo 12-15) *

12. Anong klase nin pagkatakot an mayo ki Adan asin Eva, asin ano an nagin resulta?

12 Magkaigwa nin tamang pagkatakot. May mga klase nin pagkatakot na marahay sa sato. Halimbawa, kaipuhan niyatong magkaigwa nin takot na mapamundo si Jehova. (Sal. 111:10) Kun may arog kaiyan na klase nin pagkatakot si Adan asin Eva, dai kuta sinda marebelde ki Jehova. Pero nagrebelde sinda. Pagkatapos kaiyan, nabuksan an saindang mga mata, an buot sabihon, lubos nindang narealisar na sinda mga parakasala. Kasalan asin kagadanan sana an maipapamana ninda sa saindang mga aki. Huling narealisar o nasabutan ninda an saindang sitwasyon, nasupog sinda ta huba sinda kaya tinahuban ninda an saindang sadiri.—Gen. 3:7, 21.

13-14. (a) Kauyon kan 1 Pedro 3:21, taano ta dai niyato kaipuhan na makamati nin grabeng pagkatakot sa kagadanan? (b) Ano an mga dahilan niyato na mamutan si Jehova?

 13 Kaipuhan niyato na magkaigwa nin tamang pagkatakot ki Jehova, alagad dai ta kaipuhan na makamati nin grabeng pagkatakot sa kagadanan. Naggibo si Jehova nin paagi tanganing magkaigwa kita nin buhay na daing katapusan. Kun makakomiter kita nin kasalan alagad tunay na magsulsol, papatawadon ni Jehova an satong mga sala. Papatawadon niya kita huli sa satong pagtubod sa atang na pantubos kan saiyang Aki. An sarong panginot na paagi na ipinapahiling niyato an satong pagtubod iyo an pagdusay kan satong buhay sa Diyos asin pagpabawtismo.—Basahon an 1 Pedro 3:21.

14 Dakul kitang dahilan na mamutan si Jehova. Dai niya lang itinatao an marahay na mga bagay na ikinakaugma niyato kada aldaw, kundi itinutukdo niya man sa sato an katotoohan mapadapit sa saiya asin sa saiyang mga katuyuhan. (Juan 8:31, 32) Itinao niya sa sato an Kristiyanong kongregasyon para giyahan asin suportaran kita. Tinatabangan niya kitang makayanan an satong mga problema ngunyan, asin tinatawan niya kita nin paglaom na mabuhay sagkod lamang sa perpektong mga kamugtakan sa maabot na panahon. (Sal. 68:19; Kap. 21:3, 4) Pag hinuhurop-hurop niyato kun gurano na kadakul kan ginibo ni Jehova para ipahiling na namumutan niya kita, napapahiro kita na kamutan siya. Asin pag namumutan niyato si Jehova, nagkakaigwa kita nin tamang pagkatakot. Natatakot kitang makulgan ta an Saro na namumutan tang marhay.

15. Paano napangganahan ni Makayla an saiyang takot na makagibo nin magabat na sala?

15 Napangganahan ni Makayla, na nasambitan kasubago, an saiyang takot na makagibo nin magabat na sala kan masabutan niya kun gurano kamapagpatawad ni Jehova. “Narealisar ko na gabos kita bakong perpekto asin makakagibo nin sala. Pero nasabutan ko man na namumutan kita ni Jehova asin na papatawadon niya kita basado sa pantubos.” Napahiro siya kan pagkamuot niya ki Jehova na idusay an saiyang sadiri sa Saiya asin magpabawtismo.

(Hilingon an parapo 16) *

16. Ano an nakatabang ki Miles na mapangganahan an saiyang takot na kontrahon?

16 Si Miles na natakot na kontrahon kan saiyang ina an desisyon niya na magpabawtismo, naghagad nin tabang sa paraataman nin sirkito. “Nagdakula man siya sa pamilyang saro sanang magurang an Saksi,” an sabi ni Miles. “Tinabangan niya akong pag-isipan kun ano an puwede kong sabihon tanganing masabutan ni Mama na desisyon ko an magpabawtismo asin na dai ako pigpipirit ni Papa na gibuhon iyan.” Dai naugma an ina ni Miles sa desisyon niya. Pag-abot nin panahon, kinaipuhan niyang humali sa harong kan saiyang ina, alagad nanindugan siya sa saiyang desisyon. “Nataros an puso ko na maaraman an manungod sa marahay na mga bagay na ginibo para sa sako ni Jehova,” an sabi niya. “Kan pinag-isipan kong marhay an manungod sa atang na pantubos ni Jesus, narealisar ko kun gurano nanggad ako kanamumutan ni Jehova. Iyan an nagpahiro sa sako na idusay an sakong sadiri ki Jehova asin magpabawtismo.”

 PANINDUGAN AN SAIMONG DESISYON

Puwede niyatong ipahiling an satong pagpapahalaga sa mga ginibo nin Diyos sa sato (Hilingon an parapo 17)

17. Igwa kita nin anong oportunidad?

17 Kan magkakan si Eva kan bunga kan kahoy na idto sa Eden, isinikwal niya an saiyang Ama. Kan si Adan uminiba sa saiya, ipinahiling niya na bako nanggad siyang mapagpasalamat sa gabos na marahay na ginibo ni Jehova sa saiya. Igwa kita gabos nin oportunidad na ipahiling na dai nanggad kita uyon sa nagin desisyon ni Adan asin Eva. Paagi sa pagpabawtismo, ipinapahiling niyato ki Jehova na naniniwala kita na siya an may awtoridad na maggibo nin pamantayan sa kun ano an marahay asin kun ano an maraot para sa sato. Pinapatunayan niyato na namumutan ta an satong Ama asin nagtitiwala kita sa saiya.

18. Paano ka magigin mapanggana sa paglilingkod ki Jehova?

18 An kadipisilan na aatubangon niyato pagkabawtismo iyo an pamumuhay kada aldaw kauyon kan mga pamantayan ni Jehova, bako kan satong sadiring mga pamantayan. Minilyon na tawo an namumuhay sa arog kaiyan na paagi kada taon. Puwede kang magin arog ninda kun padagos mong papararumon an saimong pakasabot sa Tataramon nin Diyos, an Bibliya; regular na makikiasosyar sa mga tugang; asin maigot na ipapakipag-ulay sa iba an mga nanudan mo mapadapit sa saimong mamumuton na Ama. (Heb. 10:24, 25) Pag naggigibo ka nin desisyon, dangugon an sadol na itinatao ni Jehova paagi sa saiyang Tataramon asin organisasyon. (Isa. 30:21) Dangan an gabos na ginigibo mo magigin mapanggana.—Tal. 16:3, 20.

19. Ano an dapat na padagos mong isip-isipon, asin taano?

19 Kun padagos mong iisip-isipon kun gurano ka nakikinabang sa paggiya ni Jehova, matalubo an saimong pagkamuot sa saiya asin sa saiyang mga pamantayan. Huli kaiyan, mayo nin ano man na maiaalok si Satanas na makakakumbinsir sa saimo na pumundo sa paglilingkod ki Jehova. Imahinara an saimong sadiri sangribong taon puon ngunyan. Marerealisar mo na an desisyon mo kaidto na magpabawtismo iyo an pinakamarahay na desisyon na ginibo mo!

KANTA 28 Pakikikatuod ki Jehova

^ par. 5 An pinakamahalagang desisyon na gigibuhon mo sa bilog mong buhay iyo na kun baga mapabawtismo ka o dai. Taano ta mahalagang marhay an desisyon na iyan? Sisimbagon sa artikulong ini an hapot na iyan. Matatabangan man kaini an mga nag-iisip na magpabawtismo na mapangganahan an mga kadipisilan na tibaad nakakaulang sa sainda na magpabawtismo.

^ par. 56 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Kawaran nin Tiwala sa Sadiri: Sarong hoben na lalaki an ninenerbiyos na magkomento.

^ par. 58 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Impluwensiya nin mga Amigo: Sarong hoben na Saksi na may kaibang amigang maraot na impluwensiya an nasupog kan makahiling siya nin mga kapwa Saksi.

^ par. 60 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Takot na Makagibo nin Magabat na Sala: Kan an saiyang tugang na lalaki matiwalag asin maghali sa saindang harong, naghadit an sarong hoben na babayi na tibaad mangyari man iyan sa saiya.

^ par. 62 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Pagkatakot na Kontrahon: Sarong tin-edyer na lalaki an natatakot na magpamibi mantang nakahiling an saiyang ina na bakong kapagtubod.

^ par. 65 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Kawaran nin Tiwala sa Sadiri: Sarong hoben na lalaki na nagpe-personal study.

^ par. 67 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Impluwensiya nin mga Amigo: Sarong hoben na Saksi na dai ikinakasupog an pagigin Saksi.

^ par. 69 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Takot na Makagibo nin Magabat na Sala: Sarong hoben na babayi na isinapuso na katotoohan asin nagpabawtismo.

^ par. 71 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Pagkatakot na Kontrahon: Sarong hoben na lalaki na kusog-buot na ipinapaliwanag an saiyang pagtubod sa saiyang ina na bakong Saksi.