AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Marso 2019

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Mayo 6 sagkod Hunyo 2, 2019

Ano an Nakakaulang sa Sako Para Mabawtismuhan?

Nag-aalangan na magpabawtismo an nagkapirang midbid na si Jehova. Ano an makakatabang sa sainda na mapangganahan an ano man na kadipisilan na tibaad nakakaulang sa sainda?

Maghinanyog sa Boses ni Jehova

Paano nakikikomunikar si Jehova sa sato ngunyan? Paano kita nakikinabang sa paghinanyog sa Diyos?

Magpahiling nin Pagmalasakit sa Namamatian kan Iba

Sa anong mga paagi nagpahiling si Jehova asin si Jesus nin pagmalasakit sa namamatian kan iba, asin paano ta sinda maaarog?

Magpahiling nin Pakikidamay Pag Nagmiministeryo

Ano an apat na espesipikong paagi na makakapahiling kita nin pakikidamay sa mga nahuhulitan ta sa ministeryo?

Karahayan—Paano Mo Iyan Mapapauswag?

Ano an karahayan? Taano ta dapat niyatong hinguwahon na mapauswag iyan?

Pinapahalagahan ni Jehova an Saimong “Amen”

Nakaugalian na kan dakul na magsabi nin ‘amen’ pagkatapos nin pamibi. Ano an kahulugan kan terminong ini asin paano iyan ginamit sa Bibliya?