Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagpupugol sa Sadiri—Mahalagang Marhay Tanganing Makamtan an Pag-uyon ni Jehova

Pagpupugol sa Sadiri—Mahalagang Marhay Tanganing Makamtan an Pag-uyon ni Jehova

“Kan iwalon ako kan pinsan ko, kinaputan ko an liog niya tapos tinilok ko siya. Gusto ko siyang gadanon.”—Paul.

“Sa harong, dikit-dikit sana naaanggot na tulos ako. Nangraraot ako nin mga muwebles, mga kawatan, dawa anong makaputan ko.”—Marco.

Tibaad bako man kita arog kaiyan kabayolente. Alagad, gabos kita nasasakitan kun minsan na kontrulon an satong sadiri. An panginot na dahilan iyo na nagmana kita nin makasalan na mga tendensiya sa inot na tawong si Adan. (Roma 5:12) Arog ni Paul asin ni Marco, may mga tawong nasasakitan na kontrulon an saindang kaanggutan. An iba man tibaad nasasakitan na kontrulon an saindang mga iniisip. Pirmi nindang iniisip an mga ikinakatakot ninda o parating napupurisaw huli sa kakaisip nin negatibong mga bagay. Asin an iba man tibaad nasasakitan na labanan an pagmawot na gumibo nin seksuwal na imoralidad, magburat, o magdroga.

Kun dai niyato kokontrulon an satong mga iniisip, pagmawot, asin paggawi, puwede niyatong ikapahamak iyan. Pero puwede tang malikayan iyan. Paano? Paagi sa pagkaigwa nin pagpupugol sa sadiri. Tanganing magkaigwa kita kaiyan, pag-uulayan niyato an tulong hapot: (1) Ano an pagpupugol sa sadiri? (2) Taano ta mahalagang marhay iyan? (3) Paano kita magkakaigwa kan kuwalidad na ini na sarong aspekto kan “bunga kan espiritu”? (Gal. 5:22, 23) Dangan pag-uulayan ta kun ano an magigibo niyato kun dai kita nakakapahiling kun minsan nin pagpupugol sa sadiri.

ANO AN PAGPUPUGOL SA SADIRI?

An tawong may pagpupugol sa sadiri dai minahiro nin pabigla-bigla. Imbes, nagpupugol siyang makataram asin makagibo nin mga bagay na nakakapaanggot sa Diyos.

Malinaw na ipinahiling ni Jesus na igwa siya nin pagpupugol sa sadiri

Ipinahiling sa sato ni Jesus kun ano an kahulugan kan pagkaigwa nin pagpupugol sa sadiri. Sinabi kan Bibliya: “Kan siya pig-iinsulto, dai siya nagbalos nin pang-iinsulto. Kan siya nagsasakit, dai siya nanghuma, kundi ipinagkatiwala niya an saiyang sadiri sa Saro na naghuhukom nin matanos.” (1 Ped. 2:23) Ipinahiling ni Jesus an siring na pagpupugol sa sadiri kan tuya-tuyaon siya kan mga parakontra mantang nakapako siya sa hariging pasakitan. (Mat. 27:39-44) Bago kaiyan, nagpahiling siya nin pambihirang pagpupugol kan purbaran kan anggot na mga lider nin relihiyon na dakupon siya sa saiyang itinataram. (Mat. 22:15-22) Asin pambihirang halimbawa nanggad an ipinahiling niya kan may anggot na mga Judio na nagpurot nin mga gapo para idaklag sa saiya! Imbes na magbalos, “nagtago si Jesus asin nagluwas sa templo.”—Juan 8:57-59.

Maaarog ta daw an halimbawa ni Jesus? Iyo. Isinurat ni apostol Pedro: “Si Cristo mismo nagsakit para sa saindo, na nagwalat sa saindo nin sarong arugan tanganing maingat nindong masundan an saiyang mga lakad.” (1 Ped. 2:21) Dawa bako kitang perpekto, puwede niyatong maingat na masundan an halimbawa ni Jesus sa pagpupugol sa sadiri. Taano ta mahalagang marhay na gibuhon ta iyan?

 TAANO TA MAHALAGANG MARHAY AN PAGPUPUGOL SA SADIRI?

Kaipuhan niyato an pagpupugol sa sadiri tanganing makamtan an pag-uyon ni Jehova. Dawa kun haloy na kitang maimbod na naglilingkod ki Jehova, puwede tang maiwara an satong dayupot na relasyon sa saiya kun dai niyato kokontrulon an satong paggawi asin pagtaram.

Isipon si Moises, “an pinakamahuyo sa gabos na tawo sa bilog na daga” kan panahon niya. (Bil. 12:3, NWT) Pagkatapos nin mga dekada na mapasensiyang tinagalan ni Moises an pagparareklamo kan mga Israelita, nawara an saiyang pagpupugol sa sadiri. Naanggot siya kan magreklamo na naman sinda huli sa kakulangan nin tubig. Anggot niyang sinabi sa banwaan: “Magdangog kamo, kamong mga rebelde! Ano, gusto nindong magpaluwas kami nin tubig para sa saindo hali sa dakulang gapong ini?”—Bil. 20:2-11, NWT.

Dai nakontrol ni Moises an sadiri niya. Dai niya itinao ki Jehova an onra bilang an Gikanan kan tubig na itinao sa milagrosong paagi. (Sal. 106:32, 33) Bilang resulta, dai siya tinugutan ni Jehova na makalaog sa Dagang Panuga. (Bil. 20:12) Posibleng marhay na sagkod kan aldaw na magadan si Moises, pinagbasulan niya na dai siya nakapagpugol.—Deut. 3:23-27.

Ano an leksiyon para sa sato? Dawa pa kun haloy na kitang nasa katotoohan, dai nanggad kita dapat na magtaram nin daing galang sa mga nakakairitar sa sato o sa mga nangangaipo nin pagtatanos. (Efe. 4:32; Col. 3:12) Totoo na mantang mas nagkakaedad na kita, tibaad naghahalipot kun minsan an satong pasensiya. Pero girumdumon si Moises. Dai nanggad niyato gugustuhon na maraot an satong rekord nin halawig na maimbod na paglilingkod huli sa dai pakapugol sa sadiri. Paano kita magkakaigwa kan mahalagang marhay na kuwalidad na ini?

KUN PAANO MAGKAKAIGWA NIN PAGPUPUGOL SA SADIRI

Mamibi para sa banal na espiritu. Taano? Huling an pagpupugol sa sadiri sarong aspekto kan bunga kan espiritu nin Diyos, asin itinatao ni Jehova an saiyang espiritu sa mga naghahagad kaiyan sa saiya. (Luc. 11:13) Paagi sa espiritu ni Jehova, tinatawan niya kita kan kusog na kaipuhan ta. (Fil. 4:13) Matatabangan niya man kitang magkaigwa kan iba pang aspekto kan bunga kan espiritu, arog nin pagkamuot, na makakatabang sa sato na urog na makapahiling nin pagpupugol sa sadiri.—1 Cor. 13:5.

Likayan an ano man na makakapaluya sa saimong pagpupugol sa sadiri

Likayan an ano man na makakapaluya sa saimong pagpupugol sa sadiri. Halimbawa, likayan an mga website asin libangan na nagtatampok nin salang paggawi. (Efe. 5:3, 4) Sa katunayan, dapat niyatong likayan an ano man na makakatentar sa sato na gumibo nin sala. (Tal. 22:3; 1 Cor. 6:12) Halimbawa, an saro na may tendensiyang makagibo  nin seksuwal na kaatian tibaad kaipuhan na likayan an gabos na libro asin pelikula manungod sa romantikong pagkamuot.

Tibaad masakitan kitang iaplikar an sadol na ini. Dawa arog kaiyan, kun maghihinguwa kita, tatawan kita ni Jehova kan kusog na kaipuhan niyato tanganing makontrol an satong sadiri. (2 Ped. 1:5-8) Tatabangan niya kitang makontrol an satong kaisipan, pagtaram, asin paggawi. Bilang patunay kaiyan, si Paul asin Marco na sinambit kasubago parehong nakanuod na kontrulon an saindang sadiri asin dai na magin bayolente. Isipon man an sarong brother na parating naaanggot mantang nagmamaneho, nakikiiwal pa ngani siya. Ano an ginibo niya manungod digdi? “Pigparapamibi kong marhay iyan aroaldaw. Pinag-adalan ko an mga artikulo manungod sa pagpupugol sa sadiri asin nagtuom nin mga teksto na makakatabang sa sako. Dawa pa haloy ko na ining ginigibo, nakakatabang pa man giraray sa sako na punan an aldaw paagi sa pagpagirumdom sa sadiri ko na kaipuhan kong magdanay na kalmado. Amay man akong naghahali pag may lakaw ako tanganing dai ako maghidali.”

KUN DAI NIYATO NAPUGULAN AN SATONG SADIRI

May mga pagkakataon na dai kita makakapagpugol sa sadiri. Pag nangyari iyan, tibaad masupog kitang marhay na magdulok ki Jehova sa pamibi. Pero ini an pagkakataon na pinakakaipuhan niyatong mamibi. Kaya mamibi tulos ki Jehova. Maghagad nin tawad sa saiya, magpatabang sa saiya, asin magin determinadong dai na utruhon an salang iyan. (Sal. 51:9-11) Dai babaliwalaon ni Jehova an saimong sinserong pamibi para sa saiyang pagkahirak. (Sal. 102:17) Ipinapagirumdom sa sato ni apostol Juan na an dugo kan Aki nin Diyos “linilinig kita sa gabos na kasalan.” (1 Juan 1:7; 2:1; Sal. 86:5) Tandaan na sinasabi ni Jehova sa saiyang mga tawong lingkod na padagos na magpatawad. Kaya makakapagtiwala kita na papatawadon niya man kita.—Mat. 18:21, 22; Col. 3:13.

Naanggot si Jehova ki Moises kan temporaryong nawaran ini nin pagpupugol sa sadiri mantang nasa kaawagan. Minsan siring, pinatawad siya ni Jehova. Asin sa Tataramon nin Diyos sinasambit si Moises bilang sarong marahayon na halimbawa nin pagtubod. (Deut. 34:10; Heb. 11:24-28) Dai tinugutan ni Jehova si Moises na makalaog sa Dagang Panuga, pero maugma siyang aakuon ni Jehova sa Paraisong daga asin tatawan kan paglaom na mabuhay nin daing sagkod. Magkakaigwa man kita kan paglaom na iyan kun padagos niyatong pagmamaigutan na magkaigwa kan mahalagang marhay na kuwalidad na pagpupugol sa sadiri.—1 Cor. 9:25.