Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Binasa mo daw na marhay an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan? Kun iyo, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Ano an apat na bagay na puwede tang gibuhon tanganing mas maparahay an satong pagkanta?

Puwede kitang tumindog nin tanos paagi sa pagkapot kan songbook sa tamang langkaw. Dapat kitang maghangos sa tamang paagi. Kun ibubuka tang marhay an satong nguso asin makanta nin buwelo, puwede kitang makakanta nin mas makusog.​—w17.11, p. 5.

Ano an maririsa niyato kun dapit sa lokasyon kan mga siyudad na pailihan sa Israel asin kan mga dalan na pasiring diyan?

Igwa nin anom na siyudad na pailihan na nasa iba-ibang lokasyon na madaling madumanan asin magayon an mga dalan na pasiring diyan. Kaya madali sanang makakadalagan diyan an saro para magpaili.​—w17.11, p. 14.

Taano ta an regalo nin Diyos na pantubos paagi ki Jesus iyo an pinakamagayon na regalo sa gabos?

Pinapaniguan kaiyan an pagmawot tang padagos na mabuhay asin an pangangaipo tang mapatalingkas sa kasalan asin kagadanan. Huli sa pagkamuot nin Diyos para sa mga gikan ni Adan, itinao Niya si Jesus para sa sato kan kita mga parakasala pa.​—wp17.6, p. 6-7.

Paano ta nasabi na an Salmo 118:22 nagtutukdo sa pagkabuhay liwat ni Jesus?

Isinikwal si Jesus kan mga tawo bilang Mesiyas asin ginadan. Tanganing magin an “mayor na gapong panganto,” kaipuhan siyang buhayon liwat.​—w17.12, p. 9-10.

An linya daw kan ginikanan kan Mesiyas pirming nakadepende sa deretso bilang panganay?

Kun minsan, nag-aagi an linya kan ginikanan ni Jesus sa panganay na aking lalaki, pero bako pirmi. Bako man na panganay ni Jesse si David; pero naggikan sa linya ni David an Mesiyas.​—w17.12, p. 14-15.

Ano an pirang prinsipyo sa medisina na mahihiling sa Bibliya?

Sa irarom kan Katugunan, may mga partikular na hilang na kinakaipuhan na isuway an tawong igwa kaiyan. Kaipuhan kan mga tawo na maghanaw pagkatapos na magkapot nin bangkay. Kahagadan man kan Katugunan an tamang pag-apon nin udo nin tawo. An pagturi kaipuhan na gibuhon sa ikawalong aldaw pakamundag nin sarong umboy, na tamang-tama huling sa panahon na iyan normal na an kakayahan kan dugo na mag-ampat.​—wp18.1, p. 7.

Taano ta bako man sala para sa sarong Kristiyano an pagkaigwa nin tamang pagkamuot sa sadiri?

Dapat niyatong kamutan an satong kapwa nin siring sa satong sadiri. (Mar. 12:31) An mga agom na lalaki dapat na “mamutan . . . an saindang mga agom nin siring sa sadiri nindang hawak.” (Efe. 5:28) Siyempre, may peligro na magin bako nang tama an pagkamuot sa sadiri.​—w18.01, p. 23.

Ano an mga puwede niyatong gibuhon tanganing mag-uswag sa espirituwal?

Kaipuhan niyatong pag-adalan an Tataramon nin Diyos asin hurop-hurupon iyan dangan iaplikar an satong mga nanunudan. Dapat na akuon niyato an paggiya kan banal na espiritu asin akuon na may pasasalamat an tabang kan iba.​—w18.02, p. 26.

Taano ta bako an astrolohiya asin an panghuhula an paagi para maaraman an mangyayari sa maabot?

May nagkapirang dahilan, pero an panginot na dahilan iyo na parehong kinokondenar kan Bibliya an mga gibong iyan.​—wp18.2, p. 4-5.

Ano an marahay na isaisip niyato pag inako ta an sarong imbitasyon sa pagkakan?

Kun inako ta an sarong imbitasyon, dapat tang hinguwahon na magtunga. (Sal. 15:4) Dai niyato iyan dapat basta na sana kanselaron. Posibleng nag-andam na marhay an nag-imbitar.​—w18.03, p. 18.

Ano an mga puwedeng manudan ki Timoteo kan mga ninombrahan na lalaki?

Tunay an pagmakulog ni Timoteo sa mga tawo asin ininot niya an espirituwal na mga bagay. Nagmaigot siya para sa sagradong paglilingkod asin inaplikar an mga nanudan niya. Padagos niyang sinanay an saiyang sadiri asin nagsarig siya sa espiritu ni Jehova. Puwedeng arugon kan mga elder asin kan gabos na Kristiyano an saiyang halimbawa.​—w18.04, p. 13-14.