Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Huhusayon Daw Nindo an mga Dai Pagkasinabutan Asin Makikipagkatuninungan?

Huhusayon Daw Nindo an mga Dai Pagkasinabutan Asin Makikipagkatuninungan?

DINADAGKA kan Diyos na Jehova an mga Kristiyano na pakaingatan an katuninungan asin na magin mahalagang aspekto iyan kan satong buhay. Huli sa satong pagigin mapagpatuninong, labi-labi an katuninungan sa tahaw kan tunay na mga parasamba. Nakakatabang ini na madagka sa Kristiyanong kongregasyon an mga tawong habo nin iriwal.

Halimbawa, naobserbaran kan sarong midbid na parasantigwar sa Madagascar an pagkauruyon kan mga Saksi ni Jehova. Sinabi niya sa sadiri, ‘Kun malaog man ako sa sarong relihiyon, ini na ’to.’ Pag-abot nin panahon, ipinundo na niya an saiyang espiritistikong mga ginigibo, tapos sa laog nin pirang bulan iinuuyon niya sa Kasuratan an saiyang buhay may agom, dangan nagin siyang parasamba ni Jehova, an Diyos nin katuninungan.

Arog kan lalaking iyan, nanunumpungan kan rinibong tawo kada taon sa Kristiyanong kongregasyon an katuninungan na hinahanap-hanap ninda. Pero, malinaw na sinasabi kan Bibliya na kun igwa nin “grabeng pagkauri asin hilig na makipagdaugan” sa laog kan kongregasyon, puwedeng maraot an relasyon nin mga mag-amigo asin magin dahilan iyan nin kariribukan. (Sant. 3:14-16) Marahay na sana ta an Bibliya nagtatao man nin marahay na sadol kun paano ta malilikayan an mga problemang iyan asin mapapagdanay an katuninungan. Bago niyato aramon kun paano, pag-ulayan nguna niyato an nagkapirang sitwasyon na aktuwal na nangyari.

MGA PROBLEMA ASIN SOLUSYON

“Nasakitan akong pakiibanan an sarong brother na katrabaho ko. Sarong beses kan nagkakakururahawan na kami, may naglaog na duwang tawo tapos nahiling ninda an pag-iiwal mi.”—CHRIS.

“Pirmi kaming magkapartner sa paghuhulit nin sarong sister pero bigla na sana siyang dai na nag-iiba sako sa ministeryo. Dangan dai na niya talaga ako kinakaulay. Dai ko aram kun taano.”—JANET.

“Tulo kaming nag-uulay sa telepono. Si saro nagpaaram na. Kan paghuna ko mayo na siya sa linya, may pigparasabi akong bakong magayon na mga bagay dapit sa saiya sa saro mi pang kaulay, pero idto palan dai pa ibinababa kan nainot su telepono niya.”—MICHAEL.

“Duwang sister na payunir sa kongregasyon mi an dai nagkakasinabutan. Nagsisimbagan na sindang duwa. Nakakapaluya sa iba an pag-iiwal ninda.”—GARY.

Tibaad para sa saimo saradit na bagay sana an mga iyan. Pero an kada saro kaiyan puwedeng magkaigwa nin panghaluyan na maraot na epekto sa emosyon asin espirituwalidad kan mga imbuwelto. Marahay na sana ta naibalik kan mga brother asin sister na iyan an katuninungan huling gabos sinda nagpagiya sa Bibliya. Ano sa hiling mo an mga giya sa Bibliya na inaplikar ninda?

 “Dai kamo mauyam sa lambang saro mantang nasa dalan.” (Gen. 45:24NW) Sinabi iyan ni Jose sa mga tugang niya kan papuli na an mga ini sa saindang ama. Madunong nanggad na sadol! Kun dai kinokontrol nin saro an emosyon niya asin nauuyam tulos, puwede niyang mapaanggot an iba. Narisa ni Chris na mapalangkaw siya asin habo niyang sinasabihan siya kan gigibuhon niya. Gusto niyang magbago, kaya naghagad siya nin dispensa sa brother na nakadiskutir niya asin hininguwa niyang kontrulon an pagigin arangguton niya. Kan mahiling kan katrabaho ni Chris an paghihinguwa niyang magbago, naggibo man ini nin mga pagbabago. Ngunyan marahay na an pag-ibanan ninda mantang naglilingkod ki Jehova.

“Nawawaran nin saysay an mga plano na dai pinag-uurulayan.” (Prov. [Tal.] 15:22, An Banal na Biblia) Napag-isip-isip ni Janet na kaipuhan niya pang mas isapuso an katotoohan na iyan. Nagdesisyon siyang ‘kaulayon’ an sister. Sa pag-uulay ninda, nagin mataktika si Janet para masabi kan sister kun taano ta garo makulog an buot kaini sa saiya. Kan primero, medyo may tensiyon an pag-uulay ninda, pero nagrahay an sitwasyon kan kalmado na nindang pinag-ulayan an problema. Naaraman kan sister na namis-interpretar niya an sarong bagay na dai man ngani imbuwelto si Janet. Naghagad nin dispensa an sister, asin maugma na giraray sindang magkaibanan na naglilingkod ki Jehova.

“Kun siring, pag dinadara mo sa altar an saimong dulot asin nagirumduman mo duman na may kulog nin buot sa saimo an tugang mo, bayaan mo sa atubangan kan altar an saimong dulot, asin maghali ka. Makipagkatuninungan ka nguna sa tugang mo.” (Mat. 5:23, 24) Tibaad nagigirumduman mo an sadol na iyan na itinao ni Jesus sa Sermon sa Bukid. Munduon si Michael kan marealisar niya kun gurano siya kanagin bakong makonsiderasyon asin bakong mabuot sa brother. Desidido siyang gumibo nin paagi para ibalik an marahay na relasyon ninda. Nagpakumbaba siya asin personal na naghagad nin dispensa sa brother na nakulgan niya. Ano an resulta? Sinabi ni Michael, “Udok sa puso akong pinatawad kan sakong tugang.” Nagin mag-amigo na giraray sinda.

“Padagos na pagpasensiyahan an lambang saro asin lubos na patawadon an lambang saro dawa pa kun an siisay man igwa nin dahilan na ireklamo an saro.” (Col. 3:12-14) Sa sitwasyon kan duwang haloy nang payunir, sarong mabuot na elder an nagtabang sa sainda na pag-isipan an arog kaining mga hapot: ‘May deretso daw kitang duwa na pamunduon an iba huli sa dai ta pagkakauyon? May balidong rason daw talaga kita na dai pagpasensiyahan an lambang saro asin padagos na maglingkod ki Jehova dawa bako kitang matuninong?’ Inako ninda an konseho kan elder asin inaplikar iyan. Ngunyan, marahay na an pag-ibanan ninda mantang naghuhulit sinda kan maugmang bareta.

 An sadol kan Bibliya sa Colosas 3:12-14 an puwedeng inot mong gibuhon kun may makakulog sa buot mo. Napatunayan nin dakul na nakakatabang an kapakumbabaan para mapatawad asin malingawan na sana ninda an sala kan iba. Kun hininguwa ta na man na magibo iyan pero garo kulang pa, puwede ta daw iaplikar an Mateo 18:15? An sadol na ini ni Jesus nanunungod sa lakdang na dapat gibuhon kun an saro nakakomiter nin magabat na kasalan sa kapwa niya. Pero, an totoo puwedeng ini man an kaipuhan mong gibuhon. Dulukon an saimong kapagtubod dangan mabuot asin mapakumbabang hinguwahon na ipakipag-ulay sa saiya an problema asin resolberan iyan.

Totoo, may iba pang praktikal na mga suhestiyon an Bibliya. Kalabot sa dakul sa mga iyan an pagpahiling mo kan “bunga kan espiritu . . . an pagkamuot, kagaya-gayahan, katuninungan, pakatios, kabuutan, karahayan, pagtubod, pagigin kalmado, pagpupugol sa sadiri.” (Gal. 5:22, 23) Kun paanong nakakatabang an asayte para gumayon an dalagan kan makina, nakakatabang man an mga kuwalidad na iyan para magin pasil an proseso nin pakipagkatuninungan.

AN MANLAIN-LAIN NA PERSONALIDAD NAKAKATABANG SA KONGREGASYON

An personalidad iyo an kumbinasyon kan mga ugali asin karakteristiko nin sarong tawo; an kada saro sa sato magkakalain an personalidad. Puwede ining makapakusog sa relasyon nin mga mag-amigo, pero puwede man ining magin dahilan nin iriwal. Sarong eksperyensiyadong elder an nagtao nin halimbawa: “An saro na masusupgon puwedeng masakitan na makiiba sa saro na mainistorya saka mainamigo. Garo sadit na bagay sana an pagkakaiba ninda; pero, puwede iyan magresulta sa dakulang problema.” Sa hiling mo, magkakaproblema daw talaga pirmi sa lambang saro an mga tawong magkalain na marhay an personalidad? Pag-ulayan ta an duwa sa mga apostol. Ano an karakteristiko ni Pedro? Tibaad maisip mo na prangka siya asin pabigla-bigla. Kumusta man si Juan? Maiisip ta na mapinadangat siya saka maingat sa mga sinasabi asin ginigibo. Tibaad may mga basehan kita para masabi  an mga iyan dapit sa sainda. Garo baga magkaiba sinda nin personalidad. Pero, magayon an nagin pag-ibanan ninda sa paglilingkod. (Gibo 8:14; Gal. 2:9) Kaya, posible man para sa mga Kristiyano ngunyan na magkakalain an personalidad na magin magayon an pag-ibanan sa paglilingkod.

Tibaad may kakongregasyon ka na ikinakairitar mo an mga sinasabi asin ginigibo. Pero, naisip mo na nagadan si Cristo para sa saiya asin na kaipuhan mo siyang mamutan. (Juan 13:34, 35; Roma 5:6-8) Kaya imbes na putulon mo an pagigin mag-amigo nindo o dai na siya intindihon, haputon an sadiri: ‘May ginigibo daw talaga siyang bakong suno sa Bibliya? Tinutuyo daw talaga niyang iritaron ako? O magkaiba sana talaga kami nin personalidad?’ Kapaki-pakinabang man na marhay an hapot na: ‘Arin sa marahay na mga kuwalidad niya an magayon na arugon?’

Talagang mahalaga an huring hapot na iyan. Kun an saro mainistorya pero ika bako, isipa na sana kun gurano kapasil sa saiya na makapuon nin mga pag-uulay sa ministeryo. Puwede kang makipagpartner sa saiya para mahiling mo kun ano an manunudan mo sa saiya. Kun parati siyang matinao sa iba, pero ika medyo bako, isipon an kaugmahan sa pagtao sa mga may edad na, may hilang, o sa mga nangangaipo. An punto iyo na, dawa magkaiba kamo nin personalidad, puwede kamong maparani sa lambang saro paagi sa pagpokus sa marahay na mga kuwalidad. Kun gigibuhon mo iyan, tibaad dai man kamo magin mag-amigong marhay, pero makakatabang iyan na magkasundo asin magin mas matuninong kamo asin an kongregasyon sa pangkagabsan.

Posibleng magkalain na marhay an kaisipan o personalidad ni Eudias asin Sintique. Pero, dinagka sinda ni apostol Pablo na “maghinguwang magkáuyon an isip bilang mga kasaro kan Kagurangnan.” (Fil. 4:2) Hihinguwahon mo man daw na gibuhon iyan asin na makipagkatuninungan?

DAI PAHALUYON AN SAINDONG DAI PAGKASINABUTAN

Arog nin mga duot na marikas na nagdadakul sa hardin nin mga burak, posibleng marhay man na maggrabe an raot nin buot na namamatian mo kun  dai ka mahinguwa na “gabuton” iyan. Kun mangibabaw na sa puso nin saro an raot nin buot, puwede pa ngani kaiyan na maapektaran an bilog na kongregasyon. Kun namumutan ta si Jehova asin an satong mga tugang, gigibuhon niyato an gabos tanganing dai makaapektar o makaraot sa katuninungan kan banwaan nin Diyos an mga dai pagkasinabutan.

Kun magpapakumbaba ka asin hihinguwahon mong makipagkatuninungan, puwede iyan magkaigwa nin marahayon na mga resulta

Kun rineresolberan ta an mga iriwal asin dai pagkasinabutan para makipagkatuninungan, tibaad masurpresa kita sa marahayon na mga resulta kaiyan. Isipa an eksperyensiya nin sarong Saksi: “Namatian kong garo aki an pagtrato sako nin sarong sister. Ikinauyam ko talaga iyan. Mantang lalo akong naiiritar, nagigin na akong daing galang sa saiya. Sa isip ko, ‘Siya ngani dai ako iginagalang, kaya dai ko na man siya igagalang.’”

Inisip-isip kan Saksing ini an paggawi niya. “Nahiling ko na may bako palan akong magayon na mga ugali, kaya talagang namundo ako. Narealisar kong kaipuhan kong baguhon an kaisipan ko. Pakapamibi ki Jehova, tinawan ko nin sadit na regalo an sister asin naggibo ako nin card tanganing maghagad nin tawad sa nagin ugali ko. Nagkugusan kami asin nagkasundo na lingawan na sana an nangyari. Dai na kami nagkaproblema puon kaidto.”

Gustong-gusto kan mga tawo na magin matuninong. Pero, kun an posisyon saka an amor propyo na an matatamaan, dakul an nagigin nang bakong mapagpatuninong. Totoo iyan sa dakul na bakong parasamba ni Jehova, pero sa mga parasamba niya, katuninungan saka pagkasararo an dapat na mangibabaw. Pinasabngan niya si Pablo na isurat: “Ako . . . nakikiulay sa saindo na mamuhay kamo kauyon kan pag-apod sa saindo, na may lubos na kapakumbabaan saka kahuyuan, asin na may pakatios, na pinagpapasensiyahan an lambang saro paagi sa pagkamuot, asin maigot na naghihinguwang mapagdanay an pagkasararong itinatao kan espiritu sa irarom nin katuninungan na nagbubugkos sa saindo.” (Efe. 4:1-3) An ‘katuninungan na iyan na nagbubugkos’ sa sato daing kaagid an halaga. Lugod na pakusugon niyato iyan asin magin determinado kitang resolberan an ano man na dai pagkasinabutan.