Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 27

Dai Magin Sobra an Hiling sa Sadiri

Dai Magin Sobra an Hiling sa Sadiri

“Sinasabihan ko an lambang saro diyan sa saindo na dai magin sobra an hiling sa sadiri, kundi ipahiling nindo na igwa kamo nin tultol na isip.”​—ROMA 12:3.

KANTA 130 Magin Mapagpatawad

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Sigun sa Filipos 2:3, paano nakakatabang an kapakumbabaan para magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa iba?

MAPAKUMBABA kitang nagsusunod sa mga pamantayan ni Jehova huling nasasabutan niyato na pirmi niyang aram kun ano an pinakamarahay para sa sato. (Efe. 4:22-24) Kun mapakumbaba kita, iniinot niyato an kabutan ni Jehova imbes na an sa sato asin ibinibilang ta na mas urog sa sato an iba. Bilang resulta, nagkakaigwa kita nin marahay na relasyon ki Jehova asin sa satong mga kapagtubod.—Basahon an Filipos 2:3.

2. Ano an aram ni apostol Pablo, asin ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

2 Alagad kun dai kita mag-iingat, puwede kitang maimpluwensiyahan kan mga tawong mapalangkaw asin makasadiri * sa kinaban ni Satanas. Minalataw na napaatubang sa peligrong ini an nagkapirang Kristiyano kan inot na siglo C.E. huling nagsurat si apostol Pablo sa mga taga Roma: “Sinasabihan ko an lambang saro diyan sa saindo na dai magin sobra an hiling sa sadiri, kundi ipahiling nindo na igwa kamo nin tultol na isip.” (Roma 12:3) Aram ni Pablo na kaipuhan ta man na magkaigwa nin pagpapahalaga sa sadiri. Minsan siring, makakatabang sa sato an kapakumbabaan na magkaigwa nin balanseng paghiling sa satong sadiri. Pag-uulayan ta sa artikulong ini an tulong bagay na diyan makakatabang sa sato an kapakumbabaan na malikayan na magin sobra an hiling ta sa satong sadiri. Iyan an (1) relasyon bilang mag-agom, (2) mga pribilehiyo sa paglilingkod, asin (3) paggamit nin social media.

 MAGPAHILING NIN KAPAKUMBABAAN SA SAINDONG RELASYON BILANG MAG-AGOM

3. Taano ta posibleng marhay na magkakaigwa nin mga dai pagkakauyon an mag-agom, asin ano an reaksiyon nin nagkapirang mag-agom pag nangyayari iyan?

3 Inestablisar ni Jehova an pag-aguman para magin maugma an agom na lalaki asin an agom na babayi. Pero gabos kita bakong perpekto, kaya posibleng marhay na magkakaigwa nin mga dai pagkakauyon. Sa katunayan, isinurat ni Pablo na an mga nag-aagom magkakaigwa nin mga kasakitan. (1 Cor. 7:28) May mga mag-agom na parati na sanang nag-iiwal, kaya tibaad isipon ninda na bako talaga sindang para sa lambang saro. Kun impluwensiyado sinda kan kinaban, iisipon tulos ninda na magdiborsiyo na. Para sa sainda, an pinakamahalaga iyo an sadiri ninda asin an sadiri nindang kaugmahan.

4. Ano an dapat niyatong likayan?

4 Dapat na likayan niyatong magin bakong kontento sa relasyon ta sa satong agom. Aram niyato na seksuwal na imoralidad sana an suno sa Kasuratan na basehan para sa pagdiborsiyo. (Mat. 5:32) Kaya pag napaatubang sa sinambit ni Pablo na mga kasakitan o problema sa pag-ibanan nin mag-agom, dai ta tutugutan na dahil sa kapalangkawan mag-isip na kita: ‘Mayong pakiaram sako si agom. Dai ko namamati an pagkamuot niya. Magigin mas maugma gayod ako sa iba.’ Risahon na nakapokus iyan sa sadiri. An kadunungan kan kinaban dadagkahon ka na sunudon an saimong puso asin gibuhon kun ano an nakakapaugma saimo, dawa kun nangangahulugan iyan nin pagdiborsiyo. An kadunungan na hali sa Diyos nagsasabi na dapat mong ‘tawan nin atensiyon bako sana an sadiri mong kapakanan, kundi an kapakanan man kan iba.’ (Fil. 2:4) An gusto ni Jehova ingatan mo an saindong relasyon bilang mag-agom, bako na tapuson iyan. (Mat. 19:6) Gusto ni Jehova na Siya nguna an isipon mo, bako an sadiri mo.

5. Uyon sa Efeso 5:33, paano dapat trataron kan agom na lalaki asin agom na babayi an lambang saro?

5 An agom na lalaki asin an agom na babayi dapat na trataron an lambang saro nin may pagkamuot asin paggalang. (Basahon an Efeso  5:33.) Itinutukdo sa sato kan Bibliya na magpokus sa pagtao imbes na sa pag-ako. (Gibo 20:35) Anong kuwalidad an makakatabang sa mag-agom na makapahiling nin pagkamuot asin paggalang? An kapakumbabaan. Kun mapakumbaba an agom na lalaki asin an agom na babayi, iinuton ninda bako an sadiri nindang kapakanan, kundi an kapakanan kan saindang agom.—1 Cor. 10:24.

Imbes na magin magkalaban, an mapakumbabang mag-agom magtitinabangan bilang sarong team (Hilingon an parapo 6)

6. Ano an mga nanudan mo sa mga sinabi ni Steven asin ni Stephanie?

6 An kapakumbabaan nakatabang sa dakul na Kristiyanong mag-agom na urog na magin maugma an saindang pag-ibanan. Halimbawa, sinabi ni Steven: “Kun magka-team kamo, magtitinabangan kamo, lalo na pag may mga problema. Imbes na isipon ‘kun ano an pinakamarahay sa sako,’ iisipon mo ‘kun ano an pinakamarahay sa samo.’” Kaagid kaiyan an sabuot kan agom niyang si Stephanie. “Siisay man an gustong mag-istar kaiba an kalaban niya?” an sabi niya. “Pag igwa kaming dai pagkakauyon, inaaram mi an problema. Dangan namimibi kami, nagre-research, tapos pinag-uulayan iyan. Inaatake mi an problema, bako an lambang saro.” Nakikinabang na marhay an agom na lalaki asin an agom na babayi pag bakong sobra an hiling ninda sa saindang sadiri.

MAGLINGKOD KI JEHOVA NA MAY “LUBOS NA KAPAKUMBABAAN”

7. Ano an dapat na magin sabuot nin sarong brother pag tinawan siya nin pribilehiyo sa paglilingkod?

7 Ibinibilang niyatong pribilehiyo na maglingkod ki Jehova sa ano man na paaging makakaya ta. (Sal. 27:4; 84:10) Kun hinihinguwa nin sarong brother na maabot an sarong espesyal na pribilehiyo sa paglilingkod, marahay iyan. Sa katunayan, sinasabi kan Bibliya: “Kun an siisay man naghihinguwang maabot an katungdan nin pagigin sarong paraataman, marahay na bagay an saiyang minamawot.” (1 Tim. 3:1) Dawa arog kaiyan, pag tinawan siya nin paninimbagan, dai dapat na magin sobra an hiling niya sa saiyang sadiri. (Luc. 17:7-10) Dapat na an pasuhan niya iyo na mapakumbabang paglingkudan an iba.—2 Cor. 12:15.

8. Ano an manunudan ta ki Diotrefes, Uzias, asin Absalom?

8 Igwa sa Bibliya nin nagpapatanid na mga halimbawa nin mga tawong nagin sobra an hiling sa sadiri. An mapalangkaw na si Diotrefes gusto pirming siya an “nangingibabaw” sa kongregasyon. (3 Juan 9) Pinurbaran kan mapalangkaw na si Uzias na gibuhon an sarong trabaho na dai man inasignar sa saiya ni Jehova. (2 Cron. 26:16-21) May katusuhan na pinurbaran ni Absalom na kuanon an suporta kan mga tawo huli ta gusto niyang magin hadi. (2 Sam. 15:2-6) Malinaw na ipinapahiling kan mga istoryang ini sa Bibliya na dai nauugma si Jehova sa mga tawong naghahanap kan sadiri nindang kamurawayan. (Tal. 25:27) An pagigin mapalangkaw asin ambisyoso pirming kapahamakan an kaaabtan.—Tal. 16:18.

9. Anong halimbawa an ipinahiling ni Jesus?

9 Sa kabaliktaran, si Jesus, “maski ngani kaagid siya nin Diyos, dai lamang siya nag-isip na agawon an posisyon nin Diyos, an buot sabihon, na magin kapantay siya nin Diyos.” (Fil. 2:6) Dai nagin sobra an hiling niya sa saiyang sadiri dawa ngani an saiyang awtoridad ikaduwa kan ki Jehova. Sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “An saro na minagawing pinakahababa sa saindo iyo an nakakaurog.” (Luc. 9:48) Dakulang pribilehiyo nanggad na maglingkod kaiba nin mga payunir, mga ministeryal na lingkod, mga elder, asin mga paraataman nin sirkito, na inaarog an kapakumbabaan ni Jesus! An mapakumbabang mga lingkod ni Jehova nakakakontribwir sa pagkaigwa nin pagkaminuruot-muutan na iyo an midbidan kan organisasyon nin Diyos.—Juan 13:35.

10. Ano an dapat mong gibuhon kun sa hiling mo dai inaasikaso nin tama an mga problema sa kongregasyon?

10 Paano kun sa hiling mo may mga problema sa kongregasyon na pagmati mo dai inaasikaso nin tama? Imbes na magreklamo, maipapahiling mo an kapakumbabaan paagi sa pagsuportar sa mga nanginginot. (Heb. 13:17) Para  magibo iyan, haputon an sadiri: ‘Seryosong marhay daw talaga an mga problema kaya kaipuhan iyan na itanos? Ini daw an tamang panahon para itanos iyan? Ako daw an may responsabilidad na itanos iyan? Sa totoo lang, ginigibo ko daw ini para sa pagkasararo, o para ilangkaw an sadiri ko?’

An mga tinawan nin paninimbagan dapat na mamidbid bako sana sa saindang abilidad kundi pati man sa saindang kapakumbabaan (Hilingon an parapo 11) *

11. Sigun sa Efeso 4:2, 3, ano an mga resulta pag naglilingkod kita ki Jehova nin may kapakumbabaan?

11 Mas importante ki Jehova an kapakumbabaan kisa sa abilidad asin an pagkasararo kisa sa pagigin produktibo. Kaya, gibuhon an pinakamakakaya mo na maglingkod ki Jehova nin may kapakumbabaan. Kun gigibuhon mo iyan, makakakontribwir ka sa pagkasararo kan kongregasyon. (Basahon an Efeso 4:2, 3.) Magin aktibo sa ministeryo. Mag-isip kun paano ka makakagibo nin marahay na mga bagay sa iba para mapaglingkudan sinda. Magin mapag-istimar sa gabos, pati na sa mga mayong pribilehiyo sa laog kan kongregasyon. (Mat. 6:1-4; Luc. 14:12-14) Mantang naglilingkod ka nin may kapakumbabaan kaiba kan kongregasyon, maririsa kan iba bako sana an abilidad mo kundi pati man an kapakumbabaan mo.

MAGPAHILING NIN KAPAKUMBABAAN SA PAGGAMIT NIN SOCIAL MEDIA

12. Ano an sinasabi kan Bibliya manungod sa pagkaigwa nin mga amigo?

12 Gusto ni Jehova na mag-enjoy kita kaiba kan satong mga amigo asin mga kapamilya. (Sal. 133:1) Nagkaigwa nin marahay na mga amigo si Jesus. (Juan 15:15) Sinasabi sa Bibliya an mga pakinabang kan pagkaigwa nin tunay na mga amigo. (Tal. 17:17; 18:24) Asin sinasabi kaiyan sa sato na bakong marahay na isuway ta an satong sadiri. (Tal. 18:1) Para sa dakul, an social media sarong paagi para magkaigwa nin dakul na amigo asin dai makamati na nagsosolo sinda. Minsan siring, kaipuhan niyatong mag-ingat sa paggamit kan paaging ini nin komunikasyon.

13. Taano ta an nagkapira na naggagamit nin social media mas dakula an tsansa na makamati nin kamunduan asin depresyon?

 13 Sigun sa mga pag-adal, an mga tawong dakul na oras na nagpaparahiling sa mga post sa social media tibaad makamati lugod nin kamunduan asin depresyon. Taano? An sarong posibleng dahilan iyo na, sa parati, an ipino-post kan mga tawo sa social media iyo an mga ritrato kan pinakamarahay na mga pangyayari sa buhay ninda—an pinakamagagayon na ritrato ninda, kan mga amigo ninda, asin mga lugar na pinasyaran ninda. An saro na nagpaparahiling sa mga ritratong iyan tibaad mag-isip na, kumpara sainda, an buhay niya ordinaryo sana—boring pa ngani. “Namumundo ako saka naaara pag nahihiling ko an iba na nag-e-enjoy pag weekend tapos ako nasa harong lang,” an inadmitir nin sarong 19 anyos na sister.

14. Paano nakakatabang sato an sadol sa 1 Pedro 3:8 kun manungod sa paggamit nin social media?

14 Siyempre, puwedeng gamiton an social media sa marahay na katuyuhan—halimbawa, para makikomunikar sa mga kapamilya asin amigo. Pero narisa mo daw na may mga tawong nagpo-post nin mga comment, ritrato, saka video sa social media sa katuyuhan na hangaan sinda kan iba? Garo baga sinasabi ninda, “Hilingon nindo ako.” May mga nagpo-post pa ngani nin daing galang asin bastos na mga komento sa mismong ritrato ninda o sa mga ritrato na pino-post kan iba. Dinadagka an mga Kristiyano na magpahiling nin kapakumbabaan asin nin pakikidamay, kaya dai ninda gagamiton an social media sa arog kaiyan na paagi.—Basahon an 1 Pedro 3:8.

An mga ipino-post mo daw online nagtatao nin impresyon na nagpapasikat ka o na mapakumbaba ka? (Hilingon an parapo 15)

15. Paano kita matatabangan kan Bibliya na dai magin mapagpasikat asin mapagpaimportante?

15 Kun naggagamit ka nin social media, haputon an sadiri: ‘An pino-post ko daw na mga comment, ritrato, o video nagtataong impresyon na nagpapasikat ako? Maaara daw an iba dahil kaiyan?’ Sinasabi kan Bibliya: “An gabos na yaon sa kinaban—an kamawutan kan laman asin an kamawutan kan mga mata saka an pagpasikat nin saro kan mga bagay na igwa siya—bakong gikan sa Ama, kundi gikan sa kinaban.” (1 Juan 2:16) Sa sarong bersiyon kan Bibliya, an fraseng “pagpasikat nin saro kan mga bagay na igwa siya” itrinadusir na “nagmamawot na ibilang na importante.” Para sa mga Kristiyano, dai ninda kaipuhan na ibilang sindang importante o hangaan kan iba. Sinusunod ninda an sadol kan Bibliya: “Dai kita magin mapagpaimportante sa sadiri, na nagpupukaw nin kurumpetensiyahan asin  nag-uururihan.” (Gal. 5:26) Matatabangan kita kan kapakumbabaan na dai magin mapagpasikat asin mapagpaimportante na lakop sa kinaban na ini.

“IPAHILING NINDO NA IGWA KAMO NIN TULTOL NA ISIP”

16. Taano ta dai kita dapat na magin mapalangkaw?

16 Kaipuhan niyatong magin mapakumbaba huling an mga mapalangkaw mayo nin “tultol na isip.” (Roma 12:3) An mapalangkaw na mga tawo parapakiiwal asin mapagpaimportante sa sadiri. Sa parati, an kaisipan ninda asin paggawi sinda man sana an nakukulgan pati man an iba. Kun dai ninda babaguhon an saindang kaisipan, bubutahon ni Satanas asin iimpluwensiyahan nin maraot an saindang isip. (2 Cor. 4:4; 11:3) Sa kabaliktaran, an tawong mapakumbaba may tultol na isip. Igwa siya nin balanse asin rasonableng paghiling sa sadiri, na minimidbid na mas urog sa saiya an iba sa dakul na paagi. (Fil. 2:3) Asin aram niya na “habo nin Diyos sa mga mapalangkaw, alagad nagpapahiling siya nin daing kapantay na kabuutan sa mga mapakumbaba.” (1 Ped. 5:5) Dai gusto kan mga may tultol na isip na habuan sinda ni Jehova.

17. Ano an dapat tang gibuhon para magdanay na mapakumbaba?

17 Para magdanay na mapakumbaba, dapat na iaplikar ta an sadol kan Bibliya na “hubaon . . . an lumang personalidad kasabay an mga gibo kaiyan, asin isulot . . . an bagong personalidad.” Nangangaipo iyan nin paghihinguwa. Kaipuhan niyatong pag-adalan an halimbawa ni Jesus asin hinguwahon na maarog siya sagkod sa pinakamakakaya niyato. (Col. 3:9, 10; 1 Ped. 2:21) Pero sulit an satong paghihinguwa. Mantang hinihinguwa tang magin mapakumbaba, magigin mas maugma an satong pamilya, makakakontribwir kita sa pagkasararo kan kongregasyon, asin malilikayan niyatong gamiton sa salang paagi an social media. Urog sa gabos, makakamtan ta an bendisyon asin pag-uyon ni Jehova.

KANTA 117 An Kuwalidad na Karahayan

^ par. 5 Nabubuhay kita ngunyan sa kinaban na an mga tawo mapalangkaw asin makasadiri. Kaipuhan tang mag-ingat na dai kita magin arog sa sainda. Pag-uulayan sa artikulong ini an tulong bagay na diyan dai dapat na magin sobra an hiling ta sa satong sadiri.

^ par. 2 PALIWANAG DAPIT SA MGA TATARAMON: An tawong mapalangkaw sobra an hiling sa saiyang sadiri asin hababa an hiling sa iba. Kaya an tawong mapalangkaw makasadiri man. Sa kabaliktaran, an kapakumbabaan nakakatabang na magin bakong makasadiri an sarong tawo. Kun mapakumbaba an saro, bako siyang mapalangkaw o arogante; may kababaan an saiyang pag-iisip.

^ par. 56 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Dawa mahusay magpahayag sa kumbensiyon asin sa pangangataman sa mga tugang an sarong elder, pinapahalagahan niya man an pribilehiyo na panginginot sa ministeryo asin paglinig sa Kingdom Hall.