Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 50

Pinapagin Posible ni Jehova na Ika Magin Talingkas

Pinapagin Posible ni Jehova na Ika Magin Talingkas

“Magdeklarar kamo nin katalingkasan sa saindong daga asin ibalangibog iyan sa gabos na nakaistar diyan.”—LEV. 25:10, NW.

KANTA 22 Tindog Na an Kahadian—Lugod Dumatong Na Iyan!

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1-2. (a) Ano an jubileo? (Hilingon an kahon na “ Ano an Jubileo?”) (b) Ano an sinambit ni Jesus sa Lucas 4:16-18?

SA NAGKAPIRANG nasyon, may ginigibong espesyal na mga selebrasyon para sa ika-50 taon kan pamamahala nin sarong hadi o reyna. An ika-50 taon na iyan sa parati inaapod na taon nin jubileo kan tagapamahala. An mga kaurugmahan sa pagselebrar kan jubileo puwedeng maglawig nin sarong aldaw, sarong semana, o mas haloy pa ngani, pero natatapos man giraray iyan, asin an kaugmahan na dara kaiyan madaling nalilingawan.

2 Sisiyasaton niyato an sarong mas urog na jubileo na mas urog pa kisa sa sarong taon na kapiyestahan na isineselebrar kada ika-50 taon sa suanoy na Israel. An suanoy na Jubileong iyan nagdara nin katalingkasan sa mga tawo na nagselebrar kaiyan. Taano ta dapat kitang magin interesado diyan? Huling ipinapagirumdom sa sato kan taon nin Jubileo kan Israel an sarong pambihirang probisyon para sa nagdadanay na katalingkasan na itinatao ni Jehova dawa ngunyan, an katalingkasan na sinambit ni Jesus.—Basahon an Lucas 4:16-18.

 

An Jubileo sa Israel nagdara nin kaugmahan sa mga Israelita huling an mga dating uripon nagbaralik na sa saindang pamilya asin daga (Hilingon an parapo 3) *

3. Arog kan sinasabi sa Levitico 25:8-12, paano nakinabang an mga Israelita sa Jubileo?

3 Mas malinaw niyatong masasabutan an buot sabihon ni Jesus kan sambiton niya an dapit sa katalingkasan kun sisiyasaton ta nguna an dapit sa Jubileo na inareglo nin Diyos para sa saiyang suanoy na banwaan. Sinabi ni Jehova sa mga Israelita: “Pabanalon nindo an ika-50 taon asin magdeklarar kamo nin katalingkasan sa saindong daga asin ibalangibog iyan sa gabos na nakaistar diyan. Iyan magigin Jubileo para sa saindo, asin an lambang saro sa saindo dapat na bumalik sa saiyang pagsadiri asin an kada saro sa saindo dapat na bumalik sa saiyang pamilya.” (Basahon an Levitico  25:8-12.) * Sa sinundan na artikulo, pinag-ulayan ta kun paano nakinabang an mga Israelita sa semanal na Sabbath. Pero paano nakinabang an mga Israelita sa Jubileo? Buweno, ipamugtak na may sarong Israelita na nalubog sa utang kaya napiritan ining ipabakal an saiyang daga tanganing mabayadan an utang. Sa taon nin Jubileo, dapat na ibalik sa saiya an daga. Paagi kaiyan, an lalaki ‘makakabalik sa saiyang pagsadiri,’ asin dai mawawaran nin mana an saiyang mga aki. Sa ibang kaso man, kun an saro magtios nin grabe, tibaad kaipuhan niyang ipabakal bilang uripon an saro sa mga aki niya—o dawa an sadiri niya—para ipambayad sa utang. Sa taon nin Jubileo, an uripon dapat na “bumalik sa saiyang pamilya.” Kaya mayo nanggad nin siisay man na magigin permanenteng uripon! Mapagmalasakit talaga si Jehova!

4-5. Taano ta dapat kitang magin interesado ngunyan sa suanoy na Jubileo?

4 Ano an saro pang pakinabang kan Jubileo? Sinabi ni Jehova: ‘Mayo nin magigin dukha sa saindo huli ta bebendisyunan kamo [ni Jehova] na saindong Diyos sa daga na itinatao niya sa saindo.’ (Deut. 15:4, An Marahay na Bareta Biblia) Kabaliktaran nanggad iyan sa nangyayari sa kinaban ngunyan, na sa parati an mga mayaman lalong nagyayaman asin an mga tios lalong nagtitios!

5 Bilang mga Kristiyano, bako kitang sakop kan Katugunan ni Moises. Iyan an dahilan kaya dai kita nagsusunod sa suanoy na areglo nin Jubileo dapit sa pagpatalingkas sa mga uripon, pagkanselar nin utang, asin pagbalik nin minanang daga. (Roma 7:4; 10:4; Efe. 2:15) Minsan siring, may marahay na dahilan kita na magin interesado sa Jubileo. Taano? Huling puwede tang maeksperyensiyahan an katalingkasan na nagpapagirumdom sa sato kan areglong itinao ni Jehova sa mga Israelita.

 IPINAISI NI JESUS AN KATALINGKASAN

6. Sa ano kaipuhan na patalingkason an katawuhan?

6 Kaipuhan niyato gabos na patalingkason huling mga bihag kita nin daing hirak na pagkauripon—mga uripon kita nin kasalan. Bilang resulta kan pagigin mga parakasala, kita naggugurang, nagkakahilang, asin nagagadan. Nahihiling kan dakul an patunay kaiyan pag naghihiling sinda sa salming o pag nagpapabulong sa doktor. Nadidisganar man kita pag nakakagibo kita nin mga kasalan. Inadmitir ni apostol Pablo na siya dinarang “bihag sa katugunan nin kasalan na yaon sa [saiyang] hawak.” Sinabi pa niya: “Hirak man sa sako! Siisay an masalbar sa sako sa hawak na ini na nagdadara sa sakuya nin kagadanan?”—Roma 7:23, 24.

7. Ano an ihinula ni Isaias mapadapit sa katalingkasan?

7 Marahay na sana ta an Diyos naggibo nin paagi tanganing mailigtas kita, o mapatalingkas sa kasalan. Mahalagang marhay an papel ni Jesus sa pagpatalingkas na iyan. Kan ikawalong siglo bago an satong Komun na Kapanahunan (Common Era), ihinula ni propeta Isaias an dapit sa dakulang pagpatalingkas sa maabot na panahon. Mas urog nanggad an maisasagibo kan dakulang pagpatalingkas na iyan kumpara sa taon nin Jubileo kan Israel. Siya nagsurat: “An espiritu kan Soberanong Kagurangnan na Jehova yaon sa sakuya, huli ta linahidan ako ni Jehova na magpahayag nin maugmang bareta sa mga mahuyo. Isinugo niya ako tanganing bendahan an mga nalugadan an puso, tanganing ibalangibog sa mga bihag an saindang katalingkasan.” (Isa. 61:1NW) Kiisay nanunungod an propesiyang iyan?

8. Kiisay nanunungod an propesiya ni Isaias mapadapit sa pagpatalingkas?

8 An importanteng propesiyang iyan mapadapit sa pagpatalingkas nagpuon na mautob pagkatapos punan ni Jesus an saiyang ministeryo. Kan magduman siya sa sinagoga sa ginikanan niyang banwaan na Nazaret, binasa ni Jesus sa mga Judio na nagkakatiripon duman an mismong mga tataramon na iyan ni Isaias. Ipinanungod ni Jesus sa saiyang sadiri an mga tataramon na: “An espiritu ni Jehova yaon sa sakuya, huli ta linahidan niya ako na magpahayag nin maugmang bareta sa mga dukha. Isinugo niya ako tanganing ibalangibog sa mga bihag an saindang katalingkasan asin ibalangibog sa mga buta an pagbabalik kan saindang paghiling, tanganing palibrehon an mga inaapi, tanganing ihulit an taon nin marahay na buot ni Jehova.” (Luc. 4:16-19) Paano inutob ni Jesus an propesiyang iyan?

AN MGA TAWONG INOT NA PINATALINGKAS

Si Jesus mantang ipinapaisi an katalingkasan sa sinagoga sa Nazaret (Hilingon an parapo 8-9)

9. Anong katalingkasan an linalauman kan dakul na tawo kan panahon ni Jesus?

9 An katalingkasan na ihinula ni Isaias asin binasa ni Jesus nagpuon na itao kan inot na siglo. Kinumpirmar ini ni Jesus kan ipaisi niya: “Ngunyan, nauutob na an mga tataramon na ini sa Kasuratan na nadangog pa sana nindo.” (Luc. 4:21)  An dakul na nakadangog sa binasa ni Jesus posibleng naglalaom nin pulitikal na pagbabago, nin katalingkasan sa Roma. Tibaad an iniisip ninda kapareho kan sa duwang lalaki na nagsabi: “Naglalaom kami na an tawong ini an magliligtas sa Israel.” (Luc. 24:13, 21) Pero aram niyato na dai dinagka ni Jesus an saiyang mga parasunod na magrebelde sa maringis na pamamahala kan Roma. Imbes, sinabi niya sa sainda na itao “ki Cesar an mga bagay na ki Cesar.” (Mat. 22:21) Kaya paano si Jesus nagtao nin katalingkasan kan panahon na iyan?

10. Binuksan ni Jesus an dalan tanganing magin talingkas an mga tawo sa ano?

10 Nagdigdi sa daga an Aki nin Diyos tanganing tabangan an mga tawo na magkamit nin katalingkasan sa duwang paagi. Inot, binuksan ni Jesus an dalan para magin talingkas an mga tawo sa nakakapagabat na marhay na mga doktrina na itinutukdo kan mga lider nin relihiyon. Dakul na Judio kaidto an uripon nin mga tradisyon asin salang mga paniniwala. (Mat. 5:31-37; 15:1-11) An mga naghihingakong espirituwal na mga giya garo mga giyang buta. Huling isinikwal ninda an Mesiyas asin an espirituwal na kaliwanagan na iinalok niya, nagdanay sinda sa kadikluman asin sa kasalan. (Juan 9:1, 14-16, 35-41) Paagi sa saiyang tamang mga katukduan asin marahay na halimbawa, ipinahiling ni Jesus sa mga mahuyo kun paano sinda makakatalingkas sa espirituwal na pagkauripon.—Mar. 1:22; 2:23–3:5.

11. Ano an ikaduwang paagi na nagtao si Jesus nin katalingkasan?

11 An ikaduwang paagi na nagtao si Jesus nin katalingkasan iyo an pagpatalingkas sa mga tawo sa pagkauripon sa minanang kasalan. Basado sa atang ni Jesus, mapapatawad nin Diyos an mga kasalan kan mga tawong nagpapahiling nin pagtubod asin inaako an pantubos na itinao Niya. (Heb. 10:12-18) Sinabi ni Jesus: “Kun patalingkason kamo kan Aki, kamo magigin tunay na talingkas.” (Juan 8:36) An katalingkasan na iyan mas dakula nanggad kisa sa katalingkasan na puwedeng akuon kaidto nin sarong Israelita sa taon nin Jubileo! Halimbawa, an saro na pinatalingkas sa panahon kan Jubileo puwede giraray na magin uripon, asin siyempre pag-abot nin panahon magagadan siya.

12. Sairisay an inot na nakinabang sa katalingkasan na ipinaisi ni Jesus?

12 Kaidtong Pentecostes 33 C.E., linahidan ni Jehova nin banal na espiritu an mga apostol asin an iba pang maimbod na mga lalaki asin babayi. Inampon niya sinda bilang saiyang mga aki tanganing pag-abot nin panahon buhayon sinda liwat pasiring sa langit para maghadi kaiba ni Jesus. (Roma 8:2, 15-17) An mga ini an inot na nakinabang sa katalingkasan na ipinaisi ni Jesus sa sinagoga sa Nazaret. An mga lalaki asin babaying iyan bako nang uripon nin  palsong mga katukduan asin bakong suno sa Kasuratan na mga kaugalian kan Judiong mga lider nin relihiyon. Ibinilang man sinda nin Diyos na talingkas na sa nakakagadan na mga epekto nin kasalan. Matatapos an simbolikong Jubileo, na nagpuon kan lahidan an mga parasunod ni Jesus kan 33 C.E., sa pagtatapos kan Sangribong Taon na Paghadi ni Jesus. Anong marahay na mga bagay an mangyayari puon ngunyan sagkod sa katapusan kan Sangribong Taon na Paghadi ni Jesus?

MINILYON PA AN PAPATALINGKASON

13-14. Apuwera sa linahidan na mga Kristiyano, sairisay pa an puwedeng mag-ako kan katalingkasan na ipinaisi ni Jesus?

13 Sa satong panahon, minilyon na sinserong tawo hali sa gabos na nasyon an kabilang sa “ibang mga karnero.” (Juan 10:16) Dai sinda pinili nin Diyos tanganing maghadi sa langit kaiba ni Jesus. Imbes, sinasabi kan Bibliya na igwa sinda kan paglaom na mabuhay nin daing katapusan sa daga. Iyan daw an paglaom mo?

14 Dawa ngunyan nag-aako ka na kan nagkapirang bendisyon na nakakamtan kan mga magigin kabilang sa langitnon na Kahadian nin Diyos. Paagi sa saimong pagtubod sa pinabulos na dugo ni Jesus, puwede kang maghagad nin kapatawadan sa saimong mga kasalan. Minaresulta iyan sa pagkaigwa nin matanos na kamugtakan asin malinig na konsiyensiya sa atubangan nin Diyos. (Efe. 1:7; Kap. 7:14, 15) Isipon man an mga bendisyon na nakakamtan mo huling pinatalingkas ka sa bakong suno sa Kasuratan na mga paniniwala na haloy mong pinangaptan. Sinabi ni Jesus: “Maaaraman nindo an katotoohan, asin an katotoohan mapatalingkas sa saindo.” (Juan 8:32) Nakakaugma nanggad na magkaigwa kan siring na katalingkasan!

15. Anong katalingkasan asin mga bendisyon an inaasahan niyato sa maabot na panahon?

 15 Makakalaom ka na mas dakula pang mga bendisyon an maabot. Madali nang humiro si Jesus para halion an palsong relihiyon asin an maraot na pamamahala nin tawo. Poprotektaran nin Diyos an “sarong dakulang kadaklan” na naglilingkod sa saiya, dangan bebendisyunan niya sinda sa paraisong daga. (Kap. 7:9, 14) Dakulon an bubuhayon liwat asin magkakaoportunidad na mapatalingkas sa gabos na epekto kan kasalan ni Adan.—Gibo 24:15.

16. Anong dakulang pagpatalingkas an naghahalat sa katawuhan?

16 Durante kan Sangribong Taon na Paghadi, si Jesus asin an mga kairiba niyang tagapamahala matarabang tanganing an mga tawo magin perpekto sa pisikal asin espirituwal. An panahon na ini nin pagbabalik asin pagpatalingkas magigin arog kan Jubileo sa Israel. An gabos na tawo sa daga na naglilingkod nin maimbod ki Jehova magigin perpekto asin talingkas sa kasalan.

Sa bagong kinaban, ikakaugma niyato an paggibo nin kapaki-pakinabang asin nakakakontentong trabaho (Hilingon an parapo 17)

17. Ano an ihinula kan Isaias 65:21-23 mapadapit sa mga lingkod nin Diyos? (Hilingon an ritrato sa cover.)

17 An magigin buhay sa daga sa maabot na panahon makahulang ilinadawan sa Isaias 65:21-23. (Basahon.) An buhay diyan dai nanggad magigin makalangkag. Imbes, ipinaparisa kan Bibliya na an mga lingkod nin Diyos sa panahon na iyan magibo nin kapaki-pakinabang asin nakakaugmang trabaho. Sa katapusan kan Sangribong Taon na Paghadi, makakasigurado kita na “an mga linalang mismo mapapatalingkas man sa pagkauripon sa kalapaan asin magkakaigwa man kan mamuraway na katalingkasan bilang mga aki nin Diyos.”—Roma 8:21.

18. Taano ta makakapagtiwala kita na igwang magayunon na puturong naghahalat sa sato?

18 Kun paanong sinigurado ni Jehova na an mga Israelita magkakaigwa nin panahon na magtrabaho asin panahon na magpahingalo, arog man kaiyan an gigibuhon niya para sa saiyang mga lingkod sa papaabot na Sangribong Taon na Paghadi ni Cristo. Siyertong magkakaigwa nin panahon para sa espirituwal na mga aktibidad. Kaipuhan an pagsamba sa Diyos tanganing magin maugma ngunyan, asin magigin arog man kaiyan sa bagong kinaban. Iyo, igwa kita nin marahay na dahilan na mag-ugma huli sa marahay na mga trabaho asin espirituwal na mga aktibidad na aasahan niyato pag an gabos na maimbod na tawo namumuhay na sa Milenyal na Paghadi ni Cristo.

KANTA 142 Pangangapot nin Marigon sa Satong Paglaom

^ par. 5 Naggibo si Jehova nin sarong espesyal na areglo sa suanoy na Israel para ideklarar an katalingkasan. Iyan an Jubileo. An mga Kristiyano bakong sakop kan Katugunan ni Moises; pero importanteng maaraman ta an mapadapit sa Jubileo. Sa artikulong ini, aaramon ta kun paano ipinapagirumdom sa sato kan suanoy na Jubileo an sarong probisyon na ginibo ni Jehova para sa sato asin kun paano kita makikinabang diyan.

^ par. 3 Levitico 25:8-12, NW: “Mabilang ka nin pitong taon nin sabbath, pitong tigpipitong taon, kaya an pitong taon nin sabbath maabot nin 49 taon. Dangan patanugon mo nin makusog an hamudyong sa ikasampulong aldaw kan ikapitong bulan; sa Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan, ipadangog nindo sa bilog nindong daga an tanog kan hamudyong. Pabanalon nindo an ika-50 taon asin magdeklarar kamo nin katalingkasan sa saindong daga asin ibalangibog iyan sa gabos na nakaistar diyan. Iyan magigin Jubileo para sa saindo, asin an lambang saro sa saindo dapat na bumalik sa saiyang pagsadiri asin an kada saro sa saindo dapat na bumalik sa saiyang pamilya. An ika-50 taon sarong Jubileo para sa saindo. Dai kamo magsabwag nin banhi o mag-ani kan mga nagturubo sana hali sa mga tipasi na nagkahurulog asin dai man kamo magtipon nin mga ubas hali sa saindong mga puon nin ubas na dai nindo pigtakrasan. Huli ta Jubileo iyan. Dapat na magin banal iyan para sa saindo. An puwede sana nindong kakanon iyo an mga bunga kan mga tanom sa saindong daga na nagturubo na sana.”

^ par. 62 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Sa taon nin Jubileo, an mga lalaking uripon pinapatalingkas asin puwede nang bumalik sa saindang pamilya saka daga.