Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Binasa mo daw na marhay an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan? Kun iyo, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Ano an patunay sa Kasuratan na an Diyos igwa nin empatiya sa sato?

Kan an suanoy na mga Israelita uripon sa Ehipto, aram nin Diyos an saindang pagsakit asin namatian niya an saindang kulog. (Ex. 3:7; Isa. 63:9) Ginibo kita uyon sa ladawan nin Diyos, asin puwede man kitang magpahiling nin empatiya. Igwa siya nin empatiya sa sato dawa pa kun tibaad pagmati niyato dai kita maninigo sa saiyang pagkamuot.—wp18.3, p. 8-9.

Paano an mga katukduan ni Jesus nakatabang sa mga tawo na mahali an pagpalain-lain?

Dakul sa mga Judio kan panahon ni Jesus an may pagpalain-lain. Idinuon ni Cristo an kahalagahan nin kapakumbabaan asin kinondenar an pag-orgulyo huli sa rasa. Sinadol niya an saiyang mga parasunod na ibilang na tugang an lambang saro.—w18.06, p. 9-10.

Ano an manunudan niyato sa dahilan kun taano ta dai tinugutan nin Diyos na makalaog si Moises sa Dagang Panuga?

Igwa si Moises nin dayupot na relasyon ki Jehova. (Deut. 34:10) Kan patapos na an 40 taon kan banwaan sa kaawagan, nagreklamo sinda sa ikaduwang beses mapadapit sa kawaran nin tubig. Sinabi nin Diyos ki Moises na taraman an kantil. Alagad, pinukpok ni Moises an kantil. Tibaad naanggot si Jehova huling dai sinunod ni Moises an instruksiyon Niya o na dai itinao ni Moises sa Diyos an kamurawayan sa ginibo niyang milagro. (Bil. 20:6-12) Manunudan niyato digdi an kahalagahan kan pagsunod ki Jehova asin kan pagtao sa saiya nin kamurawayan.—w18.07, p. 13-14.

Taano ta posibleng madali sana kitang masala kun naghuhusgar kita base sa pangluwas na itsura?

Igwa nin tulong aspekto na nakakaimpluwensiya sa dakul na maghusgar base sa pangluwas na itsura: rasa o nasyonalidad, estado sa buhay, asin edad. Importante nanggad na arugon ta an Diyos na hinihiling an iba na mayong pagpalain-lain! (Gibo 10:34, 35)—w18.08, p. 8-12.

Ano an pirang puwedeng gibuhon kan may edad nang mga Kristiyano tanganing tabangan an iba?

An may edad nang Kristiyano na nagbago an pribilehiyo padagos na pinapahalagahan na marhay nin Diyos asin dakul siyang magigibo tanganing tabangan an iba. Puwede niyang tabangan an bakong kapagtubod na agom kan mga tugang saka an mga inaktibo, magkondukta nin mga pag-adal sa Bibliya, asin pahiwason pa an saiyang ministeryo.—w18.09, p. 8-11.

Ano an mga kasangkapan na nasa Toolbox sa Pagtutukdo kan mga Kristiyano?

May mga contact card asin imbitasyon. Igwa man nin walong tract, saka mga magasin na Torrengbantayan asin Gumising! na marahayon an pagkadisenyo. Yaon man sa toolbox an pirang brosyur, duwang panginot na librong ginagamit sa pagtukdo, asin apat na kapaki-pakinabang na video arog kan Ta’no ta Kaipuhan Mag-adal nin Bibliya?w18.10, p. 16.

Paano mababakal nin sarong Kristiyano an katotoohan, siring kan sadol sa Talinhaga 23:23?

Bakong kuwarta an ibinabayad ta sa pagbakal nin katotoohan. Alagad, kaipuhan niyatong maggamit nin panahon asin maghinguwa tanganing makua iyan.—w18.11, p. 4.

Ano an manunudan ta sa pagtratar ni Oseas sa saiyang agom na si Gomer?

Pauruutrong nagsambay si Gomer, pero pinatawad siya ni Oseas asin nagdanay na agom niya. Pag nakakomiter nin seksuwal na imoralidad an agom nin sarong Kristiyano, puwede siyang patawadon kan pinagkasalaan na agom. Kun ipapadagos niya an seksuwal na relasyon sa agom niyang nagkasala, mawawara na an maka-Kasuratan na basehan na idiborsiyo niya ini.—w18.12, p. 13.