Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hoben, Puwede Kamong Magkaigwa nin Nakakaugmang Buhay

Mga Hoben, Puwede Kamong Magkaigwa nin Nakakaugmang Buhay

“Ipinaaram mo sa sako an dalan nin buhay.”—SAL. 16:11, NW.

KANTA: 133, 89

1, 2. Anong klaseng pagbabago an posibleng mangyari arog kan eksperyensiya nin sarong estudyante sa hayskul?

DIKIT na lang mada-dropout na sa hayskul an estudyanteng si Tony. Wara siyang ama asin daing hilig sa pag-eskuwela, saka pag Sabado asin Domingo, magsalang nasa sinehan siya o kaibanan kan mga amigo niya. Bako man siyang bayolente asin adik. Mayo lang nin direksiyon an buhay niya. Asin nagdududa siya kun baga may Diyos. Dangan may nakaulay siyang mag-agom na Saksi asin sinabi niya sa sainda an mga pagduda asin hapot niya. Tinawan ninda siya nin duwang brosyur—an The Origin of Life—Five Questions Worth Asking asin an Linalang daw an Buhay?

2 Pagbalik kan mag-agom, nagbago na an sabuot ni Tony. Pinag-adalan niyang marhay an mga brosyur sagkod sa punto na tiriklop na an mga kanto kaiyan asin gurumos na. “Igwa talaga nin Diyos,” an sabi niya. Nag-ako siya nin pag-adal sa Bibliya, asin luway-luway na nagbago an pananaw niya sa buhay. Saka kun dati maluya siya sa klase, nagi na siyang saro sa pinakamatibay sa eskuwelahan. Maski an prinsipal, na aram an dapit sa bagong relihiyon ni Tony, nagngalas. “Grabe an pagbabago sa ugali saka marka mo,” an sabi kaini. “Dahil iyan sa pakikiiba-iba mo sa mga Saksi ni Jehova?” Nagsimbag si Tony nin iyo dangan nagtao nin  marahayon na patotoo. Nakatapos siya nin hayskul asin ngunyan regular payunir na siya asin ministeryal na lingkod. Maugma man siya huling igwa na siya ngunyan nin marahayon na Ama, si Jehova.—Sal. 68:5.

MAGKUYOG KI JEHOVA, ASIN MAGIGIN MAPANGGANA KA

3. Ano an irinerekomendar ni Jehova sa mga hoben?

3 Ipinapagirumdom sa sato kan eksperyensiya ni Tony na si Jehova interesadong marhay sa saindo mga hoben. Gusto niya na makamtan mo an tunay na mapanggana asin maugmang buhay. Kaya, sinasadol ka niya: “Girumduma . . . an saimong Kahuruhalangkawing Kaglalang sa mga aldaw kan saimong pagkahoben.” (Par. 12:1NW) Sa kinaban ngunyan, bako iyan pirming pasil. Pero, bako nanggad iyan imposible. Sa tabang nin Diyos, puwede kang magin mapanggana, bako lang sa saimong pagkahoben kundi sa bilog mong buhay. Bilang ilustrasyon, pag-isipan an manunudan ta kan sakupon kan mga Israelita an Dagang Panuga asin kan atubangon ni David si Goliat.

4, 5. Anong mahalagang leksiyon an manunudan ta kan sakupon kan mga Israelita an Canaan asin kan atubangon ni David si Goliat? (Hilingon an mga ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

4 Kan harani na an mga Israelita sa Dagang Panuga, dai sinda pinagbutan nin Diyos na magsanay para magin matibay sinda sa pakikilaban. (Deut. 28:1, 2) Imbes, sinabi niya sa sainda na kaipuhan nindang kuyugon an saiyang mga pagbuot asin magtiwala sa saiya. (Jos. 1:7-9) Sa pagmansay nin tawo, garo baga bako nanggad praktikal an sadol na iyan! Pero iyan an pinakamarahay na sadol, huling tinawan ni Jehova an saiyang banwaan nin sunod-sunod na kapangganahan laban sa mga Canaanita. (Jos. 24:11-13) Iyo, an pagkuyog sa Diyos nangangaipo nin pagtubod, alagad an pagtubod na iyan pirming nagreresulta sa kapangganahan. Dai nagbabago an katotoohan na ini sa paglihis nin panahon. Aplikado iyan sagkod ngunyan.

5 Si Goliat sarong matibay na parapakilaban na mga 2.9 metros an langkaw asin armadong marhay. (1 Sam. 17:4-7) Sa ibong na lado, duwang bagay sana an igwa si David: an lagpitaw asin an pagtubod niya sa saiyang Diyos, si Jehova. Sa mga mayo nin pagtubod, siguradong inisip ninda na mangmang si David. Pero sala nanggad sinda! Si Goliat an mangmang.—1 Sam. 17:48-51.

6. Ano an urog pa niyatong pag-uulayan ngunyan?

6 Tinukar sa sinundan na artikulo an apat na bagay na nakakatabang sa sato na magin maugma asin mapanggana sa buhay. Iyan an pagpanigo sa satong espirituwal na pangangaipo, pagpapahalaga sa mga amigo na itinao sa sato nin Diyos, pagkaigwa nin kapaki-pakinabang na mga pasuhan, asin pagpapahalagang marhay sa satong katalingkasan bilang lingkod nin Diyos. Pag-ulayan ta ngunyan nin urog pa an mga ini na kinokonsiderar an nagkapirang prinsipyo na nasa Salmo 16.

PANIGUAN AN SAIMONG ESPIRITUWAL NA PANGANGAIPO

7. (a) Ano an mga karakteristiko nin tawong espirituwal? (b) Ano an “kabtang” ni David, asin ano an nagin epekto kaini sa saiya?

7 An tawong espirituwal nagtutubod sa Diyos asin inaarog an kaisipan niya sa mga bagay-bagay. Nagpapagiya siya sa Diyos asin determinadong kuyugon siya. (1 Cor. 2:12, 13) Marahay na halimbawa kaini si David. Nag-awit siya: “Si Jehova an sakong kabtang, an sakong kahirasan, asin an sakong kopa.” (Sal. 16:5NW) Kaiba sa “kabtang” na iyan an dayupot na relasyon ni David sa Diyos na ginibo niyang pailihan. (Sal. 16:1) An resulta? “An bilog kong pagkatawo may kaugmahan,” an isinurat niya. Iyo, mayo nin nagtao nin urog na kaugmahan ki David kisa sa saiyang dayupot na relasyon sa Diyos.—Basahon an Salmo 16:9, 11. *

8. Ano an mga nakakatabang tanganing magkaigwa kita nin tunay na maugmang buhay?

8 An kaugmahan na naeksperyensiyahan ni David dai naeeksperyensiyahan kan mga nagpopokus sa pagpasiram-siram asin kayamanan. (1 Tim. 6:9, 10)  Sarong brother sa Canada an nagsabi: “An tunay na kaugmahan dai minagikan sa mga nakakamtan ta sa buhay, kundi sa mga itinatao ta sa Kagtao kan lambang marahay na regalo, si Jehova Diyos.” (Sant. 1:17) Iyo, kun papakusugon mo an saimong pagtubod ki Jehova asin maglilingkod sa saiya, magkakaigwa nin kahulugan asin kaugmahan an saimong buhay. Paano mo mapapakusog an saimong pagtubod? Dapat na magtao ka nin panahon na makaiba-iba siya, sabi ngani, paagi sa pagbasa kan saiyang Tataramon, pag-obserbar sa saiyang mga linalang, asin paghurop-hurop dapit sa saiyang mga kuwalidad kaiba na an pagkamuot niya sa saimo.—Roma 1:20; 5:8.

9. Arog ni David, paano mo tutugutan na moldehon ka kan Tataramon nin Diyos?

9 Kun minsan, an pagkamuot nin Diyos ipinapahiling paagi sa pagtatanos niya sa sato siring sa mamumuton na ama. Inako ni David an siring na mabuot na konseho. Sinabi niya: “Uumawon ko si Jehova na nagsasadol sa sako. Dawa sa banggi, itinatanos ako kan kauruiraruming mga kaisipan ko.” (Sal. 16:7NW) Iyo, hinurop-hurop niya an mga kaisipan nin Diyos, inarog iyan, asin tinugutan niya na moldehon siya kaiyan. Kun gigibuhon mo man iyan huli sa pagtubod, magigin makusog man an pagkamuot mo sa Diyos asin an pagmawot mong kuyugon siya. Magigin maygurang ka man sa espirituwal asin magkakaigwa nin pakasabot. An sarong sister na si Christin nagsabi: “Pag nagre-research ako asin hinuhurop-hurop an nababasa ko, namamatian ko talaga na ipinasurat ini ni Jehova para sa sako!”

10. Sigun sa Isaias 26:3, ano an mga pakinabang kan espirituwal na pananaw sa buhay?

10 Bako man sobra kun sasabihon na an espirituwal na pananaw sa buhay nakakatabang man sa saimo na magkaigwa nin pambihirang kaaraman asin pakasabot, huling paagi kaiyan naaarog mo an paghiling nin Diyos sa kinaban asin sa puturo kaini. Taano ta tinatawan ka nin Diyos nin siring na kaaraman asin pakasabot? Huling gusto nanggad niya na magkaigwa ka nin marahay na mga pasuhan sa buhay, maggibo nin madunong na mga desisyon, asin magtanaw sa maabot na may kumpiyansa! (Basahon an Isaias 26:3.) Si Joshua, sarong tugang na nakaistar sa Estados Unidos, nagsabi: “An pagdanay na dayupot ki Jehova nakakatabang na magkaigwa ka nin tamang pagmansay.” Totoo nanggad iyan, asin magreresulta iyan sa dakulang kaugmahan!

MAGKAIGWA NIN TUNAY NA MGA AMIGO

11. Ano an sekreto na sinabi ni David para magkaigwa nin tunay na mga amigo?

11 Basahon an Salmo 16:3. Aram ni David an sekreto para magkaigwa nin tunay na mga amigo. Nagkaigwa siya nin dakulang kaugmahan sa pakikiiba-iba sa mga namumuot ki Jehova. Inaapod sindang ‘mga santo’ o banal, kaya malinig sinda sa moral asin matanos. Arog man kaiyan an namatian kan saro pang salmista dapit sa mga pinili niyang magin amigo. Isinurat niya: ‘[Amigo] ko an gabos na natatakot saimo asin nag-uutob kan saimong mga tugon.’ (Sal. 119:63) Arog kan naaraman ta sa sinundan na artikulo, puwede ka man makahanap nin dakul na marahay na amigo sa mga may pagkatakot ki Jehova asin nagkukuyog sa saiya. Siyempre, kaiba diyan an mga tugang na manlain-lain an edad.

12. Sa ano nakabasar an pagigin mag-amigo ni David asin Jonathan?

12 Naghanap si David nin mga amigo bako lang sa mga kaedad niya. Nagigirumduman mo daw an pangaran kan “matanos” na lalaki na nagin dayupot na amigo niya? Siya si Jonathan. Sa katunayan, an saindang pagigin mag-amigo an saro sa pinakamagayon na nairekord sa Kasuratan. Pero aram mo daw na mga 30 taon an kamatuahan ni Jonathan ki David? Kaya, sa ano nakabasar an saindang pagigin mag-amigo? Sa pagtubod sa Diyos, respeto sa lambang saro, asin sa naobserbaran nindang kusog nin buot kan lambang saro mantang nakikipaglaban sinda sa mga kaiwal nin Diyos.—1 Sam. 13:3; 14:13; 17:48-50; 18:1.

13. Paano ka puwedeng magpahiwas kun dapit sa pakikipag-amigo? Magtao nin halimbawa.

13 Arog ni David asin Jonathan, makakamati man kita nin dakulang kaugmahan kun mamumutan ta an mga namumuot ki Jehova asin may pagtubod sa  saiya. Si Kiera na dakul na taon nang naglilingkod sa Diyos nagsabi, “Nakipag-amigo ako sa mga tawo na iba-iba an nasyonalidad asin kultura.” Kun mapahiwas ka sa arog kaining paagi, mahihiling mo an malinaw na ebidensiya kan nakakapasararong puwersa kan Tataramon asin espiritu nin Diyos.

MAG-ABOT NIN KAPAKI-PAKINABANG NA MGA PASUHAN

14. (a) Ano an makakatabang sa saimo na magkaigwa nin kapaki-pakinabang na mga pasuhan sa buhay? (b) Ano an komento kan pirang hoben dapit sa pagkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan?

14 Basahon an Salmo 16:8. An buhay ni David nakapokus sa paglilingkod sa Diyos. Magkakaigwa ka man nin nakakaugmang marhay na buhay kun danay mong iinuton an paglilingkod ki Jehova asin magkakaigwa nin mga pasuhan na isinasaisip siya. An brother na si Steven nagsabi: “Pag may pasuhan akong hinihinguwang maabot, asin naabot ko iyan, dangan pag iniisip-isip ko an mga pag-uswag na nagibo ko, nakakamati ako nin kaugmahan.” Sarong hoben na brother na taga Germany na naglilingkod na ngunyan sa ibang nasyon an nagsabi: “Paggurang ko, habo kong an magirumduman ko iyo na para sana sa sadiri ko an gabos na ginibo ko.” Lugod na iyo man iyan an sabuot mo. Kun iyo, gamiton an saimong mga kakayahan asin talento tanganing tawan nin onra an Diyos asin tabangan an iba. (Gal. 6:10) Magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan, asin hagadon ki Jehova sa pamibi na tabangan kang maabot an mga iyan. Nauugma siyang marhay na simbagon an siring na mga pamibi.—1 Juan 3:22; 5:14, 15.

15. Ano an mga puwede mong magin pasuhan? (Hilingon an kahon na “ Nagkapirang Praktikal na Pasuhan.”)

15 Ano an mga puwede mong magin pasuhan? Puwedeng kaiba diyan an pagkomento sa sadiri mong tataramon sa Kristiyanong mga pagtiripon, pagpayunir, o paglilingkod sa Bethel. Puwede ka man mag-adal nin ibang lengguwahe tanganing makapaglingkod sa teritoryong iba an lengguwahe pag-abot nin panahon. Si Barak na sarong hoben na nasa pambilog na panahon na paglilingkod nagsabi: “An pagmata kada aldaw na aram kong itinatao ko an bilog kong kusog ki Jehova sarong pagmati na dai maitatao nin iba pang gibuhon.”

PAHALAGAHAN NA MARHAY AN KATALINGKASAN NA ITINAO SA SAIMO NIN DIYOS

16. Ano an sabuot ni David sa matanos na mga pamantayan ni Jehova, asin taano?

16 Basahon an Salmo 16:2, 4Arog kan nahiling niyato sa sinundan na artikulo, pinapatalingkas kita kan matanos na mga pagbuot asin prinsipyo nin Diyos paagi sa pagtabang sa sato na kamutan an  marahay asin ikaungis an maraot. (Amos 5:15) Minidbid kan salmistang si David na si Jehova ‘an saiyang [Gikanan nin] karahayan.’ An karahayan iyo an pagkaigwa nin halangkaw na moralidad. Pinagmaigutan na marhay ni David na arugon an saiyang Diyos, na maarog an Saiyang karahayan. Ikinaungis man ni David an maraot sa paghiling nin Diyos. Kaiba diyan an idolatriya, sarong gibo na hinahalian nin halaga an mga tawo asin dai nagtatao ki Jehova kan kamurawayan na maninigo sa saiya.—Isa. 2:8, 9; Kap. 4:11.

17, 18. (a) Ano an naobserbaran ni David dapit sa konsekwensiya nin palsong pagsamba? (b) Taano ta “minadakul an kakulugan” kan mga tawo ngunyan?

17 Kan mga panahon kan Bibliya, parating kaiba sa palsong pagsamba an grabeng seksuwal na imoralidad. (Os. 4:13, 14) Siguradong nakakaakit sa makasalan na laman an pagsambang iyan. Alagad dai iyan nagresulta sa nagdadanay na kaugmahan. Kabaliktaran ngani! ‘Minadakul an kakulugan kaidtong mga naglingkod sa ibang mga diyos,’ an sabi ni David. Pinasakitan man ninda nin grabe an dakulon na aki. (Isa. 57:5) Ikinauyam nanggad nin makuri ni Jehova an siring na karingisan! (Jer. 7:31) Kun nabuhay ka kan mga panahon na idto, siguradong ipagpapasalamat mong marhay kun an mga magurang mo may pagtubod ki Jehova asin nagkukuyog sa saiya.

18 Sa panahon niyato, parati man na kinokonsinte kan palsong pagsamba an seksuwal na imoralidad, maski an homoseksuwalidad. Pero an resulta kan pamumuhay sa inaapod nindang katalingkasan sa moral dai man talaga nagbago puon kan mga panahon kan Bibliya. (1 Cor. 6:18, 19) “Minadakul an kakulugan” kan mga tawo, arog kan tibaad naoobserbaran mo. Kaya mga hoben, maghinanyog sa saindong Ama sa langit. Magin lubos na kumbinsido na para sa pinakaikakarahay nindo an pagkuyog sa saiya. Itadom sa saindong puso na an danyos na resulta kan salang gibo mas magabat nanggad kisa sa ano man na temporaryong kaugmahan. (Gal. 6:8) Si Joshua na sinambit kasubago nagsabi: “Puwede tang gamiton an satong katalingkasan sa ano man na paaging gusto ta, pero an salang paggamit kaiyan dai nagreresulta sa kaugmahan.”

19, 20. Anong mga bendisyon an naghahalat sa mga hoben na may pagtubod ki Jehova asin nagkukuyog sa saiya?

19 Sinabi ni Jesus sa mga parasunod niya: “Kun magdadanay kamo sa sakuyang tataramon, kamo tunay kong mga disipulo, asin maaaraman nindo an katotoohan, asin an katotoohan mapatalingkas sa saindo.” (Juan 8:31, 32) Kaiba sa katalingkasan na iyan an katalingkasan sa palsong pagsamba, kawaran nin aram, asin superstisyon. Asin bako lang iyan. Arog kan naaraman niyato, sa katapos-tapusi magigin kaiba diyan an “mamuraway na katalingkasan bilang mga aki nin Diyos.” (Roma 8:21) Maeeksperyensiyahan mo dawa ngunyan an katalingkasan na iyan paagi sa ‘pagdanay sa tataramon [o mga katukduan] ni Cristo.’ Paagi kaini, ‘maaaraman mo an katotoohan’ bako lang paagi sa pag-adal kaiyan kundi paagi man sa pagsabuhay kaiyan.

20 Mga hoben, pahalagahan na marhay an katalingkasan na itinao sa saindo nin Diyos. Gamiton an katalingkasan na iyan sa madunong na paagi tanganing magkaigwa ka nin masarig na pundasyon para sa maabot na panahon. Sarong hoben na brother an nagsabi: “Kun gagamiton mo sa madunong na paagi an katalingkasan mantang hoben ka pa, talagang makakatabang iyan sa saimo pag-abot nin panahon pag magibo ka nin darakulang desisyon, arog kan pagpili nin angay na trabaho o kun baga maagom ka o dai nguna.”

21. Paano ka makakapagdanay sa dalan na pasiring sa “tunay na buhay”?

21 Sa lumang sistemang ini, dawa an sinasabing marahay na buhay mayong kasiguruhan asin halipot sana. Dai niyato aram kun ano an maabot. (Sant. 4:13, 14) Kaya, an madunong na gibuhon iyo na magdanay sa dalan na pasiring sa “tunay na buhay”—an buhay na daing katapusan. (1 Tim. 6:19) Siyempre, dai kita pinipirit nin Diyos na maglakaw diyan. Nasa saimo an desisyon. Gibuhon mong saimong “kabtang” si Jehova. Pahalagahan na marhay an dakul na “marahay na mga bagay” na itinao niya sa saimo. (Sal. 103:5) Asin magtiwala na kaya ka niyang tawan nin “abundang kagaya-gayahan” asin “sagkod lamang na . . . kaugmahan.”—Sal. 16:11, NW.

^ par. 7 Salmo 16:9, 11, NW: “Kaya nag-uugma an sakong puso, an bilog kong pagkatawo may kaugmahan. Asin nabubuhay ako na may katiwasayan. Sa saimong atubangan may abundang kagaya-gayahan; sa saimong tuong kamot, sagkod lamang na may kaugmahan.”