Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“An Matanos Mag-uugma Huli ki Jehova”

“An Matanos Mag-uugma Huli ki Jehova”

SI Diana labing 80 anyos na. Nagka-Alzheimer an agom niya asin nag-istar nin pirang taon sa sarong nursing home bago ini nagadan. Kinaipuhan man niyang makayanan an kamunduan sa pagkagadan kan duwa niyang aking lalaki asin makipaglaban sa kanser sa suso. Pero, pag nahihiling si Diana kan mga kakongregasyon niya sa Kingdom Hall o sa ministeryo, naririsa ninda na pirmi siyang maugma.

Si John naglingkod bilang nagbibiyaheng paraataman sa laog nin labing 43 na taon. Gustong-gusto niya an klaseng iyan nin paglilingkod—iyan an buhay niya kaidto! Alagad, nagpundo siya sa paglilingkod na ini para atamanon an sarong may hilang na paryente, asin naglilingkod siya ngunyan sa sarong kongregasyon. Pag nagkakahirilingan sinda sa asembleya o kumbensiyon kan dati niyang mga kabisto, garo baga mayong nagbago sa saiya. Maugmahon pa man giraray siya.

Taano ta maugma si Diana asin John? Paano nangyari na maugma pa man giraray an saro na nagmumundo asin may hilang? Asin paano padagos na nagigin maugma an saro kun mayo na sa saiya an pinakamamahal niyang pribilehiyo? Ipinaliwanag kan Bibliya: “An matanos mag-uugma huli ki Jehova.” (Sal. 64:10NW) Mas masasabutan niyato an mahalagang marhay na katotoohan na ini kun maaaraman ta kun ano an nagtatao nin panglaog na kaugmahan o kagaya-gayahan asin kun ano an dai.

AN KAUGMAHAN NA TEMPORARYO SANA

Siguradong aram mong may mga bagay na haros pirming nagtatao nin kaugmahan. Isipa na sana an nagkakaminuutan na magkatrato na mapakasal na. Isipa man an pagmati nin saro na magigin magurang na o nin saro na natawan nin teokratikong pribilehiyo. An siring na mga bagay nagtatao nin kaugmahan asin tama lang, huling hali ki Jehova an mga aspektong iyan sa buhay. Siya an nag-establisar nin pag-aguman, nagpagin posible na magkaaki an mga tawo, asin an nagtatao nin mga asignasyon paagi sa Kristiyanong kongregasyon.—Gen. 2:18, 22; Sal. 127:3; 1 Tim. 3:1.

Alagad, puwedeng temporaryo sana an nagkapirang gikanan nin kaugmahan. Nakakamundo, an agom puwedeng magin bakong maimbod o magadan. (Ezeq. 24:18; Os. 3:1) May mga aki na dai nagsusunod sa saindang magurang asin sa Diyos, asin tibaad matiwalag pa ngani. An mga aking lalaki ni Samuel dai naglingkod ki Jehova sa paaging inuuyunan Niya, asin an mga ginibo ni David nagresulta sa saiya nin kapahamakan na hali mismo sa saiyang pamilya. (1 Sam. 8: 1-3; 2 Sam. 12:11) An siring na mga sitwasyon nagigin dahilan nin kamunduan asin kapurisawan. Dai nanggad iyan nagtatao sa sato nin kaugmahan.

Kaagid kaiyan, an mga pribilehiyo kan mga lingkod nin Diyos puwedeng matapos, tibaad huli sa hilang, obligasyon sa pamilya, o mga pagbabago sa organisasyon. Dakul sa mga nakaeksperyensiya kan siring na mga pagbabago an nagsabi na hinahanap-hanap ninda an kaugmahan na namatian ninda kaidto sa saindang asignasyon.

Maririsa tulos niyato na an siring na mga gikanan nin kaugmahan puwedeng relatibo o temporaryo sana. Kun siring, igwa daw nin kaugmahan na nagdadanay dawa magkaigwa nin bako paborableng pagbabago sa kamugtakan? Siguradong igwa, huling nagdanay na maugma maski paano si Samuel, David, asin an iba pa mantang nag-aagi sinda nin mga kasakitan.

AN NAGDADANAY NA KAUGMAHAN

Aram ni Jesus kun ano an tunay na kaugmahan. Bago siya nagin tawo, talagang marahay an kamugtakan niya sa langit. Siya “naggagaya-gaya . . . sa atubangan ni [Jehova] sa gabos na panahon.” (Tal. 8:30NW) Pero kan nasa daga na siya, may mga pagkakataon na napaatubang siya sa grabeng mga kadipisilan. Alagad, padagos na nakamati nin kaugmahan si Jesus sa paggibo kan kabutan kan saiyang Ama. (Juan 4:34) Kumusta an makulugon na huring mga oras niya? Mababasa ta: “Huli sa kaugmahan na inaantisipar niya, tinagalan niya an hariging pasakitan.” (Heb. 12:2) Kaya, may marahay kitang dahilan na pag-isipan an duwa sa mga sinambit ni Jesus dapit sa tunay na kaugmahan.

Sarong beses, nagbaralik ki Jesus an 70 disipulo niya pagkatapos nin sarong asignasyon sa paghuhulit. Nag-uugma sinda huling nakagibo sinda nin mga milagro asin nagpalayas pa ngani nin mga demonyo. Dangan sinabi ni Jesus sa sainda: “Dai nindo ipag-ugma an pagpapasakop sa saindo kan mga espiritu, kundi ipag-ugma nindo an bagay na nakasurat na sa langit an mga pangaran nindo.” (Luc. 10:1-9, 17, 20) Iyo, mas mahalaga na makamtan an pag-uyon ni Jehova kisa sa pagkaigwa nin espesyal na pribilehiyo. May pag-uyon niyang gigirumdumon an maimbod na mga disipulo—dahilan nanggad iyan nin mas dakulang kaugmahan.

Sa saro pang pagkakataon, kinakaulay ni Jesus an sarong grupo nin mga tawo. Sarong Judiong babayi an nagsabi kan saiyang sabuot na siguradong ugmahon an ina kan pambihirang paratukdong ini, si Jesus. Alagad, itinanos siya ni Jesus: “Dai, imbes, maugma an mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos asin  nag-uutob kaiyan!” (Luc. 11:27, 28) Marahayon sa pagmati kan mga magurang na ipag-orgulyo an saindang mga aki; pero mas urog nanggad na dahilan nin kaugmahan an pagkaigwa nin marahay na relasyon ki Jehova huli sa pagigin makinuyog sa saiya.

Iyo, an pakamati na inuuyunan kita ni Jehova an pinakakaipuhan tanganing magkaigwa nin hararom na panglaog na kagaya-gayahan. Dai nakakaugma an mga pagbalo, pero dai kaiyan nababago an pagmating iyan. Sa kabaliktaran, an pagtagal diyan na may integridad sarong kapangganahan na nagreresulta sa marahay na kamugtakan nin puso. (Roma 5:3-5) Dugang pa, itinatao ni Jehova an saiyang espiritu sa mga nagtitiwala sa saiya, asin an kagaya-gayahan an saro sa mga aspekto kan bunga kaiyan. (Gal. 5:22) Natatabangan kita kaiyan na masabutan kun taano ta tama sana an sinambit sa Salmo 64:10: “An matanos mag-uugma huli ki Jehova.” (NW)

Ano an nakatabang ki John na padagos na makamati nin hararom na kagaya-gayahan?

Ini an dahilan kaya si Diana asin si John, na nasambit kasubago, nakamati nin nagdadanay na kagaya-gayahan mantang napapaatubang sa masakit na mga kamugtakan. Sinabi ni Diana: “Nagpaili ako ki Jehova, siring sa sarong aki sa saiyang magurang.” Paano niya namatian na inuuyunan siya nin Diyos? “Namatian kong binendisyunan niya ako nin kakayahan na padagos na regular na makapaghulit na may kaugmahan.” Si John, na nagpadagos na aktibo sa ministeryo kan matapos an saiyang pinakamamahal na pribilehiyo bilang nagbibiyaheng paraataman, nagpaliwanag kun ano an nakatabang na marhay sa saiya: “Puon 1998 kan iasignar akong magtukdo sa Ministerial Training School, mas nag-personal study ako kisa dati.” Nagtataram para sa saindang mag-agom, sinabi pa niya: “An samuyang sabuot dapit sa paglilingkod ki Jehova sa paglihis nin mga taon sagkod sa ano man na paaging kaya mi nakatabang sa samo na madaling maka-adjust sa mga pagbabago. Dai mi nanggad iyan pinagbabasulan.”

Naeksperyensiyahan man kan dakul na iba pa na totoo an nasa Salmo 64:10. Sarong halimbawa kaiyan an mag-agom na naglingkod nin labing 30 taon sa Bethel sa Estados Unidos. Na-reassign sinda bilang espesyal payunir. Inadmitir ninda: “Natural sanang magmundo pag nawara sa saimo an sarong bagay na pinakamamahal mo,” pero idinagdag ninda: “Dai man puwedeng magmundo ka na lang sagkod lamang.” Nakikabtang tulos sinda sa ministeryo kaiba kan kongregasyon. Nagkomento man an mag-agom: “Namibi kami dapit sa nagkapirang espesipikong bagay. Dangan kan mahiling ming sinimbag an samong mga pamibi, napakusog kami asin nakamati nin kagaya-gayahan. Dai nahaloy pag-abot mi sa kongregasyon, nagpayunir an nagkapira sa kongregasyon, asin nagkaigwa kami nin duwang progresibong Bible study.”

‘MAGAYA-GAYA SAGKOD LAMANG’

Totoo, bako pirming pasil na maggaya-gaya, asin may beses na talagang may mga problema. Pero, ipinasabong ni Jehova an nakakapakusog sa buot na mga tataramon sa Salmo 64:10. Dawa sa mga pagkakataon na pinangluluyahan kita nin buot, makakapagtiwala kita na an mga pinapatunayan an sadiri ninda na “matanos” paagi sa pagdadanay na maimbod sa ibong nin mga pagbabago sa saindang kamugtakan, “mag-uugma huli ki Jehova.” Dugang pa, makakalaom kita na mauutob an panuga ni Jehova na “bagong langit asin bagong daga.” Dangan lubos nang hahalion an pagkabakong perpekto. An gabos na lingkod nin Diyos ‘mag-uugma asin maggagaya-gaya sagkod lamang’ huli sa saiyang mga ginigibo asin itinatao.—Isa. 65:17, 18, An Banal na Biblia.

Isipa na sana an buot sabihon kaini: magkakaigwa kita nin perpektong salud asin mamata kada aldaw na pano nin kusog. Ano man na marauton na mga eksperyensiya an inagihan ta, dai na niyato iyan magigirumduman pa. Makakasigurado kita na ‘an dating mga bagay dai na magigirumduman, asin dai na masabong sa puso.’ Paagi sa milagro nin pagkabuhay liwat, makakaibanan giraray niyato an satong mga mahal sa buhay. Minilyon an makakaeksperyensiya kan namatian kan mga magurang kan 12 anyos na daragita na binuhay liwat ni Jesus: “Haros mawara sinda sa saindang sadiri sa sobrang kaugmahan.” (Mar. 5:42) Sa katapos-tapusi, gabos na tawo sa daga magigin “matanos” sa pinakalubos na sentido kaiyan asin daing sagkod na “mag-uugma huli ki Jehova.”