Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nagin apuon daw si Jacob kan Mesiyas huli sa pagbakal niya kan deretso ni Esau bilang panganay?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

Sa suanoy na Israel, an linya daw kan ginikanan kan Mesiyas pirming nakadepende sa deretso bilang panganay?

Garo kauyon iyan kan mababasa sa Hebreo 12:16. Sinasabi sa bersikulong iyan na si Esau ‘dai nagpahalaga sa mga bagay na sagrado’ asin “basta na sana itinao [ki Jacob an] deretso bilang panganay karibay nin pagkakan.” Garo baga ipinaparisa kaini na kan makua ni Jacob an “deretso bilang panganay,” nagin kabilang na man siya sa linya kan ginikanan kan Mesiyas.—Mat. 1:2, 16; Luc. 3:23, 34.

Pero, ipinapahiling kan pagsiyasat sa mga istorya sa Bibliya na dai man kaipuhan kan saro na magin panganay na aki para magin kabilang sa mga apuon kan Mesiyas. Pag-isipan an nagkapirang ebidensiya:

Sa gabos na aki ni Jacob (Israel), si Ruben, na aki niya ki Lea, an panganay. Dangan, an panganay man na aki ni Jacob sa namumutan niyang agom na si Raquel iyo si Jose. Kan makakomiter si Ruben nin salang paggawi, itinao ki Jose an deretso bilang panganay. (Gen. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Cron. 5:1, 2) Minsan siring, pareho sindang dai nagin mga apuon kan Mesiyas. Imbes, an nagin apuon kan Mesiyas iyo si Juda, an ikaapat na aki ni Jacob ki Lea.—Gen. 49:10.

 Sa Lucas 3:32, may sinambit pa na limang nagin apuon kan Mesiyas. Minalataw na gabos sinda panganay. Panganay na aki ni Boaz si Obed, asin panganay man ni Obed si Jesse.—Rut 4:17, 20-22; 1 Cron. 2:10-12.

Alagad, an aki ni Jesse na si David bakong panganay. Siya an pinakanguhod sa walong aki. Pero, ki David nag-agi an linya kan ginikanan kan Mesiyas. (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) Kaagid kaiyan, an suminunod sa linya iyo si Solomon, dawa bako ini an panganay ni David.—2 Sam. 3:2-5.

Pero, dai kaini buot sabihon na bakong mahalaga an pagigin panganay. Iginagalang na posisyon an pagigin panganay asin sa parati siya an sunod na mimidbidon na payo kan pamilya. Siya man an nagmamana kan dobleng kahirasan kan pagsadiri.—Gen. 43:33; Deut. 21:17; Jos. 17:1.

Minsan siring, puwedeng itao sa iba an deretso bilang panganay. Kan palayason ni Abraham si Ismael, itinao niya ki Isaac an deretso bilang panganay. (Gen. 21:14-21; 22:2) Asin arog kan nasambit kasubago, itinao ki Jose an deretso ni Ruben bilang panganay.

Ngunyan, balikan ta an Hebreo 12:16, na nagsasabi: “Siguraduhon nindo na sa tahaw nindo mayo nin siisay man na tawong imoral, o nin siisay man na dai nagpapahalaga sa mga bagay na sagrado, arog ni Esau, na basta na sana itinao an saiyang deretso bilang panganay karibay nin pagkakan.” Anong punto an pinapalataw kaini?

An ipinapaliwanag digdi ni apostol Pablo bako man an dapit sa linya kan ginikanan kan Mesiyas. Bago kaiyan, dinagka niya an mga Kristiyano na ‘padagos na gumibo nin tanos na mga dalan para sa saindang mga bitis.’ Kun gigibuhon ninda iyan, ‘makakaako sinda kan daing kapantay na kabuutan nin Diyos.’ Pero kun makakomiter sinda nin imoralidad, puwedeng dai ninda iyan makamtan. (Heb. 12:12-16) Magigin arog sinda ni Esau na “dai nagpahalaga sa mga bagay na sagrado,” asin literal na irinibay iyan sa sarong bagay na daing kamanungdanan.

Nabuhay si Esau kan panahon kan mga patriyarka, asin tibaad nagkaigwa pa ngani siya kaidto nin pribilehiyong magdulot nin mga atang paminsan-minsan para sa saiyang pamilya. (Gen. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5) Pero huling makalaman an saiyang kaisipan, irinibay niya sa sarong mangko nin linagang kakanon an gabos na pribilehiyong itinao sa saiya bilang panganay. Tibaad gusto niyang likayan an pagsakit na ihinula na aagihan kan banhi ni Abraham. (Gen. 15:13) Ipinahiling man ni Esau na mas mahalaga sa saiya an mga bagay na daing kamanungdanan kisa sa mga bagay na sagrado kan mag-agom siya nin duwang paganong babayi, na ikinamundong marhay kan saiyang mga magurang. (Gen. 26:34, 35) Ibang-iba nanggad sa saiya si Jacob na siniyertong an maaagom sarong parasamba kan tunay na Diyos!—Gen. 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Kaya, ano an masasabi niyato dapit sa linya kan ginikanan ni Jesus, an Mesiyas? May mga pagkakataon na mga panganay an inaagihan kan linya kan ginikanan ni Jesus—pero bako pirmi. Aram asin inaako iyan kan mga Judio, arog kan sinabi mismo ninda na an Cristo mahali sa linahi ni David, an pinakanguhod na aki ni Jesse.—Mat. 22:42.