Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Indise nin mga Tema Para sa An Torrengbantayan na 2017

Indise nin mga Tema Para sa An Torrengbantayan na 2017

Ipinapahiling kun sain na isyu naglataw an kada artikulo

ARTIKULONG PINAG-ADALAN

 • Andam Ka Daw na Mapasensiyang Maghalat? Ago.

 • ‘An Hukom kan Bilog na Kinaban’ Pirming Ginigibo Kun Ano an Tama, Abr.

 • An Katotoohan Nagdadara, “Bako nin Katuninungan, Kundi nin Espada,” Okt.

 • “An Katuninungan nin Diyos . . . Nakakalabi sa Gabos na Pakasabot,” Ago.

 • Ano an Mawawara Kun Mag-abot Na an Kahadian nin Diyos? Abr.

 • An Pagmansay Mo Daw Dapit sa Hustisya Kapareho kan ki Jehova? Abr.

 • An Pantubos—Sarong “Perpektong Regalo” Gikan sa Ama, Peb.

 • ‘An Tataramon kan Satuyang Diyos Magdadanay Sagkod Nuarin Pa Man,’ Set.

 • “An Tataramon nin Diyos . . . Igwa nin Puwersa,” Set.

 • “Aram Kong Mabangon Siya,” Dis.

 • Arugon an Hustisya Asin an Pagigin Mahihirakon ni Jehova, Nob.

 • Arugon an Pagmalasakit ni Jehova, Set.

 • Binabantayan Kamo nin mga Karwahe Asin nin Sarong Korona, Okt.

 • Dai Pabayaan na Maglipot an Saindong Pagkamuot, Mayo

 • Dai Pagtugutan na Mawara sa Saimo an Premyo, Nob.

 • Hanapon an Tunay na Kayamanan, Hul.

 • “Ipagkatiwala Mo an mga Ini sa Masasarigan na mga Lalaki,” Ene.

 • Ipokus an Saindong Mata sa Pinakamahalagang Isyu, Hun.

 • Isentro an Saindong Puso sa Espirituwal na mga Kayamanan, Hun.

 • Isikwal an Kaisipan kan Kinaban, Nob.

 • Kumanta nin May Kaugmahan! Nob.

 • Kun Paano Niyato Huhubaon Asin Dai na Babalikan an Lumang Personalidad, Ago.

 • Kun Paano Niyato Isusulot Asin Mapapagdanay an Bagong Personalidad, Ago.

 • Kun Taano ta Mahalaga Pa Man Giraray an Kababaan nin Buot, Ene.

 • “Kusugi an Buot Mo Asin . . . Magtrabaho Ka Na,” Set.

 • “Lugod na . . . Gibuhon Niyang Mapanggana an Gabos Mong Plano,” Hul.

 • Maglingkod ki Jehova nin Bilog na Puso! Mar.

 • Magpahiling nin Pagpupugol sa Sadiri, Set.

 • Magpahiling nin Pagtubod—Gumibo nin Madunong na mga Desisyon! Mar.

 • Magtao Lugod nin Kaumawan ki Jehova an Pagigin Andam Mong Magboluntaryo! Abr.

 • Magtao nin Onra sa mga Maninigong Mag-ako Kaiyan, Mar.

 • ‘Magtiwala Ka ki Jehova Asin Gibuhon Mo an Marahay,’ Ene.

 • Makakanuod Ka Daw sa mga Bagay na Nakasurat? Mar.

 • Makakapagdanay Kang Hababa an Buot Dawa May Pagbalo, Ene.

 • “Makitangis sa mga Nagtatangis,” Hul.

 • “Mamuot . . . Paagi sa Gibo Asin Katotoohan,” Okt.

 • ‘Mas Namumutan Mo Daw Ako Kisa sa mga Ini?’ Mayo

 • Mauutob an Katuyuhan ni Jehova! Peb.

 • Mga Bisyon ni Zacarias—An Epekto Kaiyan sa Saimo, Okt.

 • Mga Hoben—“Padagos Kamong Maghinguwa Para sa Saindong Kaligtasan,” Dis.

 • Mga Magurang—Tabangan an mga Aki Nindo na Magkaigwa nin “Kadunungan Para sa Kaligtasan,” Dis.

 • ‘Naglalaom Ako sa Diyos,’ Dis.

 • Nagpapaili Ka Daw ki Jehova? Nob.

 • Nagtatao si Jehova nin Karangahan sa Gabos Niyatong Kasakitan, Hun.

 • Pahalagahan na Marhay an Regalong Libertad na Magdesisyon, Ene.

 • Pinanginginutan ni Jehova an Saiyang Banwaan, Peb.

 • Siisay an Nanginginot Ngunyan sa Banwaan nin Diyos? Peb.

 • Suportaran an Soberaniya ni Jehova! Hun.

 • Tabangan an “Dayuhan na mga Residente” na ‘Maglingkod ki Jehova na May Kaugmahan,’ Mayo

 • Tabangan an mga Aki kan “Dayuhan na mga Residente,” Mayo

 • “Umawon si Jah!”—Taano? Hul.

 • ‘Utuba an Saimong Iprinomesa,’ Abr.

BIBLIYA

 • Salang Pakasabot, Num. 1

 • Sarong Bibliya na Nasa Lengguwaheng Ginagamit sa Aroaldaw, Num. 3

 • Si Elias Hutter Asin an mga Edisyon Niya kan Bibliya sa Hebreo, Num. 4

 • Taano ta Kadakul? Num. 6

 • Urog na Makinabang sa Pagbasa nin Bibliya, Num. 1

BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

 • Habo Kong Magadan! (Y. Quarrie), Num. 1

 • Mayo Nang Mas Mahalaga Sako Kisa sa Baseball! (S. Hamilton), Num. 3

 • Para Sako, Mayong Diyos (A. Golec), Num. 5

BUHAY ASIN MGA KUWALIDAD NIN KRISTIYANO

 • Husayon an mga Dai Pagkasinabutan Asin Makikipagkatuninungan, Hun.

 • Kahagadan Daw sa mga Ministro an Selibasiya? Num. 2

 • Kun Mameligro an Pagigin Mag-amigo, Mar.

 • Mga Pakinabang sa Pagigin Matinao, Num. 2

 • Pagkamuot—Sarong Mahalagang Marhay na Kuwalidad, Ago.

 • Para Daw sa mga Kristiyano an Pasko? Num. 6

 • Protektaran an Saindong Isip Laban sa mga Propaganda, Hul.

 • Tamang Pagmansay sa mga Nagigibong Sala, Num. 6

HAPOT HALI SA MGA PARABASA

 • Angay daw na magkaigwa nin armas bilang proteksiyon laban sa ibang tawo? Hul.

 • An linya daw kan ginikanan kan Mesiyas pirming nakadepende sa deretso bilang panganay? Dis.

 • ‘Dai ni Jehova tutugutan na mapaatubang kamo sa sugot na dai nindo makakaya” (1Co 10:13), Peb.

 • Ibinibilang daw kan mga mag-agom na Kristiyano an IUD na sarong klase nin pagkontrol sa pangangaki na kauyon kan Kasuratan? Dis.

 • Taano ta magkaiba an salaysay ni Mateo asin ni Lucas mapadapit sa inot na mga taon kan buhay ni Jesus? Ago.

ISTORYA NIN BUHAY

 • Bebendisyunan Ka ni Jehova Kun Gigibuhon Mo an Ipinapagibo Niya (O. Matthews), Okt.

 • Binayaan an mga Bagay-bagay Tanganing Sundan an Kagurangnan (F. Fajardo), Dis.

 • Dai Nakaulang sa Sako an Pagigin Púla Para Tukduan an Iba (W. Markin), Mayo

 • Determinado Akong Magin Suldados ni Cristo (D. Psarras), Abr.

 • Naeksperyensiyahan Mi an Daing Kapantay na Kabuutan nin Diyos (D. Guest), Peb.

 • Nagbubunga nin mga Bendisyon an Pakatagal sa Ibong nin Pagbalo (P. Sivulsky), Ago.

 • Nagkapribilehiyo Akong Makatrabaho an mga Tawong Espirituwal (D. Sinclair), Set.

 • Nakinabang Ako sa Pakikiiba sa mga Maygurang sa Espirituwal (W. Samuelson), Mar.

JEHOVA

 • Aakuon Mo an Pinakamahalagang Regalo nin Diyos? Num. 2

 • Dahilan kan mga Pagsakit? Num. 1

JESU-CRISTO

 • Ano Daw Talaga an Itsura ni Jesus? Num. 6

 • An Ilustrasyon Manungod sa “Sadit na mga Ido” Nagpaparisa nin Pang-iinsulto? Num. 5

LAIN-LAIN NA TEMA

 • Ano an Armagedon? Num. 6

 • Anong Kaugalian nin mga Judio an Dahilan Kaya Kinondenar ni Jesus an Pagsumpa? Okt.

 • An Sinasabi kan Bibliya Manungod sa Buhay Asin Kagadanan, Num. 4

 • Apat na Parakabayo, Num. 3

 • ‘Ikinaugma Siyang Marhay nin Diyos’ (Enoc), Num. 1

 • Inapod Siya nin Diyos na “Prinsesa” (Sara), Num. 5

 • Kahaditan, Num. 4

 • Kun an Sarong Kapamilya Dai Na Maghahaloy an Buhay, Num. 4

 • Kun Paano Tinabangan ni Gayo an mga Tugang, Mayo

 • Maghiling Bako sa Pangluwas na Itsura, Hun.

 • Magigin Matuninong Pa Daw an Kinaban? Num. 5

 • Magkakaigwa Pa Daw nin Tunay na Hustisya sa Daga? Num. 3

 • “Mga Parahabon” Daw an mga Nagtitinda nin Hayop sa Templo sa Jerusalem? Hun.

 • Nabubuhay Daw Kita sa “Huring mga Aldaw”? Num. 2

 • Paano Dinadara an Kalayo Kaidtong Suanoy na mga Panahon? Ene.

 • Pagkabutas sa Pang-uuripon, Num. 2

 • Pagsakit, Num. 1

 • Pangaran sa Bibliya sa Suanoy na Tapayan, Mar.

 • Paraiso sa Daga—Pangarap Sana o Realidad? Num. 4

 • Pinakamagayon na Regalo sa Gabos, Num. 6

 • Pinakasadit na Letrang Hebreo, Num. 4

 • ‘Salamat sa Diyos Huli kan Marahay Mong Kaisipan!’ (Abigail), Hun.

 • Si Jose na Taga Arimatea, Okt.

 • Suhestiyon ni Pablo na Dai Nguna Magbiyahe sa Dagat (Gi 27), Num. 5

 • Totoo Daw an mga Anghel? Num. 5

MGA SAKSI NI JEHOVA

 • An Kagaya-gayahan sa Pamumuhay nin Simple, Mayo

 • ‘An Matinao Bebendisyunan’ (donasyon), Nob.

 • ‘Dai nin Makakaulang Dawa an Lubak-lubak o Halawigon na Dalan’ (Australia), Peb.

 • Gikan sa Buot na Iprinesentar an Sadiri (daing agom na mga sister), Ene.

 • Gikan sa Buot na Iprinesentar an Sadiri sa Turkey, Hul.

 • “Mas Urog na Kaigutan Asin Pagkamuot” (1922 kumbensiyon), Mayo

 • “Nuarin an Sunod Tang Asembleya?” (Mexico), Ago.

 • Paano Makaka-adjust sa Bagong Kongregasyon?, Nob.

 • Sarong Akto nin Kristiyanong Kabuutan, Okt.