Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagtubod—Sarong Kuwalidad na Nakakapakusog

Pagtubod—Sarong Kuwalidad na Nakakapakusog

AN PAGTUBOD mapuwersang marhay. Halimbawa, dawa gusto ni Satanas na gadanon kita sa espirituwal, natatabangan kita nin pagtubod na ‘masigbo an gabos na nagkakalayong mga pana kan saro na maraot.’ (Efe. 6:16) Paagi sa pagtubod, makakaya niyatong atubangon an garo bukid na mga problema. Sinabi ni Jesus sa saiyang mga disipulo: “Kun igwa kamong pagtubod na siring kasadit kan pisog nin mustasa, sasabihon nindo sa bukid na ini, ‘Bumalyo ka hali digdi pasiring duman,’ dangan mabalyo iyan.” (Mat. 17:20) Huling aram niyato na mapapakusog nin pagtubod an satong espirituwalidad, marahay na pag-isipan ta an mga hapot na ini: Ano an pagtubod? Ano an epekto kan kamugtakan kan satong puso sa satong pagtubod? Paano niyato mapapakusog an satong pagtubod? Asin kiisay kita dapat magtubod?—Roma 4:3.

ANO AN PAGTUBOD?

An pagtubod urog pa sa basta paniniwala o pagmidbid sa katotoohan, huling dawa “an mga demonyo man nagtutubod [na nag-eeksister an Diyos] asin nagtatakig.” (Sant. 2:19) Kun siring, ano an pagtubod?

Kun paanong nakakasigurado kita na pirming magkakaigwa nin aldaw asin banggi, sigurado kita na pirming magkakatotoo an tataramon nin Diyos

Sinasabi kan Bibliya na an pagtubod may duwang aspekto. Inot, “an pagtubod iyo an masarig na kumpiyansa na mangyayari an piglalauman.” (Heb. 11:1a) Kun igwa ka nin pagtubod, makusog an paniniwala mo na an gabos na sinasabi ni Jehova totoo asin mauutob. Halimbawa, sinabi ni Jehova sa mga Israelita: ‘Kun mapapawâran nindo nin bisa an tipan ko sa aldaw asin an tipan ko sa banggi para dai na magkaigwa nin aldaw o banggi sa talaan nindang panahon, an tipan ko ki David na sakong suruguon mapapawâran-bisa man.’ (Jer. 33:20, 21, An Banal na Biblia) Naghadit ka na daw na tibaad dai na magsirang saka magsulnop an saldang sa kalangitan, asin huli kaiyan dai na magkaigwa nin aldaw saka banggi? Kun dai mo pinagdududahan an mga ley nin naturalesa na nagpapangyaring padagos na umitok an planetang daga sa axis kaini asin lumibot sa saldang, magdududa ka daw sa kakayahan kan Kaglalang kan mga ley na iyan na utubon an saiyang tataramon? Dai nanggad!—Isa. 55:10, 11; Mat. 5:18.

Ikaduwa, an pagtubod iyo “an pagkaigwa nin nakakakumbinsir na ebidensiya na an mga bagay na dai nahihiling talagang totoo.” Sinasabi na an pagtubod iyo “an pagkaigwa nin nakakakumbinsir na ebidensiya” sa mga bagay na dai nahihiling alagad totoo. (Heb. 11:1b) Sa anong paagi? Halimbawang hinapot ka nin sarong aki, ‘Paano mo po nasabi na may duros?’ Dawa dai mo nahihiling an duros, posibleng sabihon mo sa aki an mga ebidensiya na nagpapatunay na igwa talaga nin duros—an paghangos, mga epekto nin duros, asin iba pa. Pag nakumbinsir na an aki huli sa ebidensiya, matubod na siya na igwa nin mga bagay na totoo dawa dai iyan nahihiling. Siring man, an pagtubod nakabasar sa makusog na ebidensiya.—Roma 1:20.

KAIPUHAN AN TAMANG KAMUGTAKAN NIN PUSO

An pagtubod nakabasar sa ebidensiya. Kaya tanganing magkaigwa kaiyan, an saro dapat na magkua nguna nin “tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan.” (1 Tim. 2:4) Pero dai igo an kaaraman sana. Si apostol Pablo nagsurat: “Sa saiyang puso, an saro nagtutubod.” (Roma 10:10) An saro dai lang dapat maniwala sa katotoohan, kundi dapat man niyang pahalagahan iyan. Saka sana siya mapapahiro na magpahiling  nin pagtubod, o mamuhay kauyon kan katotoohan. (Sant. 2:20) An sarong tawo na mayo nin udok sa pusong pagpapahalaga sa katotoohan puwede pa nganing isikwal maski an nakakakumbinsir na ebidensiya kun habo niyang baguhon an mga paniniwala niya o ipinapangatanusan an saiyang makalaman na mga pagmawot. (2 Ped. 3:3, 4; Jud. 18) Ini an dahilan kaya kan mga panahon kan Bibliya, dai gabos na nakahiling nin mga milagro nagkaigwa nin pagtubod. (Bil. 14:11; Juan 12:37) An banal na espiritu nin Diyos nagbubunga nin pagtubod duman sana sa mga tawong namumutan an katotoohan bako an mga kaputikan.—Gal. 5:22; 2 Tes. 2:10, 11.

KUN PAANO SI DAVID NAGKAIGWA NIN MAKUSOG NA PAGTUBOD

Saro si Hading David sa mga nagkaigwa nin makusog na pagtubod. (Heb. 11:32, 33) Alagad, bakong arog kaiyan an gabos sa pamilya ni David. Halimbawa sa sarong pagkakataon, an pinakamatuang tugang ni David na si Eliab nagpahiling nin kawaran nin pagtubod kan sawayon niya si David kan maanggot ini sa angat ni Goliat. (1 Sam. 17:26-28) Dai kita namundag na igwa na nin pagtubod asin dai man iyan namamana sa satong mga magurang, kaya an pagtubod ni David resulta kan saiya mismong relasyon sa Diyos.

Sa Salmo 27 (NW), sinabi ni David kun paano siya nagkaigwa nin arog kaiyan kakusog na pagtubod. (Bersikulo 1) Hinurop-hurop ni David an saiyang mga eksperyensiya asin kun paano dinaog ni Jehova an saiyang mga kalaban. (Bersikulo 2, 3) Pinahalagahan niyang marhay an areglo ni Jehova sa pagsamba. (Bersikulo 4) Nagsamba si David sa Diyos sa tabernakulo kaiba kan saiyang kapwa mga parasamba. (Bersikulo 6) Maigot niyang hinanap si Jehova paagi sa pagpamibi. (Bersikulo 7, 8) Gusto man ni David na matukduan sigun sa dalan nin Diyos. (Bersikulo 11) An pagtubod mahalagang marhay ki David kaya nasabi niya: “Ano daw kuta an nangyari sako kun dai ako nagtubod?”—Bersikulo 13.

KUN PAANO PAPAKUSUGON AN SAIMONG PAGTUBOD

Puwede kang magkaigwa nin pagtubod na arog kan ki David kun aarugon mo an saiyang kaisipan asin mga rutina na ilinadawan sa Salmo 27. Huling an pagtubod basado sa tamang kaaraman, pag urog mong pinag-aadalan an Tataramon nin Diyos asin an mga publikasyon na basado sa Bibliya, magigin mas pasil na ipahiling an aspektong ini kan bunga kan espiritu nin Diyos. (Sal. 1:2, 3) Magtao nin panahon para sa paghurop-hurop pag nag-aadal ka. An paghurop-hurop garo daga na diyan minatalubo an saimong pagpapahalaga. Mantang urog na nagkukusog an pagpapahalaga mo ki Jehova, mas magkukusog man an saimong pagmawot na ipahiling an saimong pagtubod paagi sa pagsamba sa saiya sa mga pagtiripon kan kongregasyon asin pagpahayag sa iba kan saimong paglaom. (Heb. 10:23-25) Ipinapahiling man niyato an satong pagtubod pag padagos kitang ‘namimibi asin dai nangluluya.’ (Luc. 18:1-8) Kun siring, “danay na mamibi” ki Jehova, na nagtitiwala na “nagmamakulog siya sa [saimo].” (1 Tes. 5:17; 1 Ped. 5:7) An pagtubod pinapahiro kita na gibuhon an tama, asin pag ginigibo niyato an tama, mas nagkukusog an satong pagtubod.—Sant. 2:22.

 MAGTUBOD KI JESUS

Kan banggi bago magadan si Jesus, sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Magtubod kamo sa Diyos; magtubod man kamo sa sako.” (Juan 14:1) Kaya kaipuhan niyatong magtubod bako sana ki Jehova kundi pati man ki Jesus. Paano mo ipapahiling na nagtutubod ka ki Jesus? Pag-ulayan ta an tulong paagi.

Ano an buot sabihon kan magtubod ki Jesus?

Inot, mansayon an pantubos bilang personal na regalo nin Diyos sa saimo. Sinabi ni apostol Pablo: “An buhay ko . . . kauyon kan pagtubod ko sa Aki nin Diyos, na namuot sa sakuya asin nagtao kan saiyang sadiri para sa sako.” (Gal. 2:20) Kun nagtutubod ka ki Jesus, kumbinsido kang marhay na para sa saimo man an pantubos, na iyan an basehan para mapatawad an saimong mga kasalan, na tinatawan ka kaiyan nin paglaom na buhay na daing katapusan, asin na iyan an pinakadakulang ebidensiya na namumutan ka nin Diyos. (Roma 8:32, 38, 39; Efe. 1:7) Mapapakusog ka kaini na labanan an negatibong mga sabuot dapit sa saimong sadiri.—2 Tes. 2:16, 17.

Ikaduwa, rumani ki Jehova paagi sa pagpamibi basado sa atang ni Jesus. Huli sa pantubos, puwede kitang mamibi ki Jehova “na daing pag-alangan, tanganing mag-ako kita nin pagkahirak asin daing kapantay na kabuutan sa mga panahon na kaipuhan ta an tabang.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) An pagpamibi nakakapakusog sa satong determinasyon na labanan an sugot na magkasala.—Luc. 22:40.

Ikatulo, magsunod ki Jesus. Si apostol Juan nagsurat: “An nagtutubod sa Aki may buhay na daing katapusan; an minasuway sa Aki dai magkakamit nin buhay, kundi an kaanggutan nin Diyos nagdadanay sa saiya.” (Juan 3:36) Risahon na ipinahiling ni Juan na an pagpahiling nin pagtubod kabaliktaran nin pagigin masinuway. Kun siring, nagtutubod ka ki Jesus kun sinusunod mo siya. Nagsusunod ka ki Jesus paagi sa pagsunod sa “katugunan kan Cristo,” na kompuwesto kan gabos na itinukdo asin ipinagbuot niya. (Gal. 6:2) Sinusunod mo man si Jesus paagi sa pagsunod sa paggiyang itinatao niya paagi sa “maimbod asin mapagmansay na uripon.” (Mat. 24:45) Paagi sa pagsunod ki Jesus, magkakaigwa ka kan kusog na tagalan an arog-bagyong mga problema.—Luc. 6:47, 48.

“PAKUSUGA AN SADIRI NINDO SA SAINDONG KABANAL-BANALING PAGTUBOD”

Sarong beses, nagkurahaw ki Jesus an sarong lalaki: “May pagtubod ako! Tabangi akong kumusog an pagtubod ko!” (Mar. 9:24) May pagtubod man siya maski paano, pero mapakumbabang inako kan lalaking iyan na kaipuhan niya nin mas makusog na pagtubod. Arog kan lalaking iyan, gabos kita mapapaatubang sa sitwasyon na diyan kakaipuhanon niyato nin mas makusog na pagtubod. Asin gabos kita puwedeng pakusugon ngunyan an satong pagtubod. Arog kan naaraman ta, pinapakusog niyato an satong pagtubod pag pinag-aadalan ta an Tataramon nin Diyos asin hinuhurop-hurop iyan, na makakapararom kan satong pagpapahalaga ki Jehova. Mas magkukusog man an satong pagtubod pag nagsasamba kita ki Jehova kaiba kan mga kapagtubod ta, pag ipinapahayag niyato sa publiko an satong paglaom, asin pag danay kitang namimibi. Dugang pa, pag pinapakusog niyato an satong pagtubod, makakamtan ta an pinakamarahay na balos sa gabos. Sinasadol kita kan Tataramon nin Diyos: “Mga namumutan, pakusuga an sadiri nindo sa saindong kabanal-banaling pagtubod . . . tanganing magdanay kamo sa pagkamuot nin Diyos.”—Jud. 20, 21.