Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagkamuot—Sarong Mahalagang Marhay na Kuwalidad

Pagkamuot—Sarong Mahalagang Marhay na Kuwalidad

PINASABNGAN nin Diyos si apostol Pablo na isurat an dapit sa siyam na kuwalidad na resulta kan paghiro kan banal na espiritu. (Gal. 5:22, 23) Sinambit niya na an magayunon na mga kuwalidad na ini an minabilog sa “bunga kan espiritu.” * An bungang ini kabtang man kan “bagong personalidad” na dapat isulot kan mga Kristiyano. (Col. 3:10) Arog sa sarong kahoy na minabunga kun inaataman nin tama, mahihiling man sa saro an bunga kan espiritu kun lubos na naghihiro sa buhay niya an banal na espiritu.—Sal. 1:1-3.

An inot na aspekto kan bunga kan espiritu na ilinista ni Pablo iyo an mahalagang marhay na kuwalidad na pagkamuot. Gurano iyan kahalaga? Sinabi ni Pablo na kun mayo siyang pagkamuot, “dai [siyang] serbi.” (1 Cor. 13:2) Pero ano talaga an pagkamuot, paano ta mapapatalubo asin maipapahiling iyan sa aroaldaw?

KUN PAANO IPINAPAHILING AN PAGKAMUOT

Masakit tawan nin eksaktong kahulugan an kuwalidad na pagkamuot, pero sinasabi kan Bibliya kun paano iyan ipinapahiling. Halimbawa, an tawong igwa kan kuwalidad na pagkamuot “mapasensiya asin mabuot.” “Ikinakaugma [niya] an katotoohan,” asin “kinakaya . . . an gabos na bagay, tinitiwalaan an gabos na bagay, linalauman an gabos na bagay, tinatagalan an gabos na bagay.” Mapinadangat siya, mapagmalasakit, saka maimbod. Sa ibong na lado, an tawong mayo nin pagkamuot maurihon, mapalangkaw, mayong modo, makasadiri, mapaghinanakit, saka bakong mapagpatawad. An arog kaining negatibong mga kuwalidad kabaliktaran kan pagkamuot na gusto tang ipahiling—an pagkamuot na “dai nag-iisip kan sadiri sanang kapakanan.”​—1 Cor. 13:4-8.

AN MARAHAYON NA HALIMBAWA NIN PAGKAMUOT NA IPINAHILING NI JEHOVA ASIN JESUS

“An Diyos pagkamuot.” Iyo, si Jehova an personipikasyon nin pagkamuot. (1 Juan 4:8) Pinapatunayan kan gabos niyang ginibo asin ginigibo an saiyang pagkamuot. An pinakadakulang kapahayagan niya nin pagkamuot para sa katawuhan iyo an pagsugo niya ki Jesus tanganing magsakit asin magadan para sa sato. Si apostol Juan nagsabi: “Kun manungod sa sato, an pagkamuot nin Diyos nahayag sa arog kaining paagi: isinugo nin Diyos sa kinaban an Saiyang bugtong na Aki tanganing magkamit kita nin buhay paagi sa saiya. Iyo, nahayag an siring na pagkamuot bako dahil namutan niyato an Diyos kundi dahil namutan niya kita asin itinao niya an saiyang Aki bilang atang para sa satong mga kasalan.” (1 Juan 4:9, 10) Huli sa pagkamuot nin Diyos, puwede kitang mapatawad, magkaigwa nin paglaom, asin mabuhay.

Ipinahiling ni Jesus an saiyang pagkamuot sa katawuhan kan gikan sa buot niyang ginibo an kabutan nin Diyos. Si Pablo nagsurat: “Sinabi [ni Jesus]: ‘Uya! Ako nagdatong tanganing gibuhon an saimong kabutan.’ . . . Kauyon kan ‘kabutan’ na ini kita pinabanal paagi sa pagdulot kan hawak ni Jesu-Cristo nin saro sanang beses para sa gabos na panahon.” (Heb. 10:9, 10) Mayo nang ibang tawo na makakapahiling nin pagkamuot na mas urog pa diyan. Sinabi ni Jesus: “Mayo nin pagkamuot na malabi pa kaini, na itao kan saro an saiyang buhay para sa mga amigo niya.” (Juan 15:13) Kaya ta daw na mga tawong bakong perpekto na maarog an pagkamuot na ipinahiling sa sato ni Jehova asin ni Jesus? Iyo! Pag-ulayan niyato kun paano ta iyan magigibo.

 “PADAGOS KAMONG MAGLAKAW SA PAGKAMUOT”

Dinadagka kita ni Pablo: “Magin paraarog kamo sa Diyos bilang mga aking namumutan, asin padagos kamong maglakaw sa pagkamuot, kun paanong an Cristo namuot man sa sato asin itinao an saiyang sadiri para sa sato.” (Efe. 5:1, 2) ‘Padagos kitang naglalakaw sa pagkamuot’ pag ipinapahiling ta an kuwalidad na ini sa lambang aspekto kan satong buhay. Ipinapahiling ta an siring na pagkamuot paagi sa satong mga gibo bako sana sa satong mga tataramon. Isinurat ni Juan: “Mga namumutan kong aki, dapat kitang mamuot, bakong paagi sa tataramon o paagi sa dila, kundi paagi sa gibo asin katotoohan.” (1 Juan 3:18) Halimbawa, kun namumutan niyato an Diyos asin an satong kapwa, mapapahiro kitang sabihon sa mga tawo an dapit sa ‘maugmang bareta kan Kahadian.’ (Mat. 24:14; Luc. 10:27) Masasabi ta man na naglalakaw kita sa pagkamuot kun kita mapasensiya, mabuot, asin mapagpatawad. Kaya, dinadagka kita kan Bibliya: “Kun paanong lubos kamong pinatawad ni Jehova, iyo man an dapat nindong gibuhon.”​—Col. 3:13.

Pero an siring na tunay na pagkamuot iba sa sobra na man na pagkahirak. Halimbawa, para mapundo sa paghibi an saindang mga aki, may mga magurang na itinatao na sana sa aki ninda an ano man na gustuhon kaini. Pero an sarong magurang na may tunay na pagkamuot sa saiyang aki magigin marigon kun kinakaipuhan. Sa kaparehong paagi, an Diyos pagkamuot, pero “an mga namumutan ni Jehova dinidisiplina niya.” (Heb. 12:6) Kun naglalakaw kita sa pagkamuot, matao man kita nin tamang disiplina kun kaipuhan. (Tal. 3:11, 12) Siyempre, sa paggibo kaiyan dapat na tandaan niyato na kita nagkakasala man asin sa parati dai nakakapahiling nin pagkamuot. Kaya, gabos kita may mga kaipuhan na pauswagon sa pagpahiling nin pagkamuot. Paano ta ini magigibo? Tukaron ta an tulong paagi.

KUN PAANO TA MAPAPAUSWAG AN SATONG PAGKAMUOT

Inot, hagadon sa Diyos an saiyang banal na espiritu, na nagbubunga nin pagkamuot. Sinabi ni Jesus na si Jehova nagtatao “nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya.” (Luc. 11:13) Kun hahagadon ta sa pamibi an banal na espiritu asin hihinguwahon na ‘padagos na maglakaw sigun sa espiritu,’ mas lalo kitang magigin mamumuton. (Gal. 5:16) Halimbawa, kun saro kang elder sa Kristiyanong kongregasyon, puwede kang maghagad nin banal na espiritu tanganing matabangan ka na makatao nin sadol na basado sa Bibliya sa mamumuton na paagi. O kun saro kang magurang, puwede mong ipamibi na tabangan ka kan banal na espiritu nin Diyos na disiplinahon an saimong mga aki, bakong sa kaanggutan, kundi sa pagkamuot.

Ikaduwa, hurop-hurupon kun paano si Jesus nagpahiling nin pagkamuot dawa kan pinapaanggot siya. (1 Ped. 2:21, 23) Tibaad lalo nang kaipuhan niyato na pag-isipan an dapit sa halimbawa ni Cristo pag nakulgan kita kan iba o nakaeksperyensiya nin inhustisya. Sa mga pagkakataon na iyan, an marahay na ihapot sa satong sadiri iyo na, ‘Si Jesus kaya, ano daw an gigibuhon niya?’ Napatunayan kan sarong sister na si Leigh na an paghurop-hurop sa hapot na iyan nakatabang sa saiya na mag-isip nguna bago humiro. Inistorya niya: “Sarong beses, may katrabaho ako na pinadarahan an iba ming katrabaho nin sarong e-mail na may negatibong mga komento manungod sako saka sa trabaho ko. Nakulgan talaga ako. Pero hinapot ko an sadiri ko, ‘Paano ko maaarog si Jesus may koneksiyon sa katrabaho kong ini?’ Pagkatapos na isip-isipon kun ano an gigibuhon ni Jesus kun siya an nasa sitwasyon ko, nagdesisyon akong pabayaan na sana iyan asin dai na padakulaon. Pag-abot nin panahon, naaraman kong may minamati palan siyang seryosong hilang saka stress siyang marhay. Inisip ko na posibleng dai niya man talaga tinutuyo su mga sinurat niya. An paghurop-hurop sa halimbawa ni Jesus nin pagpahiling nin pagkamuot dawa pinapaanggot nakatabang sa sako na magpahiling nin arog man kaiyan na pagkamuot sa katrabaho ko.” Iyo, kun aarugon ta si Jesus, pirmi kitang magpapahiling nin pagkamuot sa iba.

Ikatulo, makanuod na magpahiling nin mapagsakripisyong pagkamuot na tanda kan pagigin tunay na Kristiyano. (Juan 13:34, 35) Mapadapit digdi, dinadagka kita kan Bibliya na magkaigwa kan “kaisipan” na arog kan ki Jesus. Kan maghali siya sa langit, “isinuko niya an gabos na yaon sa saiya” alang-alang sa sato, dawa “sagkod sa kagadanan.” (Fil. 2:5-8) Mantang inaarog niyato an saiyang mapagsakripisyong  pagkamuot, an satong mga iniisip asin namamatian mas magigin arog-Cristo, asin mapapahiro kita kaiyan na mas inuton an kapakanan kan iba. Ano an iba pang pakinabang sa pagpahiling nin pagkamuot?

MGA PAKINABANG KAN PAGPAHILING NIN PAGKAMUOT

Dakulon an pakinabang kun nagpapahiling kita nin pagkamuot. Uni an duwang halimbawa:

Paano kita makikinabang sa pagpahiling nin pagkamuot?

  • INTERNASYONAL NA KASARARUAN NIN MAGTURUGANG: Huli sa pagkamuot ta sa lambang saro, aram niyato na maugma kitang aakuon kan satong mga tugang sain man na kongregasyon kita magduman sa bilog na daga. Nakakaugma nanggad maaraman na namumutan kita kan ‘gabos niyatong tugang sa bilog na kinaban’! (1 Ped. 5:9) Sa banwaan nin Diyos sana niyato mahihiling an arog kaiyan na pagkamuot.

  • KATUNINUNGAN: Kun ‘pinagpapasensiyahan niyato an lambang saro paagi sa pagkamuot,’ maeeksperyensiyahan niyato an “katuninungan na nagbubugkos” sa sato. (Efe. 4:2, 3) Namamatian niyato mismo an katuninungan na ini sa mga pagtiripon kan kongregasyon, mga asembleya, asin mga kumbensiyon. Bako daw na mauyon kang daing kaagid nanggad an arog kaining katuninungan sa nagkakabarangang kinaban ngunyan? (Sal. 119:165; Isa. 54:13) Kun hinihinguwa niyatong makipagkatuninungan sa iba, ipinapahiling niyato na talagang namumutan niyato sinda, asin nakakapaugma ini sa satong Ama sa langit.​—Sal. 133:1-3; Mat. 5:9.

“AN PAGKAMUOT NAKAKAPAKUSOG”

Si Pablo nagsurat: “An pagkamuot nakakapakusog.” (1 Cor. 8:1) Paano nakakapakusog an pagkamuot? Ipinaliwanag iyan ni Pablo sa ika-13 kapitulo kan inot na surat niya sa mga taga Corinto​—sa inaapod na “Salmo nin Pagkamuot.” An pagkamuot iniinot an kapakanan kan iba. (1 Cor. 10:24; 13:5) Asin huling an pagkamuot maasikaso, makonsiderasyon, mapasensiya, asin mabuot, nakakatabang iyan na magin mamumuton an mga pamilya asin nagkakasararo an kongregasyon.​—Col. 3:14.

An pagkamuot niyato sa Diyos an pinakamahalaga asin pinakanakakapakusog na pagkamuot sa gabos. An pagkamuot na iyan an nakakapagpasararo sa sato ano man an satong pinaghalian, rasa, asin lengguwahe kaya maugma kitang nakakapaglingkod ki Jehova nin “daramay.” (Sof. 3:9NW) Magin determinado lugod kita na aroaldaw na ipahiling an mahalagang marhay na aspektong ini kan bunga kan banal na espiritu nin Diyos.

^ par. 2 Ini an inot na artikulo sa seryeng may siyam na kabtang na matukar sa lambang kuwalidad, o aspekto, kan bunga kan espiritu.