AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Abril 2020

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Hunyo 1 sagkod Hulyo 5, 2020.

Sarong Pag-atake Hali sa Norte!

Artikulong pag-aadalan 14: Hunyo 1-7, 2020. Ano an apat na marahay na dahilan kun taano ta dapat na may gibuhon na pagliliwat sa satong pakasabot sa Joel kapitulo 1 asin 2?

Ano an Pagmansay Mo sa Kaumahan?

Artikulong pag-aadalan 15: Hunyo 8-14, 2020. Siyasaton kun paano ta maaarog si Jesus asin si apostol Pablo paagi sa pagkonsiderar sa mga paniniwala, pinagkakainteresan, asin potensiyal kan satong mga nakakaulay.

Magpahiling nin Interes Asin Pagmalasakit

Artikulong pag-aadalan 16: Hunyo 15-21, 2020. Mamumuton na trinatar ni Jehova si Jonas, Elias, Hagar, asin Lot. Hilingon kun paano niyato maaarog si Jehova sa pagtratar niyato sa iba.

“Inapod Ko Na Kamong mga Amigo”

Artikulong pag-aadalan 17: Hunyo 22-28, 2020. May mga puwedeng makaulang sa sato na magin amigo ni Jesus asin na mapagdanay iyan. Alagad kaya tang makaya an mga iyan.

Tapuson Mo an Saimong Pagdalagan!

Artikulong pag-aadalan 18: Hunyo 29–Hulyo 5, 2020. Paano kita gabos manggagana sa paurumbasan para sa buhay, dawa kun nakakaeksperyensiya kita nin mga problema huli sa paggurang o nangluluya huli sa hilang?