Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 10

Masinunod si Jesus

Masinunod si Jesus

Madali daw pirmi na magsunod ki Mama saka ki Papa?— Kun minsan bako. Aram mo daw na masinunod si Jesus ki Jehova pati sa mga magurang niya?— Makakatabang saimo an halimbawa niya na sunudon an mga magurang mo dawa pa bako iyan madali kun minsan. Hilingon ta kun paano.

Bago si Jesus nagdigdi sa daga, magkaibanan sinda sa langit kan saiyang Ama na si Jehova. Pero nagkaigwa man nin mga magurang si Jesus digdi sa daga. Jose saka Maria an pangaran ninda. Aram mo kun pa’no sinda nagin magurang ni Jesus?—

Hali sa langit, piglipat ni Jehova an buhay ni Jesus sa tulak ni Maria tanganing mamundag si Jesus asin mabuhay digdi sa daga. Milagro talaga ‘yan! Arog kan ibang aki, nagdakula man si Jesus sa tulak ni Maria. Pagkatapos nin siyam na bulan, ipinangaki si Jesus. Ini su nangyari kaya nagin magurang ni Jesus si Maria saka Jose.

Kan doseng taon pa sana si Jesus, may ginibo siya na nagpapahiling na talagang padaba niya an saiyang Ama na si Jehova. Nangyari ini kan an pamilya na Jesus magduman sa Jerusalem para sa Paskuwa. Kan pauli na sinda, dai mahanap ni Jose saka Maria si Jesus. Aram mo kun hain siya?—

Ta’no ta nasa templo si Jesus?

Dali-daling nagbalik sa Jerusalem si Jose saka Maria tapos kun sain-sain ninda pighanap si Jesus. Haditon sinda ta dai siya mahanap. Pero pakaagi nin tulong aldaw, nahiling ninda siya sa templo! Aram mo kun natâ nasa templo si Jesus?— Duman kaya, makakanuod siya manungod sa saiyang Ama na si Jehova. Padaba niya si Jehova saka gusto niyang maaraman kun pa’no niya Siya mapapaugma. Dawa kan dakula na si Jesus, pirmi niyang sinusunod si Jehova. Nagsunod siya dawa pa kan iyan dipisil saka makakamati siya nin kulog. Masinunod man daw si Jesus ki Jose saka Maria?— Iyo, an sabi kan Bibliya.

Ano an manunudan mo sa halimbawa ni Jesus?— Dapat mong sunudon si Mama saka si Papa, dawa pa dipisil iyan kun minsan. Gigibuhon mo daw iyan?—

BASAHON SA BIBLIYA NINDO