Dumiretso sa laog

Ano an Kaipuhan Para Magin Maugma an Pamilya?

Ano an Kaipuhan Para Magin Maugma an Pamilya?

Iyan daw . . .

  • pagkamuot?

  • kuwarta?

  • iba pang bagay?

 AN SABI KAN BIBLIYA

“Paladan an mga nagdadangog kan tataramon nin Dios asin nag-ootob kaiyan!”​—Lukas 11:28, An Marahay na Bareta Biblia.

AN MGA PAKINABANG MO DIYAN

Tunay na pagkamuot.—Efeso 5:28, 29.

Tunay na respeto sa kada saro.—Efeso 5:33.

Tunay na katrangkiluhan.—Marcos 10:6-9.

 TALAGA DAW NA MAKAKAPAGTIWALA KITA SA SINASABI KAN BIBLIYA?

Iyo, huli sa duwang panginot na dahilan:

  • An Diyos an naggibo kan areglo nin pamilya. Sabi kan Bibliya, an Diyos na Jehova an “nagtatao nin ngaran sa gabos na pamilya.” (Efeso 3:14, 15) Buot sabihon, kaya may pamilya huli ta ginibo iyan ni Jehova. Taano ta importante ini?

    Isip-isipa: Kun gustuhon mo an sarong masiram na putahe tapos buot mong maisihan an mga sangkap kaiyan, kiisay ka mahapot? Siyempre, sa nagluto.

    Kaagid kaiyan, tanganing maaraman an mga “sangkap” para sa maugmang buhay sa pamilya, dapat man na magpatabang kita ki Jehova, an naggibo kan areglo nin pamilya.—Genesis 2:18-24.

  • An Diyos may pagmakulog saindo. Marahay para sa mga pamilya na pag-adalan an mga pagirumdom ni Jehova, na itinatao niya paagi sa saiyang Tataramon. Taano? “Huli ta nagmamakulog siya saindo.” (1 Pedro 5:6, 7) Gusto talaga ni Jehova na mapakarhay kamo—asin an mga tugon niya pirming epektibo!—Talinhaga 3:5, 6; Isaias 48:17, 18.

 PAG-ISIPAN

Paano ka magigin marahay na agom na lalaki, agom na babayi, o magurang?

An hapot na iyan sinisimbag kan Bibliya sa EFESO 5:1, 2 asin COLOSAS 3:18-21.