Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 31

“Rumani Kamo sa Dios, Asin Sia Marani sa Saindo”

“Rumani Kamo sa Dios, Asin Sia Marani sa Saindo”

1-3. (a) Ano an manonodan niato manongod sa naturalesa nin tawo paagi sa pag-obserbar kan pagsinimbagan nin aksion kan mga magurang asin kan saindang omboy? (b) Ano an natural na nangyayari kun may magpaheling sa sato nin pagkamoot, asin ano an importanteng ikahahapot niato sa satong sadiri?

OGMAHON an mga magurang na maheling na maghuyom an omboy nindang bagong mamundag. Parateng irinarani ninda an saindang lalauogon sa lalauogon kan omboy, na nagtataram nin maluway asin pano nin ekspresyon an huyom. Gustong-gusto nindang makaheling nin reaksion. Asin dai mahaloy, nangyayari iyan—an pisngi kan omboy nagkakalusot, minalislis an mga ngabil, asin minatunga an nakaoogmang marhay na huyom. Sa sadiring paagi kaiyan, an huyom na iyan garo baga nagpapahayag nin kapadangatan, an nagpopoon na pagkamoot kan omboy bilang balos sa pagkamoot kan mga magurang.

2 An huyom kan omboy nagpapagirumdom sa sato nin sarong bagay na importante manongod sa naturalesa nin tawo. An natural na balos niato sa pagkamoot pagkamoot. Arog nanggad kaiyan an pagkagibo sa sato. (Salmo 22:9) Mantang kita nagdadakula, nagigin maygurang kita sa abilidad niato na balosan an pagkamoot. Seguro nagigirumdoman nindo kan aki pa kamo kun paano nagpahayag nin pagkamoot sa saindo an saindong mga magurang, paryentes, o katood. Nagkagamot sa puso nindo an mamomoton na saboot, nagtalubo, asin huminiro. Nagpaheling man kamo kan saindong pagkamoot bilang balos. Nangyayari daw an siring kaiyan sa relasyon nindo ki Jehova Dios?

3 Sinasabi kan Biblia: “Kun para sa sato, kita namomoot, huli ta sia an enot na namoot sa sato.” (1 Juan 4:19) Sa mga Kabtang 1 sagkod 3 kan librong ini, ipinagirumdom sa saindo na ginamit ni Jehova Dios an saiyang kapangyarihan, an saiyang hustisya, asin an saiyang kadonongan sa mamomoton na mga paagi para sa saindong kapakinabangan. Asin sa Kabtang 4, nasabotan nindo na direkta niang ipinahayag an saiyang pagkamoot sa katawohan—asin  sa saindo mismo—sa pambihirang mga paagi. Ngonyan minalataw an sarong hapot. Sa sarong lado, iyan an pinakaimportanteng ikahahapot nindo sa saindong sadiri: ‘Paano ko daw babalosan an pagkamoot ni Jehova?’

Kun Ano an Kahulogan kan Pagkamoot sa Dios

4. Sa anong paagi nariribaraw an mga tawo manongod sa kun ano an kahulogan kan pagkamoot sa Dios?

4 Aram na marhay ni Jehova, an Kagtugdas nin pagkamoot, na an pagkamoot grabe kadakula kan puersa na paluwason an pinakamarahay na mga kualidad nin iba. Kaya sa ibong kan sige-sigeng pagrebelde nin bakong fiel na katawohan, nagdanay siang may pagkompiar na may mga tawo na babalosan an saiyang pagkamoot. Asin, tunay nanggad, minilyon an nagbalos. Pero, makamomondo ta rinibaraw kan mga relihion kan maraot na kinaban na ini an mga tawo manongod sa kun ano an kahulogan kan pagkamoot sa Dios. Dai mabilang an nagsasabi na namomotan ninda an Dios, alagad garo baga an paghona ninda an siring na pagkamoot saro sanang saboot na ipinahahayag sa tataramon. An pagkamoot sa Dios puedeng pumoon nin arog kaiyan, kun paanong an pagkamoot nin omboy sa saiyang mga magurang puedeng sa primero nahahayag sa sarong huyom. Minsan siring, sa maygurang na mga tawo, bako sana iyan an kalabot sa pagkamoot.

5. Paano tinatawan nin kahulogan kan Biblia an pagkamoot sa Dios, asin taano ta maninigong makaakit sa sato an kahulogan na iyan?

5 Sinasabi ni Jehova an kahulogan kan pagkamoot sa saiya. Sinasabi kan saiyang Tataramon: “Ini iyo an boot sabihon kan pagkamoot sa Dios, na kuyogon niato an saiyang mga togon.” Kun siring, an pagkamoot sa Dios kaipuhan na ipahayag sa aksion. Totoo, dakol an dai gusto an ideya nin pagkuyog. Alagad maboot na idinadagdag kan iyo man sanang bersikulo: ‘Pero an mga togon nin Dios dai nakapagagabat.’ (1 Juan 5:3) An mga ley asin prinsipyo ni Jehova sa intension na magtao nin pakinabang sa sato, bakong apihon kita. (Isaias 48:17, 18) An Tataramon nin Dios pano nin mga prinsipyo na nakatatabang sa sato na orog na rumani sa saiya. Taano man? Repasohon niato an tolong aspekto kan relasyon niato sa Dios. Kalabot digdi an pakikikomunikar, pagsamba, asin pag-arog.

 Pakikikomunikar ki Jehova

6-8. (a) Paagi sa ano na kita makapaghihinanyog ki Jehova? (b) Paano niato mahihimong magin buhay an Kasuratan kun iyan binabasa niato?

6 An Kapitulo 1 nagpoon sa hapot na, “Maiimahinar daw nindo na nakikipag-olay kamo sa Dios?” Naheling niato na ini bakong imahinasyon sana. Si Moises garo man sana nagkaigwa kan siring na pakikipag-olay. Kumusta man kita? Bako ini an panahon ni Jehova na magsugo kan saiyang mga anghel tanganing makipag-olay sa mga tawo. Alagad si Jehova may marahayon na paagi nin pakikikomunikar sa sato ngonyan. Paano kita makapaghihinanyog ki Jehova?

7 Huling “an gabos na Kasuratan ipinasabong nin Dios,” kita naghihinanyog ki Jehova paagi sa pagbasa kan saiyang Tataramon, an Biblia. (2 Timoteo 3:16) Sa siring, sinadol kan salmista an mga lingkod ni Jehova na gibohon an siring na pagbasa “aldaw asin banggi.” (Salmo 1:1, 2) An paggibo kaiyan nagkakaipo nin darudakulang paghihingoa niato. Alagad an gabos na siring na paghihingoa kapakipakinabang. Arog kan naheling niato sa Kapitulo 18, an Biblia garo mahalagang marhay na surat sa sato hale sa satong langitnon na Ama. Kaya dai maninigong magin saro sanang bagay na aatupagon an pagbasa kaiyan. Dapat na magin buhay an Kasuratan kun iyan binabasa niato. Paano niato iyan magigibo?

8 Iladawan sa isip an mga salaysay kan Biblia mantang kamo nagbabasa. Pagmaigotan na imahinaron an mga personahe sa Biblia bilang tunay na mga tawo. Pagmaigotan na masabotan an pinaghalean, mga kamugtakan, asin mga motibo ninda. Dangan, isipon nin hararom an saindong binabasa, na ihinahapot sa saindong sadiri an mga arog kan: ‘Ano an itinotokdo sa sako kan salaysay na ini manongod ki Jehova? Arin sa mga kualidad nia an naheheling ko? Anong prinsipyo an gusto ni Jehova na manodan ko, asin paano ko iyan ikaaaplikar sa sakong buhay?’ Magbasa, maghorophorop, asin mag-aplikar—mantang ginigibo nindo iyan, an Tataramon nin Dios magigin buhay para sa saindo.Salmo 77:12; Santiago 1:23-25.

9. Siisay an “fiel asin may diskresion na oripon,” asin taano ta importante na atento kitang maghinanyog sa “oripon” na iyan?

9 Si Jehova nagtataram man sa sato paagi sa “fiel asin may diskresion na oripon.” Siring sa ihinula ni Jesus, may sadit na grupo nin linahidan na Kristianong mga lalaki na ninombrahan na magtao  nin espirituwal na “kakanon sa igong panahon” durante kan masakit na huring mga aldaw na ini. (Mateo 24:45-47) Kun nagbabasa kita nin literatura na inandam sa pagtabang sa sato na magkamit nin tamang kaaraman sa Biblia asin kun nag-aatender kita sa Kristianong mga pagtiripon asin kombension, pinakakakan kita sa espirituwal na paagi kan oripon na iyan. Huli ta iyan oripon ni Cristo, madonong na iinaaplikar niato an mga tataramon ni Jesus: “Tawan nindo nin atension kun paano kamo naghihinanyog.” (Lucas 8:18) Atento kitang naghihinanyog ta minimidbid niato an fiel na oripon bilang saro sa mga paagi ni Jehova sa pagkomunikar sa sato.

10-12. (a) Taano an pamibi ta marahayon na balaog hale ki Jehova? (b) Paano kita makapamimibi sa paagi na ikaoogma ni Jehova, asin taano ta makapagkokompiar kita na pinahahalagahan nia an satong mga pamibi?

10 Alagad kumusta man an pakikikomunikar sa Dios? Puede daw kitang makipag-olay ki Jehova? Iyan nakapupukaw nin may pagkangirhat na paggalang kun iisip-isipon. Kun poprobaran nindong dumolok sa pinakamakapangyarihan na namamahala sa nasyon nindo tanganing ipakipag-olay an sarong personal na kapurisawan nindo, ano daw an posibilidad na magibo nindo iyan? Sa nagkapirang kaso, tibaad magin peligroso an mismong pagprobar na iyan! Kan kaaldawan ni Ester asin Mardoqueo, puedeng gadanon an sarong tawo huli sa pagdolok sa monarka nin Persia na mayo nin imbitasyon hale sa hade na gibohon iyan. (Ester 4:10, 11) Ngonyan imahinara an pag-atubang sa Soberanong Kagurangnan kan uniberso, na kun ikokomparar sa saiya dawa an pinakamakapangyarihan sa mga tawo “garo mga lukton.” (Isaias 40:22) Maninigo daw kitang matakot na dumolok sa saiya? Dai nanggad!

11 Si Jehova nagtao nin bukas, pero simple, na paagi nin pagdolok sa saiya—an pamibi. Dawa an akion pang marhay puedeng mamibi ki Jehova na may pagtubod, na ginigibo iyan sa ngaran ni Jesus. (Juan 14:6; Hebreo 11:6) Pero, pinapangyayari man kan pamibi na ikapaabot niato an pinakakomplikado, pinakapribado niatong mga kaisipan asin saboot—dawa an mga makologon sa boot kaya nadedepisilan kitang itaram. (Roma 8:26) Daing nagigibong karahayan an pagprobar na pahangaon si Jehova sa magayonon an pagkasabi, malabor na pananaram o sa haralawigon, sobra sa tataramon na pamibi. (Mateo 6:7, 8) Sa ibong na lado, dai linilimitaran ni Jehova kun gurano kita kahaloy na makakapakipag-olay sa saiya o kun  gurano kaparate. Inaagda pa ngani kita kan saiyang Tataramon na “mamibi nin daing ontok.”1 Tesalonica 5:17.

12 Girumdoma na si Jehova sana an inaapod na “Paradangog nin pamibi,” asin sia naghihinanyog na may tunay na empatiya. (Salmo 65:2) Pinababayaan sana daw nia an mga pamibi kan fiel niang mga lingkod? Dai, totoong ikinawiwili nia iyan. Ibinabaing kan saiyang Tataramon an siring na mga pamibi sa insenso, na an pagtotong nagpapaaso nin mahamot, nakagiginhawa. (Salmo 141:2; Kapahayagan 5:8; 8:4) Bako daw nakararangang isipon na an satong sinserong mga pamibi nag-iitaas man asin ikinaoogma kan Soberanong Kagurangnan? Kaya kun gusto nindong maparani ki Jehova, mapakumbaba na mamibi sa saiya nin parate, aroaldaw. Ipahayag nindo nin biyo sa saiya an nasa saindong puso; dai kamo nin itago. (Salmo 62:8) Ipaabot sa saindong langitnon na Ama an mga kapurisawan nindo, an mga kagayagayahan nindo, an mga pasalamat nindo, asin an pag-omaw nindo. Bilang resulta, orog na makosog an bungkos nindo asin nia.

Pagsamba ki Jehova

13, 14. Ano an kahulogan kan pagsamba ki Jehova, asin taano ta angay na gibohon niato iyan?

13 Kun kita nakikikomunikar ki Jehova Dios, dai sana kita naghihinanyog asin nakikipag-olay nin arog sa paghinanyog asin pakipag-olay niato sa sarong katood o paryente. Kita talagang nagsasamba ki Jehova, na itinatao sa saiya an reberenteng onra na maninigo nanggad sa saiya. An tunay na pagsamba iyo an bilog niatong buhay. Iyan an paagi na ipinahahayag niato ki Jehova an satong bilog na kalag na pagkamoot asin debosyon, asin pinagsasararo kaiyan an gabos na fiel na linalang ni Jehova, baga man sa langit o digdi sa daga. Sa sarong bisyon, nadangog ni apostol Juan an sarong anghel na idinedeklarar an togon na ini: “Sambahon nindo an Saro na naggibo kan langit asin daga asin dagat patin mga burabod nin tubig.”Kapahayagan 14:7.

14 Taano ta maninigo niatong sambahon si Jehova? Isip-isipa an mga kualidad na tinokar niato, arog baga kan kabanalan, kapangyarihan, pagpopogol sa sadiri, hustisya, kosog nin boot, pagkaherak, kadonongan, kapakumbabaan, pagkamoot, pagkaludok, kaimbodan, asin karahayan. Naheling niato na si Jehova iyo an mismong  alitoktok, an kaharohalangkaweng pamantayan na mapupuede, kan balang kualidad na mahalagang marhay. Kun hinihingoa niatong saboton an kabilogan kan saiyang mga kualidad, narerealisar niato na sia labing marhay sa sarong dakula, kahangahangang Personahe. Sia dakulaon an kamurawayan, dai masokol an kalangkawan sa sato. (Isaias 55:9) Daing duda, si Jehova an lehitimong Soberano niato, asin sia maninigo nanggad sa satong pagsamba. Pero, paano niato maninigong sambahon si Jehova?

15. Paano niato masasamba si Jehova “sa espiritu asin katotoohan,” asin anong mga oportunidad an itinatao sa sato kan Kristianong mga pagtiripon?

15 Sinabi ni Jesus: “An Dios Espiritu, asin idtong nagsasamba sa saiya dapat na magsamba sa espiritu asin katotoohan.” (Juan 4:24) Iyan nangangahulogan na sambahon si Jehova paagi sa puso na pano nin pagtubod asin pagkamoot, na ginigiyahan kan saiyang espiritu. Iyan nangangahulogan man nin pagsamba kaoyon kan katotoohan, an tamang kaaraman na yaon sa Tataramon nin Dios. Kita may mahalagang marhay na oportunidad na sambahon si Jehova  “sa espiritu asin katotoohan” basta kita nakikipagtipon sa mga kapwa nagsasamba. (Hebreo 10:24, 25) Kun kita nag-aawit nin mga pag-omaw ki Jehova, nagsasararo sa pamimibi sa saiya, asin naghihinanyog saka nakikakabtang sa pag-orolay sa saiyang Tataramon, kita nagpapahayag nin pagkamoot sa saiya sa dalisay na pagsamba.

An Kristianong mga pagtiripon nakaoogmang marhay na okasyon na sambahon si Jehova

16. Ano an saro sa kadarudakulaing togon na itinao sa tunay na mga Kristiano, asin taano ta garo kita itinutulod na kuyogon iyan?

16 Sinasamba man niato si Jehova kun kita nakikipag-olay sa iba manongod sa saiya, na inoomaw sia sa publiko. (Hebreo 13:15) Tunay nanggad, an paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean ni Jehova saro sa kadarudakulaing togon na itinao sa tunay na mga Kristiano. (Mateo 24:14) Kita galagang nagkukuyog ta namomotan niato si Jehova. Kun iniisip niato kun paano “binuta kan dios kan sistemang ini nin mga bagay,” si Satanas na Diablo, “an isip kan mga dai nagtutubod,” na pinalalakop an malisyosong mga kaputikan manongod ki Jehova, dai daw niato hinihimuyawot na maglingkod bilang mga Saksi para sa satong Dios, na itinatanos an siring na mga pagbalobagi? (2 Corinto 4:4; Isaias 43:10-12) Asin kun hinohorophorop niato an makangangalas na mga kualidad ni Jehova, dai daw kita nakamamate nin nagbubuladbukad na kamawotan sa boot niato na sabihon sa iba an manongod sa saiya? An totoo, mayo na nin malabi pang pribilehio sa pagtabang sa iba na mamidbid asin kamotan an satong langitnon na Ama kapareho niato.

17. Ano an kalabot sa pagsamba niato ki Jehova, asin taano ta dapat kitang magsamba na may integridad?

17 Labi pa dian an kalabot sa pagsamba niato ki Jehova. Apektado kaiyan an balang aspekto kan satong buhay. (Colosas 3:23) Kun talagang inaako niato si Jehova bilang satong Soberanong Kagurangnan, kun siring, hihingoahon niatong gibohon an kabotan nia sa gabos na bagay—sa satong buhay pampamilya, sa satong sekular na trabaho, sa satong pagtratar sa iba, sa satong pribadong oras. Hihingoahon niato na paglingkodan si Jehova “na may kompletong puso,” may integridad. (1 Cronica 28:9) An siring na pagsamba daing lugar para sa nababangang puso o duwang klaseng buhay—an mapagsaginsagin na pamumuhay na garo baga naglilingkod ki Jehova mantang naggigibo nin magagabat na kasalan sa hilom. An siring na pagsaginsagin imposible huli sa integridad; iyan makababalde huli sa pagkamoot. Makatatabang man an diosnon na takot.  Ikinokonektar kan Biblia an siring na reberensia sa padagos na kadayupotan niato ki Jehova.Salmo 25:14.

Pag-arog ki Jehova

18, 19. Taano ta realistikong isipon na an hamak na mga tawong bakong sangkap puedeng umarog ki Jehova Dios?

18 An balang kabtang kan librong ini nagtapos sa sarong kapitulo sa kun paano ‘magigin mga paraarog sa Dios, bilang mga aki na namomotan na marhay.’ (Efeso 5:1) Kaipuhan girumdomon na dawa kita bakong sangkap, talagang maaarog niato an sangkap na paagi ni Jehova sa paggamit nin kapangyarihan, paggibo nin hustisya, paghiro na may kadonongan, asin pagpaheling nin pagkamoot. Paano niato naaaraman na talagang posible na arogon an Makakamhan sa Gabos? Girumdoma, an kahulogan kan ngaran ni Jehova nagtotokdo sa sato na pinapangyayari nia na sia magin ano man na gustohon nia tanganing maotob an saiyang mga katuyohan. Tama sana na makamate kita nin may pagkangirhat na paggalang sa abilidad na iyan, alagad biyo daw iyan na dai niato kaya? Bako.

19 Ginibo kita sa ladawan nin Dios. (Genesis 1:26) Sa siring, an tawo daing kapareho sa iba pang mga linalang digdi sa daga. Dai kita pinahihiro sana nin natural na tendensia, henetika, o nakakokontribwir na mga bagay sa satong palibot. Tinawan kita ni Jehova nin mahalagang marhay na regalo—an libreng kabotan. Sa ibong kan satong mga limitasyon asin pagkabakong sangkap, libre kitang pumili kun magigin ano kita. Gusto daw nindong magin mamomoton, madonong, may hustisyang tawo na ginagamit nin tama an kapangyarihan? Sa tabang kan espiritu ni Jehova, puede kamong magin siring nanggad kaiyan! Isip-isipa an magigibo nindong karahayan paagi kaiyan.

20. Anong karahayan an nagigibo niato kun inaarog niato si Jehova?

20 Mapaoogma nindo an saindong langitnon na Ama, na pinagagayagaya an saiyang puso. (Talinhaga 27:11) Puede pa ngani kamong “lubos na makapaogma” ki Jehova, ta nasasabotan nia an saindong mga limitasyon. (Colosas 1:9, 10) Asin mantang padagos kamong nagpapatalubo nin marahay na mga kualidad bilang pag-arog sa saindong namomotan na marhay na Ama, bebendisyonan kamo nin dakulang pribilehio. Sa madiklom na kinaban na siblag sa Dios, magigin kamong paradara nin liwanag. (Mateo  5:1, 2, 14) Matabang kamong ikalakop sa daga an nagkapirang banaag kan mamuraway na personalidad ni Jehova. Abaa kadakulang onra!

“Rumani Kamo sa Dios, Asin Sia Marani sa Saindo”

Logod na pirme kamong rumani pa nin orog ki Jehova

21, 22. Anong daing katapusan na pagbiahe an naghahalat sa gabos na namomoot ki Jehova?

21 An simpleng sadol na nasusurat sa Santiago 4:8 bako sanang sarong pasohan. Iyan pagbiahe. Sagkod na kita nagdadanay na fiel, nungka na matatapos an pagbiaheng iyan. Nungka kitang mapondo sa paorog nang paorog na pagrani ki Jehova. Total, pirmeng may manonodan pa manongod sa saiya. Dai niato maninigong honaon na itinokdo na kan librong ini an gabos na dapat na maaraman manongod ki Jehova. Tara, haros dai pa ngani niato napoponan na tokaron an gabos na sinasabi kan Biblia manongod sa satong Dios! Asin dawa an Biblia mismo dai nagsasabi sa sato kan gabos na dapat na maaraman manongod ki Jehova. Ipinamugtak ni apostol Juan na kun isinurat an gabos na ginibo ni Jesus durante kan ministeryo nia digdi sa daga, “an kinaban mismo dai magkakaigo na bugtakan kan mga balumbon na isinurat.” (Juan 21:25) Kun masasabi an siring manongod sa Aki, gurano pa daw manongod sa Ama!

 22 Dawa an buhay na daing sagkod dai magpapangyaring matapos an pakanood niato manongod ki Jehova. (Eclesiastes 3:11) Kun siring, isip-isipa an tinatanaw niato. Pakatapos na mabuhay nin ginatos, rinibo, minilyon, binilyon pa nganing taon, mas dakol na marhay an maaaraman niato manongod ki Jehova Dios kisa ngonyan. Alagad an magigin pagmate pa man giraray niato dai mabilang an makangangalas na mga bagay na dapat manodan. Magagalaga kitang makanood pa nin orog, ta pirme kitang may dahelan na magin arog kan salmista an saboot, na nag-awit: “An pagrani sa Dios marahay para sa sako.” (Salmo 73:28) An buhay na daing sagkod magigin makahulogan asin may pagkalaenlaen sa dai maimahinar na paagi—asin an orog na pagrani ki Jehova magigin pirmeng iyo an pinakanakakokontentong kabtang kaiyan.

23. Ano an iineenkaminar na gibohon nindo?

23 Logod na balosan nindo ngonyan an pagkamoot ni Jehova, paagi sa pagkamoot sa saiya sa bilog nindong puso, kalag, isip, asin kosog. (Marcos 12:29, 30) Logod na magin maimbod asin marigon an saindong pagkamoot. Logod na an mga desisyon na ginigibo nindo aroaldaw, poon sa kasaditsaditi sagkod sa kadarudakulai, gabos magpabanaag kan iyo man sanang naggigiyang prinsipyo—na pirme nindong pipilion an dana na magiya sa saindo pasiring sa mas makosog na relasyon sa saindong langitnon na Ama. Orog sa gabos, logod na kamo pirmeng rumani pa ki Jehova, asin logod na sia pirmeng rumani pa sa saindo—sa bilog na panahon na daing sagkod!