Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 2

Paaging Garo Nakikipag-ulay

Paaging Garo Nakikipag-ulay

2 Corinto 2:17

SUMARYO: Magtaram sa natural asin sinserong paagi na nagpaparisa kan sabuot mo sa pinag-uulayan asin sa mga nagdadangog.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Maghanda na marhay na may kaibang pamibi. Mamibi na tabangan kang makapagpokus, bako sa saimong sadiri, kundi sa saimong mensahe. Dapat na malinaw sa isip mo an panginot na mga punto na kaipuhan mong mapalataw. Sabihon an mga ideya sa sadiri mong mga tataramon; dai basta pagbasahon sana an nakasurat na mga tataramon.

  • Magtaram nin sinsero. Isipon kun taano ta kaipuhan na maaraman kan mga nagdadangog an saimong mensahe. Sa sainda ka magpokus. Paagi kaiyan, maririsa sa saimong postura, pagmustra, asin ekspresyon nin lalawgon na sinsero ka asin makiamigo.

  • Maghiling sa mga nagdadangog. Pirming maghiling sa mga nagdadangog saimo, kun iyan angay. Pag nagpapahayag, maghiling sa sarong indibidwal nin mga pirang segundo imbes na basta sana maghiling o pasadahan nin hiling an bilog na grupo.