Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 15

Pagigin Kumbinsido sa Pagtaram

Pagigin Kumbinsido sa Pagtaram

1 Tesalonica 1:5

SUMARYO: Ipahiling na makusog an pagtubod mo na totoo asin mahalaga an sinasabi mo.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Maghandang marhay. Adalan an ipepresentar na impormasyon sagkod na masabutan mo an panginot na mga punto asin kun paano iyan sinusuportaran kan Kasuratan. Hinguwahon na sabihon sa simple asin pira sanang tataramon an panginot na mga punto. Isipon an pakinabang kaiyan sa mga magdadangog. Hagadon sa pamibi an tabang kan banal na espiritu.

  • Gumamit nin mga tataramon na nagpaparisang kumbinsido ka sa sinasabi mo. Imbes na utruhon sana kun ano an mismong nakasurat sa publikasyon, gumamit nin sadiri mong mga tataramon. Magtaram sa paaging nagpaparisa na sigurado ka sa saimong sinasabi.

  • Magtaram nin sinsero asin may pagkadesidido. Magtaram na may tamang kusog nin boses. Kun angay, parating hilingon sa mata an mga nagdadangog.