Magin Mahusay sa Pagbasa Asin Pagtutukdo

An katuyuhan kan publikasyon na ini iyo na tabangan kang mas pahusayon an saimong kakayahan sa pagbasa sa publiko, pagtaram, asin pagtutukdo.

Surat Hali sa Namamahalang Grupo

Itinutukdo niyato an pinakamahalagang mensahe na ipinapaabot sa mga tawo.

LEKSIYON 1

Epektibong Introduksiyon

Tulong bagay an nagigibo kan epektibong introduksiyon.

LEKSIYON 2

Paaging Garo Nakikipag-ulay

Kun kita nagtataram na garo nakikipag-ulay, relaks an mga nagdadangog asin maeenngganyo sindang magdangog sa saimong mensahe.

LEKSIYON 3

Paggamit nin mga Hapot

Magbangon nin mataktikang mga hapot tanganing mapukaw an interes kan mga nagdadangog asin maiduon an mahalagang mga punto.

LEKSIYON 4

Tamang Pag-introdusir sa mga Teksto

Aramon kun paano aandamon an isip kan mga nagdadangog bago magbasa nin teksto.

LEKSIYON 5

Tamang Pagbasa

Kaipuhan an tamang pagbasa para maipasabot an kaaraman hali ki Jehova.

LEKSIYON 6

Malinaw na Pagpaliwanag kan mga Teksto

Tabangan an mga nagdadangog na mahiling kun paano an tekstong binasa mo konektado sa pinapalataw mong punto.

LEKSIYON 7

Tama Asin Nakakakumbinsir

Makakatabang an tama asin nakakakumbinsir na ebidensiya para magkaigwa nin tamang kongklusyon an mga nagdadangog.

LEKSIYON 8

Mga Ilustrasyon na Nagtutukdo nin Leksiyon

Gibuhon na mas epektibo an saimong pagtutukdo gamit an simpleng mga ilustrasyon na magugustuhan kan mga nagdadangog asin nagtutukdo nin mahalagang mga punto.

LEKSIYON 9

Paggamit nin Angay na mga Visual Aid

Gumamit nin mga visual aid tanganing mas madaling matandaan an itinutukdo mo.

LEKSIYON 10

Modulasyon

Burubaguhon an rikas nin pagtaram saka tono asin kusog nin boses tanganing mapahiro an buot kan mga nagdadangog saka madagka sindang humiro.

LEKSIYON 11

Entusiyasmo

Naipapahiling kan entusiyasmo an talagang namamati mo asin napapagdanay kaiyan an interes ninda.

LEKSIYON 12

Pagtaram na May Kabuutan Asin Pagmalasakit

Kun mataram ka na may sinseridad, mamamati kan mga nagdadangog na nagmamalasakit ka.

LEKSIYON 13

Paglinaw kan Praktikal na Halaga kan Impormasyon

Tabangan an mga nagdadangog na masabutan kun paano an saimong tema makakaapekto sa saindang buhay asin kun ano an dapat nindang gibuhon sa saindang nanudan.

LEKSIYON 14

Pagpalataw kan Panginot na mga Punto

Tabangan an mga nagdadangog na makasubaybay. Linawon an koneksiyon kan kada panginot na punto sa katuyuhan asin tema kan saimong pahayag.

LEKSIYON 15

Pagigin Kumbinsido sa Pagtaram

Magtaram na may pagkakumbinsido. Ipahiling na makusog an pagtubod mo na mahalaga an sinasabi mo.

LEKSIYON 16

Nakakapakusog Asin Positibo

Magin positibo imbes na mapagkritika. Itukdo an nakakapaginhawang mga katotoohan sa Tataramon nin Diyos.

LEKSIYON 17

Madaling Maintindihan

Tabangan an mga nagdadangog na masabutan an mensahe mo. Ipahayag nin malinaw an panginot na mga punto.

LEKSIYON 18

Nakakapagtukdo sa mga Nagdadangog

Paganahon an isip kan mga nagdadangog asin tabangan sindang may manudan na mahalaga.

LEKSIYON 19

Paghihinguwang Maabot an Puso

Pahiruon an mga nagdadangog na mamutan an Diyos asin pahalagahan an saiyang Tataramon, an Bibliya.

LEKSIYON 20

Epektibong Kongklusyon

Makakatabang an epektibong kongklusyon na akuon asin iaplikar kan mga nagdadangog an saindang nanudan.

Irekord an Saimong Pag-uswag

Irekord an saimong pag-uswag mantang hinihinguwa mong mapahusay an saimong pagbasa asin pagtutukdo.

Dagdag Pang Impormasyon

MGA SERYENG VIDEO

Magin Mahusay sa Pagbasa Asin Pagtutukdo—Mga Video

Pauswagon an mga kakayahan na kinakaipuhan sa pagbasa asin pagtutukdo sa publiko.