Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 APENDISE

Kun Paano Dapat Trataron an Sarong Tiwalag

Kun Paano Dapat Trataron an Sarong Tiwalag

Makologon para sa sato kun matiwalag sa kongregasyon an sarong kapamilya o dayupot na katood huli sa kasalan na dai pinagsosolsolan. An reaksion niato sa instruksion kan Biblia sa bagay na ini puedeng maghayag kan rarom kan satong pagkamoot sa Dios asin kan satong kaimbodan sa saiyang areglo. * Estudyare an nagkapirang hapot na minalataw dapit sa bagay na ini.

Paano niato maninigong trataron an sarong tiwalag? An Biblia nagsasabi: “Umontok sa pakikiiba sa siisay man na inaapod na tugang na parapakisaro o tawong mahanab o parasamba sa idolo o paramuda o paraburat o parakikil, na dai ngani magkakan kaiba nin siring na tawo.” (1 Corinto 5:11) Mapadapit sa gabos na “dai nagdadanay sa katokdoan kan Cristo,” mababasa niato: “Nungka na padagoson sia sa saindong harong o taratarahon sia. Huli ta an minataratara sa saiya nakikikabtang sa saiyang maraot na mga gibo.” (2 Juan 9-11) Mayo na kita nin espirituwal o sosyal na pakikiiba sa mga tiwalag. An Torrengbantayan na Abril 1, 1982, pahina 11, nagsasabi: “An simpleng pagsabi nin ‘Kumusta’ sa saro puedeng magin enot na tangga na minagiya pasiring sa orolay asin tibaad pagigin mag-amigo pa ngani. Boot daw niatong gibohon an enot na tanggang iyan sa sarong natiwalag?”

Talaga daw na kaipuhan na estriktong likayan an tiwalag? Iyo, huli sa nagkapirang dahelan. Enot, pagpaheling iyan nin kaimbodan sa Dios asin sa saiyang Tataramon. Kinukuyog niato si Jehova bako sanang kun kombenyente para sa sato kundi pati kun depisil nanggad na gibohon iyan. An pagkamoot sa Dios nagpapahiro sa sato na kuyogon an gabos niang togon, na minimidbid na sia makatanosan saka mamomoton asin na an saiyang mga ley para sa pinakaikakarahay niato. (Isaias 48:17; 1 Juan 5:3) Ikaduwa, an paglikay sa habong magsolsol na nagkasala nagpoprotehir na dai maapektaran an espirituwalidad asin moral niato asin kan iba pang miembro kan kongregasyon patin napagdadanay kaiyan an marahay na ngaran kan kongregasyon. (1 Corinto 5:6, 7) Ikatolo, an satong marigon na paninindogan sa mga prinsipyo sa Biblia puede pa nganing magtao  nin pakinabang sa tiwalag. Paagi sa pagsuportar sa desisyon kan komite hudisyal, puede niatong mapahiro an puso nin nagkasala na sagkod sa panahon na iyan dai pa naghihimate sa mga paghihingoa kan kamagurangan na tabangan sia. An pagkawara kan mahalagang marhay na pakikiiba sa mga namomotan tibaad makatabang sa saiya na “makapag-isip-isip,” masabotan an pagigin seryoso kan ginibo niang sala, asin gumibo nin mga lakdang na bumalik ki Jehova.Lucas 15:17.

Paano kun sarong kapamilya an natiwalag? Sa siring na kamugtakan, an dayupot na relasyon kan mga miembro kan pamilya puedeng magin totoong pagbalo sa kaimbodan. Paano niato maninigong trataron an sarong tiwalag na kapamilya? Dai niato mapag-oolayan an gabos na situwasyon na tibaad bumangon, alagad magkonsentrar kita sa duwang pangenot na situwasyon.

Sa nagkapirang kamugtakan, an tiwalag na miembro kan pamilya tibaad nakaistar pa man giraray sa harong bilang kabtang kan pamilya. Huling dai man napuputol an relasyon kan pamilya huli sa pagkatiwalag nia, puedeng magpadagos an normal na pangaroaldaw na mga aktibidad asin relasyon kan pamilya. Pero, paagi sa paggawe kan tiwalag, sia an puminutol sa espirituwal na relasyon nia sa saiyang may pagtubod na pamilya. Kaya an maimbod na mga miembro kan pamilya dai na puedeng makiasosyar sa saiya sa espirituwal na paagi. Halimbawa, kun yaon an tiwalag, dai sia mapartisipar kun an pamilya nagtitiripon sa pag-adal sa Biblia. Minsan siring, kun an tiwalag sarong menor de edad, may paninimbagan pa man giraray an mga magurang na tokdoan asin disiplinahon sia. Huli kaini, an mamomoton na mga magurang puedeng konduktahan an aki nin pag-adal sa Biblia. *Talinhaga 6:20-22; 29:17.

Sa ibang mga kamugtakan, an tiwalag na kapamilya tibaad dai man kaiba kan pamilya sa harong. Minsan ngani tibaad kaipuhan an limitadong komunikasyon sa sarong bihirang situwasyon tanganing asikasohon an sarong kinakaipuhan na bagay na pampamilya, an ano man na siring na komunikasyon maninigong papagdanayon na limitadong marhay. An maimbod na mga miembro kan Kristianong pamilya dai naghahanap nin mga sarahotan tanganing makaibaiba an tiwalag na kapamilya na dai nakaistar sa harong. Imbes, an  kaimbodan ki Jehova asin sa saiyang organisasyon nagpapahiro sa sainda na suportaran an sono sa Kasuratan na areglo sa pagtitiwalag. An saindang kaimbodan para sa pinakaikakarahay kan nagkasala asin tibaad makatabang iyan sa saiya na makinabang sa itinaong disiplina. *Hebreo 12:11.

^ par. 1 An mga prinsipyo sa Biblia dapit sa bagay na ini aplikado man sa mga nagdisasosyar sa kongregasyon.

^ par. 2 Para sa dugang na impormasyon manongod sa tiwalag na mga aking menor de edad na nakaistar sa harong, helingon An Torrengbantayan na Oktubre 1, 2001, pahina 16-17, asin an The Watchtower na Nobyembre 15, 1988, pahina 20.

^ par. 3 Para sa dugang na impormasyon manongod sa kun paano tatrataron an tiwalag na mga kapamilya, helingon an hatol na sono sa Kasuratan na tinotokar sa The Watchtower na Abril 15, 1988, pahina 26-31, asin Setyembre 15, 1981, pahina 26-31.