Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 APENDISE

An Punto de Vista kan Biblia Dapit sa Diborsio Asin Pagsuway

An Punto de Vista kan Biblia Dapit sa Diborsio Asin Pagsuway

Linalaoman ni Jehova na an mga mag-agom magdanay na maimbod sa saindang sinumpaan sa kasal. Kan pagsaroon ni Jehova an enot na lalaki asin babae bilang mag-agom, sia nagsabi: An “lalaki . . . dapat na magdanay sa saiyang agom na babae asin sinda dapat na magin sarong laman.” Kan huri, inotro ni Jesu-Cristo an mga tataramon na iyan asin sinabi pa: “Kun siring, an pinagsaro nin Dios dai pagsuwayon nin siisay man.” (Genesis 2:24; Mateo 19:3-6) Huli kaini, an pag-agoman minamansay ni Jehova asin ni Jesus bilang bilog na buhay na relasyon na natatapos sana kun magadan an saro sa mag-agom. (1 Corinto 7:39) Huling an pag-agoman sarong sagradong areglo, an diborsio dai dapat na ibilang na sadit sanang bagay.  Sa katunayan, ikinakaongis ni Jehova an mga pagdiborsio na mayo nin basehan na sono sa Kasuratan.Malaquias 2:15, 16.

Ano an basehan na sono sa Kasuratan para sa diborsio? Bueno, ikinakaongis ni Jehova an pagsambay asin pakikisaro. (Genesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Salmo 51:4) Sa katunayan, ikinakabalde niang gayo an pakikisaro kaya itinogot nia iyan na magin basehan para sa diborsio. (Para sa pagtokar kun ano an kalabot sa pakikisaro, helingon an Kapitulo 9, parapo 7, na dian ipinapaliwanag an pakikisaro.) Tinatawan ni Jehova an daing kasalan na agom nin deretso na magdesisyon kun baga magdadanay o makikidiborsio sia sa saiyang nagkasalang agom. (Mateo 19:9) Huli kaini, kun an daing kasalan na agom magdesisyon na makidiborsio, dai ikinakaongis ni Jehova an pagdiborsiong iyan. Minsan siring, kadungan kaiyan, dai ineengganyar kan Kristianong kongregasyon an siisay man na makidiborsio. Sa katunayan, may mga kamugtakan na tibaad mapahiro an daing kasalan na agom na magdanay sa nagkasalang agom, nangorogna kun ini tunay na nagsosolsol. Pero, sa katapustapusi, an mga igwa nin sono sa Kasuratan na basehan tanganing makidiborsio dapat na maggibo kan sadiri nindang desisyon asin akoon an ano man na tibaad resulta kaiyan.Galacia 6:5.

Sa nagkapirang grabeng situwasyon, may mga Kristiano na nagdesisyon na makisuway o makidiborsio sa agom dawa ngani an agom na iyan dai man nakakomiter nin pakikisaro. Sa siring na kamugtakan, sinasabi kan Biblia na an agom na suminuway ‘magdanay na daing agom o kun dai makipaghusay sia sa saiyang agom.’ (1 Corinto 7:11) An siring na Kristiano dai puedeng maghanap nin iba na magigin agom. (Mateo 5:32) Estudyare digdi an pirang grabeng situwasyon na ibinibilang kan nagkapira na basehan para sa pagsuway.

Tuyong dai pagsustento. An pamilya tibaad magin dukhang-dukha, na mayo nin pundamental na mga pangangaipo sa buhay, huli ta an agom na lalaki dai nagsusustento sa sainda, minsan ngani kaya man niang gibohon iyan. An Biblia nagsasabi: “Kun an siisay man dai nagsusustento sa . . . kasararo nia sa harong, sia nagpainda kan pagtubod asin orog pa karaot kisa sa tawong dai nin pagtubod.” (1 Timoteo 5:8) Kun an siring na lalaki habong magbago, madesisyon an agom na babae kun baga kaipuhan niang protehiran an kapakanan nia asin kan saiyang mga aki paagi sa pagkua nin legal na separasyon. Siempre, maninigong maingat na estudyaran kan  Kristianong kamagurangan an akusasyon na an sarong Kristiano nagsasayumang magsustento sa saiyang pamilya. An pagsayumang mag-asikaso sa pamilya nin saro puedeng magresulta sa pagtitiwalag.

Grabeng pangongolog sa pisikal. An mapagmaltratong agom tibaad magin madahas na gayo kaya namemeligro an salud pati na an buhay kan minamaltratong agom. Kun an mapagmaltratong agom sarong Kristiano, maninigong imbestigaran kan kamagurangan sa kongregasyon an akusasyon na iyan. An mga pagputok nin kaanggotan asin ugale na pagigin madahas basehan para sa pagtitiwalag.Galacia 5:19-21.

Biyong pagsapeligro kan espirituwalidad. Tibaad daing ontok na pagmaigotan na olangon nin sarong agom na dai makapagsagibo nin tunay na pagsamba an agom nia o tibaad pagmaigotan pa ngani nia na piriton an agom nia na balgahon minsan paano an mga pagboot nin Dios. Sa siring na kamugtakan, an nasa peligrong agom kaipuhan na magdesisyon kun baga an solamenteng paagi na ‘makuyog nia an Dios bilang namamahala imbes na mga tawo’ iyo na kumua nin legal na separasyon.Gibo 5:29.

Sa gabos na pangyayari na igwa nin grabeng mga kamugtakan na siring kan ipinaliwanag pa sana, mayo nin siisay man na maninigong mag-impluwensia sa daing kasalan na agom na makisuway o magdanay sa agom nia. Minsan ngani an maygurang sa espirituwal na mga katood asin kamagurangan puedeng magtao nin pagsuportar asin hatol na basado sa Biblia, dai ninda aram an gabos na detalye dapit sa kun ano an nangyayari sa mag-agom. Si Jehova sana an nakakaheling kaiyan. Siempre, an Kristianang agom dai tinatawan nin paggalang an Dios o an areglo nin pag-agoman kun pinapasobrahan nia an pagkaseryoso kan mga problema nia sa laog kan pamilya tangani sanang makasuway sa saiyang agom. Aram ni Jehova an ano man na pakana sa likod nin pagsuway, gurano man tibaad pagmaigotan nin saro na itago iyan. Tunay nanggad, “an gabos na bagay huba asin hayag na marhay sa mga mata nia na satong papaninimbagan.” (Hebreo 4:13) Alagad kun magpadagos an grabeng situwasyon, mayo nin siisay man na maninigong magkritika sa Kristiano na, bilang ultimong remedyo, nagdesisyon na makisuway. Sa katapustapusi, “kita gabos matindog sa atubangan kan trono nin paghokom nin Dios.”Roma 14:10-12.