Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 APENDISE

Pagsaludo sa Bandera, Pagboto, Asin Serbisyo Sibilyan

Pagsaludo sa Bandera, Pagboto, Asin Serbisyo Sibilyan

Pagsaludo sa bandera. Kun dapit sa pagduko o pagsaludo sa bandera, na parateng may kasabay na himno nasyonal, nagtutubod an Mga Saksi ni Jehova na iyan sarong relihiosong akto na inaatribwir an kaligtasan, bakong sa Dios, kundi sa Estado o sa mga namomoon dian. (Isaias 43:11; 1 Corinto 10:14; 1 Juan 5:21) An saro sa siring na namomoon iyo si Hadeng Nabucodonosor kan suanoy na Babilonya. Tanganing pahangaon an mga tawo sa saiyang kamahalan asin kaigotan sa relihion, an makapangyarihan na monarkang ini nagpatogdok nin dakulaon na imahen asin pinirit an saiyang mga sakop na magduko dian mantang tinutugtog an musika, na kapareho nin sarong himno nasyonal. Minsan siring, tolong Hebreo—si Sadrac, Mesac, asin Abednego—an nagsayumang dumuko sa imahen, dawa padusahan nin kagadanan.Daniel, kapitulo 3.

Sa satong panahon, an “pangenot na simbolo nin pagtubod asin an pangenot na bagay na sinasamba sa nasyonalismo iyo an bandera,” an isinurat kan istoryador na si Carlton Hayes. “Hinahale kan mga lalaki an saindang kupya kun minaagi an bandera; asin bilang pag-omaw sa bandera, an mga poeta nagsusurat nin mga berso asin an mga aki nag-aawit nin mga himno.” An nasyonalismo, an sabi pa nia, igwa man nin “banal na mga aldaw,” arog kan Hunyo 12 sa Pilipinas, saka nin “mga santo asin eroe” patin nin “mga templo,” o altar. Sa sarong pampublikong seremonya sa Brazil, inadmitir kan ministro heneral kan hukbo: “An bandera odok na iginagalang asin sinasamba . . . kun paanong sinasamba man an Dagang Tinuboan.” Iyo, “sagrado an bandera, arog kan krus,” an sabi kaidto kan The Encyclopedia Americana.

Mas bago pa sana, an nasambit na ensiklopedya nagsabi na an mga himno nasyonal “mga kapahayagan nin patriotikong saboot  asin sa parate kaiba an pag-arang na giyahan asin protehiran nin Dios an mga tawo o an namamahala sa sainda.” Kun siring, an mga lingkod ni Jehova dai man nagigin bakong rasonable kun minamansay ninda na relihioso an patriotikong mga seremonya na may kaibang pagsaludo sa bandera asin mga himno nasyonal. Sa katunayan, sa pagkomento dapit sa pagsayuma kan mga aki nin mga Saksi ni Jehova sa mga eskuelahan sa Estados Unidos na magtao nin onra sa bandera o manumpa nin kaimbodan, an librong The American Character nagsabi: “Sa katapustapusi kinompirmar kan Korte Suprema sa sunod-sunod na mga kaso na relihioso an aroaldaw na mga ritual na ini.”

Minsan ngani dai nakikiayon an banwaan ni Jehova sa mga seremonya na minamansay ninda na bakong sono sa Kasuratan, iginagalang nanggad ninda an deretso nin iba na gibohon iyan. Iginagalang man ninda an mga bandera kan nasyon bilang mga simbolo asin minimidbid an lehitimong mga gobyerno bilang “superyor na mga autoridad” na naglilingkod bilang “ministro nin Dios.” (Roma 13:1-4) Huli kaini, hinihimate kan Mga Saksi ni Jehova an sadol na mamibi “mapadapit sa mga hade asin sa gabos na nasa halangkaw na katongdan.” Pero, an satong motibo iyo na “tanganing kita padagos na makapamuhay nin tiwasay asin toninong na may lubos na diosnon na debosyon asin pagkaseryoso.”1 Timoteo 2:2.

Pagboto sa politikal na mga eleksion. Iginagalang kan tunay na mga Kristiano an deretso nin iba na magboto. Dai sinda nagkakampanya tumang sa mga eleksion, asin nagkokooperar sinda sa elehidong mga autoridad. Minsan siring, marigon sindang nagdadanay na neutral mapadapit sa politikal na mga gibo-gibo kan mga nasyon. (Mateo 22:21; 1 Pedro 3:16) Ano an maninigong gibohon nin sarong Kristiano sa mga nasyon na obligatoryo an pagboto o sa sarong situwasyon na ikinakaanggot na marhay an mga dai minaduman sa presinto? Kun gigirumdomon na si Sadrac, Mesac, asin Abednego nagduman sa kaplanodohan nin Dura, an sarong Kristiano, na nasa kaparehong mga kamugtakan, puedeng magdesisyon na magpasiring sa presinto kun itinotogot iyan kan saiyang konsensia. Minsan siring, sisiertohon nia na dai nia lalapason an saiyang neutralidad. Maninigong estudyaran nia an minasunod na anom na prinsipyo:

  1.   An mga parasunod ni Jesus “bakong kabtang kan kinaban.”Juan 15:19.

  2. An mga Kristiano representante ni Cristo asin kan saiyang Kahadean.Juan 18:36; 2 Corinto 5:20.

  3. An Kristianong kongregasyon nagkakasararo sa pagtubod, asin an mga miembro kaiyan nabobogkos nin arog-Cristong pagkamoot.1 Corinto 1:10; Colosas 3:14.

  4. An mga nag-elehir sa sarong opisyal responsable man sa kun ano an ginigibo nia.—Mangnohon an mga prinsipyo sa likod kan mga tataramon na nakasurat sa 1 Samuel 8:5, 10-18; asin 1 Timoteo 5:22.

  5. An kamawotan kan Israel na magkaigwa nin naheheling na namamahala minansay ni Jehova bilang tanda na Sia isinikwal ninda.1 Samuel 8:7.

  6. An mga Kristiano dapat na igwa nin katalingkasan sa pagtaram kun nakikipag-olay sa mga tawo, ano man an politikal na paniniwala ninda, manongod sa Kahadean na gobyerno nin Dios.Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:35.

Serbisyo sibilyan. Sa nagkapirang nasyon, kahagadan kan Estado na an mga habong lumaog sa serbisyo militar maggibo nin sarong klase nin serbisyo sibilyan sa laog nin sarong peryodo nin panahon. Kun napapaatubang sa pagdesisyon sa bagay na ini, maninigo niatong ipamibi iyan, puedeng ipakipag-olay iyan sa sarong maygurang na kapwa Kristiano, dangan magdesisyon basado sa may kabatidan na konsensia.Talinhaga 2:1-5; Filipos 4:5.

An Tataramon nin Dios nagsasabi sa sato na “magkuyog sa mga gobyerno asin autoridad bilang mga namamahala, na magin andam para sa gabos na marahay na gibo, . . . magin rasonable.” (Tito 3:1, 2) Nasa isip iyan, puedeng ihapot niato sa satong sadiri an mga minasunod: ‘Makokompromiso daw an sakong Kristianong neutralidad o maiimbuelto daw ako sa falsong relihion kun aakoon ko an iinaalok na trabahong sibilyan?’ (Miqueas 4:3, 5; 2 Corinto 6:16, 17) ‘Magigin depisil daw para sa sako na otobon an sakong Kristianong mga paninimbagan o maoolang pa ngani an pag-otob ko kaiyan kun gigibohon ko an trabahong ini?’ (Mateo 28:19, 20; Efeso 6:4; Hebreo 10:24, 25) ‘Sa ibong na lado, kun gigibohon ko an siring na serbisyo, magkakaigwa daw ako nin iskedyul na matogot sa sako na mapahiwas an sakong espirituwal na mga aktibidad, na  puedeng pakikikabtang sa bilog na panahon na ministeryo?’Hebreo 6:11, 12.

Kun an sarong Kristiano magkongklusyon sono sa saiyang konsensia na puede niang gibohon an serbisyo sibilyan imbes na mapreso, maninigong igalang kan mga kapwa Kristiano an saiyang desisyon. (Roma 14:10) Pero, kun sa pagmate nia dai nia kayang gibohon an siring na serbisyo, maninigo man na igalang nin iba an paninindogan na iyan.1 Corinto 10:29; 2 Corinto 1:24.