Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 15

Makaheling nin Karahayan sa Saindong Kahigosan

Makaheling nin Karahayan sa Saindong Kahigosan

“An lambang tawo [maninigong] makaheling nin karahayan sa gabos niang kahigosan.”ECLESIASTES 3:13.

1-3. (a) Ano an saboot nin dakol na tawo manongod sa saindang trabaho? (b) Anong pagmansay dapit sa trabaho an dinadagka kan Biblia, asin anong mga hapot an pag-oolayan niato sa kapitulong ini?

PARA sa dakol na tawo sa kinaban ngonyan, an trabaho dai nakakaogma. Huling nagpapagal nin haralawig na oras sa sarong trabaho na dai nanggad ninda gusto, dai sinda naoogmang magpasiring sa trabaho aroaldaw. Paano mamomotibar an mga may siring kaiyan na kaisipan na magkaigwa nin personal na interes sa saindang trabaho—dai na baga sabihon na magkaigwa nin satispaksion sa saindang trabaho?

2 Dinadagka kan Biblia an pagkaigwa nin positibong pagmansay sa kahigosan. Sinasabi kaiyan na sarong bendisyon an trabaho asin an bunga kaiyan. Si Salomon nagsurat: “An lambang tawo kumakan asin uminom nanggad patin makaheling nin karahayan sa gabos niang kahigosan. Iyan an balaog nin Dios.” (Eclesiastes 3:13) Si Jehova, na namomoot sa sato asin pirmeng interesado sa pinakaikakarahay niato, gusto na magkaigwa kita nin satispaksion sa satong trabaho asin ikaogma niato an bunga kan satong pinagpagalan. Tanganing magdanay sa saiyang pagkamoot, kaipuhan niatong mamuhay kaoyon kan saiyang punto de vista asin saiyang mga prinsipyo dapit sa trabaho.Eclesiastes 2:24; 5:18.

3 Sa kapitulong ini, pag-oolayan niato an apat na hapot: Paano kita makakaheling nin karahayan sa satong kahigosan? Anong mga klase nin trabaho an bakong para sa tunay na mga Kristiano? Paano niato magigibong timbang an sekular na trabaho asin espirituwal na mga aktibidad? Asin ano an pinakaimportanteng trabaho na puede niatong gibohon? Pero, siyasaton nguna niato an  halimbawa kan duwang nakakalabi sa gabos na mga trabahador sa uniberso—si Jehova Dios asin si Jesu-Cristo.

AN SUPREMONG TRABAHADOR ASIN AN PANGENOT NA TRABAHADOR

4, 5. Paano ipinaparisa kan Biblia na si Jehova sarong trabahador na dakol an nahahaman?

4 Si Jehova an Supremong Trabahador. An Genesis 1:1 nagsasabi: “Sa kapinonan linalang nin Dios an kalangitan asin an daga.” Kan matapos nin Dios an saiyang paglalang may koneksion sa daga, ipinahayag nia na an mga resulta “marahayon.” (Genesis 1:31) Sa ibang pagtaram, sia biyong kontento sa gabos na ginibo nia sa daga. Si Jehova, an “maogmang Dios,” daing duda na naggayagayang marhay sa pagigin trabahador na dakol an nahahaman.1 Timoteo 1:11.

5 An satong mahigos na Dios dai noarin man nagpopondo sa pagtrabaho. Halawig na panahon pagkatapos nin pisikal na paglalang may koneksion sa daga, si Jesus nagsabi: “An sakong Ama sagkod ngonyan padagos na naggigibo.” (Juan 5:17) Ano an ginigibo kan Ama? Hale sa saiyang erokan sa langit, tunay nanggad na sia nagpapadagos na aktibo sa paggiya asin pag-asikaso sa katawohan. Ilinuwas nia an sarong “bagong linalang,” mga Kristianong pinaniaki nin espiritu na pag-abot nin panahon mamamahala kaiba ni Jesus sa langit. (2 Corinto 5:17) Sia nagtatrabaho sagkod na maotob an saiyang katuyohan para sa mga tawo—na an mga namomoot sa saiya magkaigwa nin buhay na daing katapusan sa sarong bagong kinaban. (Roma 6:23) Seguradong naoogmang marhay si Jehova sa mga resulta kan trabahong ini. Minilyon an naghihimate sa mensahe kan Kahadean, na dinadagka nin Dios asin itinatanos an saindang buhay tanganing magdanay sa saiyang pagkamoot.Juan 6:44.

6, 7. Igwa si Jesus nin anong halawig na rekord nin pagigin mahigos?

6 Igwa si Jesus nin halawig na rekord nin pagigin mahigos. Bago sia nagin tawo, naglingkod sia bilang “pangenot na trabahador” nin Dios sa paglalang kan gabos na bagay “sa kalangitan asin sa daga.” (Talinhaga 8:22-31; Colosas 1:15-17) Kan si Jesus nasa daga, sia padagos na nagin mahigos na trabahador. Kan sia hoben pa, nanodan nia an trabaho na pagtogdok, asin sia namidbid bilang “an  karpintero.” * (Marcos 6:3) Kalabot sa trabahong ini an magabat na gibohon asin laen-laen na abilidad—nangorogna sa panahon bago nagkaigwa nin mga palagadian nin kahoy, mga tindahan nin suplay, asin de koryenteng mga kasangkapan. Naiimahinar daw nindo si Jesus na pasiring sa pagkua kan sadiri niang tablon—tibaad nagpapalod pa ngani nin mga kahoy asin ginuguyod iyan pasiring sa lugar na pinagtatrabahohan nia? Naiimahinar daw nindo sia na nagtotogdok nin mga harong—na inaandam asin iniinstalar an mga panalgan kan atop, naggigibo nin mga pinto, asin naggigibo pa ngani nin nagkapira sa mga muebles? Daing duda na aram mismo ni Jesus an satispaksion na bunga nin mahigos asin ekspertong pagkatrabaho.

7 Si Jesus sarong marahayon asin mahigos na trabahador sa paggibo kan saiyang ministeryo. Sa laog nin tolo may kabangang taon, sia biyong sibot sa importanteng marhay na gibohon na ini. Huling gustong maabot an pinakadakol na tawong posible, ginamit nia nin lubos an saiyang panahon, na nagmamata nin amay asin naggigibo sagkod sa banggi. (Lucas 21:37, 38; Juan 3:2) Sia naglibot “sa lambang siudad asin lambang baryo, na naghuhulit asin nagpapahayag kan maogmang bareta kan kahadean nin Dios.” (Lucas 8:1) Si Jesus literal na nagbaklay nin ginatos na kilometro sa maalpog na mga dalan tanganing darahon sa mga tawo an mensahe kan maogmang bareta.

8, 9. Paano nakaheling si Jesus nin karahayan sa saiyang kahigosan?

8 Nakaheling daw si Jesus nin karahayan sa saiyang kahigosan sa ministeryo? Iyo! Sia nagsabwag nin mga banhi nin katotoohan kan Kahadean, kaya nagkaigwa nin mga oma na hinog na tanganing anihon. An paggibo kan gibohon nin Dios nagtao nanggad nin kosog asin nagsustenir ki Jesus kaya andam siang dai nguna magkakan tanganing mahaman nia iyan. (Juan 4:31-38) Isip-isipon an satispaksion na siertong namatean nia kan sa katapusan kan saiyang ministeryo digdi sa daga talagang masasabi nia sa saiyang Ama: “Pinamuraway taka sa daga, na hinaman ko an trabaho na itinao mo sakong gibohon.”Juan 17:4.

 9 Daing duwa-duwa na si Jehova asin si Jesus an pangenot na mga halimbawa na nakaheling nin karahayan sa saindang kahigosan. An satong pagkamoot ki Jehova nagpapahiro sa sato na ‘magin mga paraarog sa Dios.’ (Efeso 5:1) An pagkamoot niato ki Jesus nagtutulod sa sato na ‘sunodon nin estrikto an saiyang mga lakad.’ (1 Pedro 2:21) Kaya siyasaton niato ngonyan kun paano man kita makakaheling nin karahayan sa satong kahigosan.

KUN PAANO MAKAKAHELING NIN KARAHAYAN SA SATONG KAHIGOSAN

An pag-aplikar kan mga prinsipyo sa Biblia makakatabang sa saindo na makaheling nin karahayan sa saindong kahigosan

10, 11. Ano an makakatabang sa sato na magkaigwa nin positibong kaisipan dapit sa satong trabaho?

10 An sekular na trabaho igwa nin lugar sa buhay kan tunay na mga Kristiano. Gusto niatong magkaigwa nin satispaksion asin pagkakontento sa satong trabaho, alagad puede ining magin totoong depisil kun dai niato gusto an satong sekular na trabaho. Paano posible na makaheling kita nin karahayan sa satong trabaho sa siring na kamugtakan?

11 Paagi sa pagkaigwa nin positibong kaisipan. Dai niato pirmeng mababago an satong mga kamugtakan, alagad puede niatong bagohon an satong kaisipan. An paghorophorop sa punto de vista nin Dios makakatabang sa sato na magkaigwa nin positibong kaisipan dapit sa trabaho. Halimbawa, kun kamo payo nin pamilya, horophoropon nindo an katunayan na paagi sa saindong trabaho, gurano man iyan tibaad garo baga kahababa, nasusustentohan nindo an materyal na mga pangangaipo kan saindong pamilya. Sa siring, an pag-asikaso sa saindong mga namomotan bakong daing halaga sa pagheling nin Dios. An saiyang Tataramon nagsasabi na an saro na dai nagsusustento sa saiyang pamilya “orog pa karaot kisa sa tawong nagpainda ki Jehova.” (1 Timoteo 5:8; nota sa ibaba) Kun aram nindo na an saindong trabaho sarong paagi tanganing maotob an sarong katuyohan—tanganing magin posible na magibo nindo an itinao nin Dios na paninimbagan—makakatabang iyan sa saindo na magkaigwa minsan paano nin satispaksion asin katuyohan na tibaad mayo sa saindong mga katrabaho.

12. Sa anong mga paagi may pakinabang an pagigin mahigos asin sadiosan sa satong trabaho?

12 Paagi sa pagigin mahigos asin sadiosan. An pagigin mahigos  asin pakanood na magin eksperto sa satong trabaho puedeng magbunga nin mga bendisyon. An mahigos asin ekspertong mga trabahador parateng pinapahalagahan na marhay kan saindang mga among. (Talinhaga 12:24; 22:29) Bilang tunay na mga Kristiano, dapat man kitang magin sadiosan sa satong trabaho—na dai naghahabon sa satong among nin kuarta, materyales, o panahon. (Efeso 4:28) Siring kan nasabotan niato sa naenot na kapitulo, may pakinabang an pagigin sadiosan. An sarong empleyado na may reputasyon sa pagigin sadiosan posibleng marhay na pagtiwalaan. Asin baga man naririsa kan satong among o dai an halimbawa niato bilang mahigos na trabahador, magkakaigwa kita kan satispaksion na bunga kan pagkaigwa “nin sadiosan na konsensia” asin pakaaram na napapaogma  niato an Dios na namomotan niato.Hebreo 13:18; Colosas 3:22-24.

13. Ano an puedeng magin resulta kan marahay na halimbawa niato sa satong pinagtatrabahohan?

13 Paagi sa pakaaram na an satong paggawe puedeng magpamuraway sa Dios. Kun pinapagdadanay niato an halangkaw na pamantayan nin Kristianong paggawe sa satong pinagtatrabahohan, seguradong maririsa ini kan iba. Na may anong resulta? Huli kaini, ‘nasasamnohan niato an katokdoan kan satong Paraligtas, an Dios.’ (Tito 2:9, 10) Iyo, paagi sa satong marahay na paggawe, maheheling kan iba an kagayonan kan satong paagi nin pagsamba, asin mas nakakaakit iyan sa sainda. Isip-isipa nanggad kun ano an mamamatean nindo kun an sarong katrabaho maghimate sa katotoohan huli sa marahay na halimbawa nindo sa saindong pinagtatrabahohan! An pinakaimportante, isipa ini: May maorog pa daw na pakinabang kisa sa pakaaram na an saindong marahay na paggawe nagpapamuraway ki Jehova asin nagpapagayagaya sa saiyang puso?Talinhaga 27:11; 1 Pedro 2:12.

PAGGAMIT NIN PAKAMANSAY SA PAGPILI NIATO NIN TRABAHO

14-16. Kun napapaatubang sa mga desisyon manongod sa trabaho, anong importanteng mga hapot an kaipuhan niatong isip-isipon?

14 Dai man detalyadong sinasabi kan Biblia kun anong sekular na trabaho an puede asin dai puede. Dai ini nangangahulogan na puede na sana niatong akoon an ano man na klaseng trabaho ano man an kalabot dian. Makakatabang sa sato an Kasuratan sa pagpili nin kapakipakinabang asin sadiosan na trabaho na nakakapaogma sa Dios mantang linilikayan an trabaho na ikakaanggot nia. (Talinhaga 2:6) Kun napapaatubang sa mga desisyon manongod sa trabaho, igwa nin duwang importanteng hapot na dapat niatong isip-isipon.

15 Masasabi daw na sarong akto na kinokondenar sa Biblia an paggibo mismo kan partikular na trabahong ini? Malinaw na kinokondenar kan Tataramon nin Dios an paghabon, pagputik, asin an paggibo nin mga idolo. (Exodo 20:4; Gibo 15:29; Efeso 4:28; Kapahayagan 21:8) Sasayumahan niato an ano man na trabaho na ipapagibo sa sato an siring na mga bagay. An pagkamoot niato ki Jehova  nungkang matogot sa sato na akoon an sarong trabaho na may kalabot na paggibo nin mga bagay na naglalapas sa mga pagboot nin Dios.1 Juan 5:3.

16 An paggibo daw kan trabahong ini malinaw na magpapangyari sa sato na magin kasapakat o promotor nin sarong salang gibo? Isipon nindo an sarong halimbawa. An mismong pagtrabaho bilang resepsionista bako man sala. Pero, paano kun an sarong Kristiano alokan nin siring na trabaho sa sarong klinika sa pag-aborsion? Totoo, dai man kaiba sa saiyang trabaho na tumabang sia nin direkta  sa mga prosedimiento nin pag-aborsion. Minsan siring, bako daw na an regular na trabaho nia dian nagsusuportar sa pagpadalagan nin klinika na naggigibo nin pag-aborsion—sarong gibo na sarongat sa Tataramon nin Dios? (Exodo 21:22-24) Bilang mga namomoot ki Jehova, habo niatong magin kalabot sa mga gibo na bakong sono sa Kasuratan.

17. (a) Anong mga bagay an puede niatong turotimbangon sa paggibo nin mga desisyon manongod sa trabaho? (Helingon an kahon na “ Maninigo Ko Daw na Akoon an Trabaho?”) (b) Paano makakatabang an satong konsensia sa paggibo nin mga desisyon na nakakapaogma sa Dios?

17 Dakol na isyu manongod sa trabaho an puedeng resolberan paagi sa maingat na pag-analisar kan mga simbag sa duwang importanteng hapot na nasambitan sa parapo 15 asin 16. Dugang pa, may iba pang mga bagay na marahay na turotimbangon niato kun naggigibo nin mga desisyon manongod sa trabaho. * Dai niato  puedeng asahan na an grupong maimbod na oripon magibo nin mga susundon na para sa gabos na situwasyon na puedeng lumataw. Digdi niato kaipuhan an pakamansay. Siring kan nanodan niato sa Kapitulo 2, kaipuhan niatong tokdoan asin sanayon an satong konsensia paagi sa pag-adal kun paano iaaplikar sa satong pangaroaldaw na buhay an Tataramon nin Dios. Sa siring, paagi sa satong “kakayahan sa pagrisa” na napatuod “huli sa paggamit,” makakatabang sa sato an satong konsensia na gumibo nin mga desisyon na nakakapaogma sa Dios asin nagpapangyari sa sato na magdanay sa saiyang pagkamoot.Hebreo 5:14.

PAGPAPADANAY NIN TIMBANG NA KAISIPAN DAPIT SA TRABAHO

18. Taano ta bakong madali an pagdadanay na timbang sa espirituwal?

18 An pagdadanay na timbang sa espirituwal bakong madali sa “huring mga aldaw” na ini huli sa “delikadong mga panahon na masakit pakibagayan.” (2 Timoteo 3:1) An paghanap nin trabaho asin pagdadanay dian puedeng magin totoong masakit. Bilang tunay na mga Kristiano, aram niato an importansia nin pagigin mahigos tanganing masustentohan an satong pamilya. Alagad kun dai kita mag-iingat, an panggigipit sa pinagtatrabahohan o an nakakaolakit na materyalistikong kaisipan kan kinaban puedeng makaolang sa satong espirituwal na mga aktibidad. (1 Timoteo 6:9, 10) Pag-olayan niato kun paano kita magdadanay na timbang, na sinisierto an “orog na mahalagang mga bagay.”Filipos 1:10.

19. Taano ta maninigo kitang lubos na magtiwala ki Jehova, asin an siring na pagtitiwala nakakatabang sa sato na malikayan an ano?

19 Lubos kamong magtiwala ki Jehova. (Talinhaga 3:5, 6) Bako daw na maninigo sia sa siring na pagtiwala? Total, nagmamakolog sia sa sato. (1 Pedro 5:7) Mas aram nia kisa sa sato an satong mga pangangaipo, asin nungkang halipot an saiyang kamot. (Salmo 37:25) Kun siring, marahay na maghinanyog kita kun an saiyang Tataramon nagpapagirumdom sa sato: “An saindong pamumuhay dai magin apektado nin pagkamoot sa kuarta, mantang kamo naninigoan na sa presenteng mga bagay. Huli ta [an Dios] nagsabi: ‘Dai taka nanggad babayaan ni sa ano man na paagi papabayaan taka.’” (Hebreo 13:5) Dakol na bilog na panahon na lingkod an makakapagpatotoo sa kakayahan nin Dios na magtao kan mga  pangangaipo sa buhay. Kun kita lubos na nagtitiwala na aasikasohon kita ni Jehova, malilikayan niato na maghadit nin labi-labi manongod sa pagsustento sa satong pamilya. (Mateo 6:25-32) Dai niato totogotan an sekular na trabaho na magin dahelan na mapabayaan  niato an espirituwal na mga aktibidad, arog kan paghuhulit kan maogmang bareta asin pag-atender sa mga pagtiripon.Mateo 24:14; Hebreo 10:24, 25.

20. Ano an boot sabihon kan pagkaigwa nin simpleng mata, asin paano nindo mapagdadanay an siring na punto de vista?

20 Papagdanayon na simple an saindong mata. (Mateo 6:22, 23) An pagkaigwa nin simpleng mata nangangahulogan na pinapagdadanay niato na bakong komplikado an satong buhay. An simpleng mata nin sarong Kristiano nakapokus sa saro sanang katuyohan—an paggibo kan kabotan nin Dios. Kun an satong mata nakapokus nin tama, dai kita magpaparaisip na magkaigwa nin trabaho na halangkaw an sueldo asin mas komplikadong estilo nin pamumuhay. Dai man kita mababangkag sa daing katapusan na paghanap nin pinakabago asin pinakamarahay na materyal na mga bagay na gusto kan mga paraanunsio na papaniwalaon kita na kaipuhan niato iyan tanganing magin maogma. Paano nindo mapagdadanay na simple an saindong mata? Likayan na pagabatan an saimong sadiri nin dai kinakaipuhan na utang. Dai paggibohon na disareglado an saimong buhay paagi sa mga rogaring na nakakaubos nin kadakol na panahon asin atension. Himateon an hatol sa Biblia na makontento na sa “kakanon asin gubing.” (1 Timoteo 6:8) Maghingoang pasimplehon an saimong buhay sagkod sa mapupuede.

21. Taano ta kaipuhan na magkaigwa kita nin mga prioridad, asin ano an maninigo na enoton niato sa satong buhay?

21 Magkaigwa nin espirituwal na mga prioridad, asin magdanay dian. Huling limitado sana an magigibo niato sa buhay, kaipuhan na magkaigwa kita nin mga prioridad. Ta kun dai, an mga bagay na bakong gayong mahalaga puedeng makaubos sa mahalagang marhay na panahon, na inaagawan nin lugar an orog na mahalagang mga bagay. Ano an maninigong ipaorog niato sa satong buhay? An dakol sa kinaban tinatawan nin pangenot na importansia sa sistemang ini an pagmamaigot na magkaigwa nin mas halangkaw na edukasyon tanganing magkaigwa nin karera na halangkaw an sueldo. Minsan siring, sinadol ni Jesus an saiyang mga parasunod na ‘padagos na hanapon nguna an kahadean.’ (Mateo 6:33) Iyo, bilang tunay na mga Kristiano, ineenot niato sa satong buhay an Kahadean nin Dios. An satong pamumuhay—an satong mga pagpili, an satong mga pasohan, asin an satong mga aktibidad—dapat  na magpaheling na an intereses kan Kahadean asin an kabotan nin Dios orog na mahalaga sa sato kisa sa materyal na mga bagay asin sekular na mga aktibidad.

PAGIGIN MAHIGOS SA MINISTERYO

Ikakapaheling niato an satong pagkamoot ki Jehova paagi sa pag-enot sa satong buhay kan gibohon na paghuhulit

22, 23. (a) Ano an pangenot na gibohon kan tunay na mga Kristiano, asin paano niato ikakapaheling na mahalaga sa sato an gibohon na ini? (Helingon an kahon na “ An Sakong Desisyon Nagbunga nin Buhay na May Kagayagayahan Asin Pagkakontento.”) (b) Ano an determinado nindong gibohon mapadapit sa sekular na trabaho?

22 Huling aram niato na nasa poro na kita kan panahon kan katapusan, kita padagos na nakapokus sa pangenot na gibohon nin tunay na mga Kristiano—an paghuhulit asin paggibo nin disipulo. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Siring kan satong Arogan, si Jesus, gusto niato na magin sibot kitang marhay sa nagliligtas-buhay na gibohon na ini. Paano niato ikakapaheling na mahalaga sa sato an gibohon na ini? An mayoriya sa banwaan nin Dios bilog na pusong idinudusay an saindang sadiri sa paghuhulit bilang mga parahayag sa kongregasyon. An nagkapira inareglar an saindang mga aktibidad tanganing makapagpayunir o magin misyonero. Huling aram ninda an importansia kan espirituwal na mga pasohan, dinagka nin dakol na magurang an saindang mga aki na lumaog sa karera nin bilog na panahon na paglilingkod. Nakakaheling daw nin karahayan sa saindang kahigosan sa ministeryo an maigot na mga parabalangibog kan Kahadean? Iyo nanggad! An bilog na kalag na paglilingkod ki Jehova iyo an seguradong paagi tanganing magkamit nin buhay na may kagayagayahan, satispaksion, asin dai mabilang na bendisyon.Talinhaga 10:22.

23 Dakol sa sato an kaipuhan na gumamit nin haralawig na oras sa sekular na trabaho tanganing masustentohan sa materyal an satong pamilya. Girumdomon na gusto ni Jehova na makaheling kita nin karahayan sa satong kahigosan. Kun an satong kaisipan asin paggawe iooyon niato sa saiyang punto de vista asin mga prinsipyo, magkakaigwa kita nin satispaksion sa satong trabaho. Minsan siring, magin determinado kita na nungkang pagtogotan an sekular na trabaho na irayo an atension niato sa satong pangenot na gibohon—an pagpahayag kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. Paagi sa pag-enot sa satong buhay kan gibohon na ini, ipinapaheling niato an satong pagkamoot ki Jehova asin paagi kaiyan nagdadanay kita sa saiyang pagkamoot.

^ par. 6 An termino sa Griego na trinadusir na “karpintero” sinasabing “sarong pangkagabsan na termino para sa sarong trabahador na eksperto sa kahoy baga man nagtatrabaho sia sa pagtogdok nin mga harong o paggibo nin mga muebles o ano man na iba pang bagay na gibo sa kahoy.”

^ par. 17 Para sa mas detalyadong pagtokar sa mga bagay manongod sa trabaho na dapat estudyaran, helingon An Torrengbantayan na Abril 15, 1999, pahina 28-30, asin The Watchtower na Hulyo 15, 1982, pahina 26.