Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 APENDISE

Daogon an Masturbasyon

Daogon an Masturbasyon

An masturbasyon sarong gibo na nakakadanyar sa espirituwal na salud, nakakaraot sa isip, asin nagpapangyari sa saro na an isipon sana iyo an pagpanigo sa sadiri. * An saro na nagmamasturbasyon puede man na magkaigwa nin kaisipan na mansayon an iba bilang mga kasangkapan sana para sa seksuwal na satispaksion. Minamansay nia na an pagdodorog bakong kapahayagan nin pagkamoot kundi automatiko sanang ginigibo tanganing magtao nin madali sanang kasiraman asin magpaginhawa sa seksuwal na tension. Alagad an kaginhawahan na iyan temporaryo sana. An totoo, imbes na gadanon an mga kabtang kan hawak “kun dapit sa pakikisaro, pagkamaati, [asin] seksuwal na horot,” pinupukaw iyan nin masturbasyon.Colosas 3:5.

Si apostol Pablo nagsurat: “Mga namomotan, magpakalinig kita sa lambang ramog nin laman asin espiritu, na sinasangkap an kabanalan sa pagkatakot sa Dios.” (2 Corinto 7:1) Kun kamo nasasakitan na himateon an mga tataramon na ini, dai mawaran nin paglaom. Si Jehova pirmeng “andam na magpatawad” asin tumabang. (Salmo 86:5; Lucas 11:9-13) Sa katunayan, tanda nin marahay na kaisipan an pagkaigwa nindo nin puso na nagkokondenar sa saindong sadiri asin an mga paghihingoa nindo na pondohon an gibong iyan—sa ibong kan paminsanminsan na pagkaotro kaiyan. Tandaan man na an “Dios orog kadakula kisa sa satong puso asin nakakaaram kan gabos na bagay.” (1 Juan 3:20) Bako sana an satong mga kasalan an  hineheling nin Dios; hineheling nia an bilog na pagkatawo. Huling aram nia an gabos manongod sa sato, puede niang dangogon na may simpatiya an satong odok na mga pagngayongayo para sa pagkaherak. Kaya nungka kamong mapagal sa pagdolok sa Dios paagi sa mapakumbaba asin odok na pamibi, siring sa sarong aki na minadolok sa saiyang ama kun may problema. Tatawan kamo ni Jehova nin malinig na konsensia. (Salmo 51:1-12, 17; Isaias 1:18) Siempre, kaipuhan na gumibo kamo nin positibong mga lakdang kaoyon kan saindong mga pamibi. Halimbawa, pagmamaigotan nindong likayan an gabos na klase nin pornograpiya saka an maraot na kairiba. *

Kun dai nahahale an saindong problema sa masturbasyon, ipakipag-olay tabi iyan sa Kristianong magurang o sa sarong maygurang sa espirituwal asin nagmamakolog na katood. *Talinhaga 1:8, 9; 1 Tesalonica 5:14; Tito 2:3-5.

^ par. 1 An masturbasyon iyo an paghapiyap o pagnusnos kan ikinabuhay, na parateng minaresulta sa kulminasyon nin pagkapukaw sa sekso.

^ par. 2 Bilang praktikal na lakdang tanganing makontrol an paggamit nin komputer, ibinubugtak iyan kan dakol na pamilya sa sarong lugar kan harong na naheheling kan gabos. Saro pa, may mga pamilya na nagbakal nin programa sa komputer na nag-oolang sa paglataw nin mandatang mga bagay. Pero, mayo nin programa sa komputer na biyong masasarigan na makakagibo kaiyan.

^ par. 1 Para sa praktikal na mga suhestion kun paano dadaogon an masturbasyon, helingon an artikulong “Young People Ask . . . How Can I Conquer This Habit?” sa isyu kan Awake! na Nobyembre 2006, asin an librong Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, sa pahina 178-82.