“Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios”

Matatabangan ka kan publikasyon na ini na padagos na iaplikar sa buhay mo an mga prinsipyo sa Bibliya para magdanay sa pakamuot nin Diyos.

Surat Hali sa Namamahalang Grupo

Dinadagka kan Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova an gabos na may pagkamuot ki Jehova na arugon si Jesus, na nagdanay sa pagkamuot kan saiyang Ama.

KAPITULO 1

“Ini Iyo an Boot Sabihon kan Pagkamoot sa Dios”

Sa sarong simpleng pangungusap, ipinaliwanag kan Bibliya kun paano niyato maipapahiling na namumutan ta an Diyos.

KAPITULO 2

Paano Nindo Papagdadanayon an Marahay na Konsensia?

Posible daw na magkaigwa nin konsiyensiyang malinig pero sa paghiling nin Diyos bako?

KAPITULO 3

Mamotan Nindo an mga Namomotan nin Dios

Bakong kun siisay-isay sana an pinipili ni Jehova na magin amigo niya, iyo man dapat kita.

KAPITULO 4

Taano ta Dapat Igalang an Autoridad?

Sinasabi sa Kasuratan kun ano an tulong bagay sa buhay ta na diyan hinahagad ni Jehova na igalang niyato an awtoridad kan iba.

KAPITULO 5

Kun Paano Magdadanay na Siblag sa Kinaban

Sinasabi sa Bibliya an limang paagi na diyan dapat kitang magin siblag sa kinaban.

KAPITULO 6

Kun Paano Mapili nin Marahay na Aling-Alingan

Tulong hapot na makakatabang sa saimo na magin madunong sa pagpili.

KAPITULO 7

An Pagpapahalaga daw Nindo sa Buhay Kapareho kan sa Dios?

An pagpapahalaga daw sa buhay nangangahulugan sana nin dai paggadan nin tawo?

KAPITULO 8

Namomotan nin Dios an Malinig na mga Tawo

Matatabangan ka kan Bibliya na likayan an mga gibuhon na makakapaati sa saimo sa paghiling ni Jehova.

KAPITULO 9

“Dumulag Kamo sa Pakikisaro”

Taon-taon, rinibong Kristiyano an nakakakomiter nin seksuwal na imoralidad. Paano mo malilikayan na mabiktima kan paon na ini?

KAPITULO 10

Pag-agom—Sarong Regalo Hale sa Mamomoton na Dios

Paano ka makakapag-andam para sa maugmang pag-aguman? Kun igwa ka nang agom, paano mo masisiguradong dai kamo magkakasuwayan?

KAPITULO 11

‘Magin Kagalanggalang an Pag-agoman’

Makakatabang na mapakusog an relasyon nindo bilang mag-agom an anom na nakakapaisip na hapot.

KAPITULO 12

Magtaram nin “Marahay Para sa Pagpakosog”

Puwedeng makapaluya o makapakusog an satong mga sinasabi. Pag-adalan kun paano gagamiton an regalong pagtaram sigun sa katuyuhan diyan ni Jehova.

KAPITULO 13

Mga Selebrasyon na Ikinakaanggot nin Diyos

May mga selebrasyon asin kapiyestahan na garo baga nagtatao man nin onra sa Diyos pero an totoo ikinakaanggot niya iyan.

KAPITULO 14

Magin Sadiosan sa Gabos na Bagay

Para magin sadiyosan kita sa satong kapwa, may sarong bagay nguna kitang dapat gibuhon.

KAPITULO 15

Makaheling nin Karahayan sa Saindong Kahigosan

An simbag sa limang mahahalagang hapot na iyan makakatabang sa saimo sa pagdesisyon kun baga aakuon mo o dai an sarong partikular na trabaho.

KAPITULO 16

Tumangon Nindo an Diablo Asin an Saiyang mga Katusohan

Malinaw sa sato kun ano an mga kayang gibuhon ni Satanas, pero dai kita nagtatao nin panahon para diyan. Taano?

KAPITULO 17

‘Pagpakosog sa Saindong Sadiri sa Kabanalbanaleng Pagtubod’

May tulong paagi na makakatabang para mas mapakusog mo an pagtubod mo tanganing magdanay ka sa pagkamuot nin Diyos.

APENDISE

Kun Paano Dapat Trataron an Sarong Tiwalag

Kaipuhan daw talaga na biyong likayan na makipag-ulay sa sainda?

APENDISE

Pagkolbong—Noarin Asin Taano?

Sinasabi kan Bibliya an tulong bagay na makakatabang sa sato para masimbag iyan.

APENDISE

Pagsaludo sa Bandera, Pagboto, Asin Serbisyo Sibilyan

Anong suno sa Kasuratan na mga giya an makakatabang sa saimo para mapagdanay na malinig an saimong konsiyensiya sa bagay na ini?

APENDISE

Mga Fraction nin Dugo Asin mga Prosedimiento sa Operasyon

Paagi sa pirang simpleng paghahanda, puwede mong mapangganang masolusyunan an mga problema may koneksiyon sa pagpabulong.

APENDISE

Daogon an Masturbasyon

Paano mo madadaog an maating gibong ini?

APENDISE

An Punto de Vista kan Biblia Dapit sa Diborsio Asin Pagsuway

Sigun sa Bibliya, anong balidong mga dahilan an nagtutugot sa sarong nakidiborsiyo na mag-agom giraray?

APENDISE

Pagresolber sa mga Dai Pagkakasundo sa mga Bagay-Bagay sa Negosyo

Puwede daw kasuhan nin sarong Kristiyano an saiyang kapagtubod?