Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 2

An Bibliya—Sarong Libro Hali sa Diyos

An Bibliya—Sarong Libro Hali sa Diyos

1, 2. Taano ta sarong magayunon na regalo hali sa Diyos an Bibliya?

ANO an mamamatian mo kun surpresahon ka kan saimong amigo nin sarong regalo? Siguradong gusto mong bukasan iyan tulos, saka maugma ka ta narumduman ka kan amigo mo. Talagang papasalamatan mo siya.

2 An Bibliya sarong regalo hali sa Diyos. May mga impormasyon iyan na diyan mo sana makukua. Halimbawa, sinasabi kaiyan sa sato na linalang nin Diyos an langit, an daga, asin an inot na lalaki saka babayi. Igwa man iyan nin mga prinsipyo na makakatabang sa sato pag may mga problema kita. Manunudan ta sa Bibliya kun paano uutubon nin Diyos an saiyang katuyuhan na gibuhon an bilog na daga na magin magayon na istaran. Arog nanggad kaiyan kagayon na regalo an Bibliya!

3. Ano an maaaraman mo sa pag-adal mo nin Bibliya?

3 Sa pag-adal mo nin Bibliya, maaaraman mo na gusto nin Diyos na magin amigo ka niya. Mantang nagdadakul an naaaraman mo manungod sa saiya, lalo ka man mapaparani saiya.

4. Ano an hinahangaan mo kun mapadapit sa Bibliya?

4 An Bibliya nasa mga 2,600 na lengguwahe na, asin bilyon-bilyon nang kopya kaiyan an naimprenta. Labing 90 porsiyento kan mga tawo sa kinaban an puwedeng makabasa nin Bibliya sa sadiri nindang lengguwahe. Asin kada semana, labing sarong milyon na tawo an nagkakaigwa kaiyan! Iyo, mayong ibang libro na arog kan Bibliya.

5. Taano ta masasabi niyato na an Bibliya “ipinasabong nin Diyos”?

 5 An Bibliya “ipinasabong nin Diyos.” (Basahon an 2 Timoteo 3:16.) Pero tibaad isipon nin iba, ‘Mga tawo an nagsurat kan Bibliya, kaya paano man nangyari na hali iyan sa Diyos?’ An Bibliya nagsisimbag: “An mga tawo nagtaram gikan sa Diyos mantang sinda ginigiyahan kan banal na espiritu.” (2 Pedro 1:21) Kapareho iyan sa sarong negosyante na nagsabi sa sekretarya niya na gumibo nin surat. Siisay an awtor kan surat? An negosyante, bako an sekretarya. Sa kaagid na paagi, an Awtor kan Bibliya iyo an Diyos, bako an mga tawo na ginamit niya para isurat iyan. Giniyahan sinda nin Diyos na isurat an saiyang mga kaisipan. An Bibliya talagang “tataramon nin Diyos.”—1 Tesalonica 2:13; hilingon an Dagdag na Impormasyon 2.

An New World Translation of the Holy Scriptures makukua sa dakul na lengguwahe

 TAMA AN MGA IMPORMASYON NA NASA BIBLIYA

6, 7. Taano ta masasabi niyato na nagkakauruyon an laog kan Bibliya?

6 Inabot nin labing 1,600 na taon bago natapos isurat an Bibliya. An mga kagsurat kaiyan nabuhay sa magkakalain na panahon. An iba edukado, an iba man bako. Halimbawa, an saro sa sainda doktor. An iba paratanom, parasira, pastor, propeta, hukom, asin hadi. Dawa ngani iba-iba an mga kagsurat kan Bibliya, dai nagkokorontrahan an mga laog kaiyan. An impormasyon sa sarong kapitulo bakong kontra sa ibang kapitulo. *

7 Ipinapaliwanag sa inot na mga kapitulo kan Bibliya kun paano nagpuon an mga problema sa kinaban, asin sinasabi sa huring mga kapitulo kun paano sosolusyunan nin Diyos an mga problemang iyan pag ginibo na niyang paraiso an bilog na daga. Mga pirang ribong taon sa kasaysayan nin tawo an sakop kan mga istorya sa Bibliya asin ipinapahiling kaiyan na pirming nauutob an katuyuhan nin Diyos.

8. Magtao nin mga halimbawa na nagpapahiling na tama an impormasyon kan Bibliya kun manungod sa siyensiya.

8 Maski ngani dai isinurat an Bibliya para magtukdo nin siyensiya o gamiton bilang textbook sa eskuwelahan, an mga impormasyon kaiyan kun manungod sa siyensiya pirming tama. Iyan man talaga an aasahan niyato sa libro na hali sa Diyos. Halimbawa, mababasa sa libro nin Levitico an mga instruksiyon nin Diyos sa mga Israelita para malikayan na maglakop an hilang. Haluyon na ining naisurat bago pa nadiskubre kan mga tawo na nagkakawsa nin hilang an mga bakterya asin virus. Tama man an itinutukdo kan Bibliya na an daga nakabitin sa mayo. (Job 26:7) Asin kan panahon na an aram kan kadaklan na tawo patag an  planetang Daga, sinabi na kan Bibliya na iyan bilog.—Isaias 40:22.

9. Ano an ipinapahiling kan pagigin onesto kan mga kagsurat kan Bibliya?

9 Pag nagsasambit man an Bibliya manungod sa kasaysayan, pirmi iyan eksakto. Dakul na libro manungod sa kasaysayan an bakong gayo eksakto an impormasyon huling an mga nagsurat kaiyan bakong onesto. Halimbawa, dai ninda pirming isinusurat an manungod sa pagkadaog sa laban kan saindang nasyon. Pero an mga kagsurat kan Bibliya onesto. Isinurat ninda dawa an pagkadaog kan Israel pati an mga nagibo nindang sala. Halimbawa, sa libro nin Bilang, sinabi sato ni Moises na may nagibo siyang seryosong sala asin na dinisiplina siya nin Diyos dahil diyan. (Bilang 20:2-12) An pagigin onesto kan mga kagsurat kan Bibliya nagpapahiling na an Bibliya hali sa Diyos. Kaya talagang makakapagtiwala kita sa Bibliya.

SARONG LIBRO NA PANO NIN MARAHAYON NA MGA SADOL

10. Taano ta makakatabang sa sato ngunyan an mga sadol kan Bibliya?

10 An Bibliya “ipinasabong nin Diyos asin kapaki-pakinabang sa pagtukdo, sa pagsaway, sa pagtanos kan mga bagay-bagay.” (2 Timoteo 3:16) Iyo, makakatabang sa sato ngunyan an mga sadol o giya kan Bibliya. Aram ni Jehova an pagkagibo sa sato, kaya nasasabutan niya an iniisip asin namamatian ta. Mas bistado niya kita kisa sa pakabisto ta sa satong sadiri, asin gusto niyang magin maugma kita. Aram niya kun ano an ikakarahay asin ikakaraot ta.

11, 12. (a) Anong marahayon na mga sadol an itinao ni Jesus sa Mateo kapitulo 5 sagkod 7? (b) Ano pa an manunudan ta sa Bibliya?

11 Sa Mateo kapitulo 5 sagkod 7, mababasa ta an marahayon na sadol ni Jesus kun paano magigin maugma, makakasundo an iba, mamimibi, saka kun ano an dapat na magin  tamang kaisipan ta sa kuwarta. Dawa 2,000 na taon na an nakaagi kan sabihon niya iyan, epektibo asin kapaki-pakinabang pa man giraray iyan sagkod ngunyan.

12 Sa Bibliya, tinutukduan man kita ni Jehova nin mga prinsipyong makakatabang sa sato na magin responsable sa trabaho, magin mas maugma an pamilya, saka magin mas marahay an relasyon sa iba. Pirming makakatabang sa sato an mga prinsipyo sa Bibliya, siisay man kita, sain man kita nakaistar, o ano man an problema ta.—Basahon an Isaias 48:17; hilingon an Dagdag na Impormasyon 3.

MAKAKAPAGTIWALA KA SA MGA PROPESIYA SA BIBLIYA

An kagsurat kan Bibliya na si Isaias naghula na madadaog an Babilonya

13. Ano an sinabi ni Isaias na mangyayari sa siyudad nin Babilonya?

13 Dakul nang propesiya o hula sa Bibliya an nautob. Halimbawa, sigun sa propesiya ni Isaias, magagaba an Babilonya. (Isaias 13:19) Eksakto niyang idinetalye kun paano madadaog an siyudad. Protektado iyan nin darakulang trangkahan asin nin salog. Alagad sinabi ni Isaias na mawawaran nin tubig an salog asin mababayaan na bukas an mga trangkahan. An siyudad masasakop kan mga kalaban na mayong mangyayaring ralaban. Sinabi pa ngani ni Isaias na sarong lalaki na an pangaran Ciro an madaog sa Babilonya.—Basahon an Isaias 44:27–45:2; hilingon an Dagdag na Impormasyon 4.

14, 15. Paano nautob an propesiya ni Isaias?

14 Pakalihis nin 200 na taon puon kan isurat an propesiyang iyan, uminabot an sarong hukbo na handa nang sumalakay sa Babilonya. Siisay an lider? Arog kan sinabi sa propesiya, si Ciro na hadi kan Persia. Nagpupuon nang mautob an propesiya.

15 Kan bangging masalakay na, may ginigibong kapiyestahan sa Babilonya. Kampante sinda ta protektado sinda nin darakulang lanob saka salog. Sa luwas kan siyudad, si Ciro asin an saiyang hukbo nagkalot nin papalikawan  kan tubig kan salog. Buminaba an lebel kan tubig kaya puwede nang makadakit an mga Persianong suldados. Pero paano makakalaog an mga suldados mantang darakulaon an mga lanob kan Babilonya? Arog kan sinabi sa propesiya, napabayaan na bukas an mga trangkahan, kaya nasakop kan mga suldados an siyudad na mayong nangyaring ralaban.

16. (a) Ano an sinabi ni Isaias manungod sa kaaabtan kan Babilonya? (b) Ano an nagpapatunay na nautob an propesiya ni Isaias?

 16 Sinabi sa propesiya ni Isaias na pag-abot nin panahon dai nang maistar sa Babilonya. Isinurat niya: “Dai na siya nuarin man pag-iirukan, asin dai na man siya maiistaran sa gabos na henerasyon.” (Isaias 13:20NW) Nautob daw iyan? Sa lugar kun sain yaon dati an Babilonya, mga 80 kilometros sa timog kan Baghdad, Iraq, mga kagabaan na sana an mahihiling. Maski ngunyan, mayong nag-iistar duman. Sinighid ni Jehova an Babilonya kan ‘sighid na panggaba.’—Isaias 14:22, 23. *

An kagabaan kan Babilonya

17. Taano ta makakapagtiwala kita sa gabos na panuga nin Diyos?

17 Dakulon na propesiya sa Bibliya an nautob na, kaya makakapagtiwala kita sa sinasabi kan Bibliya manungod sa mangyayari sa maabot na panahon. Makakasigurado kita na uutubon ni Jehova an saiyang panuga na gigibuhon  niyang paraiso an bilog na daga. (Basahon an Bilang 23:19.) Iyo, igwa kita kan paglaom na “buhay na daing katapusan na haloy nang ipinanuga nin Diyos, na sarong Diyos na dai makakapagputik.”—Tito 1:2. *

KAYANG BAGUHON KAN BIBLIYA AN BUHAY MO

18. Ano an sinabi ni Pablo mapadapit sa “tataramon nin Diyos”?

18 Naaraman niyato na daing kaagid na libro an Bibliya. Dai nagkokorontrahan an mga laog kaiyan, saka pirming tama an impormasyon kaiyan kun manungod sa siyensiya asin kasaysayan. Mababasa ta man diyan an marahay na mga sadol asin dakul na propesiyang nautob na. Pero bako lang iyan. Si apostol Pablo nagsurat: “An tataramon nin Diyos buhay asin igwa nin puwersa.” Ano an buot sabihon kaiyan?—Basahon an Hebreo 4:12.

19, 20. (a) Paano ka matatabangan kan Bibliya na mamidbid talaga an sadiri mo? (b) Paano mo maipapahiling na nagpapasalamat ka sa regalo nin Diyos na Bibliya?

19 Kayang baguhon kan Bibliya an buhay mo. Matatabangan ka kaiyan na mamidbid talaga an sadiri mo asin masabutan an laog kan isip saka puso mo. Halimbawa, tibaad iniisip ta namumutan ta na an Diyos. Pero para patunayan iyan, kaipuhan na mahiling sa sato na sinusunod ta an sinasabi kan Bibliya.

20 An Bibliya talagang libro na hali sa Diyos. Gusto niyang basahon mo iyan, pag-adalan, asin pahalagahan na marhay. Ipahiling na nagpapasalamat ka sa regalong ini, asin padagos mong pag-adalan iyan. Makakatabang iyan na masabutan mo an katuyuhan nin Diyos para sa mga tawo. Sa sunod na kapitulo, manunudan niyato an mapadapit sa katuyuhan na iyan.

^ par. 6 May mga nagsasabi na nagkokorontrahan an sinasabi kan Bibliya, pero bako iyan totoo. Hilingon an kapitulo 7 kan librong Ang Bibliya—Salita ng Diyos o ng Tao? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 16 Kun gusto mo nin dagdag pang impormasyon manungod sa mga propesiya sa Bibliya, puwede mong basahon an pahina 27-29 kan brosyur na Sarong Libro Para sa Gabos na Tawo, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 17 An pagkagaba kan Babilonya saro sana sa nautob na mga propesiya sa Bibliya. May makukua kang impormasyon manungod sa mga propesiya ki Jesu-Cristo sa Dagdag na Impormasyon 5.