Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 18

Dapat Ko Daw Idusay an Buhay Ko sa Diyos Asin Magpabawtismo?

Dapat Ko Daw Idusay an Buhay Ko sa Diyos Asin Magpabawtismo?

1. Ano an posibleng isipon mo pagkatapos na pag-adalan na marhay an librong ini?

DAKUL ka nang naaraman na mga katotoohan sa Bibliya sa pag-adal mo kan librong ini, arog baga kan panuga nin Diyos na buhay na daing katapusan, kun ano an nangyayari sa sato pag nagadan kita, asin an paglaom na pagkabuhay liwat. (Parahulit 9:5; Lucas 23:43; Juan 5:28, 29; Kapahayagan 21:3, 4) Tibaad nag-aatender ka na sa mga pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova asin naniniwala na tunay an saindang pagsamba. (Juan 13:35) Tibaad naghihinguwa ka  na man na magin harani ki Jehova, asin tibaad gusto mo nang maglingkod saiya. Kaya posibleng iniisip mo, ‘Ano na ngunyan an dapat kong gibuhon para mapaglingkudan an Diyos?’

2. Taano ta gustong magpabawtismo kan lalaking taga Etiopia?

2 Naisip man iyan kan sarong lalaking taga Etiopia na nabuhay kan panahon ni Jesus. Nahulitan siya kan disipulong si Felipe dai nahaloy pagkatapos na buhayon liwat si Jesus. Pinatunayan sa saiya ni Felipe na si Jesus an Mesiyas. Napahirong marhay an lalaki sa nanudan niya kaya nakapagsabi siya: “Hilinga! May tubig digdi; ano an nakakaulang sa sako para mabawtismuhan?”—Gibo 8:26-36.

3. (a) Anong pagbuot an itinao ni Jesus sa saiyang mga parasunod? (b) Paano dapat bawtismuhan an sarong tawo?

3 Malinaw na itinutukdo kan Bibliya na kun gusto mong paglingkudan si Jehova, dapat kang magpabawtismo. Sinabi ni Jesus sa saiyang mga parasunod: “Gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na binabawtismuhan sinda.” (Mateo 28:19) Nagtao man nin halimbawa si Jesus kan siya mismo magpabawtismo. Ilinubog an bilog niyang hawak sa tubig, bakong basta sana winirikan nin tubig an saiyang payo. (Mateo 3:16) Ngunyan, pag binabawtismuhan an sarong Kristiyano, dapat man na ilubog an bilog niyang hawak sa tubig.

4. Pag nagpabawtismo ka, ano an ipinapahiling kaiyan sa iba?

4 Pag nagpabawtismo ka, ipinapahiling kaiyan sa iba na gusto mo talagang magin amigo nin Diyos asin maglingkod saiya. (Salmo 40:7, 8) Kaya tibaad ihapot mo, ‘Ano an kaipuhan kong gibuhon para mabawtismuhan?’

KAARAMAN ASIN PAGTUBOD

5. (a) Bago ka mabawtismuhan, ano nguna an dapat mong gibuhon? (b) Taano ta mahalaga an Kristiyanong mga pagtiripon?

5 Bago ka mabawtismuhan, dapat na mamidbid mo nguna si Jehova asin si Jesus. Pinunan mo nang gibuhon ini kan  mag-adal ka nin Bibliya. (Basahon an Juan 17:3.) Pero bako lang iyan. Sinasabi kan Bibliya na dapat “mapano [ka] nin tamang kaaraman” manungod sa kabutan ni Jehova. (Colosas 1:9) An mga pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova makakatabang sa saimo na mas maparani ki Jehova. Sarong mahalagang dahilan iyan kun taano ta kaipuhan mong regular na mag-atender sa mga pagtiripon.—Hebreo 10:24, 25.

Bago ka mabawtismuhan, dapat na mag-adal ka nguna nin Bibliya

6. Gurano kadakul an dapat na aram mo manungod sa Bibliya bago ka mabawtismuhan?

6 Siyempre, dai man inaasahan ni Jehova na dapat aram mo na an gabos na nasa Bibliya bago ka mabawtismuhan. Dai Niya inasahan sa lalaking taga Etiopia na aram na kaini an gabos bago ini mabawtismuhan. (Gibo 8:30, 31) Saka an pag-adal ta manungod ki Jehova mayo talaga nin katapusan. (Parahulit 3:11) Pero tanganing mabawtismuhan, dapat na aram asin tinutubod mo dawa an panginot sana ngunang mga katukduan kan Bibliya.—Hebreo 5:12.

7. Ano an naitabang saimo kan pag-adal mo nin Bibliya?

7 Sinasabi kan Bibliya: “Kun mayo nin pagtubod imposibleng mapaugma an Diyos.” (Hebreo 11:6) Kaya kaipuhan na igwa ka nin pagtubod bago ka mabawtismuhan. Sinasabi kan Bibliya na may mga tawo sa suanoy na siyudad nin Corinto na nakadangog sa itinutukdo kan mga disipulo ni Jesus kaya “nagturubod asin nabawtismuhan” sinda. (Gibo 18:8) Kaagid kaiyan, an pag-adal mo nin Bibliya nakatabang saimo na magtubod sa mga panuga nin Diyos saka sa halaga kan atang o sakripisyo ni Jesus, na makakapagligtas sa sato sa kasalan asin kagadanan.—Josue 23:14; Gibo 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

SABIHON SA IBA AN MGA KATOTOOHAN SA BIBLIYA

8. Ano an makakapahiro saimo na sabihon sa iba an mga nanunudan mo?

8 Mantang nadadagdagan an nanunudan mo sa Bibliya asin nahihiling mo kun paano iyan nakakatabang sa  buhay mo, mas mákusog an pagtubod mo. Mapapahiro ka na sabihon sa iba an mga nanunudan mo. (Jeremias 20:9; 2 Corinto 4:13) Pero sairisay an puwede mong sabihan kaiyan?

An pagtubod dapat na makapahiro sa saimo na sabihon sa iba an mga tinutubod mo

9, 10. (a) Sairisay an puwede mong inot na sabihan kan saimong mga nanunudan? (b) Ano an dapat mong gibuhon kun gusto mo nang umiba sa kongregasyon sa paghuhulit?

9 Tibaad gusto mong sabihon sa mga kapamilya mo, amigo, kataraid, o katrabaho an mga nanunudan mo. Marahay iyan, pero pirming gibuhon iyan sa mabuot asin magalang na paagi. Dai mahahaloy, puwede ka nang umiba sa kongregasyon sa paghuhulit. Pag sa hiling mo handa ka nang mag-iba, puwede mong kaulayon an Saksing nagtutukdo sa saimo kan Bibliya asin sabihon saiya na gusto mo nang maghulit kaiba kan kongregasyon. Kun sa hiling niya puwede ka na saka kun namumuhay ka na uyon sa mga pamantayan kan Bibliya, iibanan ka niya sa pakikipag-ulay sa duwang elder sa kongregasyon.

10 Ano an pag-uulayan? Kakaulayon ka kan mga elder para aramon kun nasasabutan mo na an panginot na mga katukduan kan Bibliya saka kun nagtutubod ka diyan, kun isinasabuhay mo na an mga sinasabi kan Bibliya, asin kun gusto mo talagang magin Saksi ni Jehova. Tandaan na an mga elder an nangangataman sa gabos na miyembro kan kongregasyon, kaiba ka na, kaya dai ka matakot na makipag-ulay sa sainda. (Gibo 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Pagkatapos kan pag-uulay, sasabihon sa saimo kan mga elder kun puwede ka nang maghulit kaiba kan kongregasyon.

11. Taano ta mahalagang marhay na gumibo ka nin mga pagbabago bago ka tugutan na umiba sa paghuhulit kan kongregasyon?

11 Tibaad ipaliwanag sa saimo kan mga elder na may mga dapat ka pang baguhon bago ka tugutan na umiba sa paghuhulit kan kongregasyon. Taano ta mahalagang marhay  na gibuhon mo an mga pagbabagong iyan? Huling pag nakikipag-ulay kita sa mga tawo manungod sa Diyos, dara ta an pangaran ni Jehova kaya dapat na an satong pamumuhay nakakatao nin kaumawan sa saiya.—1 Corinto 6:9, 10; Galacia 5:19-21.

MAGSULSOL ASIN MAGBAKLI

12. Taano ta kaipuhan na an gabos na tawo magsulsol?

12 May saro ka pang dapat gibuhon bago ka mabawtismuhan. Sinabi ni apostol Pedro: “Kaya magsurulsol kamo asin magbakli tanganing mapara an saindong mga kasalan.” (Gibo 3:19) Ano an buot sabihon kan magsulsol? Nangangahulugan iyan na pinagbabasulan tang marhay an ano man na nagibo tang sala. Halimbawa, kun dati imoral an pamumuhay mo, dapat kang magsulsol. Saka dawa pa sa bilog mong buhay pinagmaigutan mong gibuhon an tama, kaipuhan mo pa man giraray magsulsol ta gabos kita nagkakasala asin kaipuhan na maghagad nin tawad sa Diyos.—Roma 3:23; 5:12.

13. Ano an buot sabihon kan “magbakli”?

13 Tama na daw an magbasol sana sa mga nagibo mo? Dai. Sinabi ni Pedro na kaipuhan mo man na “magbakli.” Buot sabihon, dapat mo nang ipundo an ano man na salang gibo asin gibuhon na an tama. Bilang halimbawa, primerong beses mo ngayang magduman sa sarong lugar. Pero uruatyan, narisa mo na sala na an direksiyon mo. Ano an gigibuhon mo? Siguradong maluway-luway ka, mapundo para baguhon an direksiyon mo, asin mapasiring sa tamang dalan. Kaagid kaiyan, mantang nag-aadal ka nin Bibliya, posibleng mahiling mo na may mga nakatudan ka o mga bagay sa buhay mo na kaipuhan mong baguhon. Magin andam na “magbakli”—buot sabihon, gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago—asin gibuhon na an tama.

 IDUSAY AN SADIRI

Nangako ka na daw ki Jehova na paglilingkudan mo siya?

14. Paano ginigibo an pagdusay sa Diyos?

14 An sunod na mahalagang bagay na kaipuhan mong gibuhon bago magpabawtismo iyo an pagdusay kan saimong sadiri ki Jehova. An pagdusay kan sadiri ki Jehova ginigibo paagi sa pagpamibi saiya, na nangangako na siya sana an sasambahon mo asin na gigibuhon mong magin pinakamahalaga sa buhay mo an kabutan niya.—Deuteronomio 6:15.

15, 16. Ano an mapahiro sa sarong tawo na idusay an saiyang sadiri sa Diyos?

15 An pagpangako ki Jehova na siya sana an paglilingkudan mo kapareho kan pagpangako sa saimong namumutan na siya an gusto mong makaibanan sa bilog mong buhay. Arog iyan sa magkailusyon. Mantang mas namimidbid kan lalaki an babayi, lalo niya ining namumutan kaya gusto niya na ining pakasalan. Dawa ngani seryosong desisyon iyan, andam an lalaki sa mga responsabilidad huling namumutan niya an babayi.

16 Mantang nagdadakul an aram mo manungod ki Jehova, lalo mo siyang mamumutan kaya gusto mo nang paglingkudan siya sa bilog mong makakaya. Mapahiro ini sa saimo na mamibi asin mangako ki Jehova na paglilingkudan mo siya. Sinasabi kan Bibliya na an siisay man na gustong magsunod ki Jesus dapat na “talikdan . . . an saiyang sadiri.” (Marcos 8:34) Ano an buot sabihon kaiyan? Nangangahulugan iyan na iinuton mo sa saimong buhay an pagsunod ki Jehova. An gusto ni Jehova an mas mahalaga kisa sa mga gusto mo asin sa mga plano mong gibuhon.—Basahon an 1 Pedro 4:2.

DAI MATAKOT NA TIBAAD MASALA KA

17. Taano ta may mga tawong habong magdusay ki Jehova?

17 May mga tawong habong magdusay ki Jehova ta natatakot sinda na tibaad dai man sana ninda magibo an pangako  nindang maglingkod sa saiya. Habo nindang mapamundo si Jehova, o tibaad iniisip ninda na kun bako sindang dusay sa saiya, dai sinda maninimbag ki Jehova ano man an gibuhon ninda.

18. Ano an makakatabang saimo na madaog an takot mo na mapamundo si Jehova?

18 An pagkamuot mo ki Jehova an matabang saimo na madaog an ano man na takot na mapamundo siya. Huling namumutan mo siya, gigibuhon mo an pinakamakakaya mo para magibo an ipinangako mo saiya. (Parahulit 5:4; Colosas 1:10) Dai mo iisipon na dipisilon gibuhon an gusto ni Jehova. Si apostol Juan nagsurat: “Ini an kahulugan kan pagkamuot sa Diyos, an utubon niyato an saiyang mga tugon; alagad ta an saiyang mga tugon bakong magabat.”—1 Juan 5:3.

19. Taano ta dai ka dapat matakot na idusay an saimong sadiri ki Jehova?

19 Dai mo kaipuhan na magin perpekto para maidusay an sadiri mo ki Jehova. Dai niya hahagadon sa sato na gibuhon an dai ta man kaya. (Salmo 103:14) Tatabangan ka niyang magibo an tama. (Isaias 41:10) Magtiwala ki Jehova sa bilog mong puso, asin ‘itatanos niya an saimong mga dalan.’—Talinhaga 3:5, 6, NW.

PAGPAHAYAG SA PUBLIKO KAN SAIMONG PAGDUSAY

20. Pagkatapos mong idusay an sadiri mo sa Diyos, ano na an sunod na dapat gibuhon?

20 Handa ka na daw na idusay an sadiri mo ki Jehova? Pag nagdusay ka na ki Jehova, handa ka na sa sunod na dapat mong gibuhon—an pagpabawtismo.

21, 22. Paano mo maipapahayag sa publiko an saimong pagtubod?

21 Ipaaram mo sa koordineytor kan grupo nin kamagurangan kan saindong kongregasyon na idinusay mo na an saimong sadiri ki Jehova asin na gusto mo nang  magpabawtismo. Dangan, mapili siya nin pirang elder para repasuhon saimo an panginot na mga katukduan kan Bibliya. Pag mahiling ninda na handa ka na, sasabihon ninda sa saimo na puwede ka nang mabawtismuhan sa maabot na asembleya o kumbensiyon kan mga Saksi ni Jehova. Sa asembleya, magkakaigwa nin pahayag na mapaliwanag sa kahulugan kan bawtismo. Dangan hahaputon kan ispiker an mga mapabawtismo  nin duwang simpleng hapot. Paagi sa pagsimbag sa mga hapot na iyan, ipinapahayag mo sa publiko an saimong pagtubod.—Roma 10:10.

22 Dangan babawtismuhan ka na. Ilulubog an bilog mong hawak sa tubig. Ipinapahiling sa publiko kan  saimong pagpabawtismo na idinusay mo na an saimong sadiri ki Jehova asin saro ka nang Saksi ni Jehova.

KUN ANO AN KAHULUGAN KAN SAIMONG BAWTISMO

23. Ano an buot sabihon kan pagpabawtismo “sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu”?

23 Sinabi ni Jesus na an saiyang mga disipulo babawtismuhan “sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan banal na espiritu.” (Basahon an Mateo 28:19.) Ano an buot sabihon kaiyan? Nangangahulugan iyan na minimidbid mo an awtoridad ni Jehova asin an papel ni Jesus sa katuyuhan nin Diyos saka nasasabutan mo na ginagamit nin Diyos an saiyang banal na espiritu para gibuhon an saiyang kabutan.—Salmo 83:18; Mateo 28:18; Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

Pag nagpabawtismo ka, ipinapahiling mo na gusto mong gibuhon an kabutan nin Diyos

24, 25. (a) Ano an kahulugan kan bawtismo? (b) Ano an pag-uulayan ta sa huring kapitulo?

24 May importanteng marhay na kahulugan an bawtismo. Pag ilinubog ka sa tubig, nangangahulugan iyan na nagadan ka na, o nagpundo na, sa dati mong pamumuhay. Paghawas mo sa tubig, nangangahulugan iyan na pupunan mo na an panibagong buhay para gibuhon an kabutan nin Diyos. Ipinapahiling kaiyan na paglilingkudan mo na si Jehova. Tandaan na nagdusay ka bako sa sarong tawo, organisasyon, o gibuhon. Idinusay mo an saimong buhay ki Jehova.

25 An saimong pagdusay makakatabang sa saimo na magin harani sa Diyos. (Salmo 25:14) Dai buot sabihon na miling bawtisado na an saro, ligtas na siya. Nagsurat si apostol Pablo: “Padagos kamong maghinguwa para sa saindong kaligtasan, na ipinapahiling an hararom na paggalang asin pagkatakot.” (Filipos 2:12) An bawtismo kapinunan pa sana. Pero ano an dapat mong gibuhon para pirmi kang magin harani ki Jehova? Sisimbagon an hapot na iyan sa huring kapitulo kan librong ini.