Ano an Itinutukdo Sato kan Bibliya?

Ginibo an pantabang na ini sa pag-adal sa Bibliya tanganing maaraman mo an sinasabi kan Bibliya mapadapit sa iba-ibang tema arog nin, Taano ta nagsasakit kita? Ano an nangyayari pag nagadan kita? Paano kita magkakaigwa nin maugmang pamilya?

Ano an Katuyuhan nin Diyos Para sa Sato?

Tibaad iniisip mo kun taano ta dakulon an problema ngunyan. Itinutukdo kan Bibliya na madali nang halion nin Diyos an mga problema nin katawuhan arog kan kasakitan, hilang, asin kagadanan.

KAPITULO 1

Siisay an Diyos?

Sa hiling mo, may pagmakulog daw sa saimo an Diyos? Midbidon mo siya asin aramon kun paano ka magigin amigo nin Diyos.

KAPITULO 2

An Bibliya—Sarong Libro Hali sa Diyos

Paano ka matatabangan kan Bibliya na makayanan an saimong mga problema? Taano ta makakapagtiwala ka sa mga propesiya kaiyan?

KAPITULO 3

Ano an Katuyuhan nin Diyos Para sa mga Tawo?

Ano daw an magigin buhay sa bagong kinaban pag paraiso na an bilog na daga?

KAPITULO 4

Siisay si Jesu-Cristo?

Aramon kun taano ta si Jesus an ipinanugang Mesiyas, sain siya hali, asin taano ta inaapod siyang bugtong na Aki ni Jehova.

KAPITULO 5

An Pantubos—Pinakamahalagang Regalo nin Diyos

Ano an pantubos? Paano ka makikinabang diyan?

KAPITULO 6

Ano an Nangyayari sa Sato Pag Nagadan Kita?

Aramon an sinasabi kan Bibliya manungod sa kun ano an nangyayari sa mga gadan asin kun taano ta nagagadan an mga tawo.

KAPITULO 7

Bubuhayon an mga Gadan!

Nagadanan ka na daw nin mahal sa buhay? Posible daw na mahiling ta pa sinda giraray? Aramon kun ano an itinutukdo kan Bibliya mapadapit sa pagkabuhay liwat.

KAPITULO 8

Ano an Kahadian nin Diyos?

Aram kan dakul na tawo an Pamibi nin Kagurangnan. Ano an buot sabihon kan mga tataramon na, “Dumatong lugod an Kahadian mo”?

KAPITULO 9

Harani Na Daw an Katapusan kan Kinaban?

Pag-isipan kun paano an ugali kan mga tawo sa palibot niyato nagpapatunay na nabubuhay na kita sa panahon na haranihon na sa katapusan kan kinaban, arog kan sinasabi sa propesiya sa Bibliya.

KAPITULO 10

An Katotoohan Manungod sa mga Anghel

Sinasabi kan Bibliya an katotoohan manungod sa mga anghel asin mga demonyo. Totoo daw an espiritung mga linalang na ini? Matatabangan daw ninda kita o magigibuhan nin maraot?

KAPITULO 11

Taano ta Grabe an mga Pagsakit?

Iniisip nin dakul na an Diyos an dapat basulon sa gabos na pagsakit na nangyayari sa kinaban. Ano sa paghuna mo? Aramon an sinasabi nin Diyos mapadapit sa mga dahilan kan pagsakit.

KAPITULO 12

Paano Ka Magigin Amigo nin Diyos?

Sa satuyang pamumuhay, puwede tang mapaugma ki Jehova. Sa katunayan, puwede kang magin amigo niya.

KAPITULO 13

Pahalagahan an Regalong Buhay

Ano an pagmansay nin Diyos sa aborsiyon, pagpasalin nin dugo, asin sa buhay nin hayop?

KAPITULO 14

Puwedeng Magin Maugma an Saimong Pamilya

An pagkamuot na ipinahiling ni Jesus sarong halimbawa para sa mga agom na lalaki, agom na babayi, mga magurang, asin mga aki. Ano an manunudan ta sa saiya?

KAPITULO 15

An Tamang Paagi nin Pagsamba sa Diyos

Pag-isipan an 6 na midbidan kan mga nagsasamba sa Diyos sa tamang paagi.

KAPITULO 16

Sambahon an Diyos sa Tamang Paagi

Anong mga kadipisilan an puwedeng maeksperyensiyahan mo huli sa pagsabi sa iba kan mga paniniwala mo? Paano mo magigibo iyan na dai nakukulgan an buot ninda?

KAPITULO 17

An Pribilehiyong Pamibi

Nagdadangog daw an Diyos pag namimibi kita? Tanganing masimbag an hapot na iyan, kaipuhan mong masabutan an itinutukdo kan Bibliya manungod sa pamibi.

KAPITULO 18

Dapat Ko Daw Idusay an Buhay Ko sa Diyos Asin Magpabawtismo?

Ano an mga dapat mong gibuhon tanganing makuwalipikar sa Kristiyanong bawtismo? Aramon kun ano an isinisimbolo kaiyan asin kun paano iyan ginigibo.

KAPITULO 19

Pirming Magin Harani ki Jehova

Paano ta maipapahiling an satong pagkamuot asin pasasalamat sa gabos na ginibo nin Diyos para sa sato?

Dagdag na mga Impormasyon

Kahulugan kan mga tataramon asin frase na ginamit sa librong Ano an Itinutukdo Sato kan Bibliya?