Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Leksiyon na Manunudan Mo sa Bibliya

Mga Leksiyon na Manunudan Mo sa Bibliya

LEKSIYON

An mga amigo na namumuot ki Jehova an pinakamarahay na mga amigo 16, 33, 42, 80, 87, 100, 103

Dai linilingawan ni Jehova an mga ginigibo ta para saiya 16, 29, 32, 48, 65, 69, 77100

Dai maggibo nin maraot 14, 27, 49, 53, 58, 88, 89

Dai magsuko kun nagsasakit ka 16, 47, 51, 57, 64, 75, 90, 95, 99101

Dai mo masasamba an Diyos kun naglilingkod ka sa Kayamanan 10, 17, 44, 59, 75, 76

Dapat tang ihulit an maugmang bareta kan Kahadian 73, 76, 94, 95, 96, 97, 98

Delikado an pagigin anggot 4, 12, 41, 45, 49, 6589

Gibuhon mo an saimong ipinangako—pirming ginigibo ni Jehova an ipinangako niya 8, 9, 11, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 66, 93

Ginibo ni Jehova an satuyang istaran—an daga 1, 2, 102, 103

Ginigiyahan ni Jehova an saiyang banwaan 18, 25, 26, 27, 29, 34, 39, 44, 7380

Hali sa Diyablo an salang pagsamba 19, 20, 22, 38, 46, 49, 5258

Ingatan an itinao saimo ni Jehova 12, 13, 24, 35, 36, 56, 75, 95100

Itinao sato nin Diyos an Bibliya para magin madunong kita 56, 66, 72, 75, 81

Si Jehova an pinakamakapangyarihan 1, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 55, 60

Si Jesus an Hadi sa Kahadian nin Diyos—sunudon siya 74, 78, 79, 83, 84, 85, 91, 92, 99

An Kahadian nin Diyos madara nin kaugmahan sa gabos 1, 48, 62, 79, 81, 83, 85, 86

Kun dai mo namumutan an tugang mo, dai mo mamumutan an Diyos 4, 13, 15, 41

Magdangog asin sumunod—nakadepende diyan an buhay mo 3, 5, 10, 37, 39, 54, 59, 65, 72

Magin makusog an buot—pirmi kang tatabangan ni Jehova 40, 47, 51, 53, 57, 61, 64, 65, 76, 88101

Magkakaigwa nin pagkabuhay liwat 48, 86, 91, 93

Mahalaga ki Jehova an gabos na tawo 8, 9, 11, 21, 23, 68, 70, 74, 8790

Makipag-amigo ki Jehova 11, 30, 33, 51, 56, 59, 69, 81, 82

Mangyayari an kabutan nin Diyos sa langit asin sa daga 25, 55, 60, 62, 63, 71, 96, 102

Mawawara na an mga maraot 5, 10, 32, 46, 102

Mga hoben—kamutan nindo si Jehova 37, 51, 59, 61, 72100

Nagdadangog si Jehova pag an pamibi ta hali sa puso 35, 38, 50, 6482

Namumutan ni Jehova an mga tawo sa gabos na nasyon 30, 33, 48, 54, 77, 94, 97, 9899

An pagkamakasadiri nakakaraot sato asin sa iba 3, 4, 12, 27, 28, 39, 49, 88

Patawadon an iba arog kan pagpatawad saimo ni Jehova 13, 15, 31, 4392

Pinoprotektaran ni Jehova an mga namumuot sa saiya 6, 22, 40, 50, 52, 55, 64, 7184

Pinoprotektaran ni Jehova an mga tawong mapakumbaba 43, 45, 65, 6769

Pirming magpasalamat ki Jehova 2, 6, 67, 103

Pirming totoo an sinasabi ni Jehova 3, 10, 16, 63, 68, 70, 102,103

An mga rebelde nagigin kaiwal nin Diyos 7, 17, 26, 27, 28, 88

Rinaraot kan pagkauri an pagigin mag-amigo 4, 14, 41