Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 88

Dinakop si Jesus

Dinakop si Jesus

Nag-agi si Jesus asin an mga apostol sa Kababan nin Kidron pasiring sa Bukid nin mga Olibo. Lampas nang matangang banggi, asin kabilugan kan bulan. Pag-abot ninda sa hardin nin Getsemane, sinabi sainda ni Jesus: “Magdanay kamo digdi asin padagos na magbantay.” Dangan nag-uruinutan pa si Jesus sa hardin asin nagluhod. Sa grabeng kahaditan, namibi siya ki Jehova: “Mangyari lugod an saimong kabutan.” Dangan, nagsugo si Jehova nin anghel para pakusugon an buot ni Jesus. Kan magbalik si Jesus sa mga apostol, nahiling niya na nagtuturog sinda. Nagsabi siya: ‘Magmata kamo! Bako ini an panahon para magturog! Nag-abot na an oras na itatao ako sa kamot kan sakong mga kaiwal.’

Dai nahaloy nag-abot si Judas kaiba an sarong dakulang grupo nin mga tawo na may darang mga espada asin mga pamukpok. Aram niyang yaon digdi si Jesus dahil dati na sindang nagdidigdi kaidto sa hardin na ini. Sinabi na ni Judas sa mga suldados an gigibuhon niya para maaraman ninda kun arin duman si Jesus. Nagdiretso siya ki Jesus saka nagsabi: ‘Kumusta, Paratukdo,’ asin hinadukan niya ini. Nagsabi si Jesus: ‘Ano Judas, tinatraydor mo ako paagi sa hadok?’

Hinampang ni Jesus an grupo nin mga tawo asin hinapot: “Siisay an pighahanap nindo?” Sinabi ninda: “Si Jesus na Nazareno.” Dangan nagsimbag siya: “Ako siya,” asin napaatras sinda tapos nagkaturumba sa daga. Hinapot giraray ni Jesus an mga tawo: “Siisay an pighahanap nindo?” Nagsabi giraray sinda: “Si Jesus na Nazareno.” Nagsimbag si Jesus: ‘Sinabi ko na saindo na ako siya. Pabayaing makahali an mga lalaking ini.’

Kan mapag-isip-isip ni Pedro kun ano an nangyayari, naghugkot siya nin espada, tinigbas si Malco na uripon kan halangkaw na saserdote, asin natakras an talinga kaini. Pero dinutan ni Jesus an talinga kan lalaki asin pinarahay siya. Tapos sinabi niya ki Pedro: ‘Halia an espada mo. Kun makikilaban ka gamit  an espada, magagadan ka paagi sa espada.’ Dinakop kan mga suldados si Jesus asin iginapos an mga kamot niya, dangan nagdurulag an mga apostol. Dinara siya kan mga tawo ki Annas, an panginot na saserdote. Pigparahapot ni Annas si Jesus tapos ipinadara siya sa harong kan Halangkaw na Saserdoteng si Caifas. Pero ano daw an nangyari sa mga apostol?

“Sa kinaban magkakaigwa kamo nin grabeng kasakitan, alagad kusugan nindo an saindong buot! Dinaog ko an kinaban.”—Juan 16:33