Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 82

Tinukduan ni Jesus an Saiyang mga Disipulo Kun Paano Mamibi

Tinukduan ni Jesus an Saiyang mga Disipulo Kun Paano Mamibi

Gusto sana pirming pahangaon kan mga Fariseo an mga tawo. Naggigibo lang sinda nin marahay para mahiling iyan kan iba. Namimibi sinda sa matawong mga lugar para mahiling sinda kan mga tawo. Nagtuom sinda nin haralawigon na mga pamibi asin pig-uuruutro iyan sa mga sinagoga asin sa mga kanto nin tinampo kun sain madadangog sinda kan iba. Kaya nabigla an mga tawo kan sabihan sinda ni Jesus: ‘Dai nindo pag-arugon an pagpamibi kan mga Fariseo. Paghuna ninda napapahanga ninda an Diyos kan kadakul nindang sinasabi, pero bako ining totoo. Sa pamibi, kamo lang ni Jehova an nag-uulay. Dai nindo pagparauruutruhon an iyo man sanang mga tataramon. Gusto ni Jehova na sabihon nindo saiya kun ano talaga an nasa puso nindo.

‘Arog dapat kaini kamo mamibi: “Ama niyamo na nasa langit, pakangbanalon an ngaran mo. Dumatong lugod an Kahadian mo.  Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.”’ Sinabi man ni Jesus na mamibi sinda na itao sainda nin Diyos an kakanon ninda sa aldaw na iyan, na patawadon an mga kasalan ninda, asin mamibi manungod sa iba pang personal na mga bagay.

Nagsabi si Jesus: ‘Dai kamo magpundo sa pagpamibi. Padagos kamong maghagad nin marahay na mga bagay sa saindong Ama na si Jehova. Gusto kan siisay man na magurang na itao an marahay na mga bagay sa aki niya. Kun maghagad saimo nin tinapay an aki mo, tatawan mo daw siya nin gapo? Kun maghagad siya nin sira, halas daw an itatao mo?’

Dangan ipinaliwanag ni Jesus an leksiyon: ‘Kun kamo ngani tataong magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, bako daw na lalo nang matao saindo nin banal na espiritu an saindong Ama na si Jehova? Kaipuhan sana nindong maghagad.’ Ginigibo mo daw an mga sinabing ini ni Jesus? Anong mga bagay an ipinapamibi mo?

“Padagos na maghagad, asin itatao iyan sa saindo; padagos na maghanap, asin makakakua kamo; padagos na magtuktok, asin bubuksan iyan sa saindo.”—Mateo 7:7