Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 68

Nagkaaki si Elizabeth

Nagkaaki si Elizabeth

Labing 400 na taon na puon kan itugdok giraray an mga lanob kan Jerusalem. An saserdoteng si Zacarias nakaistar harani sa siyudad na iyan kaiba an saiyang agom na si Elizabeth. Haloy na sindang mag-agom pero dai sindang aki. Sarong aldaw kan nagdudulot si Zacarias nin insenso sa parte kan templo na inaapod na Banal, nagpahiling saiya an anghel na si Gabriel. Natakot si Zacarias, pero sinabi ni Gabriel: ‘Dai ka matakot. May maugma akong bareta saimo hali ki Jehova. Magkakaaki nin sarong lalaki an agom mong si Elizabeth, asin Juan an magigin pangaran niya. Pinili ni Jehova si Juan para sa sarong espesyal na gibuhon.’ Naghapot si Zacarias: ‘Paano ako maniniwala saimo? Gurangon na kami kan agom ko para magkaaki pa.’ Sinabi ni Gabriel: ‘Isinugo ako nin Diyos para ibareta ini saimo. Pero dahil dai ka naniwala sako, dai ka makakataram sagkod na dai pa namumundag an umboy.’

Medyo nahaloy si Zacarias sa laog kan templo. Kaya kan magluwas siya, gustong maaraman kan mga tawong naghahalat sa luwas kun ano an nangyari. Dai makataram si Zacarias. Nagsesenyas sana siya gamit an saiyang kamot. Napag-isip-isip kan mga tawo na may itinaong mensahe an Diyos ki Zacarias.

Dai nahaloy, nagbados si Elizabeth dangan nagkaaki nin lalaki, arog kan sinabi kan anghel. Nagduruman saiya an mga amiga niya asin mga paryente para mahiling an umboy. Maugmahon sinda para saiya. Nagsabi si Elizabeth: ‘Juan an magigin pangaran niya.’ Sinabi ninda: ‘Mayo ni saro sa pamilya nindo na Juan an pangaran. Zacarias an ipangaran mo arog kan saiyang ama.’ Pero isinurat ni Zacarias an mga tataramon na ini: ‘Juan an pangaran niya.’ Kan oras mismong idto, nakataram na giraray si Zacarias! Nakalakop sa bilog na Judea an bareta manungod sa umboy, asin napaisip an mga tawo: ‘Magigin ano daw an aking ini pagdakula niya?’

Dangan napano si Zacarias nin banal na espiritu. Naghula siya: ‘Pag-umawon si Jehova. Nangako siya ki  Abraham na masugo Siya nin sarong paraligtas, an Mesiyas, tanganing iligtas kita. Magigin propeta si Juan, asin aandamon niya an dalan para sa Mesiyas.’

May pambihira man na nangyari sa paryente ni Elizabeth na si Maria. Aramon ta an manungod diyan sa sunod na istorya.

“Sa mga tawo imposible ini, pero sa Diyos, an gabos na bagay posible.”—Mateo 19:26