Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 65

Ilinigtas ni Esther an mga Kahimanwa Niya

Ilinigtas ni Esther an mga Kahimanwa Niya

Sarong Judiong babayi si Esther na nakaistar sa siyudad nin Susan sa Persia. Hali siya sa sarong pamilya na kinua ni Nabucodonosor sa Jerusalem dakul na taon na an nakaagi. Pinadakula siya kan pinsan niyang si Mardokeo, sarong lingkod ni Hading Ahasuero kan Persia.

Naghahanap si Hading Ahasuero nin bagong reyna. Dinara saiya kan mga lingkod niya an pinakamagagayon na babayi sa saiyang kahadian, kaiba si Esther. Sa gabos na babayi, si Esther an pinili kan hadi na magin reyna. Sinabi ni Mardokeo ki Esther na dai ipaaram na saro siyang Judio.

Mahambog na lalaki an namamahala sa gabos na prinsipe. Siya si Haman. Gusto niyang magduko saiya an gabos. Dai iyan ginibo ni Mardokeo, kaya grabe an kaanggutan * ni Haman asin gusto siya kaining gadanon. Kan naaraman ni Haman na Judio si Mardokeo, nagplano siyang gadanon an gabos na Judio sa bilog na kahadian. Sinabi niya sa hadi: ‘Delikado kita sa mga Judio; dapat mo sindang ipagadan.’ Sinabi ni Ahasuero: ‘Sige, bahala ka na,’ asin tinugutan niya ining gumibo nin sarong pagbuot. Naggibo si Haman nin pagbuot na nagsasabing gadanon kan mga tawo an gabos na Judio sa ika-13 aldaw kan bulan nin Adar. Nahihiling ni Jehova an nangyayari.

Dai aram ni Esther an manungod sa pagbuot na iyan. Kaya pinadarahan siya ni Mardokeo nin kopya asin sinabihan: ‘Magduman ka sa hadi asin makiulay ka.’ Nagsabi si Esther: ‘An siisay man na magduman sa hadi na dai ipinapaapod gagadanon. Treyntang aldaw na akong dai ipinapaapod kan hadi! Pero maduman ako. Kun igawgaw niya an saiyang setro, mabubuhay ako. Kun dai, magagadan ako.’

Nagduman si Esther sa patyo kan hadi. Kan mahiling siya kan hadi, iginawgaw kaini an setro. Nagdulok siya sa hadi, dangan hinapot siya kaini: ‘Anong kaipuhan mo,  Esther?’ Nagsabi siya: ‘Gusto taka tabing imbitaran pati si Haman sa sarong handaan.’ Sa handaan, inimbitaran giraray sinda ni Esther sa saro pang handaan. Sa ikaduwang handaan, naghapot giraray an hadi: ‘Anong kaipuhan mo?’ Nagsabi si Esther: ‘May gustong gumadan sako saka sa mga kahimanwa ko. Iligtas mo tabi kami.’ Naghapot an hadi: ‘Siisay an gustong gumadan saimo?’ Sinabi niya: ‘Ining maraot na si Haman.’ Angguton si Ahasuero kaya ipinagadan niya tulos si Haman.

Pero mayo nang makakabawi kan pagbuot na ginibo ni Haman, dawa an hadi. Kaya ginibo kan hadi si Mardokeo na magin tagapamahala kan mga prinsipe asin tinugutan na gumibo nin bagong pagbuot. Naggibo si Mardokeo nin pagbuot na nagtutugot sa mga Judio na idepensa an sadiri pag inatake sinda. Kan ika-13 kan Adar, dinaog kan mga Judio an mga kaiwal ninda. Puon kaidto, taon-taon na nindang isineselebrar an kapangganahan na iyan.

“Dadarahon kamo sa atubangan nin mga gobernador asin mga hadi nin huli sa sako, para sa pagpatotoo sa sainda saka sa mga nasyon.”—Mateo 10:18

^ par. 3 O “dagit.”