Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSION 8

An Banwaan nin Israel Naglaog sa Canaan

An Banwaan nin Israel Naglaog sa Canaan

Pinangenotan ni Josue an Israel sa pagsakop sa Canaan. Tinawan ni Jehova nin kosog an mga hokom na iligtas sa pang-aapi an saiyang banwaan

MGA siglo pa bago maglaog an Israel sa Canaan, an dagang iyan ipinanuga na ni Jehova sa mga magikan ki Abraham. Ngonyan, sa pangengenot ni Josue, madali nang sadirihon kan mga Israelita an Dagang Panuga.

Hinokoman nin Dios an mga Cananeo na maninigong laglagon. Pinano ninda an dagang iyan nin grabe kamakasusupog na seksuwal na mga gibo saka nin daing herak na pagpabolos nin dugo. Huli kaini, dapat na biyong laglagon an mga siudad nin mga Cananeo na sasakopon kan mga Israelita.

Minsan siring, bago maglaog sa dagang iyan, nagsugo si Josue nin duwang espiya, na nagdanay sa siudad nin Jerico sa istaran nin sarong babae na an ngaran Rahab. Pinadagos nia sa saiyang istaran an mga espiya asin prinotehiran sinda dawa ngani aram nia na sinda mga Israelita. Si Rahab nagtubod sa Dios kan mga Israelita, huling nadangog nia an manongod sa mga pagliligtas ni Jehova para sa saiyang banwaan. Pinapanumpa nia an mga espiya na sia asin an pamilya nia dai ninda gagadanon.

Pakatapos kaiyan, kan an mga Israelita maglaog sa Canaan asin makilaban sa Jerico, milagrosong pinabagsak ni Jehova an mga lanob nin Jerico. An mga soldados ni Josue nagdaraguso palaog asin linaglag an siudad na iyan, alagad dai ninda ginadan si Rahab asin an saiyang pamilya. Dangan, paagi sa marikas na kampanya militar sa laog nin anom na taon, nasakop ni Josue an dakulang mga parte kan Dagang Panuga. Pakatapos kaiyan, an dagang iyan pinarteparte sa mga tribo nin Israel.

Kan patapos na an saiyang halawig na panahon nin paglilingkod sa Dios, tiniripon ni Josue an banwaan. Ipinagirumdom nia sa sainda an mga ginibo ni Jehova sa mga apoon ninda asin dinagka nia sinda na paglingkodan si Jehova. Minsan siring, pagkagadan ni Josue asin kan saiyang dayupot na mga kaibaiba, binayaan kan mga Israelita si Jehova tanganing maglingkod sa falsong mga dios. Sa laog nin mga 300 na taon, an nasyon dai pirmeng nagkukuyog sa mga ley ni Jehova. Kan panahon na iyan, tinogotan ni Jehova na apihon sinda kan mga kaiwal nin Israel, siring baga kan mga Filisteo. Alagad kan an mga Israelita maghagad nin tabang ki Jehova, nagnombra sia nin mga hokom​—12 gabos—​tanganing iligtas sinda.

An panahon kan mga Hokom na isinasaysay sa libro nin Hokom nagpoon ki Otniel asin nagtapos ki Samson, na sa pisikal iyo an pinakamakosog na tawo na nabuhay kasuarin man. An pundamental na katotoohan na paorootrong ipinapaheling sa nakakapukaw sa boot na pagkasaysay na nakasurat sa libro sa Biblia na Hokom iyo ini: An pagkuyog ki Jehova nagbubunga nin mga bendisyon, an dai pagkuyog nagbubunga nin kapahamakan.

—Basado sa Josue; Hokom; Levitico 18:24, 25.