Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSION 16

Nag-abot an Mesiyas

Nag-abot an Mesiyas

Ipinamidbid ni Jehova si Jesus na taga Nazaret bilang an haloy nang ipinanugang Mesiyas

TATABANGAN daw ni Jehova an mga tawo na mamidbid an ipinanugang Mesiyas? Iyo. Isip-isipa an ginibo nin Dios. Mga apat na siglo na an nakalihis kaidto pakatapos na makompleto an Hebreong Kasuratan. Sa sarong siudad na inaapod na Nazaret, sa amihanan na rehion nin Galilea, an sarong hoben na babae na an ngaran Maria nasorpresang marhay kan may magdalaw sa saiya. An sarong anghel na an ngaran Gabriel nagpaheling asin nagsabi sa saiya na gagamiton nin Dios an Saiyang aktibong puersa, an banal na espiritu, tanganing mangaki sia nin omboy na lalaki, minsan ngani sia daraga pa. An aking ini iyo an magigin Hade na haloy nang ipinanuga, na mamamahala sagkod lamang! An aking ini iyo an Aki nin Dios mismo, na an buhay ibabalyo nin Dios hale sa kalangitan pasiring sa matris ni Maria.

Mapakumbabang inako ni Maria an makangangalas na asignasyon na iyan. Pinakasalan sia kan saiyang katrato, sarong karpintero na an ngaran Jose, pakatapos na an Dios magsugo nin sarong anghel tanganing siertohon sa saiya an dahelan kan pagbados ni Maria. Pero, kumusta man an hula na nagsasabi na an Mesiyas mamumundag sa Betlehem? (Miqueas 5:2) An sadit na banwaan na iyan mga 140 kilometros an rayo!

Ipinagboot nin namamahala sa Roma na magkaigwa nin sensus. Kahagadan sa mga tawo na magparehistro sa banwaan na namundagan sa sainda. Minalataw na si Jose asin si Maria parehong naggikan sa Betlehem, kaya dinara duman ni Jose an saiyang bados na agom. (Lucas 2:3) Si Maria nangaki sa sarong hamak na kuadra asin pinahigda nia an omboy sa sarong bahogan. Dangan, an Dios nagsugo nin anghel tanganing sabihon sa grupo nin mga pastor sa may bakilid nin bulod na an omboy na namundag pa sana iyo an ipinanugang Mesiyas, o Cristo.

Paghaloyhaloy, an iba pa mapatotoo man na si Jesus an ipinanugang Mesiyas. Ihinula ni propeta Isaias na may malataw na lalaki na maandam kan dalan para sa mahalagang marhay na gibohon kan Mesiyas. (Isaias 40:3) An nag-andam iyo si Juan Bautista. Kan maheling nia si Jesus, sia makosog na nagsabi: “Uya, an Kordero nin Dios na naghahale kan kasalan kan kinaban!” An nagkapira sa mga disipulo ni Juan tolos na nagsunod ki Jesus. An saro sa sainda nagsabi: “Nanompongan na niamo an Mesiyas.”—Juan 1:29, 36, 41.

Igwa nin dugang pang patotoo. Kan si Jesus bautismohan ni Juan, si Jehova mismo nagtaram hale sa langit. Paagi sa banal na espiritu, ninombrahan nia si Jesus bilang Mesiyas asin nagsabi: “Ini an sakong Aki, an namomotan, na sakong inoyonan.” (Mateo 3:16, 17) Nag-abot na an haloy nang ipinanugang Mesiyas!

Kasuarin ini nangyari? Kan taon 29 C.E., an panahon na eksaktong natapos an 483 na taon na ihinula ni Daniel. Iyo, iyan kabtang kan makosogon na ebidensia na si Jesus an Mesiyas, o Cristo. Pero, anong mensahe an ibabalangibog nia durante kan saiyang panahon sa daga?

—Basado sa Mateo kapitulo 1 sagkod 3; Marcos kapitulo 1; Lucas kapitulo 2; Juan kapitulo 1.