Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSION 26

Ikinabalik an Paraiso!

Ikinabalik an Paraiso!

Paagi sa Kahadean na pinamamahalaan ni Cristo, pinakangbanal ni Jehova an Saiyang ngaran, binindikar an Saiyang soberaniya, asin hinale an gabos na maraot

AN HURING libro kan Biblia, na inaapod na Kapahayagan o Apocalipsis, nagtatao nin paglaom sa bilog na katawohan. An librong ini na isinurat ni apostol Juan igwa nin mga bisyon na nagtatapos sa pagkaotob kan katuyohan ni Jehova.

Sa enot na bisyon, an binuhay liwat na si Jesus nagtao nin komendasyon asin pagtatanos sa nagkapirang kongregasyon. Sa sunod na bisyon, ipinapaheling sa sato an trono nin Dios sa langit, na duman an espiritung mga linalang nag-oomaw sa saiya.

Mantang naootob an katuyohan nin Dios, an Kordero, si Jesu-Cristo, nag-ako nin sarong rolyo na may pitong tatak. Kan tangkason an enot na apat na tatak, naglataw sa eksena kan kinaban an simbolikong mga nangangabayo. An enot iyo si Jesus na nakasakay sa puting kabayo asin nakokoronahan bilang Hade. Nagsunod an mga nangangabayo sa mga kabayo na magkakalaen an kolor, na segun sa hula nagrerepresentar sa guerra, tiggutom, asin peste​—na an gabos na ini mangyayari sa huring mga aldaw kan sistemang ini nin mga bagay. An pagtangkas sa ikapitong tatak sinundan kan pagpatanog nin pitong simbolikong trumpeta, na nangangahulogan nin pagproklamar kan mga paghokom nin Dios. Ini sinundan nin pitong simbolikong damat, o mga kapahayagan kan kaanggotan nin Dios.

Inestablisar sa langit an Kahadean nin Dios, na ilinadawan na sarong bagong mamundag na lalaking omboy. Nagkaigwa nin guerra, asin si Satanas saka an saiyang marigsok na mga anghel iinapon digdi sa daga. “Herak man kan daga,” an sabi nin sarong makosog na tingog. Grabe an kaanggotan kan Diablo, sa pakaaram na halipot na sana an saiyang panahon.​—Kapahayagan 12:12.

Naheling ni Juan si Jesus sa langit na irinerepresentar nin sarong kordero, asin kaiba nia an 144,000 na pinili hale sa katawohan. An mga ini “mamamahala bilang mga hade kaiba” ni Jesus. Sa siring, ihinayag kan Kapahayagan na an sekondaryong mga miembro kan banhi magkakaigwa nin total na bilang na 144,000.​—Kapahayagan 14:1; 20:6.

An mga namamahala sa daga nagtiripon sa Armagedon, an “guerra kan dakulang aldaw nin Dios na Makakamhan sa Gabos.” Sinda nakilaban sa nakasakay sa puting kabayo​—si Jesus, na nangengenot sa mga hukbo sa langit. Linaglag an gabos na namamahala sa kinaban na ini. Si Satanas ginapos, asin si Jesus saka an 144,000 namahala sa daga sa laog “nin sangribong taon.” Sa katapusan kan sangribong taon, si Satanas linaglag.​—Kapahayagan 16:14; 20:4.

Ano an magigin kahulogan kan Milenyong Paghade ni Cristo asin kan saiyang kairibang namamahala para sa makinuyog na mga tawo? Si Juan nagsurat: “Papahidon [ni Jehova] an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na, mayo na man nin pagmondo o pagtangis o kolog. An enot na mga bagay nakalihis na.” (Kapahayagan 21:4) Nagin paraiso an daga!

Sa siring na paagi tinapos kan Kapahayagan an mensahe kan Biblia. Paagi sa Mesiyanikong Kahadean, napakangbanal an ngaran ni Jehova asin lubos na nabindikar an saiyang soberaniya sa bilog na panahon na daing sagkod!

​—Basado sa libro nin Kapahayagan.