Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSION 21

Buhay na Liwat si Jesus!

Buhay na Liwat si Jesus!

Si Jesus nagpaheling sa saiyang mga parasunod tanganing magtao sa sainda nin instruksion asin parigonon an boot ninda

KAN ikatolong aldaw pagkagadan ni Jesus, nadiskobre nin nagkapirang babae na disipulo nia na pinaligid na an gapong ipininto sa laogan kan lolobngan. Apuera kaini, an lolobngan mayo nang laog!

May duwang anghel na nagpaheling. “Hinahanap nindo si Jesus na Nazareno,” an sabi kan saro. “Sia binuhay liwat.” (Marcos 16:6) An mga babae tolos-tolos na nagdaralagan tanganing sabihan an mga apostol. Sa dalan, nasabat ninda si Jesus. “Dai kamo matakot!” an sabi nia. “Paduman kamo, baretaan nindo an sakong mga tugang, tanganing sinda magduruman sa Galilea; asin duman maheheling ninda ako.”​—Mateo 28:10.

Paghaloyhaloy kan aldaw na iyan, duwang disipulo an naglalakaw hale sa Jerusalem pasiring sa baryo nin Emaus. Sarong estranghero an nag-iba sa sainda asin naghapot kun ano an pinag-oolayan ninda. An totoo, sia an binuhay liwat na si Jesus, na nagpaheling na may lalawgon na dai ninda namidbid kan primero. Mamondo an lalawgon ninda kan sinda magsimbag na pinag-oolayan ninda si Jesus. Ipinaliwanag kan estranghero an mga bagay sa bilog na Kasuratan manongod sa Mesiyas. Tunay nanggad na inotob ni Jesus an mga hula dapit sa Mesiyas sagkod sa kasaditsaditing detalye. * Kan marealisar kan mga disipulo na si Jesus palan an estranghero, na binuhay liwat bilang espiritu, sia nawara.

An duwang disipulo tolos na nagbalik sa Jerusalem. Nanompongan ninda duman an mga apostol na nagtiripon sa laog nin kuarto na nakabarat an mga pinto. Mantang isinasaysay kan duwa an nangyari sa sainda, nagpaheling si Jesus. Haros dai makapaniwala an nagngaralas na mga parasunod nia! “Taano ta nagkakaigwa nin mga pagduda sa saindong puso?” an hapot ni Jesus. “Nasusurat na an Cristo magsasakit asin mabubuhay hale sa mga gadan sa ikatolong aldaw.”​—Lucas 24:38, 46.

Sa laog nin 40 aldaw pakatapos kan pagbuhay liwat ki Jesus, nagpaheling sia sa mga disipulo nia sa laen-laen na pangyayari. Sarong beses, nagpaheling sia sa labing 500 katawo! Posibleng marhay na sa pangyayaring ini, itinao nia sa sainda an mahalagang asignasyon na ini: “Paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, . . . na tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo. Asin, uya! ako kaiba nindo sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.”​—Mateo 28:19, 20.

Kan ultimong pakipaghelingan ni Jesus sa saiyang 11 maimbod na apostol, sia nanuga: “Kamo mag-aako nin kapangyarihan kun dumatong na sa saindo an banal na espiritu, asin kamo magigin mga saksi ko . . . sagkod sa kaporoporohi kan daga.” (Gibo 1:8) Dangan si Jesus dinara paitaas, asin natahoban sia nin panganoron kaya sia dai na ninda naheling mantang nagsasakat sa langit.

—Basado sa Mateo kapitulo 28; Marcos kapitulo 16; Lucas kapitulo 24; Juan kapitulo 20 asin 21; 1 Corinto 15:5, 6.

^ par. 6 Para sa mga halimbawa nin mga hula dapit sa Mesiyas na naotob ki Jesus, helingon an Seksion 14, Seksion 15, asin Seksion 16 kan brosyur na ini saka an artikulong “Si Jesu-Cristo​—An Ipinanugang Mesiyas” sa apendise kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?