Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSION 14

An Dios Nagtaram Paagi sa Saiyang mga Propeta

An Dios Nagtaram Paagi sa Saiyang mga Propeta

An mga propeta ninombrahan ni Jehova na magpaabot nin mga mensahe mapadapit sa paghokom, dalisay na pagsamba, asin paglaom may koneksion sa Mesiyas

KAN panahon kan mga hade sa Israel asin Juda, may naglataw na espesyal na grupo nin mga lalaki​—an mga propeta. Pambihira an pagtubod asin kosog nin boot kan mga lalaking ini na nagpaabot kan mga kapahayagan nin Dios. Estudyare an apat na mahalagang tema na ipinahayag kan mga propeta nin Dios.

1. An paglaglag sa Jerusalem. Haloy na panahon antes pa, an mga propeta nin Dios​—partikularmente si Isaias asin Jeremias—​nagpoon nang magpatanid na an Jerusalem lalaglagon asin aabandonaron. Sa malinaw na marhay na mga tataramon, ihinayag ninda kun taano ta naanggot an Dios sa siudad na iyan. An paghihingako kaiyan bilang nagrerepresentar ki Jehova pinahimutikan kan falsong mga gibo, karatan, asin kadahasan sa relihion.​—2 Hade 21:10-15; Isaias 3:1-8, 16-26; Jeremias 2:1–3:13.

2. An pagbabalik kan dalisay na pagsamba. Pakatapos nin 70 taon na pagkadistiero, an banwaan nin Dios papatalingkason sa Babilonya. Mabalik sinda sa saindang sadiring daga na mayo nang nag-iistar asin itotogdok liwat ninda sa Jerusalem an templo ni Jehova. (Jeremias 46:27; Amos 9:13-15) Mga 200 na taon antes pa, ihinula na ni Isaias an ngaran kan masakop​—si Ciro—​na iyo an madaog sa Babilonya asin matogot sa banwaan nin Dios na ibalik an dalisay na pagsamba. Idinetalye pa ngani ni Isaias an pambihirang estratehiya sa pakikilaban ni Ciro.​—Isaias 44:24–45:3.

3. An pag-abot kan Mesiyas asin an mga mangyayari sa saiya. An Mesiyas mamumundag sa banwaan nin Betlehem. (Miqueas 5:2) Sia magigin mapakumbaba asin malaog sa Jerusalem na nakasakay sa asno. (Zacarias 9:9) Minsan ngani sia maboot, dai sia magigin popular, asin isisikwal sia nin dakol. (Isaias 42:1-3; 53:1, 3) Sia magagadan sa maringis na paagi. Ini na daw an magigin katapusan kan saiyang buhay? Bako, huling an saiyang atang an magpapagin posible sa kapatawadan nin mga kasalan nin dakol. (Isaias 53:4, 5, 9-12) Magigibo iyan solamente paagi sa saiyang pagkabuhay liwat.

4. An paghade kan Mesiyas sa daga. An bakong sangkap na mga tawo mayo talaga nin kakayahan na pamahalaan na may katoninongan an saindang sadiri, alagad an Mesiyanikong Hade aapodon na “Prinsipe nin Katoninongan.” (Isaias 9:6, 7; Jeremias 10:23) Sa pamamahala nia, an gabos na tawo magkakaigwa nin katoninongan sa lambang saro pati sa gabos na hayop. (Isaias 11:3-7) Mawawara na an helang. (Isaias 33:24) Pati an kagadanan mawawara na sagkod lamang. (Isaias 25:8) Durante kan paghade kan Mesiyas, an mga nagadan bubuhayon liwat sa daga.​—Daniel 12:13.

​—Basado sa mga libro nin Isaias, Jeremias, Daniel, Amos, Miqueas, asin Zacarias.